Руководство пользователя для Konig Bluetooth speaker floating waterproof
User-Manuals.ru
ваш помощник

Инструкция для Konig Bluetooth speaker floating waterproof

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 4 страницы
Размер - 1.3 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

Description English

The wireless floating speaker is a device to play audio from Bluetooth devices (e.g. mobile 

phone) using Bluetooth. The device can be used while floating on water (without stand 

or hook), while placed on a stable, flat surface (with stand) or while hanging on the wall 

(with hook). The device is suitable for both indoor and outdoor use.

1.  On/off button

•  Press the button to switch on the device.

•  Press the button again to switch off the device. 

When the battery is low, the device switches off automatically.

2.  Volume + button

•  Press the button to increase the volume.

3.  Volume - button

•  Press the button to decrease the volume.
•  Press and hold the volume buttons simultaneously for 2 seconds to 

set the device to pairing mode.

4.  Status indicator

•  The indicator shows the status of the device.

Status

Meaning

The indicator lights red.

Charging mode.

The indicator flashes blue.

Pairing mode.

The indicator lights blue.

Playing mode.

5.  Speaker
6.  Charging connection 

(DC)

•  Use the charging connection to charge the device.

7.  Charging cable (USB)

•  Use the charging cable to charge the device.

8.  Stand

•  Mount the stand to the device.

•  Place the device with the stand on a stable, flat surface.

9.  Hook

•  Mount the hook to the device.

•  Hang the device with the hook on the wall.

Use

Warning:
• 

If you use the device on or near water, make sure that the protective cap is 

placed on the charging connection.

Charging the device

Warning:
• 

Do not charge the device when it is wet to prevent electric shock.

• 

Only use the supplied charging cable.

1. 

Switch on the PC.

2. 

Connect the charging cable to the charging connection.

3. 

Connect the charging cable to the PC. The status indicator lights red.

4. 

The status indicator goes off when the device is fully charged.

Bluetooth pairing

1. 

Activate Bluetooth on your Bluetooth device.

2. 

Switch on the device.

3. 

Set the device to pairing mode. The status indicator flashes blue.

4. 

If you switch on the device for the first time, the Bluetooth device will automatically 

start in pairing mode: 

Search for new devices on the Bluetooth device. 

Select the device: “Lightahead”. 

Select “Yes” or “OK” on the Bluetooth device. 

Confirm with the PIN: “0000”. 

The Bluetooth device will confirm when the pairing is completed.

Note: Each time you switch on the device, it connects to the last connected Bluetooth 

device automatically. If the device cannot be connected within 10 minutes, it will switch 

off automatically.

5. 

If the pairing is completed, the device is in playback mode. The status indicator 

lights blue.

Answering incoming calls

If you receive a call on your mobile phone while using the device, the device will pause 

playback. After finishing the incoming call, the device will resume playback.

Technical data

Transmission frequency

50 Hz - 18 kHz

Transmission range

10 - 15 m (outdoors)

Waterproof grade

IP X7

USB version

USB 2.0

Battery

Built-in rechargeable Li-ion battery

3.7 V / 1000 mAh

Safety

• 

To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an 

authorized technician when service is required.

• 

Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem 

should occur.

• 

Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.

• 

Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other 

purposes than described in the manual.

• 

Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is 

damaged or defective, replace the device immediately.

Cleaning and maintenance
Warning!

• 

Do not use cleaning solvents or abrasives.

• 

Do not clean the inside of the device.

• 

Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, 

replace it with a new device.

• 

Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving Nederlands

De draadloze drijvende speaker is een apparaat om via Bluetooth audio van Bluetooth-

apparaten (bijv. mobiele telefoon) af te spelen. Het apparaat kan worden gebruikt terwijl 

het drijft op het water (zonder standaard of haak), terwijl het staat op een stabiele, vlakke 

ondergrond (met standaard) of terwijl het hangt aan de muur (met haak). Het apparaat is 

geschikt voor zowel gebruik binnenshuis als buitenshuis.

1.  Aan/uit-knop

•  Druk op de knop om het apparaat in te schakelen.

•  Druk nogmaals op de knop om het apparaat uit te schakelen. 

Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de batterij bijna leeg 

is.

2.  Volume + knop

•  Druk op de knop om het volume te verhogen.

3.  Volume - knop

•  Druk op de knop om het volume te verlagen.
•  Houd de volumeknoppen gelijktijdig 2 seconden ingedrukt om het 

apparaat in koppelingsmodus te zetten.

4.  Statusindicator

•  De indicator toont de status van het apparaat.

Status

Betekenis

De indicator brandt rood.

Oplaadmodus.

De indicator knipper blauw.

Koppelingsmodus.

De indicator brandt blauw.

Afspeelmodus.

5.  Speaker
6.  Oplaadaansluiting (DC) •  Gebruik de oplaadaansluiting om het apparaat op te laden.

7.  Oplaadkabel (USB)

•  Gebruik de oplaadkabel om het apparaat op te laden.

8.  Standaard

•  Monteer de standaard op het apparaat.

•  Plaats het apparaat met de standaard op een stabiele, vlakke ondergrond.

9.  Haak

•  Monteer de haak op het apparaat.

•  Hang het apparaat met de haak aan de muur.

Gebruik

Waarschuwing:
• 

Indien u het apparaat op of in de buurt van water gebruikt, zorg er dan voor 

dat de beschermdop op de oplaadaansluiting is geplaatst.

Het apparaat opladen

Waarschuwing:
• 

Laad het apparaat niet op wanneer het nat is om elektrische schokken te 

voorkomen.

• 

Gebruik uitsluitend de meegeleverde oplaadkabel.

1. 

Schakel de PC in.

2. 

Sluit de oplaadkabel aan op de oplaadaansluiting.

3. 

Sluit de oplaadkabel aan op de PC. De statusindicator brandt rood.

4. 

De statusindicator gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.

Bluetooth koppelen

1. 

Activeer Bluetooth op uw Bluetooth-apparaat.

2. 

Schakel het apparaat in.

3. 

Zet het apparaat in koppelingsmodus. De statusindicator knippert blauw.

4. 

Indien u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, zal het Bluetooth-apparaat 

automatisch in koppelingsmodus starten: 

Zoek naar nieuwe apparaten op het Bluetooth-apparaat. 

Selecteer het apparaat: “Lightahead”. 

Selecteer “Ja” of “OK” op het Bluetooth-apparaat. 

Bevestig met de PIN: “0000”. 

The Bluetooth device will confirm when the pairing is completed.

Opmerking: Telkens wanneer u het apparaat inschakelt, wordt het automatisch met 

het laatst verbonden Bluetooth-apparaat verbonden. Indien het apparaat niet binnen 

10 minuten kan worden verbonden, wordt het automatisch uitgeschakeld.

5. 

Na voltooiing van de koppeling bevindt het apparaat zich in afspeelmodus.  

De statusindicator brandt blauw.

Inkomende oproepen beantwoorden

Indien u tijdens gebruik van het apparaat een oproep op uw mobiele telefoon ontvangt, 

zal het apparaat het afspelen pauzeren. Na beëindiging van de inkomende oproep zal 

het apparaat het afspelen hervatten.

Technische gegevens

Zendfrequentie

50 Hz - 18 kHz

Zendbereik

10 - 15 m (buiten)

Waterdichtheid

IP X7

USB-versie

USB 2.0

Batterij

Ingebouwde oplaadbare Li-ion batterij

3,7 V / 1000 mAh

Veiligheid

• 

Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend 

technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.

• 

Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er 

zich problemen voordoen.

• 

Lees de handleiding voor gebruik aandachtig door. Bewaar de handleiding 

voor latere raadpleging.

• 

Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het 

apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.

• 

Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang 

een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Reiniging en onderhoud
Waarschuwing!

• 

Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

• 

Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.

• 

Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, 

vervang het dan door een nieuw apparaat.

• 

Reinig de buitenkant van het apparaat met een zachte, droge doek.

Beschreibung Deutsch

Beim kabellosen schwimmenden Lautsprecher handelt es sich um ein Gerät, das mittels 

Bluetooth Audio von Bluetooth-Geräten (z.B. Mobiltelefon) wiedergeben kann. Das Gerät 

kann schwimmend auf dem Wasser verwendet werden (ohne den Ständer oder Haken), 

es kann mit dem Ständer auf einer stabilen ebenen Oberfläche aufgestellt werden, 

oder es kann (mit dem Haken) an die Wand gehängt werden. Das Gerät ist sowohl für 

Innenräume als auch im Freien verwendbar.

1.  Ein-/Aus-Taste

•  Drücken Sie zum Einschalten des Geräts auf die Taste.

•  Drücken Sie zum Ausschalten des Geräts erneut auf die Taste. 

Wenn die Batterie schwach ist, schaltet das Gerät automatisch aus.

2.  Lautstärke + Taste

•  Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen.

3.  Lautstärke - Taste

•  Drücken Sie auf die Taste, um die Lautstärke zu verringern.
•  Drücken und halten Sie die Lautstärketasten 2 Sekunden lang 

gleichzeitig, um das Gerät in den Verbindungsmodus zu versetzen.

4.  Statusanzeige

•  Die Anzeige zeigt den Status des Geräts an.

Status

Bedeutung

Die Anzeige leuchtet rot.

Lademodus.

Die Anzeige blinkt blau.

Verbindungsmodus.

Die Anzeige leuchtet blau.

Wiedergabemodus.

5.  Lautsprecher
6.  Ladeanschluss (DC)

•  Verwenden Sie den Ladeanschluss, um das Gerät aufzuladen.

7.  Ladekabel (USB)

•  Verwenden Sie das Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.

8.  Ständer

•  Bringen Sie den Ständer am Gerät an.

•  Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer auf einer stabilen ebenen 

Oberfläche auf.

9.  Haken

•  Bringen Sie den Haken am Gerät an.

•  Hängen Sie das Gerät mit dem Haken an die Wand.

Gebrauch

Warnung:
• 

Wenn Sie das Gerät auf dem Wasser oder in der Nähe von Wasser verwenden 

möchten, achten Sie darauf, dass sich die Schutzkappe auf den Ladeanschluss 

befindet.

Aufladen des Geräts

Warnung:
• 

Laden Sie das Gerät nicht im nassen Zustand auf, um einen Stromschlag zu 

vermeiden.

• 

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladekabel.

1. 

Schalten Sie den PC ein.

2. 

Schließen Sie das Ladekabel am Ladeanschluss an.

3. 

Schließen Sie das Ladekabel am PC an. Die Statusanzeige leuchtet rot.

4. 

Die Statusanzeige erlischt, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Bluetooth-Verbindung

1. 

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Bluetooth-Gerät.

2. 

Schalten Sie das Gerät ein.

3. 

Schalten Sie das Gerät in den Verbindungsmodus. Die Statusanzeige blinkt blau.

4. 

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, startet das Bluetooth-Gerät 

automatisch im Verbindungsmodus: 

Suchen Sie auf dem Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten. 

Wählen Sie das Gerät: “Lightahead”. 

Wählen Sie am Bluetooth-Gerät “Ja” oder “OK”. 

Bestätigen Sie mit dem PIN: “0000”. 

Das Bluetooth-Gerät bestätigt, wenn die Verbindung fertiggestellt ist.

Hinweis: Immer wenn Sie das Gerät einschalten, verbindet es sich automatisch mit dem 

zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät. Wenn das Gerät nicht innerhalb von 10 Minuten 

verbunden werden kann, schaltet es automatisch aus.

5. 

Ist die Verbindung fertiggestellt, befindet sich das Gerät im Wiedergabemodus.  

Die Statusanzeige leuchtet blau.

Annahme von eingehenden Anrufen

Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon empfangen, während Sie das Gerät benutzen, 

wird die Wiedergabe unterbrochen. Nach Beendigung des eingehenden Anrufs setzt das 

Gerät die Wiedergabe fort.

Technische Daten

Übertragungsfrequenz

50 Hz - 18 kHz

Übertragungsbereich

10 - 15 m (im Freien)

Wasserdichtigkeit

IP X7

USB-Version

USB 2.0

Batterie

Eingebauter aufladbarer Li-Ion-Akku

3,7 V / 1000 mAh

Sicherheit

• 

Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt 

bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten 

Techniker geöffnet werden.

• 

Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Spannungsversorgung und 

von anderen Geräten.

• 

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte 

bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.

• 

Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät 

nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.

• 

Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das 

Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege
Warnung!

• 

Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.

• 

Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.

• 

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei 

arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

• 

Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción Español

El altavoz flotante inalámbrico es un dispositivo para reproducir audio de dispositivos 

Bluetooth (p. ej., un teléfono móvil) utilizando Bluetooth. El dispositivo puede utilizarse 

flotando en agua (sin soporte ni gancho), colocado sobre una superficie estable y plana 

(con soporte) o colgado de la pared (con gancho). El dispositivo es adecuado para su uso 

interior y exterior.

1.  Botón de encendido/

apagado

•  Pulse el botón para encender el dispositivo.

•  Pulse de nuevo el botón para apagar el dispositivo. 

Cuando la batería está baja, el dispositivo se apaga automáticamente.

2.  Botón de volumen +

•  Pulse el botón para aumentar el volumen.

3.  Botón de volumen -

•  Pulse el botón para disminuir el volumen.
•  Pulse y mantenga pulsados los botones de volumen simultáneamente 

durante 2 segundos para poner el dispositivo en modo de 

emparejamiento.

4.  Indicador de estado

•  El indicador muestra el estado del dispositivo.

Estado

Significado

El indicador se enciende en rojo.

Modo de carga.

El indicador parpadea en azul.

Modo de emparejamiento.

El indicado se enciende en azul.

Modo de reproducción.

5.  Altavoz
6.  Conexión de carga 

(CC)

•  Utilice la conexión de carga para cargar el dispositivo.

7.  Cable de carga (USB)

•  Utilice el cable de carga para cargar el dispositivo.

8.  Soporte

•  Monte el soporte en el dispositivo.

•  Coloque el dispositivo con el soporte sobre una superficie estable y 

plana.

9.  Gancho

•  Monte el gancho en el dispositivo.

•  Cuelgue el dispositivo con el gancho en la pared.

Uso

Advertencia:
• 

Si utiliza el dispositivo sobre el agua o cerca de ella, asegúrese de que la tapa 

de protección esté colocada sobre la conexión de carga.

Carga del dispositivo

Advertencia:
• 

No cargue el dispositivo cuando esté mojado para evitar descargas eléctricas.

• 

Use únicamente el cable de carga suministrado.

1. 

Encienda el PC.

2. 

Conecte el cable de carga a la conexión de carga.

3. 

Conecte el cable de carga al PC. El indicador de estado se enciende en rojo.

4. 

El indicador de estado se apaga cuando el dispositivo está totalmente cargado.

Emparejamiento Bluetooth

1. 

Active el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

2. 

Encienda el dispositivo.

3. 

Ponga el dispositivo en modo de emparejamiento. El indicador de estado parpadea 

en azul.

4. 

Si enciende el dispositivo por primera vez, el dispositivo Bluetooth se iniciará 

automáticamente en modo de emparejamiento. 

Busque nuevos dispositivos en el dispositivo Bluetooth. 

Seleccione el dispositivo: “Lightahead”. 

Seleccione “Sí” o “OK” en el dispositivo Bluetooth. 

Confirme con el PIN: “0000”. 

El dispositivo Bluetooth confirmará cuando haya finalizado el 

emparejamiento.

Nota: Cada vez que enciende el dispositivo, este se conecta automáticamente al último 

dispositivo Bluetooth conectado. Si el dispositivo no puede conectarse en 10 minutos, se 

apagará automáticamente.

5. 

Cuando el emparejamiento ha finalizado, el dispositivo está en modo de 

reproducción. El indicador de estado se enciende en azul.

Respuesta a llamadas entrantes

Si recibe una llamada en su teléfono móvil mientras utiliza el dispositivo, este pondrá en pausa 

la reproducción. Tras finalizar la llamada entrante, el dispositivo reanudará la reproducción.

Datos técnicos

Frecuencia de transmisión

50 Hz - 18 kHz

Alcance de transmisión

10 - 15 m (exterior)

Grado de resistencia al agua

IP X7

Versión de USB

USB 2.0

Batería

Batería recargable de iones de litio incorporada

3,7 V / 1000 mAh

Seguridad

• 

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería 

abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.

• 

Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si 

ocurriera algún problema.

• 

Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de 

futura necesidad.

• 

Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo 

con una finalidad distinta a la descrita en el manual.

• 

No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el 

dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento
¡Advertencia!

• 

No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.

• 

No limpie el interior del dispositivo.

• 

No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, 

sustitúyalo por uno nuevo.

• 

Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description Français

Le haut-parleur flottant sans fil est un appareil permettant la lecture audio des appareils 

Bluetooth (par ex. téléphone portable) via le Bluetooth. L’appareil peut être utilisé flottant 

sur l’eau (sans support, ni crochet), placé sur une surface plane et stable (avec support) 

ou suspendu au mur (avec crochet). L’appareil est adapté à un usage à l’extérieur comme 

à l’intérieur.

1.  Bouton marche/arrêt

•  Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.

•  Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre l'appareil. 

Si la pile est faible, l'appareil s'arrête automatiquement.

2.  Bouton de volume +

•  Appuyez sur le bouton pour augmenter le volume.

3.  Bouton de volume -

•  Appuyez sur le bouton pour réduire le volume.
•  Appuyez sur les boutons de volume simultanément sans les relâcher 

pendant 2 secondes pour régler l'appareil en mode appariement.

4.  Indicateur d'état

•  L'indicateur affiche l'état de l'appareil.

État

Signification

L'indicateur d'état s'allume en 

rouge.

Mode charge.

L'indicateur clignote en bleu.

Mode appariement.

L'indicateur s'allume en bleu.

Mode lecture.

5.  Haut-parleur
6.  Connexion de charge 

(CC)

•  Utilisez la connexion de charge pour charger l'appareil.

7.  Câble de charge (USB) •  Utilisez le câble de charge pour charger l'appareil.

8.  Support

•  Montez le support sur l'appareil.

•  Placez l'appareil sur le support sur une surface stable et plane.

9.  Crochet

•  Montez le crochet sur l'appareil.

•  Suspendez l'appareil au mur avec le crochet.

Usage

Avertissement :
• 

Si vous utilisez l’appareil sur ou à proximité de l’eau, assurez-vous que le cache 

protecteur recouvre la connexion de charge.

Charge de l’appareil

Avertissement :
• 

Ne chargez pas l’appareil s’il est mouillé pour éviter tout choc électrique.

• 

Utilisez uniquement le câble de charge fourni.

1. 

Allumez le PC.

2. 

Branchez le câble de charge à la connexion de charge.

3. 

Branchez le câble de charge au PC. L’indicateur d’état s’allume en rouge.

4. 

L’indicateur d’état s’éteint dès que l’appareil est chargé à fond.

Appariement Bluetooth

1. 

Activez le Bluetooth de votre appareil Bluetooth.

2. 

Allumez l’appareil.

3. 

Réglez l’appareil sur le mode d’appariement. L’indicateur d’état clignote en bleu.

4. 

Si vous mettez l’appareil en marche pour la première fois, l’appareil Bluetooth 

démarre automatiquement en mode appariement : 

Recherchez de nouveaux appareils sur l’appareil Bluetooth. 

Sélectionnez l’appareil : “Lightahead”. 

Sélectionnez “Oui” ou “OK” sur l’appareil Bluetooth. 

Confirmez avec le PIN : “0000”. 

L’appareil Bluetooth confirme la conclusion de l’appareil.

Remarque : À chaque mise en marche de l’appareil, il se connecte automatiquement au 

dernier appareil Bluetooth connecté. Si l’appareil ne se connecte pas dans les 10 minutes, 

il s’éteint automatiquement.

5. 

Si l’appariement est réussi, l’appareil passe en mode lecture. L’indicateur d’état 

s’allume en bleu.

Réponse aux appels entrants

Si vous recevez un appel sur votre téléphone portable pendant l’utilisation de l’appareil, 

il met la lecture en pause. Une fois l’appel entrant terminé, l’appareil reprend la lecture.

Caractéristiques techniques

Fréquence de transmission

50 Hz - 18 kHz

Plage de transmission

10 - 15 m (extérieur)

Classe d'étanchéité

IP X7

Version USB

USB 2.0

Batterie

Batterie Li-ion rechargeable intégrée

3,7 V / 1000 mAh

Sécurité

• 

Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil doit être ouvert 

uniquement par un technicien qualifié si une réparation s’impose.

• 

Débranchez l’appareil et les autres équipements du secteur s’il y a un problème.

• 

Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute 

référence ultérieure.

• 

Utilisez l’appareil uniquement pour son usage prévu. N’utilisez pas l’appareil à 

d’autres fins que celles décrites dans le manuel.

• 

N’utilisez pas l’appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. 

Si l’appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.

Nettoyage et maintenance
Avertissement !

• 

N’utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.

• 

Ne nettoyez pas l’intérieur de l’appareil.

• 

Ne tentez pas de réparer l’appareil. Si l’appareil fonctionne mal, remplacez-le 

par un neuf.

• 

Nettoyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione Italiano

L’altoparlante galleggiante wireless è un dispositivo per la riproduzione audio da dispositivi 

Bluetooth (ad es. un cellulare) in modalità Bluetooth. Il dispositivo può essere utilizzato 

mentre galleggia in acqua (senza supporti o ganci), posizionato su una superficie piana e 

stabile (senza supporto) oppure appeso a una parete (mediante un gancio). Il dispositivo 

è idoneo all’uso in ambienti interni ed esterni.

1.  Pulsante accensione/

spegnimento

•  Premere questo pulsante per accendere il dispositivo.

•  Premere di nuovo questo pulsante per spegnere il dispositivo. 

Quando la batteria è scarica, il dispositivo si spegne automaticamente.

2.  Pulsante volume +

•  Premere questo pulsante per aumentare il volume.

3.  Pulsante volume -

•  Premere questo pulsante per diminuire il volume.
•  Tenere premuti simultaneamente per 2 secondi i pulsanti di regolazione 

del volume per impostare il dispositivo in modalità di accoppiamento.

4.  Indicatore di stato

•  L'indicatore mostra lo stato del dispositivo.

Stato

Significato

L'indicatore si accende in rosso.

Modalità di ricarica.

L'indicatore lampeggia in blu.

Modalità di accoppiamento.

L'indicatore si accende in blu.

Modalità di riproduzione.

5.  Altoparlante
6.  Connessione di ricarica 

(CC)

•  Utilizzare la connessione di ricarica per ricaricare il dispositivo.

7.  Cavo di ricarica (USB)

•  Utilizzare il cavo di ricarica per ricaricare il dispositivo.

8.  Supporto

•  Installare il supporto sul dispositivo.

•  Collocare il dispositivo con il supporto su una superficie stabile e piana.

9.  Gancio

•  Installare il gancio sul dispositivo.

•  Appendere il dispositivo con il gancio alla parete.

Uso

Attenzione:
• 

Quando il dispositivo viene utilizzato in acqua o in prossimità dell’acqua, 

assicurarsi che sulla connessione di ricarica sia installato il tappo di protezione.

Ricarica del dispositivo

Attenzione:
• 

Per evitare scosse elettriche, non caricare il dispositivo quando è bagnato.

• 

Utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica in dotazione.

1. 

Accendere il PC.

2. 

Collegare il cavo di ricarica alla connessione di ricarica.

3. 

Collegare il cavo di ricarica al PC. L’indicatore di stato si accende in rosso.

4. 

L’indicatore di stato si spegne quando il dispositivo è completamente carico.

Accoppiamento Bluetooth

1. 

Attivare la modalità Bluetooth sul dispositivo Bluetooth.

2. 

Accendere il dispositivo.

3. 

Impostare il dispositivo sulla modalità di accoppiamento. L’indicatore di stato 

lampeggia in blu.

4. 

Alla prima accensione, il dispositivo Bluetooth si accenderà automaticamente in 

modalità di accoppiamento: 

Cercare i nuovi dispositivi sul dispositivo Bluetooth. 

Selezionare il dispositivo: “Lightahead”. 

Selezionare “Sì” oppure “OK” sul dispositivo Bluetooth. 

Confermare inserendo il PIN: “0000”. 

Il dispositivo Bluetooth confermerà l’operazione al termine della fase di 

accoppiamento.

Nota: Ad ogni accensione il dispositivo si collega automaticamente all’ultimo dispositivo 

Bluetooth connesso. Se il dispositivo non riesce a collegarsi entro 10 minuti, si spegne 

automaticamente.

5. 

Al termine della fase di accoppiamento, il dispositivo è in modalità di riproduzione. 

L’indicatore di stato si accende in blu.

Risposta alle chiamate in entrata

Se il cellulare riceve una chiamata mentre il dispositivo è in uso, questo sospenderà la 

riproduzione. Al termine della chiamata in entrata, il dispositivo riprenderà la riproduzione.

Dati tecnici

Frequenza di trasmissione

50 Hz - 18 kHz

Campo di trasmissione

10 - 15 m (all'esterno)

Grado di impermeabilità

IP X7

Versione USB

USB 2.0

Batteria

Batteria a ioni di litio ricaricabile integrata

3,7 V / 1000 mAh

Sicurezza

• 

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, il presente prodotto deve essere 

aperto solo da un tecnico autorizzato, nel caso sia necessario ripararlo.

• 

Scollegare il prodotto dall’alimentazione e da altri apparecchi se dovesse 

esserci un problema.

• 

Leggere il manuale con attenzione prima dell’uso. Conservare il manuale per 

riferimenti futuri.

• 

Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo 

per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.

• 

Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è 

danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.

Pulizia e manutenzione
Attenzione!

• 

Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

• 

Non pulire l’interno del dispositivo.

• 

Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona 

correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

• 

Pulire l’esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição Português

A coluna flutuante sem fios é um dispositivo destinado à reprodução de áudio a partir de 

dispositivos Bluetooth (por exemplo um telemóvel) através de Bluetooth. O dispositivo 

pode ser utilizado a flutuar na água (sem suporte nem gancho), sobre uma superfície 

plana e estável (com suporte) ou pendurado na parede (com gancho). O dispositivo pode 

ser utilizado em interiores e exteriores.

1.  Botão ligar/desligar

•  Prima o botão para ligar o dispositivo.

•  Prima novamente o botão para desligar o dispositivo. 

Quando o nível da bateria está fraco, o dispositivo desliga-se automaticamente.

2.  Botão volume +

•  Prima o botão para aumentar o volume.

3.  Botão volume -

•  Prima o botão para reduzir o volume.
•  Prima e mantenha os botões de volume premidos simultaneamente durante 

2 segundos para colocar o dispositivo no modo de emparelhamento.

4.  Indicador de estado

•  O indicador apresenta o estado do dispositivo.

Estado

Significado

O indicador acende-se a vermelho.

Modo de carregamento.

O indicador pisca a azul.

Modo de emparelhamento.

O indicador acende-se a azul.

Modo de reprodução.

5.  Altifalante
6.  Ligação de 

carregamento (DC)

•  Utilize a ligação de carregamento para carregar o dispositivo.

7.  Cabo de 

carregamento (USB) •  Utilize o cabo de carregamento para carregar o dispositivo.

8.  Suporte

•  Monte o suporte no dispositivo.

•  Coloque o dispositivo com o suporte sobre uma superfície plana e estável.

9.  Gancho

•  Monte o gancho no dispositivo.

•  Pendure o dispositivo com o gancho na parede.

Utilização

Aviso:
• 

se utilizar o dispositivo na água ou perto da mesma, certifique-se de que a 

tampa de protecção está colocada na ligação de carregamento.

Carregar o dispositivo

Aviso:
• 

não carregue o dispositivo quando o mesmo estiver molhado para evitar 

choques eléctricos.

• 

Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido.

1. 

Ligue o PC.

2. 

Ligue o cabo de carregamento à ligação de carregamento.

3. 

Ligue o cabo de carregamento ao PC. O indicador de estado acende-se a vermelho.

4. 

O indicador de estado apaga-se quando o dispositivo está totalmente carregado.

Emparelhamento Bluetooth

1. 

Active o Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth.

2. 

Ligue o dispositivo.

3. 

Coloque o dispositivo no modo de emparelhamento. O indicador de estado pisca a azul.

4. 

Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, o dispositivo Bluetooth inicia-se 

automaticamente no modo de emparelhamento: 

Procure novos dispositivos no dispositivo Bluetooth. 

Seleccione o dispositivo: “Lightahead”. 

Seleccione “Sim” ou “OK” no dispositivo Bluetooth. 

Confirme com o PIN: “0000”. 

O dispositivo Bluetooth confirma quando o emparelhamento está concluído.

Nota: Sempre que ligar o dispositivo, o mesmo liga-se automaticamente ao último 

dispositivo Bluetooth ligado. Se o dispositivo não puder ser ligado no espaço de 10 

minutos, apaga-se automaticamente.

5. 

Quando o emparelhamento estiver concluído, o dispositivo está no modo de 

reprodução. O indicador de estado acende-se a azul.

Atender chamadas

Se receber uma chamada no telemóvel enquanto utiliza o dispositivo, o mesmo coloca a 

reprodução em pausa. Depois de desligar a chamada, o dispositivo retoma a reprodução.

Dados técnicos

Frequência de transmissão

50 Hz - 18 kHz

Alcance de transmissão

10 - 15 m (exterior)

Grau de impermeabilidade

IP X7

Versão USB

USB 2.0

Bateria

Bateria de iões de lítio recarregável

3,7 V / 1000 mAh

Segurança

• 

Quando necessitar de reparação e para reduzir o risco de choque eléctrico, 

este produto deve apenas ser aberto por um técnico autorizado.

• 

Desligue o produto da tomada de alimentação e outro equipamento se 

ocorrer um problema.

• 

Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual 

para consulta futura.

• 

Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o 

dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.

• 

Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. 

Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente 

o dispositivo.

Limpeza e manutenção
Aviso!

• 

Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.

• 

Não limpe o interior do dispositivo.

• 

Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar correctamente, 

substitua-o por um dispositivo novo.

• 

Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

HAV-BTFSP100WH / HAV-BTFSP100BU / HAV-BTFSP100PI
Wireless floating speaker

7

6

2

3

1

8

4

5

9

Предыдущая страница

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 5

  • Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device. • Clean the outside of the device using a soft, damp cloth. Beschrijving HAV-BTFSP100WH / HAV-BTFSP100BU / HAV-BTFSP100PI Wireless floating speaker 2. Volume + knop 3. Volume - knop 5

 • Страница 2 из 5

  3. 4. 5. Høyttaler Beskrivelse Dansk Den trådløse, flydende højtaler er et apparat, som afspiller lyd fra Bluetooth-apparater (f.eks. mobiltelefoner) vha. Bluetooth. Apparatet kan flyde på vandet (uden stander eller krog), kan placeres på en stabil, flad overflade (med stander) eller hænges på

 • Страница 3 из 5

  Műszaki adatok Pokiaľ zariadenie zapnete prvý krát, zariadenie Bluetooth sa automaticky spustí v režime párovania: Na zariadení Bluetooth vyhľadajte nové zariadenia. Vyberte zariadenie: “Lightahead”. Na zariadení Bluetooth kliknite na “Áno” alebo “OK”. Potvrďte s pomocou PIN: “0000”. Zariadenie

 • Страница 4 из 5

  Описание Български 1. Бутон включване/ изключване • • • Нажмите эту кнопку для увеличения громкости. 3. Кнопка уменьшения громкости • Нажмите эту кнопку для уменьшения громкости. • Для перевода устройства в режим сопряжения нажмите и удерживайте все кнопки громкости в течение 2 секунд. • Этот

 • Страница 5 из 5

Инструкции для музыкальные центры Konig