Руководство пользователя для Bosch PMD 10 (0603681020)
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Bosch PMD 10 (0603681020)

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 104 страницы
Размер - 4.6 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 140 852 (2011.05) T / 105 EEU

OEU

OEU

PMD 10

pl

Instrukcja oryginalna

cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Îðèãèíàëüíîå ðóêîâîäñòâî ïî 

ýêñïëóàòàöèè

uk Îðèã³íàëüíà ³íñòðóêö³ÿ ç 

åêñïëóàòàö³¿

ro Instrucţiuni originale
bg Îðèãèíàëíà èíñòðóêöèÿ
sr

Originalno uputstvo za rad

sl

Izvirna navodila

hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv

Instrukcijas oriģinālvalodā

lt

Originali instrukcija

OBJ_BUCH-1408-004.book  Page 1  Thursday, April 21, 2011  8:39 AM

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 1 Thursday, April 21, 2011 8:39 AM OEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen Germany OEU PMD 10 www.bosch-pt.com 2 609 140 852 (2011.05) T / 105 EEU pl cs sk hu ru Instrukcja oryginalna Původní návod k používání Pôvodný návod na použitie

 • Страница 2 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 2 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 2| Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strona 6 Česky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 13

 • Страница 3 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 3 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM |3 a b c d a e l f g h k j i 9 8 7 6 5 1 4 2 3 PMD 10 Bosch Power Tools 2 609 140 852 | (21.4.11)

 • Страница 4 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 4 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 4| 10 8 11 12 10 13 2 609 140 852 | (21.4.11) Bosch Power Tools

 • Страница 5 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 5 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM |5 A y x 10 10 11 10 10 z 10 x 10 y 3x Bosch Power Tools 3x 2 609 140 852 | (21.4.11)

 • Страница 6 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 6 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 6 | Polski Polski Wskazówki bezpieczeństwa Należy przeczytać i zastosować wszystkie instrukcje i wskazówki. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECHOWYWAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI. f Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie

 • Страница 7 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 7 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Polski | 7 Elementy wskaźników a Wskaźnik rodzaju wykrytego obiektu „Przewód pod napięciem“ b Wskaźnik funkcji ostrzegania c Podziałka dla „Przewodu pod napięciem“ d Wskaźnik kontroli temperatury e Wskaźnik naładowania baterii f

 • Страница 8 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 8 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 8 | Polski Montaż Wkładanie/wymiana baterii Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkalicznomanganowych. Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterie 3, należy ją przesunąć w kierunku ukazanym strzałką. Umieścić

 • Страница 9 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 9 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Polski | 9 Sposób funkcjonowania (zob. rys. A) Za pomocą urządzenia pomiarowego kontrolowane jest całe podłoże zakresu czujnika 11 w kierunku z, aż do osiągnięcia maksymalnie możliwej głębokości pomiaru (zob. „Dane techniczne“). Wykryte

 • Страница 10 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 10 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 10 | Polski – o właściwościach niemagnetycznych, np. rury miedziane – pod napięciem, np. przewody elektryczne Wskazówki: W trybie pracy „Prefabrykaty“ oprócz obiektów metalowych i drewnianych, jak również przewodów znajdujących się pod

 • Страница 11 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 11 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Polski | 11 światłem, a sygnał dźwiękowy rozlega się krótkimi szybko następującymi po sobie dźwiękami. Wskazówki: – Szybsze znalezienie przewodów znajdujących się pod napięciem może nastąpić dzięki podłączeniu do poszukiwanego przewodu

 • Страница 12 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 12 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 12 | Polski Kalibrowanie precyzyjne Jeżeli w trybie pracy „Metal“ podziałka f wykazuje stałe wychylenie, choć żadnego obiektu metalowego w pobliżu urządzenia pomiarowego nie ma, urządzenie pomiarowe należy ręcznie skalibrować. –

 • Страница 13 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 13 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Česky | 13 Obsługa klienta oraz doradztwo techniczne Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwacji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki techniczne oraz

 • Страница 14 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 14 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 14 | Česky informačních zdrojů jako jsou stavební plány, fotografie stavebních fází atd. Vlivy okolního prostředí, jako vlhkost vzduchu nebo blízkost jiných elektrických zařízení, mohou negativně ovlivnit přesnost měřicího přístroje.

 • Страница 15 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 15 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Česky | 15 Technická data Digitální detektor Objednací číslo max. hloubka měření* – železné kovy – neželezné kovy (měď) – elektrická vedení pod napětím 110–230 V (při přiloženém napětí)** – Dřevo Vypínací automatika po ca. Provozní

 • Страница 16 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 16 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 16 | Česky Provoz f Chraňte měřící přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením. f Nevystavujte měřící přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům. Při větších teplotních výkyvech nechte měřící přístroj nejprve

 • Страница 17 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 17 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Česky | 17 výsledky měření mohou být ovlivněny vlivy okolního prostředí nebo charakterem stěny, může existovat nebezpečí, i když ukazatel nezobrazí v oblasti senzoru žádný objekt (nezazní žádný signální tón a svítící kroužek 9 svítí

 • Страница 18 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 18 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 18 | Česky ocelových sítí se přímo nad železnými tyčemi ukáže na displeji symbol i pro magnetické kovy, mezi železnými tyčemi se objeví symbol k pro nemagnetické kovy. Hledání elektrických vedení Elektrická vedení pod napětím se ukážou

 • Страница 19 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 19 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Česky | 19 – Měřicí přístroj vypněte. – Odstraňte z blízkosti měřicího přístroje všechny objekty, které by mohly být indikovány, i náramkové hodinky nebo prsteny z kovu, a podržte měřicí přístroj ve vzduchu. Dejte pozor na to, aby

 • Страница 20 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 20 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 20 | Slovensky Zpracování odpadů Měřící přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí. Neodhazujte měřicí přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu! Pouze pro

 • Страница 21 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 21 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensky | 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Viečko priehradky na batérie Tlačidlo zvukový signál Tlačidlo vypínača Tlačidlo pre režim prevádzky „Kov“ Displej Značkovací otvor Svietiaci krúžok Klzné nálepky Priestor senzora Typový štítok

 • Страница 22 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 22 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 22 | Slovensky Vyhlásenie o konformite Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že tento výrobok, popísaný nižšie v časti „Technické údaje“, sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi: EN 61010-1:2010-10, EN

 • Страница 23 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 23 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensky | 23 f Ak bol merací prístroj vystavený veľkej zmene teploty, nechajte ho v takomto prípade pred zapnutím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho použijete. Keď chcete merací prístroj zapnúť, stlačte tlačidlo vypínača

 • Страница 24 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 24 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 24 | Slovensky dosiahnete v režime prevádzky „Suchá stavba“. Elektrické vedenia pod napätím sú indikované v každom režime prevádzky. Suchá stavba Režim prevádzky „Suchá stavba“ je vhodný na vyhľadávanie drevených a kovových objektov a

 • Страница 25 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 25 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensky | 25 Hľadanie elektrických vedení pod napätím Elektrické vedenia pod napätím sú indikované v každom režime prevádzky. Keď prístroj vyhľadá elektrické vedenie pod napätím, na displeji 7 sa objaví indikácia a a na stupnici c sa

 • Страница 26 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 26 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 26 | Slovensky Kalibrácia prístroja Keď má v režime prevádzky „Kov“stupnica f trvalú výchylku, hoci sa v blízkosti meracieho prístroja nenachádza žiaden objekt z kovu, možno merací prístroj kalibrovať manuálne. – Vypnite merací

 • Страница 27 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 27 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Magyar | 27 Slovakia Tel.: +421 (02) 48 703 800 Fax: +421 (02) 48 703 801 E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com www.bosch.sk Likvidácia Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie. Neodhadzujte

 • Страница 28 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 28 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 28 | Magyar Az ábrázolásra kerülő komponensek Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik. 1 „Szárazépítészet” üzemmód gomb 2 Kijelző megvilágítás gomb 3 Az

 • Страница 29 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 29 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Magyar | 29 Univerzális keresőkészülék Elem Üzemidő kb. Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint PMD 10 1 x 9 V 6LR61 5 óra 289 g *az üzemmódtól, a tárgyak anyagától és méretétől, valamint az alap anyagától és

 • Страница 30 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 30 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 30 | Magyar Üzembevétel Be- és kikapcsolás f A mérőműszer bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a 11 érzékelő tartomány nem nedves. Szükség esetén egy kendővel dörzsölje szárazra a mérőműszert. f Ha a mérőműszert erős

 • Страница 31 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 31 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Magyar | 31 Üzemmódok A lehető legjobb eredményeket a megfelelő üzemmód kiválasztásával lehet elérni. Fémtárgyak mérésénél a legnagyobb észlelési mélységet a „Fém” üzemmódban lehet elérni. Nem fémtárgyak mérésénél a legnagyobb

 • Страница 32 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 32 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 32 | Magyar Feszültség alatt álló vezetékek keresése Feszültség alatt álló vezetékek valamennyi üzemmódban kijelzésre kerülnek. Ha a műszer egy feszültség alatt álló vezetéket talál, akkor a 7 kijelzőn megjelenik az a kijelzés és a c

 • Страница 33 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 33 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Magyar | 33 Utókalibrálás Ha az f skála a „Fém” üzemmódban tartósan kitér a nyugalmi helyzetből, pedig a mérőműszer közelében nincs semmiféle fémtárgy, a mérőműszert ismét kalibrálni kell. – Kapcsolja ki a mérőműszert. – Ehhez

 • Страница 34 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 34 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 34 | Ðóññêèé A Bosch Vevőszolgálat szívesen segít Önnek, ha a termékek és tartozékok vásárlásával, alkalmazásával és beállításával kapcsolatos kérdései vannak. Magyarország Robert Bosch Kft. 1103 Budapest Gyömrői út. 120. Tel.: +36

 • Страница 35 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 35 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Ðóññêèé | 35 Îïèñàíèå ïðîäóêòà è óñëóã Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ Íàñòîÿùèé èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîèñêà â ñòåíàõ, ïîòîëêàõ è ïîëàõ ìåòàëëîâ (÷åðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâ, íàïðèìåð, àðìàòóðû), äåðåâÿííûõ áàëîê, à òàêæå

 • Страница 36 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 36 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 36 | Ðóññêèé Òåõíè÷åñêèå äàííûå Öèôðîâîé äåòåêòîð Òîâàðíûé ¹ Ãëóáèíà îáíàðóæåíèÿ, ìàêñ.* – ÷åðíûå ìåòàëëû – öâåòíûå ìåòàëëû (ìåäü) – òîêîïðîâîäÿùàÿ ïðîâîäêà 110–230  (ïîä íàïðÿæåíèåì)** – Äðåâåñèíà Àâòîìàòè÷åñêîå âûêëþ÷åíèå ïðèáë.

 • Страница 37 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 37 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Ðóññêèé | 37 – Áàòàðåÿ çàðÿæåíà íà 1/3 îò åìêîñòè èëè ìåíåå – Áàòàðåþ íóæíî çàìåíèòü f Åñëè Âû ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ íå ïîëüçóéòåñü èçìåðèòåëüíûì èíñòðóìåíòîì, òî áàòàðåÿ äîëæíà áûòü âûíóòà èç èíñòðóìåíòà. Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì õðàíåíèè

 • Страница 38 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 38 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 38 | Ðóññêèé Èçìåðåíèå Ïðèñòàâüòå èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ê èññëåäóåìîé ïîâåðõíîñòè è ïåðåìåùàéòå åãî â íàïðàâëåíèè îñè x è y. Ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ èçìåðèòåëüíîãî èíñòðóìåíòà ê îáúåêòó áàëêà íà øêàëå f ðàñòåò è êîëüöî 9 ñâåòèòñÿ æåëòûì

 • Страница 39 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 39 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Ðóññêèé | 39 Åñëè íà äèñïëåå 7 äëÿ øêàëû f è øêàëû c ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ îòîáðàæàåòñÿ áîëüøàÿ áàëêà, ïîâòîðèòå èçìåðåíèå, ïðèñòàâèâ èçìåðèòåëüíûé èíñòðóìåíò ê èññëåäóåìîìó îñíîâàíèþ â äðóãîì ìåñòå. Åñëè ñâåòÿùååñÿ êîëüöî 9 ïðè

 • Страница 40 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 40 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 40 | Ðóññêèé – Ïðîâîäêà íå ïîä íàïðÿæåíèåì íàõîäèòñÿ êàê ìåòàëë â ðåæèìå ðàáîòû «ìåòàëë». Ìíîãîæèëüíûé êàáåëü ïðè ýòîì íå îòîáðàæàåòñÿ (â îòëè÷èå îò êàáåëÿ ñ öåëüíîé æèëîé). – Ñòàòè÷åñêîå ýëåêòðè÷åñòâî ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî

 • Страница 41 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 41 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Ðóññêèé | 41 – Îäíîâðåìåííî íàæìèòå êíîïêè 5 è 4 è äåðæèòå èõ íàæàòûìè äî òåõ ïîð, ïîêà ñâåòÿùååñÿ êîëüöî 9 íå çàãîðèòñÿ êðàñíûì öâåòîì. Çàòåì îòïóñòèòå îáå êíîïêè. – Åñëè êàëèáðîâêà ïðîøëà óñïåøíî, ÷åðåç íåñêîëüêî ñåêóíä èçìåðèòåëüíûé

 • Страница 42 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 42 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 42 | Ðóññêèé Ðîññèÿ ÎÎÎ «Ðîáåðò Áîø» Ñåðâèñíûé öåíòð ïî îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîèíñòðóìåíòà óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ñòð. 13/5 129515, Ìîñêâà Ðîññèÿ Òåë.: +7 (800) 100 800 7 E-Mail: pt-service@ru.bosch.com Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïîëîæåíèè

 • Страница 43 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 43 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Óêðà¿íñüêà | 43 Óêðà¿íñüêà Âêàç³âêè ç òåõí³êè áåçïåêè Ïðî÷èòàéòå ³ âèêîíóéòå óñ³ âêàç³âêè. ÄÎÁÐÅ ÇÁÅвÃÀÉÒÅ Ö² ÂÊÀDzÂÊÈ. f ³ääàâàéòå ñâ³é âèì³ðþâàëüíèé ïðèëàä íà ðåìîíò ëèøå êâàë³ô³êîâàíèì ôàõ³âöÿì òà ëèøå ç âèêîðèñòàííÿì îðèã³íàëüíèõ

 • Страница 44 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 44 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 44 | Óêðà¿íñüêà Åëåìåíòè ³íäèêàö³¿ a ²íäèêàòîð âèäó îá’ºêòà «åëåêòðîïðîâîäêà ï³ä íàïðóãîþ» b ²íäèêàòîð ôóíêö³¿ ïîïåðåäæåííÿ c Øêàëà äëÿ «åëåêòðîïðîâîäêè ï³ä íàïðóãîþ» d ²íäèêàòîð êîíòðîëþ çà òåìïåðàòóðîþ e ²íäèêàòîð çàðÿäæåíîñò³

 • Страница 45 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 45 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Óêðà¿íñüêà | 45 Ìîíòàæ Âñòðîìëÿííÿ/çàì³íà áàòàðå¿ Äëÿ âèì³ðþâàëüíîãî ïðèëàäó ðåêîìåíäóºòüñÿ âèêîðèñòîâóâàòè âèêëþ÷íî ëóæíî-ìàðãàíöåâ³ áàòàðå¿. Ùîá â³äêðèòè êðèøêó ñåêö³¿ äëÿ áàòàðåéîê 3, ïîñóíüòå ¿¿ ó íàïðÿìêó ñòð³ëêè. Âñòðîì³òü äîäàíó

 • Страница 46 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 46 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 46 | Óêðà¿íñüêà Ïðèíöèï ðîáîòè (äèâ. ìàë. A) Âèì³ðþâàëüíèì ïðèëàäîì ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ïîâåðõíÿ ï³ä ñåíñîðíîþ çîíîþ 11 â íàïðÿìêó âèì³ðþâàííÿ z äî ìàêñ. ãëèáèíè âèì³ðþâàííÿ (äèâ. ðîçä³ë «Òåõí³÷í³ äàí³»). Ïðèëàä ðîçï³çíຠîá’ºêòè, ìàòåð³àë

 • Страница 47 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 47 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Óêðà¿íñüêà | 47 Âêàç³âêè:  ðåæèì³ ðîáîòè «ã³ïñîêàðòîíí³ ïëèòè» îêð³ì äåðåâ’ÿíèõ, ìåòàëåâèõ îá’ºêò³â ³ åëåêòðîïðîâîäêè ï³ä íàïðóãîþ â³äîáðàæàþòüñÿ òàêîæ ³ ³íø³ îá’ºêòè, íàïð., çàïîâíåí³ âîäîþ ïëàñòìàñîâ³ òðóáè. Ïðè çíàõîäæåíí³ öèõ

 • Страница 48 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 48 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 48 | Óêðà¿íñüêà – Çà ïåâíèõ óìîâ (íàïð., ï³ä ìåòàëåâîþ ïîâåðõíåþ àáî ï³ä ïîâåðõíåþ ç âåëèêèì âì³ñòîì âîäè) ïðèëàä íå çàâæäè íàä³éíî çíàõîäèòü åëåêòðîïðîâîäêó. Ñèëà ñèãíàëó äëÿ åëåêòðîïðîâîäêè çàëåæèòü â³ä ïîëîæåííÿ åëåêòðîïðîâîäêè.

 • Страница 49 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 49 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Óêðà¿íñüêà | 49 – Íàòèñí³òü îäíî÷àñíî êíîïêè 5 ³ 4, ³ òðèìàéòå îáèäâ³ êíîïêè íàòèñíóòèìè äî òèõ ï³ð, ïîêè ñâ³òëÿíå ê³ëüöå 9 íå çàãîðèòüñÿ ÷åðâîíèì êîëüîðîì. ϳñëÿ öüîãî â³äïóñò³òü îáèäâ³ êíîïêè. – ßêùî êàë³áðóâàííÿ áóëî óñï³øíèì, ÷åðåç

 • Страница 50 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 50 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 50 | Română Òåë.: +38 (044) 4 90 24 07 (áàãàòîêàíàëüíèé) E-Mail: pt-service@ua.bosch.com Îô³ö³éíèé ñàéò: www.bosch-powertools.com.ua Àäðåñà Ðåã³îíàëüíèõ ãàðàíò³éíèõ ñåðâ³ñíèõ ìàéñòåðåíü çàçíà÷åíà â Íàö³îíàëüíîìó ãàðàíò³éíîìó òàëîí³.

 • Страница 51 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 51 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Română | 51 Elemente componente Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schiţa de la pagina grafică. 1 Tastă pentru modul de funcţionare „gips carton“ 2 Tastă pentru iluminare display 3 Capac compartiment baterie 4 Tastă

 • Страница 52 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 52 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 52 | Română Detector digital Temperatură de lucru Temperatură de depozitare Baterie Durată de funcţionare aprox. Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003 PMD 10 –10 °C...+50 °C –20 °C...+70 °C 1 x 9 V 6LR61 5h 289 g *în funcţie de modul

 • Страница 53 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 53 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Română | 53 f Nu expuneţi aparatul de măsură unor temperaturi extreme sau unor variaţii foarte mari de temperatură. În cazul unor variaţii mai mari de temperatură lăsaţi aparatul să se acomodeze înainte de a-l conecta. În caz de

 • Страница 54 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 54 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 54 | Română Durata deviaţiei mari a liniei de semnal corespunde aproximativ lăţimii obiectului. Dacă se caută obiecte foarte mici sau poziţionate adânc iar linia de semnal înregistrează numai o deviaţie mică pe scala gradată f,

 • Страница 55 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 55 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Română | 55 Metal Modul de funcţionare „metal“ este adecvat pentru localizarea obiectelor magnetice şi nemagnetice cât şi a conductorilor sub tensiune (indiferent de structura peretelui). Apăsaţi tasta 6, pentru a activa modul de

 • Страница 56 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 56 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 56 | Română Marcarea obiectelor În caz de necesitate puteţi marca obiectele detectate. Măsuraţi ca de obicei. Dacă aţi găsit limitele unui obiect, marcaţi locul căutat prin orificiul de marcare 8. Supravegherea temperaturii Aparatul de

 • Страница 57 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 57 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Română | 57 Pentru a nu influenţa funcţia de măsurare, în zona senzorului 11 pe partera anterioară şi posterioară a aparatului de măsură, nu este permisă aplicarea de etichete sau plăcuţe indicatoare, în special cele de metal. Nu

 • Страница 58 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 58 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 58 | Áúëãàðñêè Áúëãàðñêè Óêàçàíèÿ çà áåçîïàñíà ðàáîòà Íåîáõîäèìî å äà ïðî÷åòåòå è ñïàçâàòå ñòðèêòíî âñè÷êè óêàçàíèÿ. ÑÚÕÐÀÍßÂÀÉÒÅ ÒÅÇÈ ÓÊÀÇÀÍÈß ÍÀ ÑÈÃÓÐÍÎ ÌßÑÒÎ. f Äîïóñêàéòå èçìåðâàòåëíèÿò óðåä äà áúäå ðåìîíòèðàí ñàìî îò êâàëèôèöèðàíè

 • Страница 59 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 59 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Áúëãàðñêè | 59 Åëåìåíòè íà äèñïëåÿ a Ïîëå çà âèäà îáåêò – «ïðîâîäíèê ïîä íàïðåæåíèå» b Ïîëå çà ïðåäóïðåäèòåëåí ñèìâîë c Ñêàëà çà «ïðîâîäíèöè ïîä íàïðåæåíèå» d Ñâåòîäèîä çà òåìïåðàòóðíèÿ êîíòðîë e Èíäèêàòîð çà ñúñòîÿíèåòî íà áàòåðèèòå f

 • Страница 60 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 60 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 60 | Áúëãàðñêè Ìîíòèðàíå Ïîñòàâÿíå/ñìÿíà íà áàòåðèÿòà Ïðåïîðú÷âà ñå çà ðàáîòà ñ èçìåðâàòåëíèÿ óðåä äà ñå ïîëçâàò àëêàëíîìàíãàíîâè áàòåðèè. Çà îòâàðÿíå íà êàïàêà íà ãíåçäîòî çà áàòåðèè 3 ãî ïðåìåñòåòå â ïîñîêàòà, óêàçàíà ñúñ ñòðåëêà.

 • Страница 61 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 61 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Áúëãàðñêè | 61 Ìåñòåòå èçìåðâàòåëíèÿ óðåä âèíàãè ïî ïðàâà ëèíèÿ, ñ ëåêî ïðèòèñêàíå êúì ïîâúðõíîñòòà è áåç äà ãî ïîâäèãàòå èëè äà ïðîìåíÿòå ñèëàòà íà ïðèòèñêàíå. Ïî âðåìå íà èçìåðâàíåòî ïëúçãà÷èòå 10 òðÿáâà äà èìàò íåïðåêúñíàò êîíòàêò ñ

 • Страница 62 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 62 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 62 | Áúëãàðñêè Óêàçàíèÿ: Â ðåæèìà íà ðàáîòà «Ñóõî ñòðîèòåëñòâî» íàðåä ñ äúðâåíè è ìåòàëíè îáåêòè, êàêòî è ïðîâîäíèöè ïîä íàïðåæåíèå, ñå îòêðèâàò è äðóãè îáåêòè, íàïð. çàïúëíåíè ñ âîäà ïëàñòìàñîâè òðúáè. Íà äèñïëåÿ 7 çà òåçè îáåêòè ñå

 • Страница 63 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 63 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Áúëãàðñêè | 63 ïðîâåðÿâàéòå äàëè â ñúîòâåòíàòà çîíà èìà ïðîâîäíèê ïîä íàïðåæåíèå è ÷ðåç äðóãè ìåòîäè èëè îò äðóãè èçòî÷íèöè íà èíôîðìàöèÿ. – Ïðîâîäíèöè, êîèòî íå ñà ïîä íàïðåæåíèå, ìîæåòå äà îòêðèåòå êàòî ìåòàëíè îáåêòè â ðåæèìà

 • Страница 64 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 64 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 64 | Áúëãàðñêè – Àêî êàëèáðèðàíåòî å ïðîòåêëî óñïåøíî, èçìåðâàòåëíèÿò óðåä ñå âêëþ÷âà àâòîìàòè÷íî ñëåä íÿêîëêî ñåêóíäè è å îòíîâî ãîòîâ çà ðàáîòà. Óïúòâàíå: Àêî èçìåðâàòåëíèÿò óðåä íå ñå âêëþ÷è àâòîìàòè÷íî, ïîâòîðåòå êàëèáðèðàíåòî. Àêî

 • Страница 65 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 65 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Srpski | 65 Áðàêóâàíå Èçìåðâàòåëíèÿ óðåä, äîïúëíèòåëíèòå ïðèñïîñîáëåíèÿ è îïàêîâêèòå òðÿáâà äà áúäàò ïîäëîæåíè íà åêîëîãè÷íà ïðåðàáîòêà çà óñâîÿâàíå íà ñúäúðæàùèòå ñå â òÿõ ñóðîâèíè. Íå èçõâúðëÿéòå èçìåðâàòåëíè óðåäè è àêóìóëàòîðíè

 • Страница 66 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 66 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 66 | Srpski 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poklopac prostora za bateriju Taster za signalni ton Taster za uključivanje-isključivanje Taster za vrstu rada „Metal“ Displej Markirani otvor Svetleći prsten Klizač Senzorsko područje Tipska

 • Страница 67 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 67 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Srpski | 67 Izjava o usaglašenosti Izjavljujemo na vlastitu odgovornost da je proizvod opisan pod „Tehničkim podacima“ usaglašen sa sledećim standardima ili normativnim aktima: EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05, EN

 • Страница 68 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 68 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 68 | Srpski Uključivanje-isključivanje osvetlenja displeja Sa tasterom osvetlenje displeja 2 možete uključiti i isključiti osvetlenje displeja. Uključivanje-isključivanje signalnog tona Sa tasterom signalni ton 4 možete uključiti i

 • Страница 69 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 69 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Srpski | 69 Ekseri i zavrtnji u podlozi mogu uticati na to, da se pokazuje na displeju drvena greda kao metalni objekat. Ako displej 7 pokazuje stalno veliki otklon skale f i skale c, startujte ponovo merni alat, postavljajući merni

 • Страница 70 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 70 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 70 | Srpski Uputstva za rad f Merni rezultati mogu uslovljeni principima da budu oštećeni odredjenim uslovima okoline. U to spadaju na primer blizina uredjaja, koji proizvode jaka magnetna ili elektromagnetna polja, gradjevinski

 • Страница 71 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 71 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensko | 71 Da ne bi uticali na mernu funkciju, nesme se u područje senzora 11 na prednjoj i zadnjoj strani mernog pribora nameštati neka nalepnica ili tablica, posebno nikakve tablice od metala. Ne uklanjajte klizače 10 na

 • Страница 72 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 72 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 72 | Slovensko f Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Merilno orodje lahko povzroči iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape. f Merilno orodje

 • Страница 73 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 73 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensko | 73 Tehnični podatki Digitalni lokator Številka artikla Maks. globina iskanja* – železove kovine – neželezne kovine (baker) – napeljava, ki je pod napetostjo 110–230 V (pri priključeni napetosti)** – les Izklopna avtomatika

 • Страница 74 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 74 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 74 | Slovensko Delovanje f Zavarujte merilno orodje pred vlago in direktnim sončnim sevanjem. f Merilnega orodja ne izpostavljajte extremnim temperaturam ali temperaturnim nihanjem. Pustite, da se temperatura pri večjih temperaturnih

 • Страница 75 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 75 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensko | 75 struktura stene lahko vplivajo na rezultate merjenja, zato lahko kljub temu obstaja nevarnost, čeprav prikazovalnik ne prikazuje objekta v senzorskem območju (zvočni signal se ne pojavi in svetilni prstan 9 sveti

 • Страница 76 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 76 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 76 | Slovensko Opozorilo: Mreže pri gradnji in armiranja se prikazujejo na podlogi preko celotne površine z odklonom v skali f. Običajno se pri gradbenih mrežah neposredno nad železnimi palicami prikazuje na displeju simbol i za

 • Страница 77 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 77 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Slovensko | 77 – V ta namen odstranite vse objekte iz bližine merilnega orodja, ki bi se prav tako lahko lokalitirali, tudi kovinske ročne ure ali prstane in držite merilno orodje v zrak. Pazite na to, da bo prikaz napolnjenosti

 • Страница 78 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 78 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 78 | Hrvatski Odlaganje Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo. Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke! Samo za države EU: V skladu z Direktivo

 • Страница 79 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 79 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Hrvatski | 79 6 7 8 9 10 11 12 13 Tipka za način rada „Metal“ Displej Otvor za označavanje Svjetleći prsten Klizač Područje senzora Tipska pločica Zaštitna torbica Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke.

 • Страница 80 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 80 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 80 | Hrvatski Dr. Egbert Schneider Senior Vice President Engineering Dr. Eckerhard Strötgen Head of Product Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D-70745 Leinfelden-Echterdingen Leinfelden, 01.04.2011 Montaža

 • Страница 81 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 81 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Hrvatski | 81 Način djelovanja (vidjeti sliku A) S mjernim alatom se provjerava podloga područja senzora 11 u smjeru mjerenja z, do max. dubine registriranja (vidjeti „Tehničke podatke“). Prepoznaju se objekti koji se razlikuju od

 • Страница 82 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 82 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 82 | Hrvatski Ako se na displeju 7 pokaže stalno veliki otklon skale f i skale c, ponovno pokrenite postupak mjerenja, tako što ćete mjerni alat staviti na neko drugo mjesto na podlogu. Ako kod stavljanja na ispitivanu podlogu,

 • Страница 83 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 83 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Hrvatski | 83 Upute za rad f Na rezultate mjerenja zbog principa rada samog mjernog alata mogu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu spada npr. blizina uređaja koji proizvode jaka magnetska ili elektromagnetska polja, vlaga, građevni

 • Страница 84 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 84 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 84 | Eesti Ne uranjajte mjerni alat u vodu ili u druge tekućine. Obrišite prljavštinu suhom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala. Kako se ne bi utjecalo na funkciju mjerenja, u području senzora

 • Страница 85 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 85 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Eesti | 85 f Ärge kasutage mõõteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Mõõteseadmes võivad tekkida sädemed, mille toimel võib tolm või aur süttida. f Tehnoloogilistel põhjustel ei saa

 • Страница 86 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 86 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 86 | Eesti Tehnilised andmed Digitaalne lokaliseerimisseade Tootenumber max lokaliseerimissügavus* – mustad metallid – värvilised metallid (vask) – pingestatud elektrijuhtmed 110–230 V (kui juhtmed on pinge all)** – Puit Automaatne

 • Страница 87 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 87 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Eesti | 87 Kasutamine f Kaitske mõõteseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest. f Ärge hoidke mõõteseadet väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuurikõikumisi. Suuremate temperatuurikõikumiste

 • Страница 88 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 88 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 88 | Eesti f Enne seina puurimist, saagimist või freesimist tutvuge ohtude välistamiseks teiste infoallikatega. Kuna mõõtetulemusi võivad mõjutada keskkonnamõjud või seina kvaliteet, võib puurimine olla ohtlik, kuigi mõõteseade ei

 • Страница 89 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 89 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Eesti | 89 Märkus: Pinnas olevate terasmattide ja armatuurraua puhul täitub skaala f kogu pinna ulatuses. Üldjuhul ilmub terasmattide puhul vahetult metallvarraste kohal ekraanile magnetiliste metallide sümbol i, metallvarraste vahel

 • Страница 90 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 90 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 90 | Eesti Kalibreerimine Kui mõõterežiimis „metall“ täitub skaala f püsivalt, kuigi seadme läheduses ei ole ühtegi metallobjekti, saab mõõteseadet kalibreerida käsitsi. – Lülitage mõõteseade välja. – Eemaldage mõõteseadme lähedusest

 • Страница 91 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 91 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Latviešu | 91 Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus Mõõteseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult ringlusse võtta. Ärge käidelge mõõteseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmetega! Üksnes EL

 • Страница 92 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 92 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 92 | Latviešu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Baterijas nodalījuma vāciņš Tonālā signāla taustiņš Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš Taustiņš darba režīmam „Metāls“ Ekrāns Marķēšanas atvērums Gaismas gredzens Slīdplāksne Sensora lauks

 • Страница 93 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 93 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Latviešu | 93 Atbilstības deklarācija Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri“ aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem: EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05, EN

 • Страница 94 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 94 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 94 | Latviešu Lai ieslēgtu mērinstrumentu, nospiediet tā ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 5. Lai izslēgtu mērinstrumentu, vēlreiz nospiediet tā ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu 5. Ja aptuveni 5 minūtes netiek nospiests neviens no

 • Страница 95 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 95 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Latviešu | 95 Sausbūve Darba režīms „Sausbūve“ ir paredzēts koka un metāla objektu, kā arī spriegumnesošu vadu uzmeklēšanai sausbūves sienās. Nospiediet taustiņu 1, lai aktivizētu darba režīmu „Sausbūve“. Kļūst redzams indikators h.

 • Страница 96 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 96 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 96 | Latviešu Spriegumnesošu vadu meklēšana Spriegumnesoši vadi tiek parādīti jebkurā darba režīmā. Atklājot spriegumnesošu vadu, uz displeja 7 kļūst redzams indikators a un pieaug skalas c aizpildījuma līmenis. Lai precīzi noteiktu

 • Страница 97 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 97 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Latviešu | 97 Kalibrēšana Ja darba režīmā „Metāls“ ir ilgstoši novērojams skalas f aizpildījums, neraugoties uz to, ka mērinstrumenta tuvumā neatrodas neviens metāla objekts, mērinstrumentam var rokas režīmā veikt kalibrēšanu. –

 • Страница 98 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 98 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 98 | Lietuviškai Latvijas Republika Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tālr.: + 371 67 14 62 62 Telefakss: + 371 67 14 62 63 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com Atbrīvošanās no

 • Страница 99 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 99 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Lietuviškai | 99 Pavaizduoti prietaiso elementai Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka matavimo prietaiso schemos numerius. 1 Veikimo režimo „Sausoji statyba“ mygtukas 2 Ekrano apšvietimo mygtukas 3 Baterijų skyriaus dangtelis

 • Страница 100 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 100 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 100 | Lietuviškai Atitikties deklaracija Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka žemiau pateiktus standartus arba norminius dokumentus: EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05, EN

 • Страница 101 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 101 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Lietuviškai | 101 Jei per maždaug 5 min. nepaspaudžiamas joks matavimo prietaiso mygtukas ir neaptinkamas joks objektas, prietaisas, kad būtų tausojamos baterijos, išsijungia automatiškai. Ekrano apšvietimo įjungimas ir išjungimas

 • Страница 102 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 102 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 102 | Lietuviškai Pasirinkus „Sausosios statybos“ veikimo režimą, rodomi visų tipų objektai: – nemetaliniai, pvz., medinės sijos – magnetinis, pvz., armatūra – nemagnetinis, bet metalinis, pvz., varinis vamzdis – objektai su įtampa,

 • Страница 103 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 103 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM Lietuviškai | 103 – Laidus be įtampos galite rasti kaip metalinius objektus, pasirinkę veikimo režimą „Metalai“. Laidai, susidedantys iš atskirų plonų gyslų, nebus rodomi (priešingai nei vientisieji laidai). – Dėl statinės elektros

 • Страница 104 из 105

  OBJ_BUCH-1408-004.book Page 104 Thursday, April 21, 2011 8:32 AM 104 | Lietuviškai Priežiūra ir servisas Priežiūra ir valymas f Prieš kiekvieną naudojimą matavimo prietaisą patikrinkite. Jei matavimo prietaisas pažeistas arba jo viduje yra atsilaisvinusių dalių, jis veiks nepatikimai. Kad

 • Страница 105 из 105