Инструкции для Sinbo SBM 4713. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Sinbo SBM 4713 инструкции пользователя и руководства

Для Sinbo SBM 4713 найдено 2 инструкции

Инструкция для Sinbo SBM 4713
Формат:pdf
Объем:52 страницы
Размер:0.3 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн
Инструкция для Sinbo SBM 4713
Формат:pdf
Объем:52 страницы
Размер:7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 53

  SBM 4713 EKMEK YAPMA MAK‹NASI KULLANMA KILAVUZU TR EN RU

 • Страница 2 из 53

  De¤erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz. Sayg›lar›m›zla, Sinbo Küçük Ev Aletleri

 • Страница 3 из 53

  ÖNEML‹ UYARILAR • Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar 1. Tüm talimatlar› okuyunuz. 2. Cihaz› kullanmaya bafllamadan önce prizdeki flebeke voltaj›n›n ürünün etiketinde belirtilen voltaj düzeyine uygun olmas›n› kontrol ediniz. 3. Kablosu ya da fifli ar›zalanm›fl olan, normal

 • Страница 4 из 53

  ÖNEML‹ GÜVENL‹K UYARILARI - otel, motel ve di¤er konaklama tesislerinde konuklar›n kendileri taraf›ndan; - oda ve kahvalt› tipi tesisler. 23. Cihaz›n ar›zalanmamas› için ekmek tavas› cihaza yerlefltirilmemiflken cihaz› çal›flt›rmay›n›z. 24. Bu talimat› muhafaza ediniz. C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹ •

 • Страница 5 из 53

  C‹HAZIN TANITIMI EKMEK MAK‹NEN‹Z‹ TANIYIN 1. Kapak 2. Kapak tutaca¤›. 2 3 1 3. ‹zleme penceresi 4. Ekmek tavas› 5. Gövde 6. Kontrol panosu 7. Ölçü kab› 4 6 5 7 Tavay› okla gösterilen yönde gevfletiniz. 8 9 8. Ölçü kafl›¤› 9. Kanca KONTROL PANEL‹N‹N TANITIMI (Panel tasar›m›nda önceden

 • Страница 6 из 53

  KULLANIM B‹LG‹LER‹ • Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler C‹HAZ F‹fiE TAKILDIKTAN SONRA Ekmek makinesi güç kayna¤›na tak›ld›ktan sonra bir bip sesi iflitilecektir ve k›sa bir

 • Страница 7 из 53

  KULLANIM B‹LG‹LER‹ 8. Piflirme: Yo¤urma ya da mayalama olmaks›z›n yaln›zca piflirme. Seçili ayarlarda piflirme süresini artt›rmak için de kullan›l›r 9. Reçel: Reçel ve marmelat kaynatma. 10. Sandviç: Sandviç ekme¤i yo¤urma, mayalama ve piflirme. ‹nce kabuklu ve hafif dokulu bir ekmek piflirmek için

 • Страница 8 из 53

  KULLANIM B‹LG‹LER‹ s›cak tutma ifllemine bafllayacakt›r. “:” yan›p söner. Ekmek otomatik olarak 1 saat boyunca s›cak tutulur. S›cak tutma ifllemi s›ras›nda ekme¤i ç›karmak istiyorsan›z BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine basarak program› durdurunuz, LCD ekran makinenin varsay›lan ayar sayfas›na geri

 • Страница 9 из 53

  EKMEK YAPMA 1. Tavay› yerine yerlefltiriniz ve yerine oturana kadar saat yönünde çeviriniz. Yo¤urma b›ça¤›n› motor miline tak›n›z. Yo¤urma b›ça¤›n›n yap›flmamas› ve ekmekten kolayca ç›kar›labilmesi için yo¤urma b›ça¤›n› takmadan önce delikleri ›s›ya dayan›kl› margarinle doldurman›z tavsiye edilir.

 • Страница 10 из 53

  EKMEK YAPMA 14. Ekme¤i dikkatli bir flekilde tavadan ç›kar›n›z ve dilimlemeden önce yaklafl›k 20 dakika boyunca so¤umas›n› bekleyiniz. 15. Piflirme ifllemi sona erdi¤inde cihaz›n bafl›nda de¤ilseniz ya da BAfiLAT/DURDUR dü¤mesine basmad›ysan›z ekmek yaklafl›k olarak 1 saat boyunca otomatik flekilde

 • Страница 11 из 53

  ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I kendiniz sökmeye kalk›flmay›n›z, bak›m merkezimiz ya da sat›fl sonras› hizmet merkezimiz ile ba¤lant›ya geçiniz. Cihaz› kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem

 • Страница 12 из 53

  EKMEK MALZEMELER‹N‹N TANITIMI 1. Ekmeklik un Ekmeklik un yüksek miktarda glüten içerir (yüksek miktarda protein içeren bol-glütenli un olarak da belirtilir), elastik yap›dad›r ve kabarma sonras›nda ekme¤in boyutunun korunmas›n› sa¤lar. Glüten içeri¤i normal undan fazla oldu¤u için büyük boyutlu ve

 • Страница 13 из 53

  EKMEK MALZEMELER‹N‹N TANITIMI buzdolab›na kald›r›n›z. Ekme¤in mayalanmamas› genellikle mayan›n bozulmas›ndan kaynaklan›r. Afla¤›da aç›klanan yöntemleri uygulayarak mayan›n taze ve aktif olup olmad›¤›n› kontrol edebilirsiniz. 1. Ölçü kab›na 1/2 su barda¤› s›cak su koyunuz (45-50°C) 2. Kaba 1 çay

 • Страница 14 из 53

  MALZEMELER‹N ORANLARI 1. S›v› malzemelerin ölçülmesi Su, taze süt ya da süt tozu kar›fl›m› ölçü kab›yla ölçülmelidir. Ölçü kab›n›n seviyesi yatay olarak gözle ölçülmelidir. S›v› ya¤ ya da di¤er malzemeleri ölçü kab›yla ölçtükten sonra di¤er malzemeleri ölçmeden önce ölçü kab›n› temizleyiniz. 2.

 • Страница 15 из 53

  SORUN G‹DERME PROBLEM: Piflirme ifllemi s›ras›nda havaland›rmadan duman ç›k›yor NEDEN 1: Baz› malzemeler ›s›t›c› elemana ya da onun yak›n›na yap›flm›fl olabilir . NEDEN 2: ‹lk kullan›m s›ras›nda ›s›t›c› eleman›n yüzeyinde kalan ya¤ dumana neden olabilir ÇÖZÜM 1: Ekmek makinesinin fiflini çekiniz ve

 • Страница 16 из 53

  SORUN G‹DERME haz›rland›¤›ndan kullan›lan malzeme miktarlar›n›n do¤ru flekilde ölçülmüfl oldu¤undan emin olunuz PROBLEM: Ekmek çok büyük ve kapa¤› itiyor NEDEN: Çok fazla maya ya da afl›r› miktarda un ya da çok fazla su kullan›lm›fl ya da ortam s›cakl›¤› çok yüksek ÇÖZÜM: Bu etkenleri kontrol

 • Страница 17 из 53

  SORUN G‹DERME PROBLEM: Ekme¤in yüzeyi kuru toza yap›fl›yor NEDEN 1: Ekme¤in içinde tereya¤› ve muz gibi yap›flkanl›¤› yüksek malzemeler var. ÇÖZÜM: Ekme¤e yap›flkanl›¤› yüksek malzemeler katmay›n›z. NEDEN 2: Yeterince yo¤urma yap›lmam›fl ya da çok az su kullan›lm›fl ÇÖZÜM: Suyu ve ekmek makinesinin

 • Страница 18 из 53

  ENGLISH SINBO SBM 4713 BREADMAKER INSTRUCTION MANUAL Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference IMPORTANT SAFEGUARDS: Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed: 1. Read all instructions. 2. Before using check

 • Страница 19 из 53

  IMPORTANT SAFEGUARDS 21. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. 22. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: – staff kitchen areas in shops, offices and other working

 • Страница 20 из 53

  KNOW YOUR BREAD MAKER 1. Lid 2. Lid handle 2 3 1 3. View window 4. Bread pan 4 5. Housing 6. Control panel 7. Measuring cup 6 5 7 Loose the pan as arrow indicated. 8 9 8. Measuring spoon 9. Hook DESCRIPTION OF CONTROL PANEL LIGHT MEDIUM DARK 750g 900g 1 3 20 This indicates the program you have

 • Страница 21 из 53

  AFTER POWER-UP As soon as the bread maker is plugged to the power supply, a beep will be heard and “3:20” appears in the display after a short time. But the two dots between the “3” and “20” don’t flash constantly. The arrow points to 900g and MEDIUM. It is the default setting. START / STOP For

 • Страница 22 из 53

  COLOR With the button you can select a LIGHT, MEDIUM or DARK color for the crust. Press this button to select your desired color. This is not applicable to the programs including Dough, Bake, Jam and Mix stir. LOAF SIZE Press this button to select the Loaf size of the bread. Please note the total

 • Страница 23 из 53

  MEMORY If the power supply has been broken off during the course of bread making, the process of bread making will be continued automatically within 10 minutes, even without pressing START/STOP button. If the break time exceeds 10 minutes, the memory cannot be kept and the bread maker must be

 • Страница 24 из 53

  HOW TO MAKE A BREAD Yeast or soda Dry ingredients Water or liquid 3. With finger make a small indentation on one side of the flour. Add yeast to indentation, Make sure it does not come into contact with the liquid ingredients or salt. 4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall

 • Страница 25 из 53

  SPECIAL INTRODUCTION made by ourselves does not add preservative, generally storage time is no longer than that for bread in market. Special introduction 1. For Quick program With Quick program, the bread maker can finish making a loaf within shorter period with baking powder or soda in place of

 • Страница 26 из 53

  INTRODUCTION OF BREAD INGREDIENTS used for making bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most important ingredients of making bread. 2. Plain flour Plain flour is made by mixing well-chosen soft and hard wheat and applicable for making express bread or cakes. 3. Whole

 • Страница 27 из 53

  INTRODUCTION OF BREAD INGREDIENTS 2. Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir, then sprinkle 2tsp. yeast over the water. 3. Place the measuring cup in a warm place for about 10min. Do not stir the water. 4. The froth will be up to 1 cup. Otherwise the yeast is dead or inactive. 9. Salt Salt is

 • Страница 28 из 53

  INGREDIENTS WEIGHT 3. Ingredient sequence The sequence of placing ingredients should be observed, generally speaking, the sequence is: liquid ingredients, eggs, salt and milk powder etc. When placing the ingredients, the flour can't be wet by liquid completely. The yeast can only be placed on the

 • Страница 29 из 53

  TROUBLESHOOTING PROBLEM: Hear the motor noises but dough isn’t stirred CAUSE: Bread pan is fixed improperly or dough is too large to be stirred SOLUTION: Check whether bread pan is fixed properly and dough is made according to recipe and the ingredients is weighed accurately PROBLEM: Bread size is

 • Страница 30 из 53

  TROUBLESHOOTING CAUSE 2. Water temperature is too high SOLUTION: Check water temperature PROBLEM: Bread surface is adhered to dry powder CAUSE 1. There is strong glutinosity ingredients in bread such as butter and bananas etc. SOLUTION: Do not add strong glutinosity ingredients into bread. CAUSE 2.

 • Страница 31 из 53

  - 30 -

 • Страница 32 из 53

  - 31 -

 • Страница 33 из 53

  2 3 1 4 6 5 7 8 9 LIGHT MEDIUM DARK 750g 900g 1 3 20 1.BASIC 2.QUICK 3.FRENCH 4.RAPID 5.WHOLE WHEAT 6.CAKE 7.DOUGH 8.BAKE 9.JAM 10.SANDWICH 11.MIX STIR MENU COLOR LOAFSIZE TIME + START TIME - STOP - 32 -

 • Страница 34 из 53

  - 33 -

 • Страница 35 из 53

  - 34 -

 • Страница 36 из 53

  - 35 -

 • Страница 37 из 53

  - 36 -

 • Страница 38 из 53

  - 37 -

 • Страница 39 из 53

  - 38 -

 • Страница 40 из 53

  - 39 -

 • Страница 41 из 53

  - 40 -

 • Страница 42 из 53

  - 41 -

 • Страница 43 из 53

  - 42 -

 • Страница 44 из 53

  - 43 -

 • Страница 45 из 53

  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO 32 - TEL.:0322 363 67 87

 • Страница 46 из 53

  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81

 • Страница 47 из 53

  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEY‹ SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25TEL.:0212 289 76 94

 • Страница 48 из 53

  YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹ 692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H ELEKTRON‹K-‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LA-URLA-STAR

 • Страница 49 из 53

  MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹ De¤erli Müflterimiz, En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici dan›flma hatlar›m›z› da

 • Страница 50 из 53

  - G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r. 2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n garantisi kapsam›ndad›r. 3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas›

 • Страница 51 из 53

  - SBM 4713 EKMEK YAPMA MAK‹NASI -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78518 SSHY Belge No : 25551 ‹THALATÇI F‹RMA Ünvanı Garanti Belge Onay Tarihi : 04/02/2010 SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010 Tel. : DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ. ‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi. : Cihangir Mah. Güvercin

 • Страница 52 из 53

  - TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited Unit B, 10/F Lee May Building 788-790 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK. Made in China ‹mal Y›l› : 2010 - UYGUNLUK BEYANI / CE Intertek Testing Services Shenzhen Ltd. Guangzhou Branch Block E, No. 7-2, Guangdong Software Science Park,

 • Страница 53 из 53