Инструкции для Daewoo RC-6000RA. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Daewoo RC-6000RA инструкции пользователя и руководства

Для Daewoo RC-6000RA найдено 2 инструкции

Инструкция для Daewoo RC-6000RA
Формат:pdf
Объем:16 страниц
Размер:7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:33 PM Page 1 èõãECOC RC-6000RA / RC-6000SA àHCTPìKñàü èO ùKCèãìATAñàà COÑEPÜAHàE • OÔËcaÌËe Ë ˝ÍcÔÎÛaÚaˆËfl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 • óËcÚÍa ÙËθÚa Ë Á‡ÏÂ̇ Ïe¯Ía Ô˚Îec·opÌËÍa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 • Страница 2 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 2 OèàCAHàE à ùKCèãìATAñàü èOÑCOEÑàHEHàE òãAHÉA PEÉìãüTOP MOôHOCTà BC óOä ôEã • èpË oÚcoe‰ËÌeÌËË ¯ÎaÌ„a: • Ko„‰a B˚ Ôo‰coe‰ËÌfleÚe ÌaÊÏËÚe Ìa ÍÌoÔÍÛ Ë ÔoÚflÌËÚe ¯ÎaÌ„: ÔÎoÚÌo ‚cÚa‚¸Úe e„o ‚ ¯ÎaÌ„ ËÁ oÚ‚epcÚËfl Ô˚Îecoca. oÚ‚epcÚËe ‰Îfl ¯ÎaÌ„a (co <˘eΘÍoÏ>)

 • Страница 3 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM OôHOCTà BCACõBAHàü Page 3 KHOèKA OÅPATHOâ HAMOTKà CETEBOÉO òHìPA • CÏaÚ˚‚aÈÚe ceÚe‚oÈ ¯ÌÛp ÌaÊaÚËeÏ Ìa ÍÌoÔÍÛ o·paÚÌoÈ ÌaÏoÚÍË ceÚe‚o„o ¯ÌÛpa BõKãûóATEãú èàTAHàü • HaÊËÏaÈÚe ‰Îfl ‚Íβ˜eÌËfl/‚˚Íβ˜eÌËfl Ô˚Îecoca àáMEPàTEãú èõãà • äa„‰a ˆ‚eÚ ËÁÏepËÚeÎfl Ô˚ÎË ÏeÌfleÚcfl Ìa

 • Страница 4 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 4 óàCTKA îàãúTPA áAôàTHõâ îàãúTP ÏÓÚÓ‡ • B˚Íβ˜ËÚe Ô˚Îecoc • OÚÍpoÈÚe Íp˚¯ÍÛ • Ç˚̸Ú Á‡˘ËÚÌ˚È ÙËθÚ ÏÓÚÓ‡. • é˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ. • ìcÚaÌo‚ËÚe ÙËθÚp Ìa ÏecÚo Ë ÁaÍpoÈÚe Íp˚¯ÍÛ BõèìCKHOâ îàãúTP • éÚÍÓÈÚ ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÓÚÒÂÍ • Ç˚̸Ú ‚˚ÔÛÒÍÌÓÈ ÙËθÚ • é˜ËÒÚËÚÂ

 • Страница 5 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 5 MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà ùÚoÚ Ô˚Îecoc ‰oÎÊeÌ ËcÔoθÁo‚aÚ¸cfl ÚoθÍo ‰Îfl ˜ËcÚÍË o·˚˜ÌoÈ cÛxoÈ Ô˚ÎË Ë „pflÁË. àÁ„oÚo‚ËÚeθ Ìe ÌeceÚ oÚ‚eÚcÚ‚eÌÌocÚË ÌË Áa ÍaÍËe Ôo‚peʉeÌËfl ËÁ‰eÎËfl, ‚˚Á‚aÌÌ˚e ËcÔoθÁo‚aÌËeÏ Ô˚Îecoca Ìe ‚ cooÚ‚eÚ‚ËË c ‰aÌÌ˚Ï pÛÍo‚o‰cÚ‚oÏ. EcÎË

 • Страница 6 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 6 BOáMOÜHõE HEèOãAÑKà à CèOCOÅõ àX ìCTPAHEHàü ■ EcÎË y ‚ac ‚oÁÌËÍÎa Ôpo·ÎeÏa c Ô˚ÎecocoÏ, Úo Ôepe‰ o·pa˘eÌËeÏ ‚ cep‚ËcÌ˚È ˆeÌÚp, ÔoÊaÎÛÈcÚa, Ôpo‚ep¸Úe, ÌeÚ ÎË ee pe¯eÌËfl ‚ ÌËÊeÔpË‚e‰eÌÌoÈ Úa·Îˈe. èPOÅãEMA óTO èPOBEPàTú èPàHàMAEMõE MEPõ • EcÎË Ïe¯oÍ ÁaÔoÎÌeÌ

 • Страница 7 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 7

 • Страница 8 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 8

 • Страница 9 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 9

 • Страница 10 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 10

 • Страница 11 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 11

 • Страница 12 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 12

 • Страница 13 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 13

 • Страница 14 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 14

 • Страница 15 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 15

 • Страница 16 из 17

  RC-6000RA/SA(DEEM) 6/9/08 3:34 PM Page 16

 • Страница 17 из 17