Руководство пользователя для Philips HP8618/00, Care CurlControl HP8618/00
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Philips HP8618/00, Care CurlControl HP8618/00

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 13 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP8618

LV 

Lietotāja rokasgrāmata 

PL 

Instrukcja obsługi

 

RO 

Manual de utilizare

RU

  Руководство пользоват

еля 

SK 

Príručka užívateľa

SL 

Uporabniški priročnik 

SR 

Korisnički priručnik

 

UK 

Посібник користувача 

 

 

 

 

 

5/8/10

 sec.

C

2-4CM

C

 

HP8618

 

a

b

c

d

e

f

l

k
j

i

g

h

m

EN

  User manual

DA

  Brugervejledning

DE

  Benutzerhandbuch

ES

  Manual del usuario

FI

  Käyttöopas

FR

  Mode d’emploi

IT

  Manuale utente

NL

 Gebruiksaanwijzing

NO

 Brukerhåndbok

PT

  Manual do utilizador

SV

  Användarhandbok

TR

 

Kullanım

 

kılavuzu

Specifications are subject to change without notice

© 2014 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.

3140 035 39681

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumus 

no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu 

 

www.philips.com/welcome.

Ievads

Īpaši krāšņas, mīkstas lokas, nepārspējams mirdzums. Vilinoši, eleganti 

viļņi ar lielu apjomu un biezumu. Jaunais Philips matu veidotājs Care 

CurlControl ar loku gatavības indikatoru ļauj izveidot dažādu veidu lokas, 

nenodarot bojājumus matiem. Konusveida cilindriska forma ar diametru 

no 13 līdz 25 mm ļauj ieveidot dažādus loku un viļņu veidus. Silky 

Smooth cilindra keramiskais pārklājums ir divreiz gludāks saskarē ar jūsu 

matiem. Mēs ceram, ka jums patiks izmantot 

Care CurlControl

.

Mēs vēlamies jūs aicināt pastāstīt par savu pieredzi mums un citiem 

pircējiem. Lūdzu, sniedziet godīgu viedokli, uzrakstot atsauksmi produkta 

lapā www.philips.com/haircare. Tas aizņem tikai minūti laika. Priecāsimies 

uzzināt jūsu domas.

Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un 

saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

• 

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci ūdens 

tuvumā. 

• 

Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc 

lietošanas atvienojiet ierīci no 

elektrotīkla, jo ūdens tuvums ir bīstams 

pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

• 

BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet ierīci vannu, 

dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni 

pildītu trauku tuvumā.

• 

Pēc lietošanas vienmēr 

atvienojiet ierīci no sienas 

kontaktligzdas.

• 

Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos 

no bīstamām situācijām, jums tas 

jānomaina Philips pilnvarotā servisa 

centrā vai pie līdzīgi kvalificētam 

personām.

• 

Šo ierīci var izmantot bērni vecumā 

no 8 gadiem un personas ar 

ierobežotām fiziskajām, sensorajām 

vai garīgajām spējām vai bez pieredzes 

un zināšanām, ja tiek nodrošināta 

uzraudzība vai norādījumi par drošu 

ierīces lietošanu un panākta izpratne 

par iespējamo bīstamību. Bērni 

nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni 

nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci bez 

uzraudzības. 

• 

Pirms ierīces pievienošanas 

elektrotīklam pārliecinieties, ka uz 

ierīces norādītais spriegums atbilst 

elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.

• 

Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, 

kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.

• 

Nekādā gadījumā neatstājiet ierīcei 

bez uzraudzības, kad tā ir pievienota 

elektrotīklam.

• 

Nekad neizmantojiet citu ražotāju 

piederumus vai detaļas, kuras Philips 

nav īpaši ieteicis. Ja izmantojat šādus 

piederumus vai detaļas, garantija vairs 

nav spēkā.

• 

Netiniet elektrības vadu ap ierīci.

• 

Pirms novietojat ierīci glabāšanā, 

pagaidiet, līdz tā atdziest.

• 

Uzmanieties ierīces lietošanas laikā, jo 

tā var būt ļoti karsta. Satveriet ierīci 

tikai aiz roktura, jo citas daļas ir karstas, 

un izvairieties no saskares ar ādu.

• 

Vienmēr novietojiet ierīci ar 

statīvu uz karstumizturīgas, stabilas, 

līdzenas virsmas. Karstais cilindrs 

nedrīkst saskarties ar virsmu vai citu 

uzliesmojošu materiālu.

• 

Raugieties, lai elektrības vads 

nenonāktu saskarē ar ierīces karstajām 

detaļām.

• 

Neļaujiet ierīcei, kad tā ir ieslēgta, 

nonākt saskarē ar viegli uzliesmojošiem 

priekšmetiem un materiāliem.

• 

Nekad neapsedziet ierīci ar kaut 

kādiem priekšmetiem (piem., dvieli vai 

drāniņu), kad tā ir karsta. 

• 

Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu 

sausus matus. Nelietojiet ierīci ar 

slapjām rokām. 

• 

Uzglabājiet cilindru tīru un brīvu 

no putekļiem un matu veidošanas 

izstrādājumiem, piemēram, putām, 

lakas un želejas. Nekad neizmantojiet 

ierīci apvienojumā ar matu veidošanas 

produktiem. 

• 

Cilindram ir keramisks pārklājums. Šis 

pārklājums var samazināt nodilumu 

laika gaitā. Tomēr tas neietekmē ierīces 

darbību. 

• 

Ja ar ierīci ieveido krāsotus matus, 

cilindrs var nosmērēties. Pirms 

lietot ierīci mākslīgiem matiem, 

konsultējieties ar izplatītāju. 

• 

Vienmēr nododiet ierīci Philips 

pilnvarotam servisa centram, ja 

nepieciešama apskate vai remonts. 

Nekvalificētu personu veikts remonts 

var radīt ļoti bīstamas situācijas 

lietotājam. 

• 

Neievietojiet atverēs metāla 

priekšmetus, lai izvairītos no elektriskās 

strāvas trieciena.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un 

noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Vides aizsardzība

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes 

materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un 

izmantot atkārtoti.

Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, 

ka uz šo produktu attiecas Eiropas Savienības direktīva 2012/19/ES.

Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo 

savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos 

produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu 

vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz 

apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

Pārskats

 Aukstā gaisa uzgalis

 Silky Smooth keramiskais cilindrs

 Novietošanas statīvs

 Temperatūras iestatījuma rādījums

 Laika iestatīšanas rādījums loku gatavības indikatoram: 5, 8, 10 

sekundes

 Pogu fiksācijas ikona

 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

 Cilpiņa pakarināšanai

 360º grozāms vads

 Pogu fiksācijas atbloķēšanas funkcija

(Nospiediet un turiet pogu, lai 

atbloķētu)

 Loku gatavības indikatora laika slēdzis

 Temperatūras pārslēgšana

 Loku gatavības indikators

Izmantojot tālāk minētās funkcijas ar savu 

Care CurlControl

, varēsiet 

iegūt daudz izteiksmīgākas lokas, saglabājot veselīgus matus.

• 

Loku gatavības indikators

Unikālais loku gatavības indikators ar 5, 8, 10 sekunžu izvēles iespējām 

ļauj uzzināt, kad lokas ir gatavas, atskaņojot pīkstienu. Novērš pārāk ilgu 

matu apstrādi.

• 

Digitāli pielāgojami temperatūras iestatījumi

Digitālie siltuma iestatījumi ļauj izvēlēties jūsu matu tipam piemērotu 

temperatūru, bet maksimālā temperatūra 200 ºC garantē perfektu 

rezultātu pat bieziem matiem.

• 

Pogu fiksācijas funkcija

Pogu fiksācijas funkcija novērš nepareizu darbību ar ierīci. Pēc ierīces 

ieslēgšanas pogu fiksācijas funkcija tiks automātiski aktivizēta 15 sekundes 

pēc temperatūras slēdžu, loku gatavības indikatora laika slēdža vai 

ieslēgšanas/izslēgšanas pogas pēdējās izmantošanas reizes (automātiska 

aktivizācija pēc 5 sekundēm).

• 

Automātiska izslēgšanās

Automātiska izslēgšanās pēc 60 minūtēm sniedz papildu drošību. Varat 

atkārtoti ieslēgt matu veidotāju, 1 sekundi nospiežot iesl../izsl. pogu.

Ieveidojiet matus

Sagatavošana darbam

Brīdinājums

 

• Matu lokšķēres ir efektīvi matu ieveidošanas rīki, un tāpēc tās 

vienmēr jālieto uzmanīgi.

Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.

Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (   ), lai ieslēgtu ierīci. 

Atlasiet temperatūras (   ) un laika iestatījumu (   ) atbilstoši tālāk 

esošajai tabulai:

1. Atlasiet savu 

matu tipu

2. Skatiet ieteicamos 

temperatūras diapazonus

3. Skatiet ieteicamo 

cirtošanas laiku

Smalki

130-150 ºC

5 vai 8 sekundes

Normāli

160-180 ºC

8 vai 10 sekundes

Biezi

190-200 ºC

8 vai 10 sekundes

Padoms

 

• Izmantojiet zemāku ieteicamā diapazona temperatūru, ja jūsu mati 

ir balināti vai ielikti ilgviļņi. Ja lietojat stiprākas fiksācijas matu laku 

(kas ir stingri ieteicams), varat samazināt ieteicamo temperatūru 

par 10°C.

 

• Izvēlieties īsāku ieteicamo cirtošanas laiku, lai iegūtu brīvas, dabiskas 

lokas un viļņus, un ilgāku ieteicamo laiku, lai iegūtu stingras, 

noteiktas lokas.

 

»

Uzkaršanas laiku norāda mirgojošs temperatūras rādījums.

 

»

Ja temperatūras rādījums paliek nemainīgs, matu veidotājs ir gatavs 

lietošanai.

Ja ierīces pogas netiek izmantotas 5 sekundes, automātiski tiek aktivizēta 

pogu fiksācijas funkcija un tiek parādīta pogu fiksācijas ikona (   ) 

 

(pirmā automātiskā aktivizācija pēc ierīces ieslēgšanas notiek pēc 15 

sekundēm). Lai atbloķētu ierīci, 1 sekundi nospiediet pogu fiksācijas 

atbloķēšanas funkciju (   ).

Lietošana

Piezīme

 

• Ja pirmo reizi izmantojat matu veidotāju bez sprādzēm, izmēģiniet 

šīs darbības, vispirms neieslēdzot ierīci, lai nedaudz ievingrinātos.

 

• Ja vēlaties mainīt temperatūras vai laika iestatījumu lietošanas laikā, 

iespējams, būs jādeaktivizē pogu fiksācijas funkcija, nospiežot pogu 

fiksācijas atbloķēšanas funkciju (   ).

 

• Nekad nepieskarieties karstajam cilindram ar saviem pirkstiem.

 

• Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus.

3

 Izķemmējiet matus, lai tie kļūtu brīvi. Atkarībā no vēlamā rezultāta 

izšķiriet 2 līdz 4 cm platu matu šķipsnu (brīviem viļņiem izšķiriet biezāku 

šķipsnu, stingrām lokām izšķiriet plānāku šķipsnu). 

 Turiet matu veidotāju horizontāli un turiet to projām no galvas un 

sejas. Novietojiet īkšķi/pirkstu aiz loku gatavības indikatora (   ), taču 

vēl to nenospiediet. Sāciet no cilindra platākās vietas, novietojiet matu 

veidotāju tuvu šķipsnas matu saknēm un aptiniet matus no saknēm līdz 

galiem.

5

 Satveriet matu galus pie vēsā gala (   ) ar pirkstiem un nospiediet 

loku gatavības indikatoru (   ). Kad atskan pīkstiens, tiek sākta laika 

atskaite.

6

 Kad lokas būs gatavas, trīsreiz atskanēs pīkstiens. 

7

 Atlaidiet matu galus un virziet matu veidotāju ārā no matiem 

(NEATRITINIET šķipsnas).

8

 Atkārtojiet 3.-7. darbību, līdz visi mati ir ieveidoti.

9, 10

 Lai pabeigtu, iztaisnojiet lokas ar pirkstiem un aptiniet katru 

mazāko loku ap pirkstu, lai iegūtu papildu noturību.

Pēc lietošanas

Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.

Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tā atdziest.

Notīriet no cilindra matus un netīrumus.

Notīriet cilindru ar mitru drānu.

Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat 

arī to pakārt aiz cilpiņas (   ).

Piezīme

 

• Uzmanieties, lai nenoskrāpētu cilindru.

 

• Nekad neskalojiet ierīci ūdenī.

Padoms

 

• Cilindra šaurais gals izveido mazas lokas, bet platais gals izveido 

lielākas lokas vai cirtas. Varat izmantot cilindru visā garumā vai tikai 

vienu cilindra galu lielākām vai mazākām lokām.

 

• Jo plānākas šķipsnas, jo stingrākas lokas.

 

• Lai iegūtu mūsdienīgas cirtas, sāciet lokas vaigu līmenī. Atstājiet 

dažus centimetrus taisnus. Izķemmējiet ar pirkstiem vai ķemmi.

 

• Šo matu veidotāju var izmantot arī matu apjoma palielināšanai 

pie matu saknēm. Turiet matu šķipsnu 90 grādu leņķī pret skalpu. 

Novietojiet cilindru 1 cm virs saknēm (nepieskarieties skalpam) un 

uzklājiet šķipsnu uz cilindra platākās daļas.

 

• Papildu noturībai pirms cirtošanas katrai šķipsnai uzklājiet matu 

laku.

 

• Cirtošanas laikā matiem jābūt sausiem.

 

• Kad esat pabeidzis matu cirtošanu, ļaujiet lokām pilnībā atdzist, 

pirms turpināt ieveidošanu.

 

• Pirms sākt, pārliecinieties, vai jūsu rokas ir tīras, jo eļļas no rokām 

nokļūs matos.

 

• Ja mati ir ķīmiski apstrādāti (krāsoti vai ielikti ilgviļņi), pirms 

ieveidošanas izmantojiet ieveidošanas līdzekli, kas nodrošina 

aizsardzību pret karstumu.

 

• Lai ieveidotu cirtas ar mūsdienīgu kuplumu un tvirtumu, sapiniet 

matus pirms uztīšanas uz cilindra, lai tie plaši neizplestos uz matu 

veidotāja.

 

• Ja jūsu mati ir dabīgi viļņoti, varat izmantot matu veidotāju tikai 

dažām vai augšējai matu daļai, lai vietām uzlabotu lokas. 

 

• Lai iegūtu izteiktas lokas, neķemmējiet matus pēc cirtošanas. Lai 

pēc cirtošanas iegūtu viļņotu, apjomīgu izskatu, saudzīgi izsukājiet 

lokas ar dabisko saru suku. Sāciet ar matu galu izsukāšanu un 

turpiniet uz augšu.

Lai lasītu papildu ieveidošanas padomus no mūsu matu kopšanas 

profesionāļa Endija Ufelsa, apmeklējiet mājaslapu www.philips.com vai 

Facebook lapu “Philips Beauty”.

5   Garantija un serviss

Ja ir nepieciešama informācija vai radusies problēma, lūdzu, apmeklējiet 

Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips klientu 

apkalpošanas centra darbiniekiem savā valstī. Tālruņa numuru skatiet 

pasaules garantijas brošūrā. Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas 

centra, vērsieties pie vietējā Philips izplatītāja vai sazinieties ar Philips 

mājsaimniecības ierīču un personīgās higiēnas BV servisa nodaļu.

Traucējummeklēšana

Ja matu veidotāja darbībā rodas kļūmes, kuras nevarat novērst, 

izmantojot turpmāk sniegto informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko 

Philips servisa centru vai Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma

Iemesls

Risinājums

Ierīce 

nedarbojas.

Iespējams, ka ir bojāta 

kontaktligzda, kurai ierīce ir 

pievienota.

Pārbaudiet, vai 

kontaktligzda darbojas.

Iespējams, ir bojāts ierīces 

elektrības vads.

Ja elektrības vads ir 

bojāts, lai izvairītos no 

bīstamām situācijām, jums 

tas jānomaina Philips 

pilnvarotā servisa centrā 

vai pie līdzīgi kvalificētam 

personām.

Polski

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w 

pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy 

zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Wspaniałe, miękkie loki, zniewalający połysk. Bujne, fantastyczne 

fale gęstych włosów. Nowa lokówka Philips Care CurlControl ze 

wskaźnikiem utrwalenia loków pozwala na nieskrępowaną swobodę 

w formowaniu loków bez żadnych ubocznych efektów dla zdrowia 

włosów. Stożkowy kształt wałka o średnicy od 13 do 25 mm umożliwia 

uzyskanie najróżniejszych układów loków i fal. Jedwabiście gładka 

powłoka ceramiczna wałka praktycznie eliminuje ryzyko przypadkowego 

zaczepienia włosów. Życzymy przyjemnego korzystania z lokówki 

Care 

CurlControl

.

Chcemy Cię prosić o podzielenie się swoimi wrażeniami z nami oraz 

innymi potencjalnymi nabywcami. Napisz recenzję produktu na stronie 

www.philips.com/haircare. Zajmie to tylko chwilę. Będziemy wdzięczni za 

Twoją szczerą opinię.

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą 

instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

• 

OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z 

urządzenia w pobliżu wody. 

• 

Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, 

po zakończeniu stosowania wyjmij 

wtyczkę z gniazdka elektrycznego. 

Obecność wody stanowi zagrożenie 

nawet wtedy, gdy urządzenie jest 

wyłączone.

• 

OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z 

urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, 

umywalki lub innych naczyń 

napełnionych wodą.

• 

Zawsze po zakończeniu 

korzystania z urządzenia wyjmij 

wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

• 

Ze względów bezpieczeństwa 

wymianę uszkodzonego przewodu 

sieciowego zleć autoryzowanemu 

centrum serwisowemu firmy Philips 

lub odpowiednio wykwalifikowanej 

osobie.

• 

Urządzenie może być używane przez 

dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz 

osoby z ograniczonymi zdolnościami 

fizycznymi, sensorycznymi lub 

umysłowymi, a także nieposiadające 

wiedzy lub doświadczenia w 

użytkowaniu tego typu urządzeń, pod 

warunkiem, że będą one nadzorowane 

lub zostaną poinstruowane na temat 

korzystania z tego urządzenia w 

bezpieczny sposób oraz zostaną 

poinformowane o potencjalnych 

zagrożeniach. Dzieci nie mogą bawić 

się urządzeniem. Dzieci chcące pomóc 

w czyszczeniu i obsłudze urządzenia 

zawsze powinny to robić pod 

nadzorem dorosłych. 

• 

Przed podłączeniem urządzenia 

upewnij się, że napięcie podane na 

urządzeniu jest zgodne z napięciem w 

domowej instalacji elektrycznej.

• 

Urządzenia używaj zgodnie z jego 

przeznaczeniem, opisanym w tej 

instrukcji obsługi.

• 

Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru 

urządzenia podłączonego do zasilania.

• 

Nie korzystaj z akcesoriów ani części 

innych producentów, ani takich, 

których nie zaleca w wyraźny sposób 

firma Philips. Wykorzystanie tego typu 

akcesoriów lub części spowoduje 

unieważnienie gwarancji.

• 

Nie zawijaj przewodu sieciowego 

wokół urządzenia.

• 

Przed schowaniem urządzenia 

odczekaj, aż ostygnie.

• 

Podczas korzystania z urządzenia 

zachowaj szczególną ostrożność — 

może być bardzo gorące. Chwytaj 

wyłącznie za uchwyt, ponieważ 

pozostałe części są gorące. Unikaj 

kontaktu ze skórą.

• 

Zawsze umieszczaj urządzenie na 

podpórce na żaroodpornej, stabilnej, 

płaskiej powierzchni. Rozgrzany 

wałek nigdy nie powinien dotykać 

blatu stolika ani innych łatwopalnych 

materiałów.

• 

Nie dopuść do zetknięcia się 

przewodu zasilającego z rozgrzanymi 

częściami urządzenia.

• 

Włączone urządzenie trzymaj z 

dala od łatwopalnych substancji i 

przedmiotów.

• 

Gdy urządzenie jest gorące, nigdy go 

nie przykrywaj (np. ręcznikiem lub 

odzieżą). 

• 

Używaj urządzenia na suchych 

włosach. Nie używaj urządzenia, gdy 

masz mokre dłonie. 

• 

Na bieżąco czyść wałek z kurzu 

oraz środków do układania włosów 

(np. pianki, lakieru, żelu). Nigdy nie 

używaj lokówki w połączeniu z takimi 

środkami. 

• 

Wałek ma powłokę ceramiczną. 

Powłoka ta może zużywać się z 

upływem czasu. Nie wpływa to 

na prawidłowe funkcjonowanie 

urządzenia. 

• 

Jeśli urządzenie jest używane 

do włosów farbowanych, wałek 

może się zabarwić. Jeśli zamierzasz 

używać urządzenia do sztucznych 

włosów, najpierw dowiedz się od ich 

sprzedawcy, czy jest to dopuszczalne. 

• 

Konieczność przeglądu lub 

naprawy urządzenia zawsze zgłaszaj 

do autoryzowanego centrum 

serwisowego firmy Philips. Naprawy 

przez osoby niewykwalifikowane mogą 

prowadzić do poważnego zagrożenia 

dla użytkownika urządzenia. 

• 

Aby uniknąć porażenia prądem, nie 

umieszczaj metalowych przedmiotów 

w otworach urządzenia.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne 

z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól 

elektromagnetycznych.

Środowisko

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów 

oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się 

do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika 

na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy 

Europejskiej 2012/19/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych 

produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu 

zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie 

wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi 

z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów 

pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz 

utracie zdrowia.

Opis

 Nienagrzewająca się końcówka

 Wałek z jedwabiście gładką powłoką ceramiczną

 Podpórka

 Wyświetlacz ustawień temperatury

 Wyświetlacz ustawień czasu dla wskaźnika utrwalenia loków: 

 

5, 8 i 10 sekund

 Ikona blokady przycisków

 Wyłącznik

 Uchwyt do zawieszania

 Przewód obracający się o 360º

 Przycisk odblokowania

(Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby 

odblokować)

 Przełącznik czasu dla wskaźnika utrwalenia loków

 Przełączniki temperatury

 Wskaźnik utrwalenia loków

Dzięki opisanym poniżej funkcjom lokówki 

Care CurlControl

 układanie 

loków jest wygodniejsze, a włosy zdrowsze.

• 

Wskaźnik utrwalenia loków

Wyjątkowy wskaźnik utrwalenia loków z ustawieniami 5, 8 i 10 sekund 

powiadamia brzęczykiem o upływie tego czasu. Już nigdy więcej nie 

przegrzejesz swoich włosów!

• 

Cyfrowo regulowane ustawienia temperatury

Cyfrowy przełącznik pozwala wybrać temperaturę najlepiej pasującą do 

rodzaju włosów. Najwyższe ustawienie — 200ºC — zapewnia pożądany 

efekt nawet na najgrubszych włosach.

• 

Funkcja blokady przycisków

Blokada zabezpiecza przed skutkami nieuważnej obsługi. Gdy po 

włączeniu urządzenia zostanie użyty przełącznik temperatury, przełącznik 

czasu dla wskaźnika utrwalenia loków lub wyłącznik, po 15 sekundach 

od ostatniej takiej czynności nastąpi aktywacja blokady. Później blokada 

będzie włączana po 5 sekundach.

• 

Automatyczne wyłączanie

Ze względów bezpieczeństwa urządzenie wyłącza się automatycznie 

po upływie 60 minut. Aby ponownie włączyć lokówkę, przytrzymaj 

wyłącznik przez 1 sekundę.

Tworzenie loków

Przygotowywanie do pracy

Ostrzeżenie

 

• Ponieważ lokówki to urządzenia do stylizacji włosów o dużej 

mocy, należy się nimi posługiwać ostrożnie.

Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.

Naciśnij wyłącznik (   ), aby włączyć urządzenie. Wybierz 

temperaturę (   ) i ustawienie czasu (   ) zgodnie z poniższą tabelą:

1. Wybierz rodzaj 

włosów

2. Zalecane przedziały 

temperatur

3. Zalecany czas 

utrwalania loków

Cienkie

130-150ºC

5 lub 8 sekund

Normalne

160-180ºC

8 lub 10 sekund

Grube

190-200ºC

8 lub 10 sekund

Wskazówka

 

• Temperaturę z dolnej granicy przedziału należy ustawiać dla 

włosów farbowanych i zrobionych na trwałą ondulację. W 

przypadku stosowania lakieru elastycznie utrwalającego (co 

zdecydowanie zalecamy) sugerowaną temperaturę można obniżyć 

o kolejne 10°C.

 

• Temperatury z dolnej granicy przedziałów pozwalają uzyskać 

luźniejsze, naturalnie wyglądające loki i fale, natomiast wyższe 

temperatury dają efekt ściślej przylegających i wyraźnie 

zarysowanych loków.

 

»

Nagrzewanie się lokówki jest sygnalizowane miganiem cyfr 

określających temperaturę.

 

»

Gdy wskazanie temperatury ustabilizuje się, urządzenie jest 

gotowe do pracy.

Brak naciśnięcia któregokolwiek przycisku na lokówce przez 5 sekund 

powoduje automatyczne włączenie blokady i wyświetlenie ikony 

blokady przycisków (   ) (pierwszy raz po włączeniu urządzenia 

jest to 15 sekund). Aby odblokować urządzenie, przytrzymaj przycisk 

odblokowania (   ) przez 1 sekundę.

Korzystanie

Uwaga

 

• Jeśli to Twój pierwszy kontakt z lokówką bezzaciskową, przećwicz 

wymienione czynności na zimno, tzn. bez podłączania urządzenia 

do prądu.

 

• Aby w trakcie układania loków zmienić temperaturę lub czas 

nagrzewania, wyłącz blokadę przycisków, naciskając przycisk 

odblokowania (   ).

 

• Nigdy nie dotykaj gorącego wałka palcami.

 

• Używaj urządzenia na suchych włosach.

3

 Przeczesz włosy, aby je rozplątać. Zależnie od efektu, jaki chcesz 

osiągnąć, chwyć pasmo włosów o szerokości od 2 cm (ściślejsze loki) do 

4 cm (luźniejsze fale). 

 Trzymaj lokówkę poziomo, odwróconą od głowy i twarzy. Umieść 

palec obok wskaźnika utrwalenia loków (   ), ale nie naciskaj go. 

Rozpoczynając od najszerszej części wałka, umieść lokówkę w pobliżu 

cebulek włosów, po czym nawiń włosy na wałek od cebulek aż do 

końcówek.

5

 Przytrzymując włosy palcami na nienagrzewającej się końcówce 

(   ), naciśnij wskaźnik utrwalenia loków (   ). Usłyszysz brzęczyk 

sygnalizujący rozpoczęcie odliczania.

6

 Gdy lok zostanie utrwalony, usłyszysz potrójny brzęczyk. 

7

 Puść końcówkę kosmyka i wysuń lokówkę z włosów — NIE odwijaj 

pasma włosów.

8

 Powtarzaj kroki 3-7 aż do ułożenia loków na całej głowie.

9, 10

 Na koniec rozdziel loki palcami, a mniejsze loki nawiń na palec w 

celu podkreślenia ich wyrazu.

Po użyciu

Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i 

pozostaw do ostygnięcia.

Oczyść wałek z włosów i kurzu.

Wyczyść wałek wilgotną szmatką.

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od 

kurzu. Możesz też powiesić urządzenie za uchwyt do zawieszania 

 

(   ).

Uwaga

 

• Uważaj, aby nie zarysować wałka.

 

• Urządzenia nie wolno płukać wodą.

Wskazówka

 

• Węższa część wałka formuje małe loki, a szersza część tworzy 

większe loki lub fale. Można używać całej długości wałka albo tylko 

części dających loki o określonej wielkości.

 

• Im cieńsze pasmo, tym ściślejsze loki.

 

• Aby uformować modne fale, rozpocznij nawijanie loków na 

poziomie kości policzkowej. Nie nawijaj też kilku ostatnich 

centymetrów. Następnie przeczesz włosy palcami lub szczotką.

 

• Ta lokówka umożliwia również zwiększenie objętości włosów u 

nasady. Chwyć pasmo włosów i ustaw je prostopadle do skóry 

głowy. Ustaw wałek ok. 1 cm nad cebulkami (nie dotykając skóry 

głowy) i ułóż pasmo na najszerszej części wałka.

 

• Aby zapewnić trwalsze ułożenie, użyj lakieru do włosów.

 

• Włosy powinny być suche podczas układania loków.

 

• Po zakończeniu układania loków poczekaj, aż wystygną, i dopiero 

wtedy wykonuj dalsze zabiegi.

 

• Przystępując do układania włosów, umyj ręce. W przeciwnym razie 

tłuszcz dostanie się z nich na włosy.

 

• Jeśli włosy poddano zabiegom chemicznym (farbowaniu lub 

trwałej ondulacji), najpierw nałóż na nie środki pielęgnacyjne 

chroniące przed działaniem ciepła.

 

• Aby nadać lokom nowoczesny efekt gęstości i sprężystości, skręć 

każde pasmo przed nawinięciem na wałek, tak by nie rozkładało 

się na całej powierzchni wałka.

 

• Jeśli włosy naturalnie się falują, można za pomocą lokówki 

poprawić rys loków w wybranych miejscach. 

 

• Jeśli loki mają być bardzo wyraźne, nie przeczesuj włosów na 

koniec. Aby uzyskać efekt gęstych, falujących włosów, delikatnie 

przeczesz fryzurę szczotką z naturalnego włosia. Zacznij od 

końcówek i przeczesuj włosy, przechodząc stopniowo coraz wyżej.

Więcej wskazówek stylizacyjnych od naszego eksperta Andy’ego 

Uffelsa znajdziesz w witrynie www.philips.com oraz na naszej stronie na 

Facebooku „Philips Beauty”.

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą 

stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z Centrum 

Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Lista numerów telefonów 

znajduje się w ulotce gwarancyjnej. Jeśli w danym kraju nie ma takiego 

Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy 

Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances 

and Personal Care BV.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania 

problemu z lokówką, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym 

firmy Philips lub Centrum Obsługi Klienta.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Urządzenie 

nie działa.

Być może w gniazdku, 

do którego podłączono 

urządzenie, nie ma 

napięcia.

Upewnij się, że w gniazdku 

jest napięcie.

Możliwe, że przewód 

sieciowy urządzenia jest 

uszkodzony.

Ze względów 

bezpieczeństwa 

wymianę uszkodzonego 

przewodu sieciowego 

zleć autoryzowanemu 

centrum serwisowemu firmy 

Philips lub odpowiednio 

wykwalifikowanej osobie.

Română

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe 

deplin de asistenţa oferită de Philips, înregistraţi-vă produsul la 

 

www.philips.com/welcome.

Introducere

Bucle moi, super-elegante, strălucire radiantă. Onduleuri şic, voluptoase, 

pentru un păr bogat, cu mult volum. Noul ondulator Philips Care 

CurlControl cu indicatorul Curl Ready vă permite să creaţi o varietate 

de bucle fără a compromite sănătatea părului. Forma conică a barei, cu 

diametrul de la 13 la 25 mm vă permite să creaţi diferite tipuri de bucle 

şi onduleuri. Învelişul ceramic Silky Smooth al barei este de două ori mai 

puţin agresiv pentru părul dvs. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere aparatul 

dvs. 

Care CurlControl

.

Am dori să vă rugăm să povestiţi experienţa dvs. nouă şi celorlalţi 

cumpărători. Spuneţi-ne care este părerea dvs. sinceră scriind o recenzie 

pe pagina de produs www.philips.com/haircare. Durează doar o clipă. 

Aşteptăm cu nerăbdare să aflăm părerea dvs.

Important

Citiţi cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul şi 

păstraţi-l pentru consultare ulterioară.

• 

AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest 

aparat în apropierea apei. 

• 

Când aparatul este utilizat în baie, 

scoateţi-l din priză după utilizare 

deoarece apa reprezintă un risc chiar 

şi când aparatul este oprit.

• 

AVERTISMENT: Nu utilizaţi acest 

aparat în apropierea căzilor, 

duşurilor, bazinelor sau altor 

recipiente cu apă.

• 

Scoateţi întotdeauna aparatul 

din priză după utilizare.

• 

În cazul în care cablul de alimentare 

este deteriorat, acesta trebuie înlocuit 

întotdeauna de Philips, de un centru 

de service autorizat de Philips sau de 

personal calificat în domeniu, pentru a 

evita orice accident.

• 

Acest aparat poate fi utilizat de către 

copii începând de la vârsta de 8 ani 

şi persoane care au capacităţi fizice, 

mentale sau senzoriale reduse sau 

sunt lipsite de experienţă şi cunoştinţe, 

dacă sunt supravegheate sau au fost 

instruite cu privire la utilizarea în 

condiţii de siguranţă a aparatului şi 

înţeleg pericolele pe care le prezintă. 

Copii nu trebuie să se joace cu 

aparatul. Curăţarea şi întreţinerea de 

către utilizator nu trebuie realizate de 

către copii nesupravegheaţi. 

• 

Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-

vă că tensiunea indicată pe aparat 

corespunde tensiunii reţelei locale.

• 

Nu utilizaţi aparatul pentru alt scop 

decât cel descris în acest manual.

• 

Nu lăsaţi niciodată aparatul 

nesupravegheat când este conectat la 

sursa de alimentare.

• 

Nu utilizaţi niciodată accesorii sau 

componente de la alţi producători 

sau nerecomandate explicit de Philips. 

Dacă utilizaţi aceste accesorii sau 

componente, garanţia se anulează.

• 

Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în 

jurul aparatului.

• 

Înainte de a depozita aparatul, 

aşteptaţi să se răcească.

• 

Aveţi foarte multă grijă când utilizaţi 

aparatul întrucât ar putea fi extrem 

de fierbinte. Apucaţi doar mânerul, 

deoarece celelalte componente sunt 

fierbinţi, şi evitaţi contactul cu pielea.

• 

Aşezaţi întotdeauna aparatul cu 

suportul pe o suprafaţa plată, stabilă, 

termorezistentă. Bara fierbinte nu 

trebuie să atingă niciodată suprafaţa 

sau alte materiale inflamabile.

• 

Evitaţi intrarea în contact a cablului 

de alimentare cu piesele fierbinţi ale 

aparatului.

• 

Păstraţi aparatul la distanţă de obiecte 

şi materiale inflamabile când este 

pornit.

• 

Nu acoperiţi niciodată aparatul cu 

ceva (de exemplu un prosop sau 

un articol vestimentar) când este 

fierbinte. 

• 

Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat. 

Nu utilizaţi aparatul cu mâinile ude. 

• 

Păstraţi bara curată şi curăţaţi-o de 

praf şi produse pentru coafat precum 

spumă, spray sau gel. Nu utilizaţi 

niciodată aparatul împreună cu 

produse de coafat. 

• 

Bara are un înveliş ceramic. Acest 

înveliş se poate uza lent în timp. Totuşi, 

acest lucru nu afectează performanţa 

aparatului.

• 

Dacă aparatul este utilizat pe păr 

vopsit, bara se poate păta. Înainte 

de a-l utiliza pentru păr artificial, 

consultaţi întotdeauna distribuitorul. 

• 

Pentru control sau depanare duceţi 

aparatul numai la un centru service 

autorizat de Philips. Repararea făcută 

de persoane necalificate poate genera 

situaţii periculoase pentru utilizator. 

• 

Nu introduceţi obiecte metalice în 

orificii, pentru a evita electrocutarea.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările 

aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Mediu

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale 

şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi 

reutilizate.

Când simbolul reprezentând un coş de gunoi cu roţi tăiat însoţeşte 

un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene 

2012/19/UE.

Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul separat de colectare pentru 

produse electrice şi electronice.

Vă rugăm să acţionaţi în concordanţă cu regulile dumneavoastră 

locale şi nu evacuaţi produsele vechi împreună cu deşeurile menajere 

obişnuite. Evacuarea corectă a produsului dvs. vechi ajută la prevenirea 

consecinţelor potenţial negative asupra mediului şi sănătăţii omului.

Imagine ansamblu

 Vârf rece

 Bară ceramică Silky Smooth

 Suport pentru aşezarea aparatului

 Afişaj pentru setarea de temperatură

 Afişaj pentru setarea de timp pentru indicatorul Curl Ready: 5, 8, 10 

secunde

 Pictogramă pentru blocarea butoanelor

 Buton Pornit/Oprit 

 Agăţătoare

 Cablu de alimentare cu articulaţie 360º

 Deblocarea funcţiei de blocare a butoanelor

(Apăsaţi şi menţineţi 

apăsat butonul pentru a debloca)

 Comutator temporal pentru indicatorul Curl Ready

 Comutatoare de temperatură

 Indicatorul Curl Ready

Cu următoarele caracteristici din 

Care CurlControl

, veţi avea o 

experienţă de ondulare mai comodă pentru un păr mai sănătos.

• 

Indicator Curl Ready

Un indicator Curl Ready unic, cu setări pentru 5, 8, 10 secunde, 

vă anunţă când este gata bucla emiţând o alertă sonoră - gata cu 

supraexpunerea părului.

• 

Setări de temperatură reglabile digitale

Setările digitale de căldură vă permit să alegeţi temperatura potrivită 

pentru părul dvs., în timp ce temperatura cea mai ridicată de 200ºC 

garantează rezultate perfecte chiar şi pentru părul cu fir gros.

• 

Funcţia de blocare a butoanelor

Blocarea butoanelor vă protejează de utilizarea accidentală. După ce 

porniţi dispozitivul, funcţia de blocare a butoanelor va fi activată automat 

la 15 secunde după ultima utilizare a comutatoarelor de temperatură, a 

comutatorului temporal pentru indicatorul Curl Ready sau a butonului 

Pornit/Oprit (activarea automată după aceea va fi la 5 secunde).

• 

Închiderea automată

O funcţie de închidere automată după 60 de minute vă oferă un plus de 

siguranţă. Puteţi reactiva ondulatorul apăsând butonul Pornit/Oprit timp 

de 1 secundă.

Ondulaţi-vă părul

Pregătirea de utilizare

Avertisment

 

• Ondulatoarele sunt instrumente de coafare puternice şi trebuie 

utilizate întotdeauna cu grijă.

Conectaţi ştecherul la o priză de alimentare.

Apăsaţi butonul Pornit/Oprit (   ) pentru a porni aparatul. Selectaţi 

o setare de temperatură (   ) şi de timp (   ) în funcţie de tabelul 

de mai jos:

1. Selectaţi tipul 

dvs. de păr

2. Consultaţi intervalele 

de temperatură 

recomandate

3. Consultaţi duratele de 

ondulare recomandate

Subţire

130-150 ºC

5 sau 8 secunde

Normal

160-180 ºC

8 sau 10 secunde

Gros

190-200 ºC

8 sau 10 secunde

Sugestie

 

• Utilizaţi temperatura mai scăzută din intervalul recomandat dacă 

aveţi părul vopsit sau permanent. Dacă aplicaţi un fixativ flexibil, 

lucru recomandat, puteţi reduce temperatura sugerată cu încă 

10°C.

 

• Alegeţi durata de ondulare mai scurtă pentru bucle şi onduleuri 

largi, cu aspect natural şi durata mai mare pentru bucle strânse, 

bine definite.

 

»

Durata de încălzire este indicată de valoarea temperaturii, afişată 

intermitent.

 

»

Dacă indicatorul de temperatură este stabil, atunci puteţi utiliza 

ondulatorul.

Dacă butoanele aparatului nu sunt utilizate timp de 5 secunde, funcţia 

de blocare a butoanelor este activată automat şi pictograma de blocare 

a butoanelor (   ) este afişată (prima activare automată după pornirea 

aparatului este după 15 secunde). Pentru a debloca aparatul, apăsaţi 

butonul de deblocare a funcţiei de blocare a butoanelor (   ) timp de 

1 secundă.

Utilizare

Notă

 

• Dacă este prima dată când utilizaţi un ondulator fără cleşte, 

încercaţi întâi aceşti paşi fără a porni dispozitivul, pentru a vă 

obişnui.

 

• Dacă doriţi să schimbaţi setarea de timp sau de temperatură în 

timpul utilizării, s-ar putea să fie nevoie să dezactivaţi funcţia de 

blocare a butoanelor apăsând pe butonul de deblocare a funcţiei 

de blocare a butoanelor (   ).

 

• Nu atingeţi niciodată cu degetele bara încinsă.

 

• Utilizaţi aparatul numai pe păr uscat.

3

 Periaţi pentru a descurca părul. În funcţie de rezultatul dorit, luaţi o 

şuviţă de păr între 2 cm şi 4 cm (pentru onduleuri mari luaţi o şuviţă 

mai groasă, pentru bucle strânse luaţi o şuviţă mai subţire). 

 Ţineţi ondulatorul orizontal şi îndreptaţi-l în direcţia opusă capului şi 

feţei. Puneţi degetul mare/degetul lângă indicatorul Curl Ready 

 

(   ) dar nu îl apăsaţi încă. Începeţi din punctul cel mai lat al barei, 

aşezaţi ondulatorul în apropierea rădăcinilor şuviţei şi înfăşuraţi părul în 

spirală de la rădăcină la vârf.

5

 Prindeţi vârfurile părului la capătul rece (   ) cu degetele şi apăsaţi 

indicatorul Curl Ready(   ). Semnalul sonor va marca începutul duratei 

selectate.

6

 Când bucla este gata, veţi auzi o alertă sonoră repetată de trei ori. 

7

 Eliberaţi vârfurile şi trageţi uşor ondulatorul din păr - NU desfăşuraţi 

şuviţele.

8

 Repetaţi paşii 3-7 până când aţi terminat de ondulat tot părul.

9, 10

 Pentru a încheia, despărţiţi buclele cu degetele şi înfăşuraţi fiecare 

buclă mai mică în jurul degetului pentru un plus de definiţie.

După utilizare

Opriţi aparatul şi scoateţi ştecherul din priză.

Aşezaţi-l pe o suprafaţă termorezistentă până la răcire.

Îndepărtaţi firele de păr şi praful de pe bară.

Curăţaţi bara cu o cârpă umedă.

Depozitaţi-l într-un loc sigur şi uscat, fără praf. De asemenea, îl puteţi 

suspenda de agăţătoare (   ).

Notă

 

• Evitaţi zgârierea barei.

 

• Nu clătiţi niciodată aparatul cu apă.

Sugestie

 

• Capătul îngust al barei creează bucle mici, în timp ce capătul 

lat creează bucle mai mari sau onduleuri. Puteţi utiliza întreaga 

lungime a barei sau puteţi alege să utilizaţi o singură zonă, pentru 

bucle mai mari sau mai mici.

 

• Cu cât şuviţa este mai subţire, cu atât bucla va fi mai strânsă.

 

• Pentru un păr ondulat cu aspect modern, începeţi bucla de la 

nivelul pomeţilor dvs. De asemenea, lăsaţi ultimii câţiva centimetri 

neondulaţi. Pieptănaţi-l cu degetele sau o perie.

 

• Acest ondulator poate fi, de asemenea, utilizat pentru a crea 

volum de la rădăcina părului. Ţineţi o şuviţă de păr la un unghi 

de 90 de grade faţă de scalp. Aşezaţi bara la 1 cm deasupra 

rădăcinilor (încercaţi să nu atingeţi scalpul) şi aşezaţi şuviţa de păr 

pe cea mai lată parte a barei.

 

• Pentru un plus de rezistenţă, aplicaţi fixativ pe fiecare şuviţă 

înainte de ondulare.

 

• Menţineţi părul uscat în timpul ondulării.

 

• După ce aţi terminat de ondulat părul, lăsaţi să se răcească 

complet toate buclele înainte de a le coafa.

 

• Înainte de a începe, asiguraţi-vă că aveţi mâinile curate, deoarece 

uleiurile de pe acestea vor ajunge pe păr.

 

• Dacă părul dvs. a fost tratat cu substanţe chimice 

 

(vopsit sau permanent), utilizaţi un produs de coafare care să 

ofere protecţie împotriva căldurii înainte de a-l coafa.

 

• Pentru a crea bucle cu volum şi elasticitate moderne, răsuciţi părul 

înainte de a-l înfăşura în jurul barei, astfel încât acesta să nu se 

răsfire plat pe aparatul de ondulat părul.

 

• Dacă părul dvs. este ondulat în mod natural, puteţi utiliza 

ondulatorul pentru doar câteva sau şuviţele din partea de sus, 

pentru a accentua de jur împrejur buclele. 

 

• Pentru bucle definite, nu periaţi părul după ondulare. Pentru un 

păr cu aspect ondulat, voluminos, periaţi uşor buclele utilizând o 

perie cu peri naturali. Periaţi mai întâi vârfurile şi avansaţi către 

rădăcini.

Pentru alte sfaturi de coafare de la expertul nostru în îngrijirea părului 

Andy Uffels, vizitaţi pagina noastră principală www.philips.com sau pagina 

noastră de Facebook „Philips Beauty”.

Garanţie şi service

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul 

web Philips la adresa www.philips.com sau contactaţi centrul Philips 

de asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. Puteţi găsi lista cu numere 

de telefon în broşura de garanţie internaţională. Dacă în ţara dvs. nu 

există un astfel de centru, contactaţi furnizorul dvs. Philips local sau 

departamentul de service al Philips Domestic Appliances and Personal 

Care BV.

Depanare

Dacă apar probleme cu acest ondulator pe care nu le puteţi rezolva cu 

ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi cel mai apropiat centru de 

service Philips sau Centrul de asistenţă pentru clienţi Philips din ţara dvs.

Problemă

Cauză

Soluţie

Aparatul nu 

funcţionează 

deloc.

Probabil că priza 

electrică la care este 

conectat aparatul nu 

funcţionează.

Asiguraţi-vă că priza 

funcţionează.

Cablul de alimentare 

este probabil 

deteriorat.

În cazul în care cablul de 

alimentare este deteriorat, 

acesta trebuie înlocuit 

întotdeauna de Philips, 

de un centru de service 

autorizat de Philips sau 

de personal calificat în 

domeniu, pentru a evita 

orice accident.

Русский

Щипцы для завивки

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, 

зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте 

 

www.philips.com/welcome.

Введение

Роскошные, сияющие локоны. Соблазнительные, мягкие волны, 

придающие волосам объем. Новые щипцы для завивки Philips Care 

CurlControl с индикатором завершения завивки локона позволяют 

создавать вариации на тему кудрей, не опасаясь перегрева волос. 

Коническая форма корпуса диаметром от 13 до 25 мм позволяет 

моделировать различные кудри и волны. Керамическое покрытие 

корпуса Silky Smooth обеспечивает в два раза более гладкое 

скольжение. Наслаждайтесь Вашими кудрями с 

Care CurlControl

.

Мы будем рады, если Вы поделитесь своими впечатлениями с 

нами и другими покупателями. Напишите отзыв о продукте на 

странице www.philips.com/haircare. Это займет не больше минуты. С 

нетерпением ждем Вашего отзыва о продукте!

Важная информация

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с 

руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего 

использования в качестве справочного материала.

• 

ВНИМАНИЕ! Не используйте 

прибор вблизи воды. 

• 

Выньте вилку шнура питания 

прибора из розетки электросети 

после использования прибора в 

ванной комнате. Близость воды 

представляет риск, даже если 

прибор выключен.

• 

ВНИМАНИЕ! Не 

используйте прибор в 

ванной, душе, бассейне 

или других помещениях с 

повышенной влажностью.

• 

После завершения работы 

отключите прибор от розетки 

электросети.

• 

В случае повреждения сетевого 

шнура его необходимо заменить. 

Чтобы обеспечить безопасную 

эксплуатацию прибора, заменяйте 

шнур только в авторизованном 

сервисном центре Philips или в 

сервисном центре с персоналом 

высокой квалификации.

• 

Данным прибором могут 

пользоваться дети старше 

8 лет и лица с ограниченными 

интеллектуальными или 

физическими возможностями, 

а также лица с недостаточным 

опытом и знаниями под 

присмотром других лиц или 

после инструктирования о 

безопасном использовании 

прибора и потенциальных 

опасностях. Не позволяйте детям 

играть с прибором. Дети могут 

осуществлять очистку и уход за 

прибором только под присмотром 

взрослых. 

• 

Перед подключением прибора 

убедитесь, что указанное на 

нем напряжение соответствует 

напряжению местной электросети.

• 

Не используйте прибор для целей, 

отличных от описанных в данном 

руководстве.

• 

Не оставляйте включенный в сеть 

прибор без присмотра.

• 

Запрещается пользоваться 

какими-либо аксессуарами или 

деталями других производителей, 

не имеющих специальной 

рекомендации Philips. При 

использовании таких аксессуаров 

и деталей гарантийные 

обязательства теряют силу.

• 

Не обматывайте сетевой шнур 

вокруг прибора.

• 

Прежде чем убрать прибор, дайте 

ему остыть.

• 

Соблюдайте осторожность при 

использовании прибора, так как он 

может сильно нагреваться. Держите 

прибор только за ручку, так как 

остальные части очень горячие. 

Избегайте контакта с кожей.

• 

Всегда размещайте прибор с 

подставкой на термостойкой, 

устойчивой, плоской поверхности. 

Горячий конический корпус 

не должен соприкасаться с 

поверхностью или другими 

воспламеняющимися материалами.

• 

Не допускайте контакта сетевого 

шнура с горячими частями прибора.

• 

Держите включенный прибор в 

стороне от легковоспламеняющихся 

объектов и материалов.

• 

Запрещается покрывать 

неостывший прибор (например, 

полотенцем или одеждой). 

• 

Пользуйтесь прибором для укладки 

только сухих волос. Запрещается 

брать прибор мокрыми руками. 

• 

Конический корпус следует 

содержать в чистоте. Очищайте 

его от пыли, грязи и средств для 

укладки: муссов, спреев и гелей. 

Запрещается использовать прибор 

вместе со средствами для укладки. 

• 

Корпус прибора имеет 

керамическое покрытие. Со 

временем это покрытие может 

стираться. Это не влияет на работу 

прибора.

• 

При использовании прибора 

на окрашенных волосах на 

корпусе могут появиться пятна. 

Прежде чем использовать 

прибор на искусственных 

волосах, проконсультируйтесь 

со специалистами в месте 

приобретения волос. 

• 

Для проверки или ремонта прибора 

следует обращаться только в 

авторизованный сервисный центр 

Philips. Ремонт, произведенный 

неквалифицированным лицом, 

может привести к особо опасным 

для пользователя ситуациям. 

• 

Во избежание поражения 

электрическим током не вставляйте 

металлические предметы в 

отверстия.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Этот прибор Philips соответствует всем применимым стандартам и 

нормам по воздействию электромагнитных полей. 

Защита окружающей среды

Изделие разработано и изготовлено с применением 

высококачественных деталей и компонентов, которые 

подлежат переработке и повторному использованию.

Если изделие маркировано значком с изображением 

перечеркнутого мусорного бака, это означает, что оно 

соответствует директиве Европейского Парламента 2012/19/EU.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и 

электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не 

выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми 

отходами. Правильная утилизация отработавшего изделия 

поможет предотвратить возможные негативные последствия для 

окружающей среды и здоровья человека.

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    1 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8618 CM 2-4 l a k j m 2 b c • d Lietotāja rokasgrāmata SK Príručka užívateľa PL Instrukcja obsługi SL Uporabniški priročnik RO Manual de utilizare RU Руководство пользователя SR Korisnički priručnik EN User manual IT DA

  • Страница 2 из 3

    3 1 Обзор Úvod Термоизолированный наконечник Керамический конический корпус Silky Smooth Подставка Индикация температуры Индикация завершения завивки локона: 5, 8, 10 секунд Значок блокировки кнопок Кнопка включения/выключения Петелька для подвешивания Шнур на шарнире 360º Функция разблокирования

  • Страница 3 из 3