Руководство пользователя для Sharp 14J1-GF, 14J1-SF, 21J1-GF, 21J1-SF
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Sharp 14J1-GF, 14J1-SF, 21J1-GF, 21J1-SF

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 8 страниц
Размер - 1.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

R1

MERY

PREDOSTORO"NOSTI

 ]

R2

DOPOLNITEL:NOE

OBORUDOVANIE

 

]

R3

PERED NAHALOM

?KSPLUATACII

TELEVIZORA

 

]

Podkl[henie antenny

Podkl[henie antenny

herez videomagnitofon

Подкпючение стержневой
антенны

R4

NAIMENOVANIE

KOMPONENTOV

 ]

Televizor

Pol;zovanie nauwnikami

Pul;t distancionnogo

upravleniq

Ustanovka batarej v pul;t

distancionnogo

upravleniq

TINS-C089WJZZ
05P11-MSF

CVETNOJ TELEVIZOR

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

R9

FUNKCII

 ]

Goluboj /kran

R10

POLEZNYE FUNKCII

 ]

Otobra'enie nomera

kanala#tajmera

Otkl[henie zvuka

Vozvra]enie k kanalu

Vybor re'ima TV#Video

R11

PODKL{HENIQ

 ]

Podkl[henie k
videoapparature

R12

VOZMO"NYE

NEISPRAVNOSTI I

SPOSOBY IX

USTRANENIQ

 ]

R13

TEXNIHESKIE

XARAKTERISTIKI

 ]

R1

MERY PREDOSTORO"NOSTI

Soder'anie

R5

OSNOVNYE OPERACII

 ]

Vkl[henie pitaniq

Vybor qzyka soob]enij na

/krane

Vybor kanala

Regulirovka gromkosti

R6

NASTROJKA KANALOV

 ]

Avtonastrojka kanalov

Ruhnaq nastrojka kanalov

R7

USTANOVKI I

NASTROJKI

 ]

Ustanovka kanalov

Nastrojka izobra'eniq

R8

USTANOVKA TAJMERA

 ]

Tajmer otkl[heniq

Tajmer vkl[heniq

?krannyj tajmer

napominaniq

Povre'denie

Esli televizor nahal izdavat;

neobyhnyj wum, iz nego

poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax,

nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i

otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj

rozetki. Zatem obratites; k prodavcu Vawego

televizora dlq texniheskogo obslu'ivaniq.

Neustojhivye

poverxnosti i udary

Ne stav;te televizor na

neustojhivye tele'ki, stojki,

polki ili stoly. Padenie televizora mo'et

nanesti tq'elye travmy rebenku ili vzroslym,

a tak'e stat; prihinoj ser;eznyx povre'denij

samogo televizora. Kompaniq 

Sharp

 rekomenduet

zakrepit; televizor na ustojhivoj poverxnosti

ili na stene dlq predotvra]eniq padeniq

televizora iz-za udara ili tolhka.

Vlaga

V celqx predupre'deniq

pora'eniq /lektriheskim tokom

ne pol;zujtes; televizorom v

mestax s vysokim urovnem vla'nosti.

Popadanie 'idkosti

vovnutr;

Ne stav;te cvetohnye vazy ili

drugie sosudy s 'idkost;[ na

televizor, poskol;ku prolitaq na televizor

'idkost; mo'et stat; prihinoj pora'eniq

/lektriheskim tokom ili nepoladok v rabote

televizora.

Raspolo'enie televizora

Ustanavlivajte televizor tol;ko na

rovnu[ podstavku, stol ili tele'ku,

razmery kotoryx bol;we, hem

razmery televizora.

Esli televizor budet ustanovlen na podstavku,

stol ili tele'ku s nerovnoj poverxnost;[ ili

me;nwego razmera, /to mo'et privesti k

deformirovani[ korpusa televizora.

Ne kladite nihego me'du televizorom i

podstavkoj, stolom ili tele'koj.

Ventilqciq

Ne ustanavlivajte televizor v

zakrytyx mestax, takix kak kni'nye

polki ili vstroennye wkafy.

Ostavlqjte dostatohnoe prostranstvo za

televizorom dlq nadle'a]ej ventilqcii.

Predotvra]enie

vozgoraniq

Vo izbe'anie vozgoraniq ne

stav;te na televizor ili vblizi

nego svehi ili drugie istohniki otkrytogo ognq.

Nerovnaq poverxnost; i

prilo'enie hrezmernyx

usilij

Pereme]at; televizor na podstavke sleduet s

osoboj ostoro'nost;[. Vnezapnaq ostanovka,

prilo'enie hrezmernyx usilij, nerovnaq

poverxnost; mogut stat; prihinoj

oprokidyvaniq podstavki s televizorom.

Popadanie predmetov

vovnutr;

Ne vstavlqjte i ne ronqjte

kakie-libo metalliheskie ili

legkovosplamenq[]iesq predmety v

ventilqcionnye otverstiq televizora,

poskol;ku /to mo'et vyzvat; vozgoranie,

pora'enie /lektriheskim tokom ili vyxod iz

stroq /lektrosistemy televizora.

Voda

V celqx predotvra]eniq

vozgoraniq ili pora'eniq

/lektriheskim tokom ne

ustanavlivajte televizor vblizi vanny,

plavatel;nogo bassejna ili drugix mest, gde

televizor mo'et podvergnut;sq vozdejstvi[

vlagi.

Za]ita wnura pitaniq

Vo izbe'anie pora'eniq

/lektriheskim tokom beregite

wnur pitaniq peremennogo toka ot

povre'denij, ne izgibajte i ne skruhivajte ego,

ne stav;te na nego tq'elye predmety, ne

pome]ajte wnur pitaniq peremennogo toka pod

televizor. V sluhae povre'deniq wnura pitaniq

peremennogo toka nemedlenno otsoedinite ego

ot rozetki i obratites; k Vawemu diperu dlq

provedeniq remonta.

Obslu'ivanie

Vo izbe'anie pora'eniq

/lektriheskim tokom ne snimajte

zadn[[ panel; televizora.

Vnutri televizora-vysokoe naprq'enie.

MENU/

PRESET

CH

VIDEO

AUDIO

AV-2 IN

POWER

(21J1-GF/21J1-SF)

14J1-GF 21J1-GF
14J1-SF 21J1-SF

РУССКИЙ

FRANÇAIS

(Verso)

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 9

  R1 CVETNOJ TELEVIZOR 14J1-GF 21J1-GF 14J1-SF 21J1-SF РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MERY PREDOSTORO"NOSTI Povre'denie Obslu'ivanie Esli televizor nahal izdavat; neobyhnyj wum, iz nego poqvilsq dym ili voznik neobyhnyj zapax, nezamedlitel;no vykl[hite pitanie i otsoedinite setevoj wnur ot /lektriheskoj

 • Страница 2 из 9

  DOPOLNITEL:NOE OBORUDOVANIE R2 V komplekt postavki televizora vxodit sledu[]ee dopolnitel;noe oborudovanie. Pul;t distancionnogo upravleniq Rukovodstvo po /kspluatacii Batarei tipa AA Podkl[henie antenny NAIMENOVANIE KOMPONENTOV Televizor Комнатная антенна (двухполюсная) с плоским антенным фидером

 • Страница 3 из 9

  R4 NAIMENOVANIE KOMPONENTOV (Prodol'enie) Pul;t distancionnogo upravleniq • Esli indikator pitaniq ne gorit, na'mite POWER . na pul;te • Pri tusklom svehenii indikatora pitaniq na'mite knopku distancionnogo upravleniq. Indikator pitaniq zagoraetsq qrko, i poqvlqetsq izobra'enie. TV/VIDEO TV/VIDEO

 • Страница 4 из 9

  R6 NASTROJKA KANALOV USTANOVKI I NASTROJKI R7 Avtonastrojka kanalov Ustanovka kanalov Avtomatiheskaq nastrojka i vvod v pamqt; telekanalov. Pozvolqet vypolnqt; nastrojku otdel;nyx kanalov. ! Na'mite i uder'ivajte knopku MENU/PRESET bolee @ Na'mite ! Htoby vyzvat; /kran USTAN.KANALOV, AVTO ( B/G )

 • Страница 5 из 9

  R7 USTANOVKI I NASTROJKI (Prodol'enie) Nastrojka izobra'eniq ! Htoby vyzvat; /kran IZOBRA"ENIE, na'mite @ Htoby vybrat; /lementy nastrojki, na'mite # Nastrojte knopkami # Tajmer otkl[heniq 50 0 +10 . PICTURE CH # CH Avtomatiheskoe vykl[henie pitaniq po istehenii ustanovlennogo perioda vremeni. - 10

 • Страница 6 из 9

  USTANOVKA TAJMERA (Prodol'enie) R8 R10 POLEZNYE FUNKCII ?krannyj tajmer napominaniq Otobra'enie nomera kanala#tajmera Uvedomlqet ob istehenii zadannogo perioda vremeni, otobra'aq tajmer obratnogo otsheta na /krane. ?to udobno pri prigotovlenii pi]i vo vremq prosmotra teleprogramm. Vyvod na /kran

 • Страница 7 из 9

  R10 POLEZNYE FUNKCII (Prodol'enie) R11 Vozvra]enie k kanalu Podkl[henie k videoapparature Perekl[henie na kanal, kotoryj Vy prosmatrivali neposredstvenno pered teku]im kanalom. Na'mite . • Na /kran budet vyveden kanal, kotoryj Vy prosmatrivali pered teku]im kanalom. Primer% Esli posle perekl[heniq

 • Страница 8 из 9

  R12 VOZMO"NYE NEISPRAVNOSTI I SPOSOBY IX USTRANENIQ Izobra'enie ili zvuk otsutstvuet. Izobra'enie xorowee, kahestvo zvuka ploxoe. Zvuk xorowij, izobra'enie ploxoe. Izobra'enie rasplyvaetsq. Izobra'enie dvoitsq. Prodol;nye polosy ili pqtna na izobra'enii. Slabyj signal. Ploxoe kahestvo priema na

 • Страница 9 из 9

Инструкции для телевизоры Sharp