Инструкции для Binatone BM-1068. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Binatone BM-1068 инструкции пользователя и руководства

Для Binatone BM-1068 найдено 2 инструкции

Инструкция для Binatone BM-1068
Формат:pdf
Объем:10 страниц
Размер:0.3 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 11

  Жлебопечет ВШ-10б8 Внимательно прочтите использованием, чтобы Пожалуйста, справок. Никогда данную инструкцию ознакомиться сохраните с работой инструкцию перед первым нового прибора. для дальнейших ная разбирайте может прибор привести самостоятельно; к поражению неправиль­ электрическим во время

 • Страница 2 из 11

  пальца сделайте маленькую вмятину в муке. Добавьте в нее дрожжи. Убедитесь, что дрожжи не вступали в контакт с вилку в жидкостями или солью. Выбор режима приготовления Рисунок А: 1. 1. Крышка 2. Смотровое окно 3. Контрольная панель (Рисунок В) Закройте 4. Корпус Лоток для хлеба 6. Лопасть для

 • Страница 3 из 11

  Пункты Программы меню Подсказки Время Описание процессов Замес теста, брожение теста, выпекание. на приборе Основная Basic 3:00 Французский хлеб French 3:50 Цельнозерновой хлеб Whole wheat 3:40 Замес теста, брожение теста, более длительное выпекание. Хлеб, изготовляемый по этой программе, имеет

 • Страница 4 из 11

  3. Нажмите кнопку «Loaf size», чтобы отложенное время выбрать необходимый размер буханки. 4. Установите «Time+» или нажатии ляет «Time-». кнопок или Имейте «Time+» теряет 10 старта в или минут. нажатием виду, что «Time-» на каждый программа Максимальное кнопки раз при прибав­ отложенное время 13

 • Страница 5 из 11

  4. 4. Лопасть почти не поворачивается. Проверьте лопасть для замешивания и ее стержень— тесто, и попробуйте проверить работу машины выньте без него. Если хлебопечка работает плохо, обратитесь в сервисный центр. 5 На дисплее высвечивается Температура в хлебопечке слишком «НН:Н» ,после нажатия

 • Страница 6 из 11

  4. Темная пшеничная мука Темная Отключите машину от электрической сети прибора вытрите мокрой шлифующих т.к. это внешнюю тканью. губок может и волокон, похожая размера используйте быть сделано хлеба. абразивных средств, гладкой поверх­ ности прибора. Никогда не погружайте Промойте лоток для хлеба

 • Страница 7 из 11

  Цельнозерновой морковный хлеб 10. Яйца Яйца могут питательным, Яйца улучшить увеличить должны быть текстуру его в хлеба, размере, тщательным сделать добавят образом хлеб особый очищены от более аромат. скорлупы Ингредиенты 750 г буханка Масло 2 ст. л. Мед 2 ст. л. Прессованный творог % чашки и

 • Страница 8 из 11

  Мука для хлеба 3 чашки 4 чашки Сухие дрожжи 1 Ув ч. л. 1 Уг ч. л. Рекомендуемая программа: «Основная» Вода Масло 750 г буханка 900 г буханка 1 1 чашка Узчашки 4 ст. л. 3 ст. л. Узчашки 1 Угч. л. Ул чашки Соль 1 Корица % ч. л. 1 ч. л. Мука для хлеба 3 чашки 4 чашки Изюм % чашки Уз чашки Сухие дрожжи

 • Страница 9 из 11

  Если Ваш прибор не работает или рабо­ тает плохо, сервисный обратитесь центр в за уполномоченный консультацией или ремонтом. Гарантия не распространяется в следующих случаях: При несоблюдении описанных выше мер безопасности и инструкции по эксплуатации. Использование в коммерческих целях

 • Страница 10 из 11

  ЪиизЛсуи^

 • Страница 11 из 11

Инструкция для Binatone BM-1068
Формат:pdf
Объем:42 страницы
Размер:1.9 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 43

  Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè BM-1068 Õëåáîïå÷êà

 • Страница 2 из 43

  Õëåáîïå÷êà BM-1068 A B

 • Страница 3 из 43

  ÐÓÑÑÊÈÉ ......................................................................... 4 ENGLISH ÐÓÑÑÊÈÉ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ................................................................... 16 ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ АЗА ............................................................................ 28 АЗА 3

 • Страница 4 из 43

  Õëåáîïå÷êà BM-1068 Âíèìàòåëüíî ïðî÷òèòå äàííóþ èíñòðóêöèþ ïåðåä ïåðâûì èñïîëüçîâàíèåì, ÷òîáû îçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòîé íîâîãî ïðèáîðà. Ïîæàëóéñòà, ñîõðàíèòå èíñòðóêöèþ äëÿ äàëüíåéøèõ ñïðàâîê. ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА Рисунок А: 1. Êðûøêà 2. Ñìîòðîâîå îêíî 3. Êîíòðîëüíàÿ ïàíåëü (Ðèñóíîê Â) 4. Êîðïóñ 5.

 • Страница 5 из 43

  2. Íàæèìàéòå êíîïêó «ÌÅÍÞ» 1–12 ðàç, ÷òîáû óñòàíîâèòü ïðîãðàììó (ñì. ðèñóíîê Â). Ïðè íàæàòèè êíîïêè, ñìåíà ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî è ñîïðîâîæäàåòñÿ êîðîòêèì çâóêîâûì ñèãíàëîì. Íà ýêðàíå îòîáðàæàåòñÿ íîìåð ïðîãðàììû è åå äëèòåëüíîñòü. Äëÿ äîñòèæåíèÿ æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà, ïîëüçóéòåñü

 • Страница 6 из 43

  7. ×òîáû îñòàíîâèòü ðàáîòàþùóþ ïðîãðàììó è/èëè âûáðàòü äðóãóþ, íàæìèòå êíîïêó «ÑÒÀÐÒ/ÑÒÎÏ». ×åðåç 3 ñåêóíäû çâóêîâîé ñèãíàë ïîäòâåðäèò, ÷òî ïðîãðàììà îòêëþ÷åíà. Внимание: После начала программы будет доступна только кнопка «СТАРТ/ СТОП». 8. ×åðåç 15 ìèíóò ïîñëå íà÷àëà âûïîëíåíèÿ ïðîãðàìì

 • Страница 7 из 43

  Внимание: Пользуясь функцией «Отложенный старт», не кладите в тесто скоро2 портящиеся продукты, такие как яйца, свежее молоко, фрукты, лук, и т.д. Функция памяти при отключении электроэнергии  ñëó÷àå, åñëè âî âðåìÿ âûïåêàíèÿ õëåáà, ïðîèçîøëî îòêëþ÷åíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ôóíêöèÿ ïàìÿòè îáåñïå÷èò

 • Страница 8 из 43

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ðàçìåøèâàåò èíãðåäèåíòû íåðàâíîìåðíî, ïëîõî ïå÷åò. Íà äèñïëåå âûñâå÷èâàåòñÿ «HH:H» ïîñëå íàæàòèÿ «ÑÒÀÐÒ/ÑÒÎÏ». Ñëûøèòñÿ çâóê ìîòîðà, íî òåñòî íå ïåðåìåøèâàåòñÿ. Òåñòà ñëèøêîì ìíîãî, íåëüçÿ çàêðûòü êðûøêó. Ðàçìåð õëåáà ìàë èëè õëåá íå ïîäíèìàåòñÿ. 1. Âûáðàííàÿ ïðîãðàììà íå

 • Страница 9 из 43

  14 Êîãäà âûïåêàåòñÿ õëåá ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñàõàðà, êîðî÷êà ñëèøêîì òîëñòàÿ è åå öâåò ñëèøêîì òåìíûé. Ðàçíûå ðåöåïòû èëè èíãðåäèåíòû îêàçûâàþò áîëüøîå âëèÿíèå íà ãîòîâûé ïðîäóêò.  äàííîì ñëó÷àå õëåá ïîòåìíåë èç-çà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñàõàðà. 2. Ïðîâåðèòü êîëè÷åñòâî âîäû è ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè

 • Страница 10 из 43

  5. Ìóêà äëÿ ïèðîãîâ. Ìóêà äëÿ ïèðîãîâ äåëàåòñÿ èç ïøåíè÷íîé ìóêè ìÿãêèõ ñîðòîâ èëè ïøåíè÷íîé ìóêè ñ íèçêèì ñîäåðæàíèåì ïðîòåèíà. 6 . Êóêóðóçíàÿ ìóêà èëè îâñÿíàÿ ìóêà. Êóêóðóçíàÿ ìóêà èëè îâñÿíàÿ ìóêà ïîëó÷àþòñÿ ïðè ïåðåìàëûâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåðåí. Ýòîò ñîðò ìóêè äîáàâëÿåòñÿ òîãäà, êîãäà

 • Страница 11 из 43

  Яичный хлеб Ингредиенты Молоко Яйца Масло или маргарин (порезанное кусочками) Соль Мука для хлеба Сахар Сухие дрожжи Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîãðàììà: «Îñíîâíîé» 750 г 1 чашка 2 11/2 ст. л. 11/2 ч. л. 3 чашки 21/4 ст. л. 1 ч. л. 900 г 11/4 чашки 2 2 ст. л. 2 ч. л. 4 чашки 3 ст. л. 11/4 ч. л. 750 г 1 чашка

 • Страница 12 из 43

  Хлеб с изюмом Ингредиенты Вода Масло Сахар Соль Корица Мука для хлеба Изюм Сухие дрожжи Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîãðàììà: «Ñëàäêèé» 750 г 1 чашка 3 ст. л. 1/ чашки 4 11/8 ч. л. 3/ ч. л. 4 3 чашки 1/ чашки 2 11/8 ч. л. 900 г 11/3 чашки 4 ст. л. 1/ чашки 3 11/2 ч. л. 1 ч. л. 4 чашки 2/ чашки 3 11/2 ч. л. 100%

 • Страница 13 из 43

  Ингредиенты 750 г 3/ чашки Теплая вода (45–50 градусов) 4 Яйца 2 Масло или маргарин 21/4 ст. л. 3/ ч. л. Соль 4 Мука для хлеба 3 чашки Сахар 11/2 ст. л. Сухие дрожжи 3 ч. л. Ðåêîìåíäóåìàÿ ïðîãðàììà: «Óëüòðà-áûñòðûé-I, II» 900 г 1 чашка 2 3 ст. л. 1 ч. л. 4 чашки 2 ст. л. 4 ч. л. Хлеб для сэндвичей

 • Страница 14 из 43

  ! Ýòîò ïðèáîð ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ äîìàøíåãî èñïîëüçîâàíèÿ è íå ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êîììåð÷åñêîãî è ïðîìûøëåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ. ! Âûïîëíÿéòå âñå òðåáîâàíèÿ èíñòðóêöèè. ! Íå ïîëüçóéòåñü ïðèáîðîì, èìåþùèì ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ (âìÿòèíû, òðåùèíû è ò.ï.), ïðîâåðüòå åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü â áëèæàéøåì

 • Страница 15 из 43

  Åñëè Âàø ïðèáîð íå ðàáîòàåò èëè ðàáîòàåò ïëîõî, îáðàòèòåñü â óïîëíîìî÷åííûé ñåðâèñíûé öåíòð çà êîíñóëüòàöèåé èëè ðåìîíòîì. Гарантия не распространяется на: – óïàêîâêó èçäåëèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è àêñåññóàðû (íîæè, íàñàäêè è ò.ï.); – ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ è åñòåñòâåííûé èçíîñ èçäåëèÿ; –

 • Страница 16 из 43

  Õë³áîï³÷êà BM-1068 Óâàæíî ïðî÷èòàéòå äàíó ³íñòðóêö³þ ïåðåä ïåðøèì âèêîðèñòàííÿì, ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç ðîáîòîþ íîâîãî ïðèëàäó. Áóäü ëàñêà, çáåðåæ³òü ³íñòðóêö³þ äëÿ ïîäàëüøèõ äîâ³äîê. ОПИС ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДУ Малюнок А: 1. Êðèøêà 2. Îãëÿäîâå â³êíî 3. Êîíòðîëüíà ïàíåëü (Ìàëþíîê Â) 4. Êîðïóñ 5. Ëîòîê äëÿ

 • Страница 17 из 43

  Примітка: як тільки хлібопічка буде увімкнена до електричної мережі, пролунає звуковий сигнал, на дисплеї з’являться цифри «1 3:00». Стрілки на дисплеї вказуватимуть на 900 г і СРЕД. Це установка за умовчанням. 2. Íàòèñêàéòå êíîïêó «ÌÅÍÞ» 1–12 ðàç³â, ùîá óñòàíîâèòè ïðîãðàìó (äèâ. ìàëþíîê Â). Ïðè

 • Страница 18 из 43

  3. Âèá³ð êîëüîðó ñêîðèíêè. Íàòèñêàéòå êíîïêó «ÊÎÐÎ×ÊÀ» 1-3 ðàçè, ïîêè ñòð³ëî÷êà íà êîíòðîëüí³é ïàíåë³ (3) íå âñòàíîâèòüñÿ íàïðîòè íàïèñó ç áàæàíèì êîëüîðîì ñêîðèíêè — ÑÂÅÒË (ëåãêå ï³äðóì’ÿíþâàííÿ), ÑÐÅÄ (ñåðåäíº) àáî ÒÅÌÍ (ï³äñìàæåíà ñêîðèíêà) (äèâ. ìàëþíîê Â). 4. Âèá³ð ðîçì³ðó áóõàíöÿ. Íàòèñí³òü

 • Страница 19 из 43

  750 ã õë³áà, «Óëüòðàøâèäêèé-II» äëÿ 900 ã. Çâåðí³òü óâàãó, ùî âîäà ïðè ö³é ïðîãðàì³ ïîâèííà áóòè ãàðÿ÷îþ (48-50 ãðàäóñ³â). Âè ìîæåòå âèêîðèñòîâóâàòè êóõîííèé òåðìîìåòð, ùîá âèì³ðÿòè ¿¿. Відкладений старт («ТАЙМЕР+» або «ТАЙМЕР–») ßêùî Âè õî÷åòå, ùîá ïðèëàä ââ³ìêíóâñÿ àâòîìàòè÷íî ÷åðåç ïåâíèé ÷àñ,

 • Страница 20 из 43

  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ðîçì³øóº ³íãðåä³- 1. Îáðàíà ïðîãðàìà 1. Îáåð³òü ï³äõîäÿùó ïðîãðàìó. ºíòè íåð³âíîì³ðíî, íå ï³äõîäèòü. ïîãàíî ïå÷å. 2. ϳñëÿ âìèêàííÿ íàòèñíóëè 2. Ðîçì³øàéòå ³íãðå䳺íòè òà ïîâòîð³òü íà êíîïêó «ÑÒÀÐÒ/ÑÒÎÏ» ³ ïðîöåñ. ïðîãðàìà çóïèíèëàñÿ. 3. ϳñëÿ âìèêàííÿ â³äêðèâàëè 3. Íå

 • Страница 21 из 43

  14 Êîëè âèï³êàºòüñÿ õë³á ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ öóêðó, ñêîðèíêà çàíàäòî òîâñòà é ¿¿ êîë³ð çàíàäòî òåìíèé. гçí³ ðåöåïòè àáî ³íãðå䳺íòè ßêùî ï³ä ÷àñ ïðèãîòóâàííÿ òàêîãî õë³áà áóäóæå âïëèâàþòü íà ãîòîâèé õàíåöü ñòàâ äóæå òåìíèì, íàòèñí³òü «ÑÒÀÐÒ/ ïðîäóêò. Ó äàíîìó âèïàäêó õë³á ÑÒÎÏ», ùîá âèìêíóòè

 • Страница 22 из 43

  6. Êóêóðóäçÿíå áîðîøíî àáî â³âñÿíå áîðîøíî. Êóêóðóäçÿíå áîðîøíî àáî â³âñÿíå áîðîøíî îòðèìóþòü ïðè ïåðåìåëþâàíí³ â³äïîâ³äíèõ çåðåí. Öåé ñîðò áîðîøíà äîäàºòüñÿ òîä³, êîëè ðîáèòüñÿ õë³á ãðóáîãî ïîìåëó, ÿê òàêèé, ùî ïîñèëþº àðîìàò ³ ïîë³ïøóº òåêñòóðó. гçí³ ñîðòè áîðîøíà ñõîæ³. Íàñïðàâä³ ñàìå ïðîöåñ

 • Страница 23 из 43

  Рецепти Яєчний хліб Інгреді>нти 750гр. буханець Молоко 1 чашка Яйця 2 Масло або маргарин (порізані шматочками) 11/2 ст. л. Сіль 11/2 ч. л. Борошно для хліба 3 чашки Цукор 21/4 ст. л. Сухі дріжджі 1 ч. л. Ïðîãðàìà, ùî ðåêîìåíäóºòüñÿ: «Îñíîâíà» 900гр. буханець 11/4 чашки 2 2 ст. л. 2 ч. л. 4 чашки 3

 • Страница 24 из 43

  Хліб з родзинками Інгреді>нти Вода Олія (масло) Цукор Сіль Кориця Борошно для хліба Родзинки Сухі дріжджі Ïðîãðàìà, ùî ðåêîìåíäóºòüñÿ: 750гр. буханець 1 чашка 3 ст. л. 1/ чашки 4 11/8 ч. л. 3/ ч. л. 4 3 чашки 1/ чашки 2 11/8 ч. л. «Ñîëîäêèé õë³á» 900гр. буханець 11/3 чашки 4 ст. л. 1/ чашки 3 11/2

 • Страница 25 из 43

  Ультрашвидкий хліб Інгреді>нти Тепла вода (45?50 градусів) Яйця Масло або маргарин Сіль Борошно для хліба Цукор Сухі дріжджі Ïðîãðàìà, ùî ðåêîìåíäóºòüñÿ: 750гр. буханець /4 чашки 2 21/4 ст. л. 3/ ч. л. 4 3 чашки 11/2 ст. л. 3 ч. л. «Óëüòðàøâèäêèé I,II» 900гр. буханець 1 чашка 2 3 ст. л. 1 ч. л. 4

 • Страница 26 из 43

  ! Öåé ïðèëàä ïðèçíà÷åíèé ò³ëüêè äëÿ äîìàøíüîãî âèêîðèñòàííÿ é íå ïðèçíà÷åíèé äëÿ êîìåðö³éíîãî é ïðîìèñëîâîãî âèêîðèñòàííÿ. ! Âèêîíóéòå âñ³ âèìîãè ³íñòðóêö³¿. ! Íå êîðèñòóéòåñÿ ïðèëàäîì, ùî ìຠìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ (âì’ÿòèíè, òð³ùèíè òîùî), ïåðåâ³ðòå éîãî ïðàöåçäàòí³ñòü ó íàéáëèæ÷îìó âïîâíîâàæåíîìó

 • Страница 27 из 43

  ПІСЛЯПРОДАЖЕВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ßêùî Âàø ïðèëàä íå ïðàöþº àáî ïðàöþº ïîãàíî, çâåðí³òüñÿ äî óïîâíîâàæåíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó çà êîíñóëüòàö³ºþ àáî ðåìîíòîì. Гарантія не поширюється на: ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ – óïàêóâàííÿ âèðîáó, âèäàòêîâ³ ìàòåð³àëè é àêñåñóàðè (íîæ³, íàñàäêè òîùî); – ìåõàí³÷í³ óøêîäæåííÿ é

 • Страница 28 из 43

  BM?1068 Нан пісіретін пеші ЖаCа DEралдыC жEмысымен танысу Fшін алGаш Dолданар алдында осы нEсDаулыDты мEDият оDып шыGыCыз. Hрі DарайGы аныDтамалар Fшін осы нEсDаулыDты саDтап DоюыCызды сEраймыз. РАЛ БЛШЕКТЕРІНІ СИПАТТАМАСЫ А суреті: 1. аDпаGы 2. арау терезесі 3. БаDылау таDтасы (В суреті) 4.

 • Страница 29 из 43

  Ескерту: Нан пісіретін пеш электр желісіне осылан кезде, дыбысты белгі естіліп, дисплейде «1 3:00» сандары пайда болады. Сонымен бірге дисплейдегі крсеткіш белгілер «900 г» жне «СРЕД» жазуларын крсетеді. Меню БаGдарламалар EралдаGы бIлімдері атауы жазулар (дисплейде баGдарлама номерін

 • Страница 30 из 43

  3. Нан DабыGыныC тFсін таCдау. БаDылау таDтасындаGы (3) кIрсеткіш белгі сіз Dалайтын нан DабыGыныC тFсін кIрсететін жазуды кIрсеткенше, «КОРОЧКА» пернесін 1 реттен 3 ретке дейін басыCыз. СВЕТЛ жазуы — с>л DызарGан, СРЕД жазуы — орташа, ТЕМН жазуы — Dатты DызарGан DабыDтыC болатыныC кIрсетеді (В

 • Страница 31 из 43

  « Ультражылдам–I, II» льтражылдам – I,II» баGдарламаларын Dолданып, 1 саGатта нан дайындай алады. ! Нан пісіретін пеш, «У «Ультражылдам льтражылдам–I» баGдарламасы БEл нан, >детте пісірілген нанGа DараGанда, тыGыздау шыGады. «У «Ультражылдам–I» льтражылдам–II» баGдарламасы мIлшері 900 грамм нанGа

 • Страница 32 из 43

  2 НанныC орта бIлі? гінде тIмен тFсуі абыGы Iте DалыC. 3 Нанды науадан шыGару Dиын. 4 \німдерді біркелкі араластырмайды, нашар пісіреді. 5 СТ АРТ/СТ ОП» «СТ СТАРТ/СТ АРТ/СТОП» пернесін басDаннан кейін, дисплейде «HH:H» жазуы шыDты. МотордыC дыбысы естіледі, біраD Dамыр араластырылмайды. аDпаD

 • Страница 33 из 43

  12 НанныC кесілген кесе? 1. Су мIлшерініC артыDтыGы мен гініC ортасы Fгіледі тEздыC жеткіліксіздігі. ж>не ойылады. 2. СудыC температурасы тым жоGары. 13 НанныC бетіне DEр? 1. Eрамында Eлпа бар Iнімдер GаD Eн жабысDан. Iте кIп, мысалы: майлар, банан ж>не таGы басDа. 2. амыр толыD иленбеген. 14 КIп

 • Страница 34 из 43

  3 . БFтін д>нді Eн. БFтін д>нді Eн тартылGан бидайдан жасалады ж>не DEрамында бидай DабыGы мен Eлпа бар. БEл Eн, жай EнGа DараGанда, ауыр ж>не н>рлі келеді.БFтін д>нді Eннан пісірілген нан >детте Iлшемі жаGынан кішірек болады. НанныC д>мі тамаша болу Fшін, кIптеген дайындау ережелерінде бFтін д>нді

 • Страница 35 из 43

  14 14.. Су. Су — нан пісіруге арналGан негізгі Iнім. 20–25°С дейін жылытылGан су, нан пісіру Fшін, еC Dолайлы келеді. Суды, нанныC хош иісін кFшейтетін ж>не нан DабыGыныC тFсін жаDсартатын, жаCа сауылGан сFтпен немесе суда ерітілген 2% DEрGаD сFтпен алмастыруGа болады. Дайындау ережелері ЖCмырт0а

 • Страница 36 из 43

  Мейіз 0осыл.ан нан \німдер Су Сары май ант ТEз Корица Нан Fшін арнайы Eн Мейіз EрGаD ашытDы ]сынылатын баGдарлама: «Т>тті» 750 г 1 мIлшерлі стакан 3 ас DасыD 1/ мIлшерлі стакан 4 11/8 шай DасыD 3/ шай DасыD 4 3 мIлшерлі стакан 1/ мIлшерлі стакан 2 11/8 шай DасыD 900 г 11/3 мIлшерлі стакан 4 ас

 • Страница 37 из 43

  те тез дайындалатын нан \німдер 750 г 3/ мIлшерлі стакан Жылы су (45–50°С) 4 ЖEмыртDа 2 Сары май немесе маргарин 21/4 ас DасыD 3 ТEз /4 шай DасыD Нан Fшін арнайы Eн 3 мIлшерлі стакан ант Сахар 11/2 ас DасыD EрGаD ашытDы 3 шай DасыD ]сынылатын баGдарлама: «Ультражылдам?I,II» 900 г 1 мIлшерлі

 • Страница 38 из 43

  АРНАЙЫ АУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Eралды жылу кIздерініC Dасына, тEраDсыз жерге орнатпаCыз. ! Eралмен істеген кезде, оныC DEрамына кірмейтін немесе Iндіруші EсынылмаGан бEйымдарды DолданбаCыз. ! Нан пісіретін пештіC айналасында 30 см. кем емес бос кеCістік болу керек. ! Eралды беті

 • Страница 39 из 43

  САТАННАН КЕЙІН ЫЗМЕТ КРСЕТУ EралыCыз жEмыс істемесе немесе нашар жEмыс істесе кенес алу Fшін немесе жIндету Fшін у>кілетті Dызмет кIрсету орталыGына барыCыз. Берілген кепілдік мына жа.дайларда жарамсыз: Binatone компаниясы сипаттамаларын ешDандай хабарлаусыз Iзгерте алады. Кепілдік мерзімі ж>не

 • Страница 40 из 43

  40

 • Страница 41 из 43

  41

 • Страница 42 из 43

  42

 • Страница 43 из 43