Инструкции для Nokia 3120 classic. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 3120 classic инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 3120 classic найдено одна инструкция

Инструкция для Nokia 3120 classic
Формат:pdf
Объем:116 страниц
Размер:0.8 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 117

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 3120 classic 9207786 ²ëßãáÚ 1 RU

 • Страница 2 из 117

  ME 96 Nokia 3120 c-1c (RM-364) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ

 • Страница 3 из 117

  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications,

 • Страница 4 из 117

  ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ÒØÔÕÞßàÞÔãÚæØØ, ÔÕÙáâÒãîéØÜ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÛØæÕÝ×ØØ. ½Ð ßàØÜÕÝÕÝØÕ Ò ØÝëå æÕÛïå ÝØÚÐÚØÕ ÛØæÕÝ×ØØ ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï Ø ÝÕ àÐáßàÞáâàÐÝïîâáï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, Ò âÞÜ çØáÛÕ áÒÕÔÕÝØï ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ò àÕÚÛÐÜÝëå, áÛãÖÕÑÝëå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ

 • Страница 5 из 117

  ½ÐÛØçØÕ Ò ßàÞÔÐÖÕ ÚÞÝÚàÕâÝëå Ø×ÔÕÛØÙ Ø ßàØÛÞÖÕÝØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ àÕÓØÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Ø ÝÐÛØçØÕ ÒÕàáØÙ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå ï×ëÚÞÒ ÜÞÖÝÞ ãâÞçÝØâì ã ÔØÛÕàÐ Nokia. ¾ÓàÐÝØçÕÝØÕ íÚáßÞàâÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÚÞÜßÞÝÕÝâë, âÕåÝÞÛÞÓØØ Ø/ØÛØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, ßÞÔßÐÔÐîéØÕ ßÞÔ ÔÕÙáâÒØÕ

 • Страница 6 из 117

  ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Ï ² ¾¿Àµ´µ»µ½½ËŠƵ»ÏÅ, ° °º¶µ ³°À°½Â¸¹ ¾³¾, Ǿ ¿À¸»¾¶µ½¸Ï ½µ ½°ÀÃȰΠ¿°Âµ½Â½ËÅ ¸»¸ °²Â¾ÀÁº¸Å ¿À°², ¿À°² ²»°´µ»ÌÆ° ¾À³¾²¾¹ ¼°Àº¸, ´Àó¸Å ¿À°² ÂÀµÂ̸Š»¸Æ. ÂÀµ±¾²°½¸Ï FCC/¿À¾¼ËÈ»µ½½ËÅ Á°½´°À¾² º°½°´Ë ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ àÐÔØÞ- Ø âÕÛÕÒØ×ØÞÝÝÞÓÞ

 • Страница 7 из 117

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .............................. 10 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ............................................................ 13 ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ ....................................................................................................... ÃáÛãÓØ áÕâØ

 • Страница 8 из 117

  3. ÁÞÞÑéÕÝØï........................................................................ 45 ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï.................................................... ÁÞ×ÔÐÝØÕ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ............................ ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ

 • Страница 9 из 117

  7. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ..................................................... 85 ¿ÐÚÕâ Nokia PC Suite........................................................................................... 86 ºÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï.................................................................. 86 8.

 • Страница 10 из 117

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ

 • Страница 11 из 117

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ À°´¸¾¿¾¼µÅ¸ »îÑëÕ ÜÞÑØÛìÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞÔÒÕàÖÕÝë ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî àÐÔØÞßÞÜÕå, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ¼µÁ°Å, ³´µ ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸µ ·°¿ÀµÉµ½¾ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÐÜÞÛÕâÕ, àïÔÞÜ á ÜÕÔØæØÝáÚØÜ

 • Страница 12 из 117

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. 12

 • Страница 13 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ ¼ÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâïå WCDMA 850 Ø 2100 Ø Ò áÕâïå GSM 850, 900,1800 Ø 1900. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.

 • Страница 14 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÝÐáâàÞØâì ÔÞáâãß Ú ÝØÜ çÕàÕ× ãáâàÞÙáâÒÞ. Ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia, Ø ÚÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÕÛÐÕâ ÝØÚÐÚØå ×ÐïÒÛÕÝØÙ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ ÝÐ áÕÑï ÝØÚÐÚØå

 • Страница 15 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ■ ÃáÛãÓØ áÕâØ ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï,

 • Страница 16 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ íâØ äãÝÚæØØ ÑãÔãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì Ò ÜÕÝî. ÂÕÛÕäÞÝ âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áßÕæØÐÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝ: Ø×ÜÕÝÕÝë ÝÐ×ÒÐÝØï ÜÕÝî, ßÞàïÔÞÚ ßãÝÚâÞÒ ÜÕÝî Ø

 • Страница 17 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ °ÚáÕááãÐàë ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø

 • Страница 18 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÛÕäÞÝ > °ÒâÞÑÛÞÚØà. ÚÛÐÒ. ØÛØ ·ÐéØâÝ. ÑÛÞÚØà. ÚÛ. > ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. µáÛØ ·ÐéØâÝ. ÑÛÞÚØà. ÚÛ. ÒÚÛîçÕÝÐ (²ÚÛ.), ÒÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßÞ áÒÞÕÜã ÒëÑÞàã (ÕáÛØ âàÕÑãÕâáï). ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ ÁÝ. ÑÛÞÚ., ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ *. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ

 • Страница 19 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï • PIN2-ÚÞÔ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIM-ÚÐàâÐÜØ Ø âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ. • ºÞÔë PUK Ø PUK2 ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. ¿àØ ÒÒÞÔÕ ÞèØÑÞçÝÞÓÞ PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ PIN2-ÚÞÔÐ âàØ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PUK-ÚÞÔÐ ØÛØ PUK2-ÚÞÔÐ.

 • Страница 20 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàÞØ×ÒÞÔØâ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÞÒëÕ

 • Страница 21 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Ø ×ÐÓàã×Øâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Software Updater. ·ÐÓàã×ÚÐ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ

 • Страница 22 из 117

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ãáÛãÓÐÜØ, ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ■ ÁÛãÖÑÐ

 • Страница 23 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÜÕáâÝëå ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå æÕÝâàÞÒ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/customerservice. ¾ÑáÛãÖØÒÐÝØÕ - áÜ. ÑÛØÖÐÙèØÙ àÕÜÞÝâÝëÙ æÕÝâà Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/repair. 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø

 • Страница 24 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ÒÝØ× (6-7). 24

 • Страница 25 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´Ûï ×ÐàïÔÚØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ BL-4U á ßÞÜÞéìî ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ AC-3 âàÕÑãÕâáï ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞ 2 çÐáÐ Ø 15 ÜØÝãâ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. 1. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò àÞ×ÕâÚã áÕâØ ßØâÐÝØï. 2. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú 25

 • Страница 26 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ×ÐàïÔÝÞÜã àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ, ßàÞÙÔÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ ÔÞ ßÞïÒÛÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ØÛØ ÔÞ âÞÓÞ, ÚÐÚ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÞÒ. ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ

 • Страница 27 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ¿àØ ßÕàÒÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ßÞÛãçÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ØÛØ ÞâÚÛÞÝØâÕ íâÞâ ×ÐßàÞá. ÁÜ. "ºÞÝäØÓãàÐæØï" ÝÐ áâà. 82 Ø "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 28. ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ,

 • Страница 28 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ´Ûï àÐÑÞâë á ÝÕÚÞâÞàëÜØ áÕâÕÒëÜØ ãáÛãÓÐÜØ (ÝÐßàØÜÕà, ãáÛãÓØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ, MMS, ×ÒãÚÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï Nokia Xpress ØÛØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØï á ãÔÐÛÕÝÝëÜ áÕàÒÕàÞÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ) ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÐÒØÛìÝÞ ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ.

 • Страница 29 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ²ëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà > ÁÞåàÐÝ. ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÒÒÕÔØâÕ PIN-ÚÞÔ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ■ °ÝâÕÝÝÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝØÜØ Ø ÒÝÕèÝØÜØ ÐÝâÕÝÝÐÜØ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ

 • Страница 30 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâë 1. ¾ÑêÕÚâØÒ ßÕàÕÔÝÕÙ ÚÐÜÕàë 2. ´ØÝÐÜØÚ 3. ´ØáßÛÕÙ 4. »ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ 5. ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ 6. ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ 7. ºÛÐÒØèÐ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï 8. ÆÕÝâàÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ 9. ºÛÐÒØÐâãàÐ 10.ºÛÐÒØèÐ Navi™ (ÔÐÛÕÕ ÝÐ×ëÒÐÕâáï ÚÛÐÒØèÕÙ ßàÞÚàãâÚØ) 30

 • Страница 31 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 11.¼ØÚàÞäÞÝ 12.ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ 13.ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÐÚáÕááãÐàÞÒ 14.ÀÐ×êÕÜ USB 15.¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë 16.ÄÞâÞÒáßëèÚÐ 17.ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï 18.³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì 19.ºÛÐÒØèÐ ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ/PTT 20.ºÛÐÒØèÐ ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ 31

 • Страница 32 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ºÐàâÐ ßÐÜïâØ microSD ½Ð ÚÐàâã ßÐÜïâØ microSD, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝãî Ò âÕÛÕäÞÝÕ, ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐÓàãÖÕÝë ÔÐÝÝëÕ, âÐÚØÕ ÚÐÚ áØÓÝÐÛë Òë×ÞÒÐ, âÕÜë, ÜÕÛÞÔØØ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë. µáÛØ ãÔÐÛØâì, Ø×ÒÛÕçì ØÛØ ×ÐÜÕÝØâì íâã ÚÐàâã, íâØ äãÝÚæØØ ÜÞÓãâ ßÕàÕáâÐâì àÐÑÞâÐâì. ºÐàâã microSD ÜÞÖÝÞ Ø×ÒÛÕÚÐâì Ø

 • Страница 33 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½Õ Ø×ÒÛÕÚÐÙâÕ ÚÐàâã ßÐÜïâØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÚÐÚØå-ÛØÑÞ äãÝÚæØÙ, áÒï×ÐÝÝëå á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ Ú ÚÐàâÕ. ¿àØ Ø×ÒÛÕçÕÝØØ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ÚÐàâë Ø/ØÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ãÝØçâÞÖÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ. 1.

 • Страница 34 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ½ÐÖÜØâÕ ÝÐ ÚÐàâã ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï Ò ÓÝÕ×ÔÕ (2). ÃáâÐÝÞÒØâÕ ßÐÝÕÛì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÝÞÓÞ ÞâáÕÚÐ. ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. 1. ¸ÝÔØÚÐâÞà 3G. 2. ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ

 • Страница 35 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 6. ÇÐáë 7. ´ØáßÛÕÙ 8. »ÕÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ äãÝÚæØï °ÚâØÒ ØÛØ ááëÛÚÐ ÝÐ ÔàãÓãî ÒëÑàÐÝÝãî äãÝÚæØî. ÁÜ. "»ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ" ÝÐ áâà. 69. 9. ÆÕÝâàÐÛìÝÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ - ¼ÕÝî. 10.¿àÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕ ÒëÑÞàÐ ÜÞÖÕâ áÞÞâÒÕâáâÒÞÒÐâì äãÝÚæØï ¸ÜÕÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÕÝî

 • Страница 36 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ·ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝ ÝÕßàØÝïâëÙ Òë×ÞÒ. ÁÜ. "¶ãàÝÐÛ" ÝÐ áâà. 63. ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÁÜ. "ºÞÔë ÔÞáâãßÐ" ÝÐ áâà. 17. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ÒëÔÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ Ø ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ

 • Страница 37 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë , ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ØÛØ EGPRS. , ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ØÛØ EGPRS ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÞ (ãÔÕàÖØÒÐÕâáï ÝÐ ÛØÝØØ). ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ÒÚÛîçÕÝ. ÁÜ. "¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth" ÝÐ áâà. 71. ■ ÀÕÖØÜ "¿ÞÛÕâ" ¼ÞÖÝÞ ÞâÚÛîçØâì ÒáÕ äãÝÚæØØ àÐÔØÞáÒï×Ø, áÞåàÐÝïï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï

 • Страница 38 из 117

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÖØÜë > ¿ÞÛÕâ > ²ÚÛîçØâì ØÛØ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ×ÐßàÞáÐ ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ àÕÖØÜÐ "¿ÞÛÕâ" ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÛÕäÞÝ > ·ÐßàÞá "¿ÞÛÕâ" > ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ "¿ÞÛÕâ" ÒëÑÕàØâÕ ÛîÑÞÙ ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. ´Ûï

 • Страница 39 из 117

  ²ë×ÞÒë ÒëÑÞàÐ ÔàãÓÞÓÞ àÕÖØÜÐ). µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ. µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞáÛÐâì Òë×ÞÒ Ò áÛãÖÑã íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÚÞÓÔÐ ãáâàÞÙáâÒÞ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÞ ØÛØ àÐÑÞâÐÕâ Ò àÕÖØÜÕ "¿ÞÛÕâ", ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëÙ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, Ò

 • Страница 40 из 117

  ²ë×ÞÒë ÔÞáâãßÐ Ú ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø), ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ áâàÐÝë, ÚÞÔ ×ÞÝë (ÚÐÚ ßàÐÒØÛÞ, ÑÕ× ÝÐçÐÛìÝÞÓÞ 0) Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. • ´Ûï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÞÔØÝ àÐ×. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÞÔÝÞÓÞ Ø× ÝÞÜÕàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. • ²ë×ÞÒØâÕ ÝÞÜÕà, áÞåàÐÝÕÝÝëÙ

 • Страница 41 из 117

  ²ë×ÞÒë ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ÂØåÞ. ■ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ½Ð×ÝÐçìâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ 3 - 9. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà. 2. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. 3. ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 42 из 117

  ²ë×ÞÒë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²ë×ÞÒë > ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà > ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÝÐçÝÕâáï ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ. ■ ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ, ïÒÛïîâáï

 • Страница 43 из 117

  ²ë×ÞÒë 2. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔÕÞÒë×ÞÒ. ²ëßÞÛÝÕÝØÕ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ×ÐÝØÜÐÕâ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²ØÔÕÞÒë×ÞÒ Ø ÜãÛìâäØÛìÜ ØáåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ² áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ áÕâì ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒë ØÛØ ßàØÕÜÝÞÕ

 • Страница 44 из 117

  ²ë×ÞÒë ÝÐ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ âÕÛÕäÞÝÕ ßÞÛãçÐâÕÛï ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ USIM-ÚÐàâÐ Ø âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áÕâØ WCDMA. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÞÒ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ

 • Страница 45 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï 3. ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒ. áÞÞÑéÕÝØÕ > ÁÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ ÞÔØÝ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ò ßÞÛÕ ºÞÜã:. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø× ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. 3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï Ò ßÞÛÕ ÂÕÚáâ:. ´Ûï

 • Страница 46 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÁÞ×ÔÐÝØÕ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒ. áÞÞÑéÕÝØÕ > ÁÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ ÞÔØÝ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ØÛØ ÐÔàÕáÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ßÞÛÕ ºÞÜã:. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ØÛØ ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø× ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. 3. ²ÒÕÔØâÕ

 • Страница 47 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ÀÐ×ÜÕà áÞÞÑéÕÝØÙ MMS ÞÓàÐÝØçÕÝ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ ÒáâÐÒÛÕÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàÕÒëèÐÕâ ×ÐÔÐÝÝÞÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ, ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãÜÕÝìèØâì ÕÓÞ àÐ×ÜÕà âÐÚ, çâÞÑë ÕÓÞ ÜÞÖÝÞ ÑëÛÞ ßÕàÕÔÐâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓØ MMS (ãáÛãÓÐ áÕâØ), Ð âÐÚÖÕ

 • Страница 48 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÞÞÑéÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞâÚàëÒÐâì á ÞáâÞàÞÖÝÞáâìî. ÁÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Ø ÔàãÓØÕ ßàÞÓàÐÜÜÝëÕ ÚÞÜßÞÝÕÝâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÝÐàãèØâì àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÞÜßìîâÕàÐ. ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî

 • Страница 49 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÍÛ. ßÞçâÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ´Ûï ßàØÛÞÖÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë âàÕÑãÕâáï âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÑÕ× ßàÞÚáØáÕàÒÕàÐ. ÂÞçÚØ ÔÞáâãßÐ WAP ÞÑëçÝÞ áÞÔÕàÖÐâ ßàÞÚáØ-áÕàÒÕà Ø ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ àÐÑÞâÐâì á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ

 • Страница 50 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï µáÛØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì, á ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. 2. ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ßÞÛãçÐâÕÛï, âÕÜã Ø âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ´Ûï ÒÛÞÖÕÝØï äÐÙÛÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë

 • Страница 51 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï Ø× ßÐßÚØ çÕàÝÞÒØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÇÕàÝÞÒØÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¿àÞáÜÞâà Ø ÞâÒÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï, ØÜï ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ Ø âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 52 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ÚÞÜßÞÝÕÝâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ÝÐàãèØâì àÐÑÞâã âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÚÞÜßìîâÕàÐ. ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¾ÑéØÕ ßÐàÐÜÕâàë ■ ¾ÑéØÕ ßÐàÐÜÕâàë - íâÞ ßÐàÐÜÕâàë, ÞÑéØÕ ÔÛï âÕÚáâÞÒëå Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿ÐàÐÜ. áÞÞÑé. > ¾ÑéØÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:

 • Страница 53 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ¸×ÑàÐÝÝëÙ ÐÔàÕáÐâ - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÑëáâàÞÔÞáâãßÝëå Óàãßß ØÛØ ÐÔàÕáÐâÞÒ áÞÞÑéÕÝØï ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ - ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ ÔÛï áÞÞÑéÕÝØÙ. ³àÐäØç. ãÛëÑÞçÚØ - ×ÐÜÕÝÐ áØÜÒÞÛìÝëå ×ÝÐÚÞÒ ÝÐáâàÞÕÝØï ÝÐ ÓàÐäØçÕáÚØÕ. ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ

 • Страница 54 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ÆÕÝâàë áÞÞÑéÕÝØÙ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÂÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÂÕÚãéØÙ æÕÝâà áÑé - ÒëÑÞà ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÞÞÑéÕÝØÕ Ò áØÛÕ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ

 • Страница 55 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔÐçØ áØÜÒÞÛÞÒ Ò âÞÜ ÒØÔÕ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÞÝØ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï. ¾âÒÕâ - âÞâ ÖÕ æÕÝâà - ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçÐâÕÛì áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÓ ßÕàÕÔÐâì ÞâÒÕâÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàÞáÜÞâàÐ

 • Страница 56 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ - ×ÐßàÞá áÕâØ ÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ÞâçÕâÞÒ Þ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÀÕÖ. áÞ×ÔÐÝØï MMS - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ØÛØ àÐ×àÕèÕÝØÕ àÐ×ÛØçÝëå âØßÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ÔÐÝÝëå, ÔÞÑÐÒÛïÕÜëå Ò áÞÞÑéÕÝØï. ÀÐ×Ü. Ø×ÞÑàÐÖ. MMS - ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå. ÁâÔ

 • Страница 57 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ²åÞÔïéØÕ áÑé MMS - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ áßÞáÞÑÐ Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕè. ßàØÕÜ MMS ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ. ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï

 • Страница 58 из 117

  ÁÞÞÑéÕÝØï ÁÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿ÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÞßàÕÔÕÛïîâ àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ, ßàØÕÜÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. "ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ" ÝÐ áâà. 28. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî. ÁÜ.

 • Страница 59 из 117

  ºÞÝâÐÚâë ¸×ÜÕÝØâì ß/ï - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒëå ßÞçâÞÒëå ïéØÚÞÒ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ. 4. ºÞÝâÐÚâë ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ (ÚÞÝâÐÚâë) ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ò ßÐÜïâØ SIMÚÐàâë. ■ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ > ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ¸ÜÕÝÐ Ø

 • Страница 60 из 117

  ºÞÝâÐÚâë ÜÕÛÞÔØî áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØß Ø ÚÞàÞâÚØÕ âÕÚáâÞÒëÕ ßàØÜÕçÐÝØï. ½ÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì áÒÕÔÕÝØï, Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Ýä. > ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ØÝäÞàÜ. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ. ■ ¿ÞØáÚ ÚÞÝâÐÚâÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ

 • Страница 61 из 117

  ºÞÝâÐÚâë ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÒáÕå ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¿ÕàÕÜÕáâ. ÚÞÝâ. ØÛØ ÁÚÞßØàÞÒ. ÚÞÝâÐÚâë. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ ßÞ ÞÔÝÞÜã ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜÕáâ. ÚÞÝâÐÚâ ØÛØ ÁÚÞßØàÞÒ. ÚÞÝâÐÚâ. ´Ûï

 • Страница 62 из 117

  ºÞÝâÐÚâë ■ ³àãßßë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ³àãßßë ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ò Óàãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ á àÐ×ÛØçÝëÜØ áØÓÝÐÛÐÜØ Òë×ÞÒÐ Ø Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜØ. ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ßàØÛÞÖÕÝØï "ºÞÝâÐÚâë" ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ²ëÑÞà ßÐÜïâØ - áÜ. "´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ Þ

 • Страница 63 из 117

  ¶ãàÝÐÛ ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ - ßàÞáÜÞâà áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ ÞÑêÕÜÕ áÒÞÑÞÔÝÞÙ Ø ×ÐÝïâÞÙ ßÐÜïâØ. 5. ¶ãàÝÐÛ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¶ãàÝÐÛ > ½ÕßàØÝ. Òë×ÞÒë, ¿àØÝïâ. Òë×ÞÒë ØÛØ ½ÐÑàÐÝÝ.ÝÞÜÕàÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå ÝÞÜÕàÞÒ Ò åàÞÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÜ ßÞàïÔÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ²áÕ Òë×ÞÒë. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ

 • Страница 64 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ, ÝÐÛÞÓÞÒëå áâÐÒÞÚ Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ. 6. ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ÀÕÖØÜë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÖØÜë, âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ. ²ÚÛîçØâì - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ºÞÝäØÓãàÐæØï - ÝÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ: ÒëÑÞà áØÓÝÐÛÞÒ Òë×ÞÒÐ,

 • Страница 65 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ÂÕÜë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÜë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ²ëÑàÐâì âÕÜã - ãáâÐÝÞÒÚÐ âÕÜë. ¾âÚàëÒÐÕâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ¾âÚàÞÙâÕ ßÐßÚã ÂÕÜë Ø ÒëÑÕàØâÕ âÕÜã. ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ - ÞâÚàëâØÕ áßØáÚÐ ááëÛÞÚ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå âÕÜ. ■ ¼ÕÛÞÔØØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ >

 • Страница 66 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ´ØáßÛÕÙ ´Ûï ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ ÒØÔÐ ÔØáßÛÕï Ø×ÜÕÝØâÕ ßÐàÐÜÕâàë ÔØáßÛÕï. ¿ÐàÐÜÕâàë àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´ØáßÛÕÙ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ áÛÐÙÔÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 67 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ·ÝÐçÚØ ÔÖÞÙáâØÚÐ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÝÐçÚÞÒ âÕÚãéØå äãÝÚæØÙ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÚÛÐÒØèÐÜ ßàÞÚàãâÚØ, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØ ÒëÚÛîçÕÝÝÞÜ ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¸Ýä. Ò ãÒÕÔÞÜÛÕÝ. - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ áÚàëâØÕ áÒÕÔÕÝØÙ, âÐÚØå ÚÐÚ ØÝäÞàÜÐæØï Þ ÚÞÝâÐÚâÕ Ò ãÒÕÔÞÜÛÕÝØïå Þ ßàÞßãéÕÝÝëå Òë×ÞÒÐå Ø

 • Страница 68 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÚÛîçÐÕâáï. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ Ø ÒÒÞÔÕ áÞÞÑéÕÝØÙ, ßàÞáÜÞâàÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø Web-áâàÐÝØæ. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÜÕÝÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÛÞÓÞâØßÐ ÞßÕàÐâÞàÐ, ÕáÛØ Õáâì. ¸ÝÔØÚÐâÞà áÞâë - ßÞÛãçÕÝØÕ Þâ

 • Страница 69 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ■ ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ áÛãÖØâ ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ Òë×ÞÒÐ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. »ÕÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±ëáâàëÙ ÔÞáâãß > »ÕÒÐï ÚÛÐÒ. ÒëÑÞàÐ. ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >

 • Страница 70 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ºÛÐÒØèÐ ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±ëáâàëÙ ÔÞáâãß > ºÛÐÒØèÐ àÕÖ. ÞÖ. ■ ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÔàãÓØÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ ãÔÐÛÕÝÝëÜ áÕàÒÕàÞÜ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ

 • Страница 71 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁØÝåà. (áÕàÒÕà) - áØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ. ■ ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ

 • Страница 72 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ íâØå ãáâàÞÙáâÒ. ÂÕåÝÞÛÞÓØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áÒï×ì á ÔàãÓØÜØ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ Bluetooth, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÜØ Ò àÐÔØãáÕ 10

 • Страница 73 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ²ÚÛîçÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth > ²ÚÛîçØâì. ²ëÑÕàØâÕ ¸Üï ÜÞÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒÐå Bluetooth. - ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï Bluetooth. ¿ÞÜÝØâÕ, çâÞ ßàØ àÐÑÞâÕ

 • Страница 74 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿àÞáÜÞâà áßØáÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØÙ Bluetooth ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth > °ÚâØÒÝëÕ ãáâà-ÒÐ. ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÞ Bluetooth ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth > ÁÞßàïÖÕÝÝ. ãáâàÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ø ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ.

 • Страница 75 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁÚàëâØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Bluetooth Þâ ÔàãÓØå ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿ÞÔÚÛ.ãáâàÞÙáâÒ > Bluetooth > ¾ÑÝÐàãÖÕÝØÕ âÛä. ²ëÑÕàØâÕ ÁÚàëâëÙ ØÛØ ßÞÛÝÞáâìî ÒëÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî Bluetooth. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø× áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå ÚÐÛÕÝÔÐàï, ×ÐÜÕâÞÚ Ø ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

 • Страница 76 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Ø ßÐàÐÜÕâàë ãáÛãÓØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ºÐÑÕÛì USB ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ØÛØ ßàØÝâÕàÞÜ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜ PictBridge, ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÑÕÛì USB CA-101. ºÐÑÕÛì

 • Страница 77 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ÔÛï ÕÓÞ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ á Windows Media Player (Üã×ëÚÐ, ÒØÔÕÞ). ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå - ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã, ÝÐ ÚÞâÞàÞÜ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ Nokia, Ø ßàØÜÕÝÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ USB ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 78 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒ. > ²ÚÛ. - ÞâÒÕâ ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐÖÐâØÕÜ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèØ, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ÚÛÐÒØèØ ÒÚÛîçÕÝØï, ÛÕÒÞÙ Ø ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø ÚÛÐÒØèØ àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà - âÕÛÕäÞÝ ÔÕÛÐÕâ ÔÞ ÔÕáïâØ ßÞßëâÞÚ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò áÛãçÐÕ ÝÕãÔÐçÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ.

 • Страница 79 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿ÕàÕÔ. áÒÞÕÓÞ ÝÞÜ. - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áÒÞÕÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ Òë×ëÒÐÕÜÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÕÖØÜÐ, áÞÓÛÐáÞÒÐÝÝÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÝÞ áÕâìî. ²ØÔÕÞÞÑÜÕÝ - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒØÔÕÞÞÑÜÕÝÐ. ■ ÂÕÛÕäÞÝ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ >

 • Страница 80 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ - ßàÞáÜÞâà áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ ÞÑêÕÜÕ ×ÐÝïâÞÙ Ø áÒÞÑÞÔÝÞÙ ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. °ÒâÞÑÛÞÚØà. ÚÛÐÒ. - áÜ. "ºÞÔë ÔÞáâãßÐ" ÝÐ áâà. 17. ·ÐéØâÝ. ÑÛÞÚØà. ÚÛ. - áÜ. "ºÞÔë ÔÞáâãßÐ" ÝÐ áâà. 17. ÀÐáßÞ×ÝÐÒÐÝ. ÓÞÛÞáÐ - ßÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ ßàÞØ×ÝÕáÕÝØÕÜ ØÜÕÝØ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ·ÐßàÞá

 • Страница 81 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÔÞáâãßÝëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àÕÓØÞÝÕ, ÒëÑÕàØâÕ "°ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ". ÀÕÖØÜ ²àãçÝãî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëÑàÐâì ÛîÑãî áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ²ÚÛîçØâì áßàÐÒÚã - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ. ÁØÓÝÐÛ ×ÐßãáÚÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÞâÚÛîçÕÝØÕ

 • Страница 82 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÕÝ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÐÚáÕááãÐàÐ. °ÒâÞßàØÕÜ Òë×. - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßàØÕÜ ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ çÕàÕ× 5 áÕÚãÝÔ. µáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁØÓÝÐÛë > ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ºÞàÞâÚØÙ ØÛØ ¾âÚÛ., äãÝÚæØï

 • Страница 83 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÁâÔ ßÐà. ÚÞÝäØÓãà. - ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ ßÞáâÐÒéØÚÞÒ ãáÛãÓ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÕ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ºÐÚ áâÐÝÔÐàâÝëÙ. ÁâÔ ÝÐÑÞà(ÒáÕ ßàØÛ.) - ÐÚâØÒØ×ÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï

 • Страница 84 из 117

  ¿ÐàÐÜÕâàë ¿Ðà.ßÕàáÞÝ.ÚÞÝäØÓ. - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ, ÐÚâØÒØ×ÐæØï ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ ÝÞÒëå ÛØçÝëå ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ ÒàãçÝãî. ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÒëÑàÐÝÝëÜ âØßÞÜ ãáÛãÓØ. ■ ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì ØáåÞÔÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ)

 • Страница 85 из 117

  ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ² ÝÕÚÞâÞàëå âÕÛÕäÞÝÐå íâÐ äãÝÚæØï ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ (ÔÐÖÕ ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ) ÔÞ ×ÐÒÕàèÕÝØï ãáâÐÝÞÒÚØ Ø ßÕàÕ×ÐßãáÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÕàÕÔ ßàØÝïâØÕÜ ãáâÐÝÞÒÚØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï

 • Страница 86 из 117

  ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ■ ¿ÐÚÕâ Nokia PC Suite ¿àØÛÞÖÕÝØï Ø× ßÐÚÕâÐ PC Suite ßÞ×ÒÞÛïîâ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÚÞÝâÐÚâë, ×ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï, ×ÐÜÕâÚØ Ø áßØáÞÚ ÔÕÛ ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ÛØÑÞ ãÔÐÛÕÝÝëÜ áÕàÒÕàÞÜ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Ø ßÐÚÕâ PC Suite ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ßÞ ÐÔàÕáã

 • Страница 87 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ßÞÒÕàåÝÞáâì ÚÛÐÒØÐâãàÞÙ ÒÒÕàå. ½Õ ÑÕàØâÕ Ò àãÚØ Ø ÝÕ ßÕàÕÜÕéÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ ÒÞ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. 8. ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ²áâàÞÕÝÝÐï ÚÐÜÕàÐ á àÐ×àÕèÕÝØÕÜ 2,0 ÜÕÓÐßØÚáÕÛÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÝØÜÐâì äÞâÞÓàÐäØØ Ø ×ÐßØáëÒÐâì ÒØÔÕÞÚÛØßë. ■ ºÐÜÕàÐ ÄÞâÞÓàÐäØØ áÞåàÐÝïîâáï Ò äÞàÜÐâÕ .jpg (ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ æØäàÞÒÞÕ

 • Страница 88 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ. ■ ²ØÔÕÞ ²ØÔÕÞÚÛØßë ×ÐßØáëÒÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ .3gp ØÛØ .mp4. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÚÐçÕáâÒÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ²ØÔÕÞ > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ºÐçÕáâÒÞ ÒØÔÕÞ > ²ëáÞÚÞÕ, ¾ÑëçÝÞÕ ØÛØ

 • Страница 89 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ■ ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ÔÞàÞÖÕÚ, ×ÐßØáÕÙ Ø ÔàãÓØå ÐãÔØÞäÐÙÛÞÒ Ò äÞàÜÐâÕ MP3, MPEG4, AAC, eAAC+ ØÛØ WMA, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Audio Manager Ø× ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite. ´Ûï

 • Страница 90 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐÔØÞ. ´Ûï

 • Страница 91 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ 3. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áâÐÝæØØ ßÞÔ ÝÞÜÕàÞÜ 10 - 20 ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÐÖÜØâÕ 1 ØÛØ 2, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã 0 - 9. 4. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ áâÐÝæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐÔØÞ. 2. ´Ûï ÒëÔÕÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÙ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÒëÑÕàØâÕ ØÛØ

 • Страница 92 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ÁÞåàÐÝØâì áâÐÝæØî - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÞÒÞÙ áâÐÝæØØ, ×ÐâÕÜ ÒÒÞÔ ÝÐ×ÒÐÝØï áâÐÝæØØ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÒëÑàÐÝÝÐï àÐÔØÞáâÐÝæØï ÝÕ áÞåàÐÝÕÝÐ. ÀÐÔØÞáâÐÝæØØ - ÒëÑÞà áÞåàÐÝÕÝÝëå áâÐÝæØÙ Ò áßØáÚÕ. ¾âÚàëâØÕ áßØáÚÐ áâÐÝæØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÒëÑàÐÝÝÐï

 • Страница 93 из 117

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ºÐâÐÛÞÓ áâÐÝæØÙ - ÞâÚàëâØÕ ãáÛãÓØ Visual Radio á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÒÕÑ-ÐÔàÕáÐ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ ßÞ àÐÔØÞáâÐÝæØïÜ. Visual Radio - ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Visual Radio. ½ÕÚÞâÞàëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ßÕàÕÔÐîâ âÕÚáâÞÒãî Ø ÓàÐäØçÕáÚãî ØÝäÞàÜÐæØî, ÚÞâÞàãî ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì á ßÞÜÞéìî Visual Radio. ²ÚÛîç.

 • Страница 94 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ÒëßÞÛÝïÕâ ßàØÕÜ ØÛØ ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØÕ ßÞÜÕå àÐÔØÞßàØÕÜã. 9. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ

 • Страница 95 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ßÞÖÐàÐ, Ò×àëÒÐ, ãâÕçÚØ ØÛØ ÔàãÓØå ÞßÐáÝÞáâÕÙ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ØáßÞÛì×ãÕâáï ÒßÕàÒëÕ ØÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÛØâÕÛìÝÞÕ ÒàÕÜï ÝÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÛáï, ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ ×ÐàïÔÚØ, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçØâì

 • Страница 96 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ àÐ×àïÖÐÕâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15 °C…25 °Á. ÁÛØèÚÞÜ ÒëáÞÚÐï Ø áÛØèÚÞÜ ÝØ×ÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ßàØÒÞÔØâ Ú áÝØÖÕÝØî ÕÜÚÞáâØ Ø áàÞÚÐ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ

 • Страница 97 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ßãâÕÜ áÖØÓÐÝØï, âÐÚ ÚÐÚ ÞÝØ ÜÞÓãâ Ò×ÞàÒÐâìáï. °ÚÚãÜãÛïâÞàë ÜÞÓãâ Ò×àëÒÐâìáï âÐÚÖÕ ßàØ ßÞÒàÕÖÔÕÝØØ. ÃâØÛØ×ÐæØï ÞâáÛãÖØÒèØå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕáâÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ. ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ

 • Страница 98 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå ØÛØ Ò×àëÒã. ² áÛãçÐÕ ßÐÔÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (ÞáÞÑÕÝÝÞ ÝÐ âÒÕàÔãî ßÞÒÕàåÝÞáâì) Ø ÒÞ×ÜÞÖÝÞÙ ÝÕØáßàÐÒÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÕàÕÔ ßàÞÔÞÛÖÕÝØÕÜ ÕÓÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÞÑàÐâØâÕáì Ò áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà. °ÚÚãÜãÛïâÞàë áÛÕÔãÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ ßÞ Øå

 • Страница 99 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå íÚáßÛãÐâØàãÙâÕ ÕÓÞ Ø ÞÑàÐâØâÕáì ÔÛï ÒëïáÝÕÝØï Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà Nokia ØÛØ Ú ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝÞÜã ÔØÛÕàã Nokia. ÃßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà Nokia ØÛØ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ ÔØÛÕà Nokia ßàÞÒÕàØâ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. µáÛØ

 • Страница 100 из 117

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Ø ×ÐàïÔÝëå ãáâàÞÙáâÒÐå 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ ØÛØ çÕâëàÕ âÞçÚØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÇâÞ ÔÕÛÐâì, ÕáÛØ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔâÒÕàÔØâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ? µáÛØ ÝÕ ãÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÔØâì, çâÞ

 • Страница 101 из 117

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî àÐ×àÕèÕÝØÙ Ø ÓÐàÐÝâØÙ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ Þ äØàÜÕÝÝëå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Nokia áÜ. ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/battery. ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå

 • Страница 102 из 117

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ßÞÔÒØÖÝëå çÐáâÕÙ Ø íÛÕÚâàÞÝÝëå ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ. • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÒàÕÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå

 • Страница 103 из 117

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÛï çØáâÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÐÓàÕááØÒÝëÕ åØÜØÚÐâë, àÐáâÒÞàØâÕÛØ ÔÛï åØÜØçÕáÚÞÙ çØáâÚØ Ø áØÛìÝëÕ ÜÞîéØÕ áàÕÔáâÒÐ. • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ´Ûï çØáâÚØ ÞÑêÕÚâØÒÐ ÚÐÜÕàë, ÔÐâçØÚÐ àÐááâÞïÝØï,

 • Страница 104 из 117

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï áÞåàÐÝØâì (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÝâÐÚâë Ø ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï). • ´Ûï áÑàÞáÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÞßâØÜØ×ÐæØØ ÕÓÞ íÚáßÛãÐâÐæØÞÝÝëå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ ßÕàØÞÔØçÕáÚØ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø Ø×ÒÛÕÚÐÙâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ÍâØ

 • Страница 105 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃâØÛØ×ÐæØï Ø×ÔÕÛØÙ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÕÔÞâÒàÐâØâì ÝÕÚÞÝâàÞÛØàãÕÜÞÕ ÝÐÚÞßÛÕÝØÕ ÞßÐáÝëå ÞâåÞÔÞÒ Ø àÐæØÞÝÐÛìÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÐâÕàØÐÛìÝëÕ àÕáãàáë. ¿ÞÔàÞÑÝëÕ áÒÕÔÕÝØï ÜÞÖÝÞ ãâÞçÝØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ Ø×ÔÕÛØï, Ò ÜÕáâÝëå ÞàÓÐÝÐå ßÞ ãâØÛØ×ÐæØØ, ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå

 • Страница 106 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ íÝÕàÓØÕÙ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ (àïÔÞÜ á ãåÞÜ) ÛØÑÞ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 1,5 áÜ Þâ âÕÛÐ çÕÛÞÒÕÚÐ. ÇÕåÛë, ×ÐÖØÜë Ø

 • Страница 107 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÚÐàâÞçÚØ Ø ÔàãÓØÕ ÜÐÓÝØâÝëÕ ÝÞáØâÕÛØ ØÝäÞàÜÐæØØ íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ãÝØçâÞÖÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ. ■ ¼ÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ

 • Страница 108 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÕ ÔÕäØÑàØÛÛïâÞàë, ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÜ ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ ÜÕÝÕÕ 15,3 áÜ. »ØæÐÜ, ßÞÛì×ãîéØÜáï âÐÚØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì

 • Страница 109 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ ÒÞßàÞáÞÒ ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ áÞÒÜÕáâÝÞ á ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÜ ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ò ãçàÕÖÔÕÝØÕ ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï. ÁÛãåÞÒëÕ ÐßßÐàÐâë ½ÕÚÞâÞàëÕ âØßë ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ

 • Страница 110 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛî ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕÜÞÓÞ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï (ÕÓÞ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî). ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø

 • Страница 111 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÞÑØÛìÝëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ ÝÐ ÑÞàâã áÐÜÞÛÕâÐ áÞ×ÔÐÕâ ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâÐ Ø ÜÞÖÕâ ßàÕáÛÕÔÞÒÐâìáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ■ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ²

 • Страница 112 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÝÞ ÝÕ ÒáÕÓÔÐ çÕâÚÞ ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÐ. ¿àØÜÕàÐÜØ âÐÚÞÙ áàÕÔë ïÒÛïîâáï ßÞÔßÐÛãÑÝëÕ ßÞÜÕéÕÝØï ÝÐ áãÔÐå, åàÐÝØÛØéÐ åØÜØçÕáÚØå ÒÕéÕáâÒ Ø ãáâÐÝÞÒÚØ ßÞ Øå ßÕàÕÚÐçÚÕ, ßÞÜÕéÕÝØï Ø ×ÞÝë á ×ÐÓàï×ÝÕÝØÕÜ ÒÞ×ÔãåÐ åØÜØÚÐâÐÜØ ØÛØ Ò×ÒÕáïÜØ, ÝÐßàØÜÕà, ßÕáçØÝÚÐÜØ, ßëÛìî ØÛØ

 • Страница 113 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÛîÑëå ÞÑáâÞïâÕÛìáâÒÐå ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ. ² áÛãçÐÕ ÞáÞÑÞ ÒÐÖÝëå áÞÕÔØÝÕÝØÙ (ÝÐßàØÜÕà, ßàØ Òë×ÞÒÕ áÚÞàÞÙ ÜÕÔØæØÝáÚÞÙ ßÞÜÞéØ) ÝÕÛì×ï ÝÐÔÕïâìáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ).

 • Страница 114 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ. ² àÐ×Ýëå áÕâïå ÔÛï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ØáßÞÛì×ãîâáï àÐ×ÛØçÝëÕ ÝÞÜÕàÐ. 4. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ¿àØ Òë×ÞÒÕ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ áÞÞÑéØâÕ Òáî ÝÕÞÑåÞÔØÜãî

 • Страница 115 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÑëÛØ àÐ×àÐÑÞâÐÝë ÝÕ×ÐÒØáØÜÞÙ ÝÐãçÝÞØááÛÕÔÞÒÐâÕÛìáÚÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÕÙ ICNIRP Ø áÞÔÕàÖÐâ ÔÞßãáâØÜëÕ ÓàÐÝØæë ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø áÞáâÞïÝØï ×ÔÞàÞÒìï. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï ÞÑÛãçÕÝØï, ÒÞ×ÝØÚÐîéÕÓÞ ßàØ àÐÑÞâÕ

 • Страница 116 из 117

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ àÐááâÞïÝØÕÜ ÔÞ ÑÐ×ÞÒÞÙ áâÐÝæØØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐØÑÞÛìèÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÔØàÕÚâØÒÐÜØ ICNIRP áÞáâÐÒÛïÕâ 0,86 ²â/ÚÓ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ·ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ.

 • Страница 117 из 117