Инструкции для Braun SI 17610. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Braun SI 17610 инструкции пользователя и руководства

Для Braun SI 17610 найдено 2 инструкции

Инструкция для Braun SI 17610
Формат:pdf
Объем:12 страниц
Размер:0.7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 13

  SI 17000 MN - KURTZ DESIGN 25.07.06 4661350_SI17_MN_S01 Seite 1 Donnerstag, 10. August 2006 1:09 13 ProStyle ml 50 100 150 200 2 max 250 1 300 0 3 SI 17780 SI 17720 SI 17610 p r e c isio n g/min shot 120 ProStyle antidrip eloxal www.braun.com/register att 2400 W Type 4661

 • Страница 2 из 13

  4661350_SI17_MN_S02 Seite 1 Montag, 15. Januar 2007 1:40 13 Braun Infolines Deutsch 6 English 9 Français 12 Español 15 Português 18 Italiano 21 Nederlands 24 Dansk 27 Norsk 30 Svenska 33 Suomi 36 Polski 39 âesk˘ 42 Slovensk˘ 45 Magyar 48 Türkçe 51 Ελληνικ D A 00 800 27 28 64 63 00 800

 • Страница 3 из 13

  4661350_SI17_MN_S03 Seite 3 Donnerstag, 10. August 2006 1:12 13 A 3 2 1 4 5 0 6 alc 6 cle a n in g / an ti c 5 4 8 50 100 150 max 300 250 3 200 ml 9 2 p r e c i s i o n sh /min ot 120 g le ProSty rip eloxal 10 Watt 2400 antid 1 7 ml B max max 0 30 0 25 0 20 0 15 ml 0 10 50 ml 50 ~50° Temp. OK 3

 • Страница 4 из 13

  4661350_SI17_MN_S04 Seite 4 Donnerstag, 10. August 2006 1:14 13 vario steam 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 1 5 50 100 150 200 ml 0 6 max 300 250 C vario plus steam 4 1 5 50 100 150 200 max 300 250 ml 0 6 precision shot 4 1 5 50 100 150 200 max 300 250 ml 0 6 spray 4 1 5 ml 50 100 150 200 max 300 250 0 6 dry

 • Страница 5 из 13

  4661350_SI17_MN_S05 Seite 5 Donnerstag, 10. August 2006 1:15 13 E chemicals F G Cleaning the anti-calc valve 1 2 2 3 4 1 3 5 4 alc 0 6 4 5 6 8 7 6 3 5 ic 2 t cle a n in g / an 9 3 2 4 5 1 0 6 alc vinegar or lemon juice 2 t cle a n in g / an ic 3 4 5 6 H Anticalc system 1 2 3 2 3 1 4 4 5 5 x ma lc

 • Страница 6 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 57 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 êÛÒÒÍËÈ àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ Braun Óڂ˜‡˛Ú Ò‡Ï˚Ï ‚˚ÒÓÍËÏ Ú·ӂ‡ÌËflÏ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇.å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ ‚˚ ÓÒÚ‡ÌÂÚÂÒ¸ ‰Ó‚ÓθÌ˚ LJ¯ËÏ ÌÓ‚˚Ï ÛÚ˛„ÓÏ. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 5 6 7 8 9 10 äÌÓÔ͇ ‡ÒÔ˚ÎËÚÂÎfl

 • Страница 7 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 58 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 ÑÓÔÓÎÌËÚÂθÌ˚È Ô‡ ÑÎfl ‚˚·ÓÒ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ô‡‡ ̇ÊÏËÚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Û˛ ÍÌÓÔÍÛ (4) 3-4 ‡Á‡, ˜ÚÓ·˚ ‡ÍÚË‚ËÓ‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛. ç‡ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚ ÍÌÓÔÍÛ ‚˚·ÓÒ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓ„Ó Ô‡‡ ‚ Ú˜ÂÌË 5 ÒÂÍÛ̉, ˜ÚÓ·˚ ÛÒËÎËÚ¸ Ô‡Ó‚ÓÈ Û‰‡ ËÁ

 • Страница 8 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 59 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 ê¯ÂÌË ÔÓ·ÎÂÏi èÓ·ÎÂχ ê¯ÂÌË óÂÂÁ Ô‡Ó‚˚‚Ó‰fl˘Ë ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÔÓÒÚÛÔ‡˛Ú ͇ÔÎË ‚Ó‰˚ èÓ‚ÂËÚ ԇÓ„ÛÎflÚÓ ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË, ˜ÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ Ô‡ ËÎË ‚˚Íβ˜ËÚ¸ „Ó. Ñ·ÈÚ ·ÓΠ‰ÎËÚÂθÌ˚ ËÌÚÂ‚‡Î˚, ÍÓ„‰‡ ÔÓθÁÛÂÚÂÒ¸

 • Страница 9 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 60 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 ìÍ‡ªÌҸ͇ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ËÎË Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡, ÂÒÎË ‰‡ÚÛ ÔÓ‰‡ÊË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ì‚ÓÁÏÓÊÌÓ. àÁ‰ÂÎËfl ÙËÏ˚ BRAUN ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌ˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓÍËÏË Ú·ӂ‡ÌËflÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó Í‡˜ÂÒÚ‚‡. èË ·ÂÂÊÌÓÏ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Ë ÔË Òӷβ‰ÂÌËË

 • Страница 10 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 61 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 6 7 8 9 10 ê„ÛÎflÚÓ ÔÓ‰‡˜¥ Ô‡Ë èÂÂÏË͇˜ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË äÓÌÚÓθ̇ ·ÏÔӘ͇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛË è’flÚ͇ èËÒÚ¥È ‰Îfl Á‡ıËÒÚÛ Ú͇ÌËÌ (ڥθÍË Û ÏÓ‰ÂÎ¥ SI 17780) Ç è¥‰„ÓÚӂ͇ ‰Ó Ô‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ñfl Ô‡Ò͇ ÔËÁ̇˜Â̇ ‰Îfl ‚Ó‰ÓÔÓ‚¥‰ÌÓª ‚Ó‰Ë. üÍ˘Ó Û Ç‡Ò

 • Страница 11 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 62 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 F óˢÂÌÌfl Ú‡ ‰Ó„Îfl‰ ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Ô¥‰Ó¯‚Ë ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ÏÂڇ΂Ӳ ÏÓ˜‡ÎÍÓ˛. ÑÎfl ˜Ë˘ÂÌÌfl Ì ÏÓÊ̇ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ‡·‡ÁË‚ÌËÏË ÒÂ‚ÂÚ͇ÏË, ÓˆÚÓÏ Ú‡ ¥Ì¯ËÏË ı¥Ï¥Í‡Ú‡ÏË. ç ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Á‡ÒÓ·‡ÏË ÔÓÚË Ì‡ÍËÔÛ, ˘Ó ÔÓ‰‡˛Ú¸Òfl ‚ χ„‡ÁË̇ı. ÇÓÌË

 • Страница 12 из 13

  4661350_SI17_MN_S06-72_MN Seite 63 Montag, 15. Januar 2007 1:49 13 чÌËÈ ‚Ë¥· ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ‚Ò¥Ï ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏ π‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï ·ÂÁÔÂÍË Ú‡ „¥„¥πÌË, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ - ‚ËÏÓ„‡Ï Ñëíì 3135.12-95 (Ééëí 30345.12-96, ßÖë 335-2-3-93), Ééëí 23511-79 .1, Ééëí 30320-95. Ú‡ ̥҇ڇÌËÏ ÌÓχÏ

 • Страница 13 из 13

Инструкция для Braun SI 17610
Формат:pdf
Размер:0.7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание