Инструкция по эксплуатации для Mystery MMD-993S
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Mystery MMD-993S

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 46 страниц
Размер - 2.1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

§ª¡¥™¥›¨©™¥¦¥´¡¨¦¢ª—©—­ŸŸ

—¹ÉÅß¿ÂÓÄÒÀÃÊÂÓɿü»¿ÀÄÒÀ

ÆÇÅ¿ºÇÒ¹·É¼ÂÓÈq»¿ÈƼ¼Ã

.:45&3:..%†4

¥ÈÄŹÄÒ¼ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉ¿

r

ªÓ¾ÅƹØȾɾ½ÆØØȹƾÄÕÊq½ÁÊÈľ¾Å

r

ªÇ»Å¾ÊËÁÅÇÊËÕÊÍÇÉŹ˹ÅÁ%7%7$%$%†%".1.1&(%*79

r

¨Ç½½¾É¿Ã¹ÆÇÊÁ˾ľÂ%7%$%$%†3$%†38

r

›ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾½ÁÊÃÇ»»ÍÇÉŹ˾1JDUVSF$%Á1IPUP$%

r

›ÊËÉǾÆÆÔ«›†Ë×ƾÉ4&$".1"-/54$

r

".'.¬£›É¹½ÁdžË×ƾÉ

r

 ¹ÈÇÅÁƹÆÁ¾Ê˹ÆÏÁÂ

r

ªË¾É¾ÇÄÁƾÂÆÔ»ÔÎǽ3$"

r

»Á½¾Ç»ÔÎǽ¹3$"

r

›ÔÎǽƹʹº»Ì;É3$"

r

"7»ÎǽƹȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁ

r

64#»ÎǽƹȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁ

r

©¹ÀӾŽÄØùÉËÇоÃ4%..$

r

¨ÇÄÆÇÍÌÆÃÏÁÇƹÄÕÆÔÂÈÌÄÕ˝¬

r

›ÔÎǽƹØÅÇÒÆÇÊËÕΛË

r

›ÊËÉǾÆÆÔÂÖû¹Ä¹ÂÀ¾É ¨ÇÈ©ÇãĹÊÊÁù

r

¶ÆÃǽ¾É½ÄØɾ¼ÌÄÁÉÇ»ÃÁ¼ÉÇÅÃÇÊËÁ

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 47

  §ª¡¥™¥›¨©™¥¦¥´¡¨¦¢ª—©—­ŸŸ —¹ÉÅß¿ÂÓÄÒÀÃÊÂÓɿü»¿ÀÄÒÀ ÆÇÅ¿ºÇÒ¹·É¼ÂÓÈ q»¿ÈƼ¼Ã .:45&3:..%†4 ¥ÈÄŹÄÒ¼ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉ¿ r r r r r r r r ªÓ¾ÅƹØȾɾ½ÆØØȹƾÄÕÊ q½ÁÊÈľ¾Å ªÇ»Å¾ÊËÁÅÇÊËÕÊÍÇÉŹ˹ÅÁ%7%7$%$%†%".1.1&(%*79 ¨Ç½½¾É¿Ã¹ÆÇÊÁ˾ľÂ%7%$%$%†3$%†38

 • Страница 2 из 47

  ’ †‘‡Ž‰† £¼ÇÒ¸¼¾ÅÆ·ÈÄÅÈÉ¿¿£¼ÇÒÆǼ»ÅÈÉÅÇŽÄÅÈÉ¿ ¦ÅÇÖ»ÅÁÊÈÉ·ÄŹÁ¿ ¦Å»Èż»¿Ä¼Ä¿Ö 

 • Страница 3 из 47

  †‘œ‘† ’“‘‡Ž’“‰‰†‘œ‚†ˆ’Ž’“‰ £œ§²¦§œ›¥¨©¥§¥¤¥¨©Ÿ † ¨¾É¾½ ƹйÄÇÅ ÈǽÃÄ×оÆÁØ ̺¾½Á˾ÊÕ ÐËÇ ƹÈÉØ¿¾ÆÁ¾ » »¹† ѾŹ»ËÇÅǺÁľÊÇÇË»¾ËÊ˻̾Ë ›ÈÇÊËÇØÆÆǼÇËÇùÊÅÁÆ̆ ÊÇÅƹÃÇÉÈÌʾ † §ËÃÄ×ÐÁ˾ „†” ÃľÅÅÌ ¹ÃÃÌÅÌÄØËÇɹ Ⱦɾ½ ƹйÄÇÅ ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ

 • Страница 4 из 47

  †‘œ‘† ’“‘‡Ž’“‰‰†‘œ‚†ˆ’Ž’“‰ † žÊÄÁÊËÇØÆÇÐÆÔÂËÇÉÅÇÀƾ¹ÃËÁ»ÁÉÇ»¹Æ ËÇƹ½ÁÊÈľ¾ƹÐƾË ÅÁ¼¹ËÕƹ½ÈÁÊÕ1"3,*/(#3",& ÁÈÉÇÊÅÇËÉÁÀǺɹ¿¾ÆÁÂƾ† ½ÇÊËÌȾƝ¹ÆÆǾÈɾ½ÌÈɾ¿½¾ÆÁ¾ÈÇØ»ÁËÊØËÇÄÕÃÇ ¾ÊÄÁÈÉdž »Ç½ ÊËÇØÆÇÐÆǼÇ ËÇÉÅÇÀ¹ ÊǾ½ÁƾÆ ÊÇ »ÊËÉǾÆÆÇ ÊÁÊ˾ÅÇÂ

 • Страница 5 из 47

  ‰Ž•‘—‰  ‰’‹– ¬Ê˹ƹ»ÄÁ»¹Â˾½ÁÊûÌÊËÉÇÂÊË»ÇÖËÁþËÃÇ»»¾ÉÎ Ÿ¤«¥§£—­Ÿ¶¥›Ÿ¨¡—¬ ¥¸Ç·Ð¼Ä¿¼È»¿ÈÁ·Ã¿ ÄØǺ¾ÊȾоÆÁØÇÈËÁŹÄÕÆǼÇÀ»ÌùÁÁÀǺɹ¿¾ÆÁØÊľ½ÌÂ˾ɾ† ÃÇžƽ¹ÏÁØÅ † ¹¼ÉØÀƾÆÆÔ¾ ÈÔÄÕÆÔ¾ ÈÇϹɹȹÆÆÔ¾ Á ½¾ÍÇÉÅÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ½ÁÊÃÁÅǼÌË»ÔÀ»¹ËÕʺÇÁÈÉÁ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁÁ

 • Страница 6 из 47

  ‰Ž•‘—‰  ‰’‹– ¼ÉÔ»¹ÆÁØ¡ÊÈÇÄÕÀÌØѹÉÁÃÇ»Ì×ÉÌÐÃÌÁÄÁùɹƽ¹Ñ ̽¹ÄÁ˾ÖËÁ ƾÉÇ»ÆÇÊËÁ ùÃÈÇùÀ¹ÆÇƹÉÁÊÌÆþÆÁ¿¾¨ÉÁ¿ÅÁ˾ѹÉÁÃÇ»Ì× ÉÌÐÃÌÁÄÁùɹƽ¹ÑÈÇÇоɾ½ÁÃƹÉÌ¿ÆÇÂÁ»ÆÌËɾÆƾÂÃÉÇÅþ ½ÁÊùÁ ƾÇÊĹºÄØØƹ¿ÁŹ ÈÉÇ»¾½Á˾ÈǻʾÂÇÃÉÌ¿ÆÇÊËÁ 7$% »ÌÃǻԾ ½ÇÉÇ¿ÃÁ ÊÅ

 • Страница 7 из 47

  ‰Ž•‘—‰  ‰’‹– Á ƹÊËÉǾà ÈÉǼɹÅÅ ÁÊÈÇÄÕÀ̾ÅÔÎ ½ÄØ Ê¿¹ËÁØ »Á½¾ÇÈÇËÇù »ÇÀÅǿƹƾÊ˹ºÁÄÕƹØɹºÇ˹ÌÊËÉÇÂÊË»¹Ê͹ÂĹÅÁNQFH BWJEJWY ¦¾ÇºÎǽÁÅÇÌÐÁËÔ»¹ËÕ ÐËǽÁÊÃÁ38ÁÊÈÇÄÕÀÌ×˽ÄØÀ¹ÈÁÊÁ Á ÎɹƾÆÁØ ÏÁÍÉǻǠÁÆÍÇÉŹÏÁÁ ÁÆÔ¾ ÍÁÀÁоÊÃÁ¾ ÈÉÁƆ ÏÁÈÔ

 • Страница 8 из 47

  64#4%..$ C §ºÓ¾Å Èǽ½¾É¿Á»¹¾ÅÇ ùÉËÇÐÃÁ À¹»ÁÊÁË ÇË ÍÁÉÅԆ ÁÀ¼ÇËÇ»Á˾ÄØ D ¦¾¼¹É¹ÆËÁÉ̾ËÊØÈǽ½¾É¿Ã¹ùÉËÔȹÅØËÁ» 4%..$  ¨Ç½½¾É¿Ã¹64#ÍľцùÉËÔ¥¹ÃÊÁŹÄÕÆÔÂǺӾÅ64#Íľц ùÉËÔsœº ¨ÉÁžйÆÁ¾ ¦¾»Ê¾64#ÌÊËÉÇÂÊË»¹ÅǼÌ˺ÔËÕÊǻžÊËÁÅÔʽ¹ÆÆÔŹÈȹ† ɹËÇÅ

 • Страница 9 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†‘ƒ’‘‰ˆƒ† †Ž‰† ¦¾Èǽ½¾É¿Á»¹¾ÅÔ¾½ÁÊÃÁ ɹÆËÁÉ̾ËÊØ ˹ÃùÃÖËÇÀ¹»ÁÊÁËÇË»¾ÉÊÁÂ*%Ëּǻ ¨ÉÁžйÆÁ¾ ÈÇ ÊÇÀ½¹ÆÁ× ÊǺÊË»¾ÆÆÔÎ $%†3 ÁÄÁ $%†38 ½ÁÊÃÇ» Êǽ¾É¿¹ÒÁÎ.1͹ÂÄÔ † ÄØÈÇÄÌоÆÁØ»ÔÊÇÃǼÇùоÊË»¹À»ÌùɾÃÇžƽ̾ËÊØÈɾǺ† ɹÀǻԻ¹ËÕ ¥© ͹ÂÄÔ Ê йÊËÇËÇÂ

 • Страница 10 из 47

  ‘ s ‹”’“Žƒ‹‰ ¬Ê˹ÆÇ»Á˾ɾÊÁ»¾É ˹ÃÁÅǺɹÀÇÅ ÐËǺÔÇÆƾžѹĻǽÁ† ˾Ä×ÁƾÈǻɾ½ÁÄȹÊʹ¿Áɹ»ÊÄÌй¾ɾÀÃǼÇËÇÉÅÇ¿¾ÆÁØ ÁÄÁ»Æ¾À¹ÈÆÇÂÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ s ¨¾É¾½˾ŠùÃÇÃÇÆй˾ÄÕÆÇÌÊ˹ÆÇ»ÁËÕɾÊÁ»¾É ÈǽÃÄ×ÐÁ˾ ÖľÃËÉÇÈÉǻǽÃ̻ɾžÆÆÇÁ̺¾½Á˾ÊÕ ÐËǹÈȹɹËÁ»Êع̆

 • Страница 11 из 47

  ‘ ›Ê˹»Õ˾ÌÊ˹ÆÇ»ÇÐÆÌ×ɹÅÃÌ º¾ÀɾÊÁ»¾É¹ »ÇËʾÃÈÉÁºÇɆ ÆÇÂȹƾÄÁÁÇËǼÆÁ˾„ØÀÔÐÃÁ”ÈÉÁÈÇÅÇÒÁÇË»¾ÉËÃÁ¦¾»Ê¾ „ØÀÔÐÃÁ” ÈǽÎǽØË Èǽ ɹÀžÉ ÈÉÁºÇÉÆÇ ȹƾÄÁ ¹»ËÇÅǺÁ† ÄØ »Ôº¾ÉÁ˾ ƹÁºÇľ¾ ÈǽÎǽØÒÁ¾ Á À¹ÃɾÈÁ˾ ÌÊ˹ÆÇ»ÇІ ÆÌ×ɹÅÃÌ ‹”’“Žƒ‹‰

 • Страница 12 из 47

  ‘ ‹”’“Žƒ‹‰ ¥¾Ëǽ¬Ê˹ÆǻùÊÈÇÅÇÒÕ×ÃÉÇÆÑ˾ÂÆÇ» Äع»ËÇÅǺÁľÂŹÉÃÁ5PZPUB /JTTBO ›Ôº¾ÉÁ˾ ÈÇÀÁÏÁ× ÈÉÁ ÃÇËÇÉÇ »ÁÆËǻԾ ÇË»¾ÉÊËÁØ ÃÉÇÆÑ˾† ÆÇ» À¹ÃɾÈľÆÆÔλ¹»ËÇÅǺÁľ Á»ÁÆËǻԾÇË»¾ÉÊËÁØɾÊÁ»¾É¹ ÇËžоÆÆÔ¾ÊÇÇË»¾ËÊË»Ì×ÒÁÅÁºÌû¹ÅÁƹÀ»¹ÆÁØŹÉÃÁŹÑÁÆÔ s„5”ÁÄÁ„/”

 • Страница 13 из 47

   ’† ‰Ž†Ž‰ ¨ÉÁžйÆÁ¾ ¨ÇÊľÈǽÊǾ½ÁƾÆÁØÃÊËÇØÆÇÐÆÇÅÌËÇɆ ÅÇÀÌ »Á½¾Ç ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾ ƹ ½ÁÊÈľ¾ ºÌ† ½¾Ë »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ÈÉÇÊÅÇËɾËÕ ËÇÄÕÃÇ ÈÇÊľ ÇÊ˹ÆÇ»ÃÁ¹»ËÇÅǺÁÄءƹо ƹ½ÁÊÈľ¾ ÈÇØ»ÁËÊØ ƹ½ÈÁÊÕ „"55&/5*0/ /08 *4 %3*7*/(” ÊÇǺҹ×Ò¹Ø Ç ƾ»ÇÀÅÇ¿ÆÇÊËÁ

 • Страница 14 из 47

   ’† ‰Ž†Ž‰ ¨Ì¼Ã·ÆÅ»Èż»¿Ä¼Ä¿ÖÆÇŹŻ·ÈÉÅÖÄÅÎÄźÅÉÅÇÞ·Á¹ÈÉÇņ ¼ÄÄÅÀÈ¿ÈɼüÈÉÅÖÄÅÎÄźÅÉÅÇÞ··¹ÉÅß¿ÂÖ ††

 • Страница 15 из 47

  ‹Ž‹‰”‘ƒŒ†Ž‰ ‘‰„‘œƒ“†Œ† ¦¼Ç¼»ÄÖÖƷļÂÓ ¡Æ½ÁùËÇÉÔƹ½ÁÊÈľ¾»Ç»É¾ÅØ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ¥©ÈÉÇÁ¼ÉÔ»¹Ë¾ÄØ  ¡Æ½ÁùËÇÉÊ˹ËÌʹ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ¡Æ½ÁùËÇÉɾ¿ÁŹɹºÇËÔ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ¡Æ½ÁùËÇɼĹ»ÆǼÇÖÃɹƹ ¡Æ½ÁùËÇÉÌÉÇ»ÆؼÉÇÅÃÇÊËÁ ¡Æ½ÁùËÇÉÀƹоÆÁػɾžÆÁ

 • Страница 16 из 47

  ‹Ž‹‰”‘ƒŒ†Ž‰ ‘‰„‘œƒ“†Œ† ¦ÊÂÓÉ›ª £ÆÇÈùȾɾÃÄ×оÆÁØйÊËÇËÆǼǽÁ¹È¹ÀÇƹ #"/% £ÆÇÈùÊÆØËÁØȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁ £ÆÇÈùɾ¼ÌÄÁÉÇ»ÃÁ¼ÉÇÅÃÇÊËÁ £ÆÇÈù »Ô»Ç½¹ ƹ ½ÁÊÈľÂ ÁÆÍÇÉŹÏÁÁ Ç ½ÁÊþ ÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ йÊÇ» %*41 £ÆÇÈù»ÔÃÄ×оÆÁØÀ»Ìù .65& 

 • Страница 17 из 47

  ‹Ž‹‰”‘ƒŒ†Ž‰ ‘‰„‘œƒ“†Œ† ¥¸Ç·Ð¼Ä¿¼ÈÆÊÂÓÉÅÛª £ÆÇÈùȾɾÎǽ¹Ã»ÔºÉ¹ÆÆÇÅÌÆÇžÉÌ (050 s ¨¾É¾½ ƹйÄÇÅ ÁÊÈÇÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ÈÌÄÕ˹ ¬ ÊÆÁÅÁ˾ À¹ÒÁËÆÌ× ÈľÆÃÌÊ»¾ÉÎƾÂйÊËÁÈÌÄÕ˹¬ £ÆÇÈùȾɾÃÄ×оÆÁØйÊËÇËÆǼǽÁ¹È¹ÀÇƹ #"/% s

 • Страница 18 из 47

  ‹Ž‹‰”‘ƒŒ†Ž‰ ‘‰„‘œƒ“†Œ† ž·Ã¼Ä·Ô¼üÄÉŹÆ¿É·Ä¿Ö «ÁȺ¹Ë¹É¾ÂÃÁ˹ºÄ¾ËÇÐÆǼÇËÁȹÄÁËÁ¾»¹Øº¹Ë¹É¾Âù$3› ªÆÁÅÁ˾ȹƾÄÕ žÊÄÁÈÌÄÕ˝¬ÈÄÇÎÇÍÌÆÃÏÁÇÆÁÉÌ¾Ë À¹Å¾ÆÁ˾ÄÁËÁ¾»Ì׺¹Ë¹É¾ÂÃÌ ÆǻǠ$3 ¬º¾½Á˾ÊÕ ÐËÇÈÇÄØÉÆÇÊËÕÊǻȹ½¹¾ËÊÌùÀ¹ÆÆÇÂ

 • Страница 19 из 47

  ’ŽƒŽœ††‘—‰‰ ŸÄ¿Í¿·Â¿¾·Í¿ÖÈ¿ÈɼÃÒ ™ÒÁÂÕμĿ¼¾¹ÊÁ· ¨ÉÁȾɻÇÅ»ÃÄ×оÆÁÁɾÊÁ»¾É¹ÁÄÁÈÇÊľÀ¹»¾ÉѾÆÁػʾÎÊdž ¾½ÁƾÆÁÂǺØÀ¹Ë¾ÄÕÆÇƹ¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ3&4&5  ÄØ »ÔÃÄ×оÆÁØ À»Ìù ƹ¿ÅÁ˾ ÃÆÇÈÃÌ .65&  ÈÉÁ ÖËÇÅ ƹ ½ÁÊÈľ¾ÈÇØ»ÁËÊØƹ½ÈÁÊÕ„.65&“ÄØ»ÇÀ»É¹Ë¹ÃÈɾ½Ô½ÌÒ¾ÅÌ

 • Страница 20 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†‘ ‰‘‰†Ž‰‹ £ÅÄŨɼǼŧ¼½¿Ã .045 ¦¹¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ45 ƹȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁÁÄÁ.045 ƹÈÌÄՆ ˾¬½ÄػԺÇɹ»¾Ò¹ÆÁØ».POPÁÄÁ4UFSFPɾ¿Áž©¾¿ÁÅ¥§ ÅÇÆÇ ÈÇÀ»ÇÄؾËÌÄÌÐÑÁËÕÀ»ÌйÆÁ¾ÊĹºÔÎÊ˹ÆÏÁ»'.½Á¹È¹† ÀÇƾ ÆÇÈÉÁ¾ÅºÌ½¾ËÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊØ»ÅÇÆÇɾ¿Áž

 • Страница 21 из 47

  ” ‰=ƒ‰ †Ž’“‘Š‹‰ ¨Á·Ä¿ÇŹ·Ä¿¼ ¾·ÆÅÃļÄÄÒÌ ÈÉ·ÄÍ¿À·¹ÉÅ÷ɿμÈÁ·Ö Ä·† ÈÉÇÅÀÁ· s ™»ËÇŹËÁоÊùØƹÊËÉÇÂùÊ˹ÆÏÁ  ¦¹¿ÅÁ˾Á̽¾É¿Á»¹Â˾ÃÆÇÈÃÌ"414 ƹȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁ ÁÄÁ ƹÈÌÄÕ˾¬¨ÉÁ¾ÅÆÁù»ËÇŹËÁоÊÃÁƹÊËÉÇÁËÊØƹ

 • Страница 22 из 47

  ” ‰=ƒ‰ †Ž’“‘Š‹‰ 4&561 .&/6 ."*/ .&/6 "6%*0 4:45&. 1*$563& $-0$, 4&561 1*$563& .&/6 "6%*0 .&/6 70-6.& '"%&3 #"44 &2 -06% 0/ 46# 8 0/ 53&#-& #"-"/$& - 3 3 ' $-"4 #3*()5 5*/5 $0/53"45 %*41 . $0-03 %&'"6-5 5*.& 5*.& . 0/  0'' ". )PVS JOEJDBUPS ††  .JOVUF

 • Страница 23 из 47

  ” ‰ƒ‰ †Ž’“‘Š‹‰ "6%*0†ªÆÇ·¹Â¼Ä¿¼¾¹ÊÁÅà 1*$563&†¤·ÈÉÇÅÀÁ·¿¾Å¸Ç·½¼Ä¿Ö ÄØ »ÔºÇɹ ɾ¿ÁŹ ¹Ì½ÁÇ ƹÊËÉÇÂÃÁ »Ôº¾ÉÁ˾ ȹɹžËÉ žÆ× "6%*0©¾¿ÁÅƹÊËÉÇÂÃÁÁÀžÆÁËÊØ»Êľ½Ì×Ò¾ÅÈÇÉؽþ ÄØ »ÔºÇɹ ɾ¿ÁŹ ƹÊËÉÇÂÃÁ ÁÀǺɹ¿¾ÆÁØ »Ôº¾ÉÁ˾ ȹɹžËÉ

 • Страница 24 из 47

  ” ‰ƒ‰ †Ž’“‘Š‹‰ %FGBVMU†™Å¾¹Ç·Ð¼Ä¿¼Á¾·¹Å»ÈÁ¿ÃÄ·ÈÉÇÅÀÁ·Ã 4&561†£¼ÄÕ¤·ÈÉÇÅÀÁ¿¹Ç¼Ã¼Ä¼Ã ÄØ »ÔºÇɹ ɾ¿ÁŹ ƹÊËÉÇÂÃÁ »Ôº¾ÉÁ˾ ȹɹžËÉ žÆ× 4&561 ©¾¿ÁÅƹÊËÉÇÂÃÁÁÀžÆÁËÊØ»Êľ½Ì×Ò¾ÅÈÇÉؽþ 4:45&.†$-0$, ¨Ç½É¾¿ÁÅ4:45&.Áž¾Ë½»¾ÇÈÏÁÁ

 • Страница 25 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† ¦¹¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ%*41 ƹ½ÁÊÈľ¾ÈÇØ»ÁËÊØÊľ½Ì×Ò¾¾ÁÀǺ† ɹ¿¾ÆÁ¾ ž·ºÇʾÁ·™ÒºÇʾÁ·»¿ÈÁ· ¦¹¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌQ ½ÄØÇËÃÁ½Ô»¹ÆÁØȾɾ½Æ¾ÂȹƾÄÁ ›Ê˹»Õ˾½ÁÊûÇÃÆǽÄØÀ¹¼ÉÌÀÃÁ½ÁÊù ÖËÁþËÃÇ»»¾ÉÎ »ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ƹÐƾËÊع»ËÇŹËÁоÊÃÁ

 • Страница 26 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† ›ÂÖ$%Ǽ½¿Ã·¹ÅÈÆÇÅ¿¾¹¼»¼Ä¿Ö ¬ÊÃÇɾÆÆǾ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾»ÈÉØÅÇÅÁǺɹËÆÇÅƹÈɹ»Ä¾ÆÁÁ ¨ÉÁ ù¿½ÇÅ ÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÅ ƹ¿¹ËÁÁ ÃÆÇÈÃÁ S  ɾ† ¿ÁÅÔÌÊÃÇɾÆÆǼÇ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ»ÈÉØÅÇÅÈÇÉؽþȾɾ† ÃÄ×й×ËÊØ»Êľ½Ì×Ò¾ÅÈÇÉؽþ 9s9s9s¬

 • Страница 27 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† $%7$%47$%½ÁÊà ¨ÉÁù¿½ÇÅÈÇÊľ½Ç»¹Ë¾ÄÕÆÇÅƹ¿¹ËÁÁƹÃÆÇÈÃÌ3&1&"5ɾ¿Á† ÅÔÁÀžÆØ×ËÊØ»Êľ½Ì×Ò¾ÅÈÇÉؽþ ­ÌÆÃÏÁÁÈÇ»ËÇÉÆǼÇ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØƾ½ÇÊËÌÈÆÔ½ÄØÍÇÉŹ˹ 7$% ÈÉÁ»ÃÄ×оÆÆÇÂÍÌÆÃÏÁÁ©›ª ¨Ç»ËÇÉÆǾ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾»ÔºÉ¹ÆÆǼÇÍɹ¼Å¾Æ˹

 • Страница 28 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† ªÆÇ·¹Â¼Ä¿¼£¼ÄÕ»¿ÈÁ· s ¬Èɹ»Ä¾ÆÁ¾ ¥¾Æ× ½ÁÊù »ÇÀÅÇ¿ÆÇ ¾ÊÄÁ ƹ ½ÁÊþ ÌÊ˹Æǻľƹ ÍÌÆÃÏÁØ¥¾Æ×½ÁÊùÁÄÁƹ7$%½ÁÊþÌÊ˹Æǻľƹ­ÌÆÃÏÁØÌȆ ɹ»Ä¾ÆÁØ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾Å ›Ç »É¾ÅØ »ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ƾÃÇËÇÉÔÎ %7% ½ÁÊÃÇ» ÍÌÆÃÏÁØ

 • Страница 29 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† §¼½¿ÃÒ¿¾Ã¼ÄÖÕÉÈÖ¹ȼ»ÊÕмÃÆÅÇÖ»Á¼ 7$%47$%»¿ÈÁ ›Ç»É¾ÅØ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ7$%47$%½ÁÊÃÇ» ÃÇËÇÉÔ¾Êǽ¾É¿¹Ëƾ† ÊÃÇÄÕÃǹ̽ÁÇùƹÄÇ» »ÔÅÇ¿¾Ë¾»ÔºÉ¹ËÕ¿¾Ä¹¾ÅÔÂÀ»ÌÃÇ»ÇÂùƹÄ £¹¿½ÔÂɹÀÈÉÁƹ¿¹ËÁÁÃÆÇÈÃÁ"6%*0 »Ç»É¾ÅØ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾†

 • Страница 30 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†%7%‘‰„‘œƒ“†Œ† ›Ç »É¾ÅØ ɾ¿ÁŹ ÁÀžƾÆÁØ ŹÊÑ˹º¹ ÈÇÄÕÀÇ»¹Ë¾ÄÕ ÅÇ¿¾Ë Ⱦ† ɾžҹËÕÊØ ÈÇ Ì»¾ÄÁоÆÆÇÅÌ ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ× ÈÉÁ ÈÇÅÇÒÁ ÃÆÇÈÇà FGED  ª ÈÇÅÇÒÕ× ÃÆÇÈÇà ȾɾžҾÆÁØ FGED  »Ôº¾ÉÁ˾ ¿¾Ä¹¾ÅÔ ȹɹžËÉ ½ÄØ ÁÀžƾÆÁØ ›ÔºÉ¹ÆÆÔ ȹɹžËÉ

 • Страница 31 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†$%‘‰„‘œƒ“†Œ† ¡Æ½ÁùËÇÉÈÇ»ËÇÉÆǼÇ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ $%.17$%+1&(»¿ÈÁ ÈÇ»ËÇÉÆǾ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ǽÆǼÇËɾù ÈÇ»ËÇÉÆǾ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾ǽÆǽÁɾÃËÇÉÁÁ §ºÇÀƹоÆÁØ ÈÇ»ËÇÉÆǾ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁ¾½ÁÊù «ÁȽÁÊù »ÔÎǽÁÀɾ¿ÁŹÈÇ»ËÇÉÆǼÇ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ 

 • Страница 32 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†$%‘‰„‘œƒ“†Œ† ¨ÉÁÈÇÅÇÒÁÃÆÇÈÇÃFGED »Ôº¾ÉÁ˾ȹɹžËÉ ¨ÉÁÈÇÅÇÒÁÃÆÇÈÇÃÊÏÁÍɹÅÁ »»¾½Á˾¿¾Ä¹¾ÅǾÈÇÄÆǾ »É¾ÅØ »ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ ˾ÃÌÒ¾¼Ç ¦¹À»¹ÆÁ؝ÁÊù ½ÄØ Èǽ† Ë»¾É¿½¾ÆÁØƹ¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ&/5&3  ¦¹¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ%*41 

 • Страница 33 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†64#”’“‘Š’“ƒ‰..$4%‹‘“Š ¦¹ Ⱦɾ½Æ¾Â ȹƾÄÁ ½¹ÆÆǼÇ ÌÊËÉÇÂÊË»¹ ɹÊÈÇÄÇ¿¾Æ 64# ÈÇÉË »ÃÇËÇÉÔÂÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹¾ËÊØ64#ÌÊËÉÇÂÊË»Ç ªÆÇ·¹Â¼Ä¿¼64#ÊÈÉÇÅÀÈɹÅà ¨ÇÊľÌÊ˹ÆÇ»ÃÁ64#ÌÊËÉÇÂÊË»¹»ÈÇÉË ƹȾɾ½Æ¾Âȹ† ƾÄÁ ÌÈɹ»Ä¾ÆÁØ %7% ÈÉÇÁ¼ÉÔ»¹Ë¾ÄÕ ¹»ËÇŹËÁоÊÃÁ

 • Страница 34 из 47

  ”‘ƒŒ†Ž‰†64#”’“‘Š’“ƒ‰..$4%‹‘“Š ªÆÇ·¹Â¼Ä¿¼"7¹ÌÅ»Åà ¤·ÈÉÇÅÀÁ·ÊÇŹÄÖºÇÅÃÁÅÈÉ¿ ªÈÇÅÇÒÕ×"7ÈÉǻǽ¹½¹ÆÆǾÌÊËÉÇÂÊË»ÇÅÇ¿ÆÇÊǾ½ÁÆÁËÕʽdž ÈÇÄÆÁ˾ÄÕÆÔŻƾÑÆÁÅÁÊËÇÐÆÁÃÇÅ ƹÈÉÁÅ¾É »Á½¾ÇÁ¼ÉÇ ÏÁ͆ ÉǻǻÁ½¾ÇùžÉÇÂùÅÃǽ¾ÉÇÅÁÄÁʽÉ̼ÁÅÁÌÊËÉÇÂÊË»¹ÅÁ ªÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃ70- †

 • Страница 35 из 47

  †ŽŸŽ’“‘†‹ ›Ç»É¾ÅØ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØ%7%½ÁÊùÁÄÁÈÉÁɾ¿ÁžÈÇÄÆÇÂÇʆ ˹ÆÇ»ÃÁ»ÇÊÈÉÇÁÀ»¾½¾ÆÁØƹ¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ4&561 ½ÄػԻǽ¹ ƹÖÃɹÆ¥¾Æ×ƹÊËÉÇÂÃÁÊÁÊ˾ÅÔ ¨ÇÊľ»ÔºÇɹƹÊËÉÇÂÃÁ4FUVQ.FOVƹ½ÁÊÈľ¾ÈÇØ»ÁËÊØÊľ½Ì׆ Ò¾¾ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾ žÊÄÁÃÌÉÊÇÉƹÎǽÁËÊØ»»¾ÉÎƾÂйÊËÁÊËɹÆÁÏÔ

 • Страница 36 из 47

  †ŽŸŽ’“‘†‹ 4DSFFO4BWFS¶ÃɹÆƹØÀ¹Ê˹»Ã¹ ›ÃÄ×оÆÁ¾Á»ÔÃÄ×оÆÁ¾ÍÌÆÆ ÏÁÁ4$34BWFS ›ÃÄ×ÐÁ˾»ÔÃÄ×ÐÁ˾ÇÈÏÁ׻Իǽ¹ÖÃɹÆÆÇÂÀ¹Ê˹»ÃÁ /PSNBM-# -# ÃǼ½¹ÌÊËÉÇÂÊË»ÇÈǽÃÄ×оÆÇÃǺÔÐÆÇÅÌ˾† ľ»ÁÀÇÉÌ Ê ÍÇÉŹËÇÅ ÖÃɹƹ  ÑÁÉÇÃÇÖÃɹÆÆǾ ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾

 • Страница 37 из 47

  †ŽŸŽ’“‘†‹  ªÈÇÅÇÒÕ×ÃÆÇÈÇÃFG »Ôº¾ÉÁ˾ȹɹžËÉ1"44803% À¹† ˾Åƹ¿ÅÁ˾ÃÆÇÈÃÌ&/5&3  ©¾¿ÁÅ»»Ç½¹ȹÉÇÄعÃËÁ»ÁÉÇ»¹Æ¨ÉÁÈÇÅÇÒÁÃÆÇÈÇÃÊÏÁ͆ ɹÅÁ † »»¾½Á˾ оËÔɾÎÀƹÐÆÔ ȹÉÇÄÕ À¹Ë¾Å ƹ¿ÅÁ˾ ÃÆÇÈÃÌ &/5&3 › ƹÊËÉÇÂùÎ ÈÇ ÌÅÇÄйÆÁ× ÌÊ˹ÆǻľÆ ȹ† ÉÇÄÕ„” 

 • Страница 38 из 47

  †ŽŸŽ’“‘†‹ ¨ÇÊľ »ÔºÇɹ ƹÊËÉÇÂÃÁ -"/(6"(& 4&561 ƹ ½ÁÊÈľ¾ ÈÇØ»ÁËÊØ Êľ½Ì×Ò¾¾ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾ 46#5*5-&-"/( ¸ÀÔê̺ËÁËÉÇ» ›ÔºÇÉØÀÔùÊ̺ËÁËÉÇ» &/(-*4)(&3."/41"/*4)'3&/$)10356(6&4&*5"-*"/ 3644*"/10-*4) .&/6-"/( ¸ÀÔÃ¥¾ÆםÁÊù ›ÔºÇÉØÀÔùžÆ×½ÁÊù

 • Страница 39 из 47

  †ŽŸŽ’“‘†‹ ¨ÇÊľ»ÔºÇɹƹÊËÉÇÂÃÁ%*(*5"-4&561ƹ½ÁÊÈľ¾ÈÇØ»ÁËÊØÊľ† ½Ì×Ò¾¾ÁÀǺɹ¿¾ÆÁ¾ 01.0%& ©¾¿ÁÅ»ÔÎǽ¹ s -*/&065»ÖËÇÅɾ¿ÁžÀ»ÌÃÇÊ˹¾ËÊؾÊ˾ÊË»¾ÆÆÔÅ Ǻɹ† ºÇËù¾¼ÇƾÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØ s 3'3&.0%»ÖËÇÅɾ¿ÁžÀ»ÌÃÃÇÅÈɾÊÊÁÉ̾ËÊØ ËǾÊËÕÌÉdž

 • Страница 40 из 47

  ŒŽ‰“†ŒŽ ‰Ž•‘—‰ ‘‰„‘œƒ“†Œ† ¤·ÈÉÇÅÀÁ·ËÊÄÁÍ¿¿źǷĿμĿÖ»ÅÈÉÊÆ· 1(3 ­ÁÄÕÅÀ¹ÈɾҾƽÄØÈÉÇÊÅÇËɹ½¾ËÕÅÁ ¦¹%7%½ÁÊþÅÇ¿¾ËºÔËÕÌÊ˹ÆǻľÆÌÉÇ»¾ÆÕ»ÇÀɹÊËÆǼÇǼɹ† ÆÁоÆÁØÈÉÇÊÅÇËɹ ÇË½Ç  3 ­ÁÄÕÅÔ ƹÃÇËÇÉÔ¾½¾ËÁ½Ç†ľË½ÇÈÌÊù×ËÊØËÇÄÕÃÇ

 • Страница 41 из 47

  “†–Ž‰˜†’‹‰†–‘‹“†‘‰’“‰‹‰ §·»¿ÅÆÇ¿¼ÃÄ¿Á ¥¸Ð¿¼Ì·Ç·ÁɼǿÈÉ¿Á¿ ¦¹ÈÉØ¿¾ÆÁ¾ÈÁ˹ÆÁØ# ŹÊʹƹ ÅÁÆÌʾ '. œ¹º¹ÉÁËÆÔ¾ɹÀžÉÔÎÎÅÅ

 • Страница 42 из 47

  ƒˆ‡Žœ†Ž†Œ ‹‰‰’’‚œ‰–”’“‘Ž†Ž‰ ›ÊÄÌй¾ƾÁÊÈɹ»ÆÇÊËÁÈɾ¿½¾ оÅǺɹËÁËÕÊØ»ʾɻÁÊÆÌ×ÇɆ ¼¹ÆÁÀ¹ÏÁ× ÇÀƹÃÇÅÕ˾ÊÕÊ˹ºÄÁϾ ÈÉÁ»¾½¾ÆÆÇÂÆÁ¿¾Á»ÔÈÇĆ ÆÁ˾ Èɾ½ÄÇ¿¾ÆÆÔ¾ ɾÃÇžƽ¹ÏÁÁ ›ÇÀÅÇ¿ÆÇ »ÇÀÆÁÃѹØ ƾÈdž Ĺ½Ã¹Ø»ÄؾËÊØÈÉÇÊËÇ Á»ÔʹÅÁÊÅÇ¿¾Ë¾ÌÊËɹÆÁËÕÈÉǺľÅÌ

 • Страница 43 из 47

  ƒˆ‡Žœ†Ž†Œ ‹‰‰’’‚œ‰–”’“‘Ž†Ž‰ ¤¼Ç·¸ÅÉ·¼ÉÆÊÂÓÉ›ª —¹ÉÅ÷ɿμÈÁ¿ÀÆÅ¿ÈÁÇ·»¿ÅÈÉ·ÄÍ¿ÀļÇ·¸ÅÉ·¼É † ¦¹Èɹ»Õ˾ÈÌÄÕ˝¬ƹ¡£½¹ËÐÁà s † ¦¾ÌÊ˹ƹ»ÄÁ»¹Â˾ùÃÁ¾†ÄÁºÇÈɾ½Å¾ËÔȾɾ½ÄÁϾ»ÇÂȹƾÄÕ× † ¨ÉÇ»¾ÉÕ˾ÁÄÁÀ¹Å¾ÆÁ˾ÖľžÆËÔÈÁ˹ÆÁØ † ¨ÉÇ»¾ÉÕ˾ ƾ ÈÇȹ½¹¾Ë ÄÁ ÈÉØÅÇÂ

 • Страница 44 из 47

  ’‰’‹’†‘ƒ‰’Žœ–—†Ž“‘ƒƒ„‘ –‘’’‰‰

 • Страница 45 из 47

  ’‰’‹’†‘ƒ‰’Žœ–—†Ž“‘ƒƒ„‘ –‘’’‰‰

 • Страница 46 из 47

  ’‰’‹’†‘ƒ‰’Žœ–—†Ž“‘ƒƒ„‘ –‘’’‰‰

 • Страница 47 из 47

Инструкции для автомагнитолы Mystery