Инструкции для Nokia 6230i. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 6230i инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 6230i найдено 3 инструкции

Инструкция для Nokia 6230i
Формат:pdf
Объем:189 страниц
Размер:0.6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Nokia 6230i
Формат:pdf
Объем:189 страниц
Размер:1.8 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 190

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6230i 9236594 ²ëßãáÚ 1

 • Страница 2 из 190

  Nokia 6230i (RM-72) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ âÕåÝØçÕáÚØÜØ

 • Страница 3 из 190

  Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå Ø×ÔÕÛØÙ ØÛØ ÚÞÜßÐÝØÙ, ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ×ÔÕáì, ÜÞÓãâ Ñëâì âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ âÞàÓÞÒëÜØ ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØïÜØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ. ¼ÕÛÞÔØï Nokia

 • Страница 4 из 190

  ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÝÕáÕâ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ßÞâÕàî ÔÐÝÝëå ØÛØ ßàØÑëÛØ, Ð âÐÚÖÕ ×Ð ÛîÑÞÙ áßÕæØÐÛìÝëÙ, áÛãçÐÙÝëÙ, ßÞáÛÕÔãîéØÙ ØÛØ ÚÞáÒÕÝÝëÙ ãéÕàÑ, çÕÜ Ñë ÞÝ ÝØ ÑëÛ Òë×ÒÐÝ. ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÞ ÝÐ ãáÛÞÒØïå "ÚÐÚ Õáâì". ºàÞÜÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÝØÚÐÚØÕ ØÝëÕ

 • Страница 5 из 190

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 14 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................................ 19 ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ

 • Страница 6 из 190

  ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë....................................................................................................................... 37 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ .................................................................... 38 ¿ÞáëÛÚÐ

 • Страница 7 из 190

  µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ..................................................... 64 ¿ÐßÚØ ....................................................................................................................................................... 65 ÇÐâ

 • Страница 8 из 190

  íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ßÞ ÚÐÝÐÛã SMS .......................................................................................... 82 ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ............................................................................. 84 ¿ÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë

 • Страница 9 из 190

  ÂÕÜë ...................................................................................................................................................... ¼ÕÛÞÔØØ

 • Страница 10 из 190

  ½ÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÕ ßÞâÞÚÞÒ ....................................................... ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì .................................................................................................... ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Üã×ëÚÐÛìÝëå äÐÙÛÞÒ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå Ò

 • Страница 11 из 190

  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ....................................................................... ºÐÛÕÝÔÐàì........................................................................................................................................... ²ÒÞÔ ×ÐÜÕâÚØ

 • Страница 12 из 190

  ¸ÝâÕàÝÕâ ................................................................................................................................................. ¾áÝÞÒÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÔÞáâãßÕ Ø ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ.................................................. ½ÐáâàÞÙÚÐ

 • Страница 13 из 190

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ................................................ 181 ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸..................................................................... 183 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 13

 • Страница 14 из 190

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ

 • Страница 15 из 190

  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ×

 • Страница 16 из 190

  ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ÁÞÞÑéØâÕ Þ áÒÞÕÜ

 • Страница 17 из 190

  áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ØÜÕîâáï ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÞÝØ

 • Страница 18 из 190

  ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì ÒÒØÔã, çâÞ äÐÙÛë ³ÐÛÕàÕØ áÞÒÜÕáâÝÞ ØáßÞÛì×ãîâ ÔàãÓãî ÞÑÛÐáâì ßÐÜïâØ, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ³ÐÛÕàÕï ÝÐ áâà. 120. ■ °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ: • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ,

 • Страница 19 из 190

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 6230i áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ø ßÞÛÕ×Ýëå äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì Ø ÚÐÜÕàÐ. ¼ÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì ÞäÞàÜÛÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ á ßÞÜÞéìî æÒÕâÝëå ßÐÝÕÛÕÙ Nokia Xpress-onTM. ÂÕÛÕäÞÝ âÐÚÖÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ

 • Страница 20 из 190

  • ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝÐï ÚÐàâÐ áÛãÖØâ ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï ÞÑêÕÜÐ ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï åàÐÝÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ. ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà) ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÚÞÔ 12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ

 • Страница 21 из 190

  ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. • PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì ÝÐ áâà. 174. PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. µáÛØ

 • Страница 22 из 190

  ºÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ ºÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ (Þâ 4 ÔÞ 10 æØäà) âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØïÜ ÑãÜÐÖÝØÚÐ. µáÛØ ÚÛîç ÒÒÕÔÕÝ ÝÕÒÕàÝÞ âàØ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ, ÑãÜÐÖÝØÚ ÑÛÞÚØàãÕâáï ÝÐ ßïâì ÜØÝãâ. ¿ÞáÛÕ áÛÕÔãîéØå âàÕå ÝÕÒÕàÝëå ßÞßëâÞÚ ÔÛØâÕÛìÝÞáâì ãÔÒÐØÒÐÕâáï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ±ãÜÐÖÝØÚ ÝÐ áâà. 147. ■

 • Страница 23 из 190

  µáÛØ ßÐàÐÜÕâàë àÐÝÕÕ ÝÕ áÞåàÐÝïÛØáì, íâØ ßÐàÐÜÕâàë áÞåàÐÝïîâáï Ø ÝÐ×ÝÐçÐîâáï ßÐàÐÜÕâàÐÜØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá °ÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ? ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà > ÃÑàÐâì. ■ ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia Ò áÕâØ

 • Страница 24 из 190

  1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã

 • Страница 25 из 190

  3. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔÝØÜØâÕ ÕÓÞ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ (3). 4. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIMÚÐàâë, ÞáâÞàÞÖÝÞ ßÞâïÝãÒ äØÚáÐâÞà ÔÕàÖÐâÕÛï ÚÐàâë, Ø ÞâÚàÞÙâÕ ÕÓÞ (4). 5. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (5). SIM-ÚÐàâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ

 • Страница 26 из 190

  ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÙ ÚÐàâë ¸áßÞÛì×ãÙâÕ á ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ âÞÛìÚÞ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÚÐàâë (MMC). ºÐàâë ßÐÜïâØ ÔàãÓØå âØßÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐàâë Secure Digital (SD), ÝÕ ßÞÔåÞÔïâ Ú ÓÝÕ×Ôã ÚÐàâë MMC Ø ÝÕ áÞÒÜÕáâØÜë á ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ

 • Страница 27 из 190

  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ.

 • Страница 28 из 190

  ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ. ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï (áÜ. àØáãÝÞÚ). µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PIN, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÚÞÔ (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ

 • Страница 29 из 190

  ■ ·ÐÜÕÝÐ ßÐÝÕÛÕÙ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÕàÕÔ ×ÐÜÕÝÞÙ ßÐÝÕÛÕÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÚÛîçØâì ßØâÐÝØÕ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâì ×ÐàïÔÝÞÕ Ø ÔàãÓØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØ ×ÐÜÕÝÕ ßÐÝÕÛÕÙ ÝÕ ÔÞâàÐÓØÒÐÙâÕáì ÔÞ íÛÕÚâàÞÝÝëå ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ. ½Õ åàÐÝØâÕ Ø ÝÕ ßÞÛì×ãÙâÕáì ãáâàÞÙáâÒÞÜ áÞ áÝïâëÜØ ßÐÝÕÛïÜØ. 1. ÁÝØÜØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ÁÜ. èÐÓØ 1 Ø 2 Ò

 • Страница 30 из 190

  4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (4). 5. °ÚÚãàÐâÝÞ ßàØÖÜØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã (5). 6. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ÝÐ ÜÕáâÞ ÐÚÚãàÐâÝÞ ßàØÖÜØâÕ ÕÕ, ÝÐçØÝÐï á ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (6). 7. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ÁÜ. èÐÓ 1 Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÐ áâà. 24. Copyright

 • Страница 31 из 190

  2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë • ºÝÞßÚÐ ÒÚÛîçÕÝØï/ÒëÚÛîçÕÝØï (1): • ´ØÝÐÜØÚ (2) • ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ (3) ºÛÐÒØèÐ ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ áÛãÖØâ ÔÛï Òë×ÞÒÐ PTT. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ PTT ÝÐ áâà. 135. • ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (4) • »ÕÒÐï, æÕÝâàÐÛìÝÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (5).

 • Страница 32 из 190

  • ÆØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ (9) áÛãÖÐâ ÔÛï ÒÒÞÔÐ æØäà Ø ÑãÚÒ. ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ ÚÛÐÒØè * Ø # (9) ×ÐÒØáØâ Þâ âÕÚãéÕÙ äãÝÚæØØ. • ÀÐ×êÕÜ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ (10) • ÀÐ×êÕÜ Pop-PortTM áÛãÖØâ ÔÛï ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝØï ÐÚáÕááãÐàÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ÜØÝØÓÐàÝØâãàë Ø ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå (11). • ¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º)

 • Страница 33 из 190

  ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. • ½Ð×ÒÐÝØÕ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ àÐÑÞâÐÕâ âÕÛÕäÞÝ (1). • ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ, ÓÔÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝ âÕÛÕäÞÝ

 • Страница 34 из 190

  ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ Ò áßØáÞÚ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 106. ÀÕÖØÜ íÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØï ¿Þ ØáâÕçÕÝØØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ×ÔÕÙáâÒØï âÕÛÕäÞÝÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐÜÕÝïÕâáï íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚÞÙ Ò ÒØÔÕ æØäàÞÒëå çÐáÞÒ. ²ÚÛîçÕÝØÕ äãÝÚæØØ

 • Страница 35 из 190

  ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ÒëÔÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÂØß áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ Ø/ØÛØ ÝØ ÔÛï ÞÔÝÞÙ Ø× Óàãßß ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐàÐÜÕâà ¿ÞÔÐÒÐâì áØÓÝÐÛ ÔÛï Óàãßß, Ð ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ

 • Страница 36 из 190

  ²ÚÛîçÕÝ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ Üã×ëÚÐÛìÝÐï ßÞÔáâÐÒÚÐ. ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ÞÓàÐÝØçÕÝÐ äãÝÚæØÕÙ ×ÐÚàëâÞÙ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë. °ÚâØÒÕÝ ÒàÕÜÕÝÝëÙ àÕÖØÜ (â.Õ. àÕÖØÜ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ÒàÕÜï). , , ØÛØ º âÕÛÕäÞÝã ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ, ÚÞÜßÛÕÚâ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø, ÚÞÜßÛÕÚâ

 • Страница 37 из 190

  • ¾ ÝÐáâàÞÙÚÕ äãÝÚæØÙ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÔÖÞÙáâØÚÐ áÜ. ´ÖÞÙáâØÚ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 106. • ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÞÒ ÞâÚàÞÙâÕ áßØáÞÚ àÕÖØÜÞÒ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝëÜ ÝÐÖÐâØÕÜ ÚÛÐÒØèØ ÒÚÛîçÕÝØï/ÒëÚÛîçÕÝØï. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï

 • Страница 38 из 190

  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¾çØáâ. ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÝÕÒÕàÝÞÓÞ áØÜÒÞÛÐ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã * ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ

 • Страница 39 из 190

  ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ¼ÞÖÝÞ ÝÐ×ÝÐçØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ 2 9. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÐ áâà. 97. ·ÐâÕÜ íâÞâ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ×ÐâÕÜ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. • µáÛØ ÔÛï äãÝÚæØØ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ

 • Страница 40 из 190

  ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÞÖØÔÐîéØÙ Òë×ÞÒ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ßÕàÕÒÞÔØâáï Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØØ ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ë×ÞÒ ÝÐ áâà. 113.

 • Страница 41 из 190

  ²ëÔÕÛØâì, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ÚÞÝäÕàÕÝæØî ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞÔÚÛ. Ú ÚÞÝäÕà. • ÃÛãçè. ÚÐç-ÒÐ > ²ÚÛîçØâì - ãÛãçèÕÝØÕ àÐ×ÑÞàçØÒÞáâØ àÕçØ, ÞáÞÑÕÝÝÞ Ò èãÜÝÞÙ ÞÑáâÐÝÞÒÚÕ. • ·ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì ÚÛ. - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë. • DTMF-áØÓÝÐÛ - ßÕàÕÔÐçÐ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ DTMF

 • Страница 42 из 190

  áÒï×ì ØÛØ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ, Ð äãÝÚæØï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ÂÛä ×ÐÜÕÝïÕâáï äãÝÚæØÕÙ ³à. áÒ. ØÛØ ³ÐàÝØâ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ¼ÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì Ò àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÕ ØÛØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÜ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐ áâà. 130 ØÛØ ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ÝÐ áâà. 126.

 • Страница 43 из 190

  4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ æØäàÞÒëe ÚÛÐÒØèØ (1 9) ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÐï ÑãÚÒÐ. ² àÕÖØÜÕ

 • Страница 44 из 190

  • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÜÕâÞÔÐ ßàÞÓÝÞ×ØàÞÒÐÝØï ßàØ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ ÒÒÞÔÕ ÒëÑÕàØâÕ ÂØß ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ > ¾ÑëçÝëÙ ØÛØ ¿ÞÔÑÞà áÛÞÒ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ¾ÑëçÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ßëâÐÕâáï ßÞÔÞÑàÐâì áÛÞÒÞ Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ãÖÕ ÒÒÕÔÕÝÝëå áØÜÒÞÛÞÒ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ¿ÞÔÑÞà áÛÞÒ âÕÛÕäÞÝ ßëâÐÕâáï ßÞÔÞÑàÐâì Ø ×ÐÚÞÝçØâì

 • Страница 45 из 190

  µáÛØ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâÛØçÐÕâáï Þâ âàÕÑãÕÜÞÓÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ * ÛØÑÞ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¿ÞÔÑÞàÚÐ. ºÞÓÔÐ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ, ÒëÑÕàØâÕ ²ëÑÞà. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï áÛÞÒÐ Ò áÛÞÒÐàì ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÒÞ ½Ð ÔØáßÛÕÕ

 • Страница 46 из 190

  ■ ÁÞÒÕâë ¿àØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ ßÞÛì×ãÙâÕáì áÛÕÔãîéØÜØ ÚÛÐÒØèÐÜØ Ø äãÝÚæØïÜØ: • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ßàÞÑÕÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã 0. • ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÔÖÞÙáâØÚ Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÜ ÝÐßàÐÒÛÕÝØØ. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ æØäàë Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî

 • Страница 47 из 190

  ÚÛÐÒØèã * ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ²áâÐÒ. ãÛëÑÞçÚã. ²ëÔÕÛØâÕ áØÜÒÞÛ ÝÐáâàÞÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÑÞà. ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞáâãßÝë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ, ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ²áâÐÒØâì ÝÞÜÕà. ²ÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë)

 • Страница 48 из 190

  5. ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÞ ÜÕÝî ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ■ ´Þáâãß Ú äãÝÚæØïÜ ÜÕÝî Á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâÚØ 1. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ²ØÔ ÓÛÐÒÝ. ÜÕÝî > ÁßØáÞÚ ØÛØ ·ÝÐçÚØ. 2. Á ßÞÜÞéìî

 • Страница 49 из 190

  1. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî. 2. ² âÕçÕÝØÕ ÔÒãå áÕÚãÝÔ ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ äãÝÚæØØ ÜÕÝî. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØïÜ, ÝÐåÞÔïéØÜáï ÝÐ ßÕàÒÞÜ ãàÞÒÝÕ ÜÕÝî, ÒÒÕÔØâÕ 0 Ø 1. 3. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéØÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ½Ð×ÐÔ. ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ.

 • Страница 50 из 190

  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî1 • ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ 2. ¿àØÝïâëÕ 3. ¸áåÞÔïéØÕ 4. ¿ÕàÕÔÐÝ-ÝëÕ 5. ÁÞåàÐÝÕÝ-ÝëÕ 6. ÇÐâ 7. ÍÛÕÚâàÞÝ-ÝÐï ßÞçâÐ 8. ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï 9. ¸ÝäÞàÜÐæ. áÞÞÑéÕÝØï 10. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë 11. ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï 12. ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ • ºÞÝâÐÚâë 1. ¸ÜÕÝÐ 2. ¼ÞÕ ßàØ-áãâáâÒØÕ 3.

 • Страница 51 из 190

  7. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà 8. ¸ÝäÞàÜÐæ. ÝÞÜÕàÐ1 9. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÝÞÜÕàÐ2 10. ¼ÞØ ÝÞÜÕàÐ2 11. ÃÔÐÛØâì ÒáÕ ÚÞÝâÐÚâë • ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë 2. ¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ¾çØáâØâì áßØáÚØ Òë×. 5. ´ÛØâÕÛìÝ. Òë×ÞÒÞÒ 6. ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS 7. ´ÛØâÕÛì-ÝÞáâì GPRS 8. ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ 9. ¼ÕáâÞßÞÛÞ-ÖÕÝØÕ

 • Страница 52 из 190

  4. ´ØáßÛÕÙ 5. ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ 6. ¼ÕÝî Ñëáâ-àÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 7. ¿ÞÔÚÛîçÕ-ÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ 8. ²ë×ÞÒë 9. ÂÕÛÕäÞÝ 10. °ÚáÕááãÐàë1 11. ºÞÝäØÓãàÐ-æØï 12. ·ÐéØâÐ 13. ²ÞááâÐÝÞÒØâì áâÔ ÝÐáâà-ÚØ • ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ2 • ³ÐÛÕàÕï 1. ºÐàâÐ ßÐÜïâØ3 2. ÄÞâÞ 3. ºÛØßë 4. ¼ã×ëÚÐ 5. ÂÕÜë 6. ³àÐäØÚÐ 1. ÍâÞ ÜÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò

 • Страница 53 из 190

  7. ¼ÕÛÞÔØØ 8. °ãÔØÞ×ÐßØáØ • ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ 1. ºÐÜÕàÐ 2. ¼¼ ßàÞØÓà. 3. ¼ã×. ßàÞØÓà. 4. ÀÐÔØÞ 5. ´ØÚâÞäÞÝ 6. ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà • PTT 1. ²ÚÛîçØâì PTT /¾âÚÛîçØâì PTT 2. ¾ÑàÐâÝëÕ Òë×ÞÒë 3. ÁßØáÞÚ Óàãßß 4. ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ 5. ´ÞÑÐÒØâì Óàãßßã 6. ½ÐáâàÞÙÚØ PTT 7. ¿ÐàÐÜ. ÚÞÝ-äØÓãàÐæØØ 8. ¸ÝâÕàÝÕâ • ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1.

 • Страница 54 из 190

  5. ±ãÜÐÖÝØÚ 6. ÁØÝåàÞÝØ×Ðæ. • ¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ¸Óàë 2. ºÞÛÛÕÚæØï 3. ÍÚáâàÐ • ¸ÝâÕàÝÕâ 1. ´ÞÜÐèÝïï áâàÐÝØæÐ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ 4. ¿ÞáÛÕÔÝØÙ ÐÔàÕá 5. ¿àØÝïâëÕ áÛãÖÕÑÝ. áÑé 6. ½ÐáâàÞÙÚØ 7. ½Ð ÐÔàÕá 8. ¾çØáâØâì Úíè • ÃáÛãÓØ SIM1 1. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï

 • Страница 55 из 190

  6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï âÕÚáâ ÁÞÞÑéÕÝØÕ ßÞáÛÐÝÞ. ÍâÞ

 • Страница 56 из 190

  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå Ø ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 82. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâØ

 • Страница 57 из 190

  ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÑÞÛìèÕ, çÕÜ áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿àÔ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ. ´Ûï Ø×ÒÛÕçÕÝØï ÝÞÜÕàÐ Ø× ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÙâØ > âàÕÑãÕÜëÙ ÚÞÝâÐÚâ > ¾º. ÄãÝÚæØØ ßÕàÕÔÐçØ

 • Страница 58 из 190

  âÞ, çâÞ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝØÜÐâì ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì Ø× ßÐßÚØ ¿àØÝïâëÕ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. 1. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà, Ð ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÕÓÞ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÝÐÖÜØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï >

 • Страница 59 из 190

  ÈÐÑÛÞÝë ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ áÞåàÐÝÕÝë âÕÚáâÞÒëÕ èÐÑÛÞÝë ( èÐÑÛÞÝë ( ). ) Ø ÓàÐäØçÕáÚØÕ 1. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã èÐÑÛÞÝÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÁÞåàÐÝÕÝ-ÝëÕ > ÁÞÞÑéÕÝØï SMS > ÈÐÑÛÞÝë. 2. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ( ) ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ( ) èÐÑÛÞÝÐ ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë >

 • Страница 60 из 190

  MMS-áÞÞÑéÕÝØï ²ØÔ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ßàØÝØÜÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ áÕâÕÒëå ãáÛãÓ MMS, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ íâØ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà.

 • Страница 61 из 190

  ßàØçØÝÐÜ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞÙ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ßÞÛÝÞáâìî ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ íâÞâ ÒØÔ áÒï×Ø ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ ÞáÞÑÞ ÒÐÖÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ. ÀÐ×ÜÕà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞÓàÐÝØçÕÝ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ ÒáâÐÒÛÕÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàÕÒëèÐÕâ ×ÐÔÐÝÝÞÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ, ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãÜÕÝìèØâì ÕÓÞ àÐ×ÜÕà

 • Страница 62 из 190

  ÐãÔØÞÚÛØß. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï áÛÐÙÔÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ²áâÐÒØâì > ÁÛÐÙÔ. ² áÞÞÑéÕÝØØ, áÞáâÞïéÕÜ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå áÛÐÙÔÞÒ, âàÕÑãÕÜëÙ áÛÐÙÔ ÜÞÖÝÞ ÞâÚàëâì, ÒëÑàÐÒ ²Ðà-âë > ¿àÕÔëÔãè. áÛÐÙÔ, ÁÛÕÔãîé. áÛÐÙÔ ØÛØ ÁßØáÞÚ áÛÐÙÔÞÒ. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ áÚÞàÞáâØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÛÐÙÔÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¿ÕàØÞÔ

 • Страница 63 из 190

  ÝÕ ãÔÐÛÞáì, áÞÞÑéÕÝØÕ ÞáâÐÕâáï Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ, ÞâÚãÔÐ ÕÓÞ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. µáÛØ ÒëÑàÐÝ ßÐàÐÜÕâà ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑé. > ´Ð, ßÕàÕÔÐÝÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ åàÐÝØâáï Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 84. ¿ÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ

 • Страница 64 из 190

  1. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÕÓÞ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿àØÝïâëÕ. ² áßØáÚÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ßÕàÕÔ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÜ áÞÞÑéÕÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. 2.

 • Страница 65 из 190

  áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà. Ø ãÔÐÛØâÕ áâÐàëÕ áÞÞÑéÕÝØï (áÝÐçÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ßÐßÚã, ×ÐâÕÜ áâÐàÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï). ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÞÖØÔÐîéÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ >, ×ÐâÕÜ ´Ð. µáÛØ ÒëÑàÐâì ½Õâ, áÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì. ¿ÐßÚØ ¿àØÝïâëÕ âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ

 • Страница 66 из 190

  ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ÁÞ×ÔÐâì ßÐßÚã. µáÛØ ßÐßÚØ ÞâáãâáâÒãîâ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ØÛØ ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï ßÐßÚØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ßÐßÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã ØÛØ ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì. ÇÐâ ÇÐâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - íâÞ ßÕàÕÔÐçÐ ÚÞàÞâÚØå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ

 • Страница 67 из 190

  ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÜÞÖÕâ àÐáåÞÔÞÒÐâìáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã). ¾áÝÞÒÝëÕ èÐÓØ ÔÛï àÐÑÞâë á çÐâÞÜ • ´Þáâãß Ú ÜÕÝî çÐâÐ (ÐÒâÞÝÞÜÝëÙ àÕÖØÜ) - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ´Þáâãß Ú ÜÕÝî çÐâÐ ÝÐ áâà. 68. • ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ãáÛãÓÕ çÐâÐ (ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ) - áÜ. àÐ×ÔÕÛ

 • Страница 68 из 190

  • ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ áÕÐÝáÐ çÐâÐ - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà ßàØÝïâÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï çÐâÐ ÝÐ áâà. 72. • ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÐÚâØÒÝÞÜ áÕÐÝáÕ - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃçÐáâØÕ Ò áÕÐÝáÕ çÐâÕ ÝÐ áâà. 73. • ¿àÞáÜÞâà, ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Ø ãÔÐÛÕÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝëå áÕÐÝáÞÒ çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝÕÝÝ. çÐâë Ò ÜÕÝî ÇÐâ. •

 • Страница 69 из 190

  • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ çÐâÐ Ø áÛãÖÑÕ ßàØáãâáâÒØï, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÔÐçØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÝÐ áâà. 22. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒàãçÝãî ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ

 • Страница 70 из 190

  ÁÞÒÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ: ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÇÐâ, ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ÞØ ÝÐáâàÞÙÚØ > °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ > ¿àØ ÒÚÛîç. âÛä. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 71 из 190

  - ßÞÛãçÕÝÞ ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Þâ ÚÞÝâÐÚâÐ. ºÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒÛïâì Ò áßØáÞÚ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÇÐâ-ÚÞÝâÐÚâë ÝÐ áâà. 74. • ²ëÑÕàØâÕ ³àãßßë > ¾âÚàëâëÕ Óàãßßë (ÕáÛØ áÕâì ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ äãÝÚæØØ Óàãßß, íâÞ ÜÕÝî ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÕàëÜ æÒÕâÞÜ). ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ ÔÛï ÞâÚàëâëå Óàãßß, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÙ

 • Страница 72 из 190

  ¿ÞáâãßØÛÞ ÝÞÒÞÕ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. ´Ûï ÕÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÇØâÐâì. µáÛØ ßàØÝïâÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ßàØÓÛÐèÕÝØÙ, ÒëÔÕÛØâÕ ßàØÓÛÐèÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚà.. ´Ûï ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï Ú áÕÐÝáã ×ÐÚàëâÞÙ Óàãßßë ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝ.. ²ÒÕÔØâÕ áÒÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÕ ØÜï, ÚÞâÞàÞÕ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßáÕÒÔÞÝØÜÐ Ò áÕÐÝáÕ çÐâÐ. ´Ûï

 • Страница 73 из 190

  ÃçÐáâØÕ Ò áÕÐÝáÕ çÐâÕ ¿àØáÞÕÔØÝØâÕáì Ú çÐâã ØÛØ ÞâÚàÞÙâÕ ÝÞÒëÙ áÕÐÝá, ÒëÑàÐÒ ÁÞÞÑé. ØÛØ ÝÐçÐÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÞÒÕâ. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Þâ ÐÑÞÝÕÝâÐ, ÝÕ ãçÐáâÒãîéÕÓÞ Ò âÕÚãéÕÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ, Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ Ø ÒëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÔÛï

 • Страница 74 из 190

  ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ ×ÝÐçÚØ Ø ãÚÐ×ëÒÐîâ ÝÐ âÞ, çâÞ ÒÐè âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò áÞáâÞïÝØØ "ßÞÔÚÛîçÕÝ" ØÛØ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ã ÔàãÓØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ çÐâÐ. ÇÐâ-ÚÞÝâÐÚâë ºÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒÛïâì Ò áßØáÞÚ çÐâ-ÚÞÝâÐÚâÞÒ. 1. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ çÐâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÇÐâ-ÚÞÝâÐÚâë. 2.

 • Страница 75 из 190

  ³àãßßë ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞ×ÔÐÒÐâì ×ÐÚàëâëÕ Óàãßßë ÔÛï áÕÐÝáÐ çÐâÐ, Ð âÐÚÖÕ ãçÐáâÒÞÒÐâì Ò ÞâÚàëâëå ÓàãßßÐå, ØÝäÞàÜÐæØï Þ ÚÞâÞàëå ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÐ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ·ÐÚàëâëÕ Óàãßßë áÞ×ÔÐîâáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ çÐâÐ; íâØ Óàãßßë áÞåàÐÝïîâáï ÝÐ áÕàÒÕàÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. µáÛØ áÕàÒÕà, ÝÐ ÚÞâÞàÞÜ

 • Страница 76 из 190

  ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ ¿àØÛÞÖÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØáßÞÛì×ãÕâ ãáÛãÓã (E)GPRS (ãáÛãÓÐ áÕâØ) Ø ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑàÐéÐâìáï Ú áÒÞÕÜã áÕàÒÕàã íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ßÞ âÕÛÕäÞÝã, ÝÐåÞÔïáì ÒÝÕ àÐÑÞâë Ø ÒÝÕ ÔÞÜÐ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÞâÛØçÐÕâáï Þâ äãÝÚæØØ SMS-áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÄãÝÚæØØ

 • Страница 77 из 190

  ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ > ÁÞÞÑé. íÛ. ßÞçâë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐ áâà. 85. ÍâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÞÝÐÛìÝëÕ áØÓÝÐÛë ÚÛÐÒØÐâãàë. ·ÐéØéÕÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕàÒÕàÞÜ ¿àÞâÞÚÞÛ ×ÐéØéÕÝÝëå áÞÚÕâÞÒ (SSL)

 • Страница 78 из 190

  ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ: àÕÔÐÚâÞà áÞÞÑéÕÝØÙ, ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ÐÔàÕáÐâÐ, ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ßÞÛãçÐâÕÛï ÚÞßØØ ØÛØ áÚàëâÞÙ ÚÞßØØ. ´Ûï ÒÛÞÖÕÝØï äÐÙÛÐ Ò áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ²ÛÞÖØâì Ø ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ äÐÙÛ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ

 • Страница 79 из 190

  ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ·ÐÓàã×Øâì/ÞâßàÐÒ.. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ×ÐÓÞÛÞÒÚÞÒ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¿àÞÒÕàØâì ßÞçâã. ·ÐâÕÜ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑàÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ

 • Страница 80 из 190

  ÄãÝÚæ. > ¾âÒÕâØâì ÝÐ ÒáÕ. ¿ÞÔâÒÕàÔØâÕ ØÛØ Ø×ÜÕÝØâÕ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø âÕÜã áÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ÞâÒÕâÐ. 4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì > ¾âßàÐÒØâì áÕÙçÐá. ¿ÐßÚÐ "¿àØÝïâëÕ" Ø "´àãÓØÕ ßÐßÚØ" ¿ÐßÚÐ ²åÞÔïéØÕ áÛãÖØâ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå á ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ

 • Страница 81 из 190

  ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ³ÞÛÞáÞÒÐï ßÞçâÐ (ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ, ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ßÞÔßØáÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ ÝÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ³ÞÛÞáÞÒëÕ

 • Страница 82 из 190

  ÝÐ×ëÒÐÕÜëÕ ÚÞÜÐÝÔÐÜØ USSD), ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜÐÝÔë ÒÚÛîçÕÝØï áÕâÕÒëå ãáÛãÓ. ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ÃÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ßÐßÚã, Ø× ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì áÞÞÑéÕÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð; ÕáÛØ Ò ßÐßÚÕ áÞÔÕàÖÐâáï ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï,

 • Страница 83 из 190

  • ÄÞàÜÐâ áÞÞÑéÕÝØÙ - ÒëÑÞà âØßÐ áÞÞÑéÕÝØï: ÂÕÚáâ, ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ, ¿ÕÙÔÖØÝÓ ØÛØ ÄÐÚá. • ÁÞÞÑéÕÝØÕ Ò áØÛÕ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒëßÞÛÝïîâáï ßÞßëâÚØ ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã. • ½ÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî áÞåàÐÝÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ßÞ ÚÞâÞàÞÜã ÑãÔãâ ßÕàÕÔÐÒÐâìáï áÞÞÑéÕÝØï Ò

 • Страница 84 из 190

  3. ÁÞåàÐÝïâì ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÑé > ´Ð - áÞåàÐÝÕÝØÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ßÐßÚÕ ¿ÕàÕÔÐÝ-ÝëÕ. 4. °ÒâÞßÞÒâÞà ßÕàÕÔÐçØ > ²ÚÛ. - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÕÖØÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßÞÒâÞàÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï Ò áÛãçÐÕ ÞèØÑÚØ ßàØ ßÕàÒÞÙ ßÕàÕÔÐçÕ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ

 • Страница 85 из 190

  ² áÒÞÕÙ áÕâØ ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×àÕèÕÝ âÞÛìÚÞ Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ. • ²åÞÔïéØÕ áÞÞÑéÕÝØï MMS. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÓàãÖÐâì ÔÛï àÐ×àÕèÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ·ÐÓàã×Øâì ÒàãçÝãî ÔÛï àÐ×àÕèÕÝØï ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒàãçÝãî ßÞáÛÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ×ÐßàÞáÐ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 86 из 190

  ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßàØÛÞÖÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ > ÁÞÞÑé. íÛ. ßÞçâë. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ºÞÝäØÓãàÐæØï - ÒëÑÕàØâÕ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÒÚÛîçØâì. • ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì - ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝãî

 • Страница 87 из 190

  µáÛØ ÒëÑàÐÝ âØß ÒåÞÔïéÕÓÞ áÕàÒÕàÐ POP3, ÞâÚàëÒÐÕâáï ÔÞáâãß Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ ßÐàÐÜÕâàÐÜ: ÇØáÛÞ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå ßØáÕÜ, ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï POP3, ¿ÐàÞÛì POP3 Ø ¿ÞÚÐ× âÕàÜØ-ÝÐÛìÝÞÓÞ ÞÚÝÐ. µáÛØ ÒëÑàÐÝ âØß ÒåÞÔïéÕÓÞ áÕàÒÕàÐ IMAP4, ÞâÚàëÒÐÕâáï ÔÞáâãß Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ ßÐàÐÜÕâàÐÜ: ÇØáÛÞ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå ßØáÕÜ,

 • Страница 88 из 190

  ² ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ØÜÕÝÐ, áÒï×ëÒÐï á ÝØÜØ ßÞ ÞÔÝÞÜã âÕÛÕäÞÝÝÞÜã ÝÞÜÕàã. ºÞÝâÐÚâë, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ßÞÜÕçÕÝë ×ÝÐçÚÞÜ . ¿ÞØáÚ ÚÞÝâÐÚâÐ 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¸ÜÕÝÐ. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒÝØ× ØÛØ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ Ò ÞâÚàëÒèÕÜáï ÞÚÝÕ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÐçÐÛìÝëå ÑãÚÒ

 • Страница 89 из 190

  1. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒëÑàÐÝ âØß ßÐÜïâØ ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM. 2. ²ëÔÕÛØâÕ ØÜï, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ, Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¸Ýä. ÚÞÝâÐÚâÐ > ²Ðà-âë > ´ÞÑÐÒØâì ØÝä. 3. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÜÕà Ø âØß ÝÞÜÕàÐ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÔàãÓØå áÒÕÔÕÝØÙ

 • Страница 90 из 190

  ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ½ÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï áÚÞßØàÞÒÐâì, Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ÁÚÞßØàÞÒÐâì. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÚÞßØàÞÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã Ø ÞÑàÐâÝÞ. ² ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ØÜÕÝÐ, áÒï×ëÒÐï á ÝØÜØ ßÞ ÞÔÝÞÜã âÕÛÕäÞÝÝÞÜã ÝÞÜÕàã. ¸×ÜÕÝÕÝØÕ

 • Страница 91 из 190

  ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÝÞÜÕàÐ, âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ØÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, áÒï×ÐÝÝÞÓÞ á ÚÞÝâÐÚâÞÜ, ÝÐÙÔØâÕ ÚÞÝâÐÚâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÕâÐÛØ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÕ áÒÕÔÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ÃÔÐÛØâì > ÃÔÐÛØâì ÝÞÜÕà, ÃÔÐÛØâì ÔÐÝÝëÕ ØÛØ ÃÔÐÛØâì ÚÐàâØÝÚã. ¿àØ íâÞÜ ÚÐàâØÝÚÐ ãÔÐÛïÕâáï âÞÛìÚÞ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, ÝÞ ÝÕ Ø× ÜÕÝî

 • Страница 92 из 190

  ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÛãÖÑÕ ßàØáãâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ð áÛãÖÑÐ ßàØáãâáâÒØï ÞáâÐÕâáï ÐÚâØÒÝÞÙ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï áÞ áÛãÖÑÞÙ ßàØáãâáâÒØï áÞáâÞïÝØÕ ÒÐèÕÓÞ ßàØáãâáâÒØï ßàÞÔÞÛÖÐÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ã ÝÐÑÛîÔÐâÕÛÕÙ Ò âÕçÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ,

 • Страница 93 из 190

  ÇÐáâÝ. Ø ÞâÚàëâ. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì Òáî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÒÞÕÜ ßàØáãâáâÒØØ (ÔÞáâãßÝÞáâì, áÞÞÑéÕÝØÕ Þ áÞáâÞïÝØØ Ø ÛÞÓÞâØß) ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ Ø× áßØáÚÐ çÐáâÝëå ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ´Ûï ÞáâÐÛìÝëå ÚÞÝâÐÚâÞÒ àÐ×àÕèÕÝ ßàÞáÜÞâà âÞÛìÚÞ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÔÞáâãßÝÞáâØ. ÇÐáâÝëÜ - àÐ×àÕèÕÝØÕ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì Òáî ØÝäÞàÜÐæØî Þ

 • Страница 94 из 190

  ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßãâÕÜ áÒï×ëÒÐÝØï á ÐÚâØÒÝëÜ àÕÖØÜÞÜ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜë ÝÐ áâà. 103. ¿ÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÛÞÓÞâØß áÞáâÞïÝØï ÝÕÛì×ï áÒï×Ðâì á àÕÖØÜÞÜ. ÂØß áÞÕÔØÝÕÝØï - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ½ÐáâàÞÙÚØ çÐâÐ Ø ßàØáãâáâÒØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÒÐàØÐÝâÞÒ: •

 • Страница 95 из 190

  ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ Ø áÕâìî. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÐÚØå ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ ÞâÚàÞÙâÕ ÜÕÝî ¿ÞÔßØáÚÐ. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒëÑàÐÝ âØß ßÐÜïâØ ÂÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÛãÖÑÕ ßàØáãâáâÒØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¼ÞÕ ßàØ-áãâáâÒØÕ > ¿ÞÔÚÛîç. Ú áÛãÖÑÕ

 • Страница 96 из 190

  ¿àÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØáãâáâÒØØ áÜ. âÐÚÖÕ ¿ÞØáÚ ÚÞÝâÐÚâÐ ÝÐ áâà. 88. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë > ¿ÞÔßØáÚÐ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï Þ áÞáâÞïÝØØ ßÕàÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØï, ÚÞâÞàãî ßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÖÕâ ßàÕÔÞáâÐÒØâì

 • Страница 97 из 190

  ¿ÞÔßØáÚã ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÞâÜÕÝØâì Ò ÜÕÝî ¿ÞÔßØáÚÐ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á ßÞÔßØáÚÞÙ ÝÐ áâà. 96). ²Ø×ØâÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ ´ÐÝÝëÜØ ÚÞÝâÐÚâÐ ÜÞÖÝÞ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï Ò äÞàÜÕ ÒØ×ØâÝëå ÚÐàâÞçÕÚ á áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÜØ áâÐÝÔÐàâ vCard. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßàØÝïâÞÙ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò

 • Страница 98 из 190

  ½ÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ¼ÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë, ßàÞØ×ÝÞáï ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ, ×ÐßØáÐÝÝëÕ ÔÛï âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ³ÞÛÞáÞÒëÜØ ÜÕâÚÐÜØ ÜÞÓãâ Ñëâì ÛîÑëÕ áÛÞÒÐ, ÝÐßàØÜÕà, ØÜÕÝÐ. ÇØáÛÞ ×ÐßØáëÒÐÕÜëå ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ ÞÓàÐÝØçÕÝÞ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ áÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã áÛÕÔãîéÕÕ: • ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ ÝÕ

 • Страница 99 из 190

  2. ²ëÑÕàØâÕ ´ÕâÐÛØ, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë > ´ÞÑ. ÓÞÛÞá. ÜÕâÚã. 3. ²ëÑÕàØâÕ ÁâÐàâ Ø çÕâÚÞ ßàÞØ×ÝÕáØâÕ áÛÞÒÐ, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ×ÐßØáÐâì Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ. ¿Þ ÞÚÞÝçÐÝØØ ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâ ×ÐßØáÐÝÝãî ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã. ÀïÔÞÜ á ÝÞÜÕàÞÜ, ÔÛï ÚÞâÞàÞÓÞ

 • Страница 100 из 190

  ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÜÕÝî "ºÞÝâÐÚâë" ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ½ÐáâàÞÙÚØ > ²ëÑÞà ßÐÜïâØ - ÒëÑÞà ßÐÜïâØ (âÕÛÕäÞÝÐ ÛØÑÞ SIM-ÚÐàâë), ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ÞÑÞØå âØßÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 101 из 190

  ■ ²ë×ÞÒë ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Òë×ÞÒÞÒ. ÀÕÓØáâàÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ íâã äãÝÚæØî, Ð âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ßàÕÔÕÛÐå ×ÞÝë

 • Страница 102 из 190

  ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ·ÒÞÝÚØ > ´ÛØâÕÛìÝ. Òë×ÞÒÞÒ, ÁçÕâçØÚ ÔÐÝÝëå GPRS, ´ÛØâÕÛì-ÝÞáâì GPRS ØÛØ ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßÞáÛÕÔÝØå áÕÐÝáÐå áÒï×Ø. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½ÕÚÞâÞàëÕ áçÕâçØÚØ ÞÑÝãÛïîâáï ßàØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ØÛØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ ÁÕâì

 • Страница 103 из 190

  ■ ¿ÐàÐÜÕâàë ÀÕÖØÜë ÀÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑêÕÔØÝÕÝë Ò Óàãßßë (àÕÖØÜë), ÚÞâÞàëÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áØâãÐæØÙ Ø ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÖØÜë. ²ëÔÕÛØâÕ àÕÖØÜ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ²ÚÛîçØâì - ÒÚÛîçÕÝØÕ

 • Страница 104 из 190

  ÂÕÜë ÂÕÜÐ áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÖÕáâÒÞ íÛÕÜÕÝâÞÒ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐßàØÜÕà, äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ, íÚàÐÝÝãî ×ÐáâÐÒÚã, æÒÕâÞÒãî áåÕÜã Ø ÜÕÛÞÔØî áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÜë. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ²ëÑàÐâì âÕÜã - ãáâÐÝÞÒÚÐ âÕÜë Ò âÕÛÕäÞÝÕ. ¾âÚàëÒÐÕâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï.

 • Страница 105 из 190

  ´ØáßÛÕÙ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´ØáßÛÕÙ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ > ²ëÑàÐâì äÞÝ ØÛØ ²ëÑàÐâì áÛÐÙÔë Ø ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ áÛÐÙÔ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ àØáãÝÚÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå

 • Страница 106 из 190

  ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²àÕÜï Ø ÔÐâÐ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ÇÐáë - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÚÐ âÕÚãéÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑÞà çÐáÞÒÞÓÞ ßÞïáÐ Ø äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ. • ´ÐâÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ãáâÐÝÞÒÚÐ

 • Страница 107 из 190

  Ø× áßØáÚÐ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï äãÝÚæØØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÕàØâÕ (ßãáâÞ). ´Ûï ÝÐ×ÝÐçÕÝØï ÔàãÓÞÙ äãÝÚæØØ ÔÛï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì. ÍâÞ ÜÕÝî ÜÞÖÕâ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ßàØ àÐÑÞâÕ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ. • ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë - ÒÚÛîçÕÝØÕ äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ßàÞØ×ÝÕáÕÝØÕÜ ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ.

 • Страница 108 из 190

  áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÐÚáÕááãÐàë, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ á ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ íâØå ãáâàÞÙáâÒ. ² ÝÕÚÞâÞàëå àÕÓØÞÝÐå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áÒï×Ø Bluetooth ×ÐßàÕéÕÝÞ.

 • Страница 109 из 190

  ÞåÒÐâÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞßà. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Bluetooth ÔÛï áÞßàïÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Bluetooth á âÕÛÕäÞÝÞÜ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ âàÕÑãÕâáï âÞÛìÚÞ ßàØ ßÕàÒÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáÛÕ áÞÕÔØÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå. ±ÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Bluetooth

 • Страница 110 из 190

  IrDA. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ÔÐÝÝëÜØ á ÐÝÐÛÞÓØçÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ØÛØ ÔàãÓØÜ áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÜßìîâÕàÞÜ). ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ (¸º) ÛãçÐ Ò ÓÛÐ×Ð, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ ÔàãÓØÕ ¸ºãáâàÞÙáâÒÐ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÞâÝÞáØâáï Ú ÛÐ×ÕàÝëÜ Ø×ÔÕÛØïÜ ÚÛÐááÐ 1. ¿àØ

 • Страница 111 из 190

  ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâ-ßàÞâÞÚÞÛÐ (IP). GPRS ïÒÛïÕâáï ÞÔÝØÜ Ø× áßÞáÞÑÞÒ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÔÞáâãß Ú áÕâïÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÝÐßàØÜÕà, Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕåÝÞÛÞÓØï EGPRS (àÐáèØàÕÝÝëÙ áâÐÝÔÐàâ GPRS) ÐÝÐÛÞÓØçÝÐ GPRS, ÞÔÝÐÚÞ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚãî

 • Страница 112 из 190

  • ¿ÞÔÚÛîçÐÕÜÞ - àÕÓØáâàÐæØï Ø ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á (E)GPRS ÒëßÞÛÝïîâáï ßÞ ×ÐßàÞáã ßàØÛÞÖÕÝØï, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ×ÐÒÕàèÐÕâáï ßàØ ÒëåÞÔÕ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÔÕÜÐ (E)GPRS ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã ßÞ âÕåÝÞÛÞÓØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth, çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî

 • Страница 113 из 190

  ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÙ ÚÐàâë ÔÛï ßÕàÕÝÞáÐ ÔÐÝÝëå ßÞÔÚÛîçØâÕ ÚÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø Ò ÞâÒÕâ ÝÐ ×ÐßàÞá âÕÛÕäÞÝÐ ²ÚÛîçØâì ßÕàÕÔÐçã ßÞ USB? ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÐÑÕÛï ßàØ àÐÑÞâÕ á ßÐÚÕâÞÜ PC Suite ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛÞÝ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÙ ÚÐàâë ßàØ àÐÑÞâÕ âÕÛÕäÞÝÐ á ßÐÚÕâÞÜ

 • Страница 114 из 190

  • ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà > ²ÚÛ. ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå ÚÛÐÒØèÐÜ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ (2 - 9) ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÝÐÖÐâØÕÜ Ø ãÔÕàÖÐÝØÕÜ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ æØäàÞÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ. • ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï > ²ÚÛîçØâì - ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁÜ.

 • Страница 115 из 190

  • °ÒâÞÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë - ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÜÞÖÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐâìáï çÕàÕ× ×ÐÔÐÝÝëÙ ØÝâÕàÒÐÛ ÒàÕÜÕÝØ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï Ø ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ×ÐÔÕàÖÚØ Ò ÔØÐßÐ×ÞÝÕ Þâ 5 áÕÚãÝÔ ÔÞ 60 ÜØÝãâ. • ·ÐéØâÝÐï ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë -

 • Страница 116 из 190

  • ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ/ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÜÕÛÞÔØØ ßàØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. °ÚáÕááãÐàë ÍâÞ ÜÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ (ØÛØ ÑëÛ ßÞÔÚÛîçÕÝ àÐÝÕÕ) Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÚáÕááãÐàã. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > °ÚáÕááãÐàë. ¼ÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ

 • Страница 117 из 190

  • ÂÕÚáâÞäÞÝ > ²ÚÛîçØâì âÕÚáâÞäÞÝ > ´Ð - ÐÚâØÒØ×ÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕâÐÙßÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒÜÕáâÞ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ØÛØ ÚÞÜßÛÕÚâÐ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø. ºÞÝäØÓãàÐæØï ¼ÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ Ò âÕÛÕäÞÝ ßÐàÐÜÕâàë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãîâáï ÔÛï ßàÐÒØÛìÝÞÙ àÐÑÞâë ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ãáÛãÓ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ:

 • Страница 118 из 190

  • ²ëÑàÐâì áâÔ ÝÐÑÞà ÒÞ ÒáÕå ßàØÛÞÖ. - ÐÚâØÒØ×ÐæØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ. • ¿àÕÔßÞçâØâÕÛìÝ. âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - ßàÞáÜÞâà áÞåàÐÝÕÝÝëå âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ. ²ëÔÕÛØâÕ âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¸ÝäÞàÜÐæØï - ßàÞáÜÞâà ØÜÕÝØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ Ø

 • Страница 119 из 190

  • ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ - ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÑãÔÕâ ÒëÒÞÔØâìáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PIN-ÚÞÔÐ. ½ÕÚÞâÞàëÕ SIM-ÚÐàâë ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì äãÝÚæØî ×ÐßàÞáÐ PIN-ÚÞÔÐ. • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ×ÐßàÕâ ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ßÐàÞÛì

 • Страница 120 из 190

  ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝÐï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ (ÝÐßàØÜÕà, ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÞÝâÐÚâë), ÝÕ ãÔÐÛïÕâáï. ■ ¼ÕÝî ÞßÕàÐâÞàÞÒ ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú ßÞàâÐÛã ãáÛãÓ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëå ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÕâØ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø ×ÝÐçÞÚ ÞßàÕÔÕÛïîâáï ÞßÕàÐâÞàÞÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã

 • Страница 121 из 190

  ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÒÜÕáâØÜãî ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝãî ÚÐàâã. ½Ð ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÙ ÚÐàâÕ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ åàÐÝØâì ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ØÓàë Java. ´Ûï àÐÑÞâë á ßÐßÚÐÜØ Ø äÐÙÛÐÜØ: 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ³ÐÛÕàÕï. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áßØáÞÚ ßÐßÞÚ. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ßÐßÚØ ÄÞâÞ, ºÛØßë, ¼ã×ëÚÐ, ÂÕÜë,

 • Страница 122 из 190

  • ·ÐÓàã×ÚÐ, ÃÔÐÛØâì, ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì, ¿àØÜÕÝØâì âÕÜã, ÁÔÕÛÐâì äÞÝÞÜ, ´Ûï ×ÒÞÝÚÐ, ¸ÝäÞàÜÐæØï, ²ÐàØÐÝâ ÒØÔÐ, ÁÞàâØàÞÒÚÐ, ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã, ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ. • ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. • ÃÔÐÛØâì ÒáÕ - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒáÕå

 • Страница 123 из 190

  ■ ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ á ÝÐÔÕÖÝÞÙ ×ÐéØâÞÙ Þâ ÞßÐáÝëå ßàÞÓàÐÜÜ. ºÐÜÕàÐ ²áâàÞÕÝÝÐï ÚÐÜÕàÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÝØÜÐâì äÞâÞÓàÐäØØ Ø ×ÐßØáëÒÐâì ÒØÔÕÞÚÛØßë. ÄÞâÞÓàÐäØØ áÞåàÐÝïîâáï Ò äÞàÜÐâÕ JPEG, Ð ÒØÔÕÞÚÛØßë -

 • Страница 124 из 190

  ²ëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë Ø ×ÐÔÐÙâÕ äãÝÚæØî Ø× áßØáÚÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÃÒÕÛØçØâì, ×ÐâÕÜ ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ ØÛØ ÒÛÕÒÞ. ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 6230i ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áêÕÜÚã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ á àÐ×àÕèÕÝØÕÜ 1280å1024 ßØÚáÕÛÐ. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ äÞâÞÓàÐäØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ á ÔàãÓØÜ

 • Страница 125 из 190

  ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø ÜãÛìâäØÛìÜë. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝ âÐÚÖÕ ßàÞáÜÞâà áÞÒÜÕáâØÜëå ÒØÔÕÞßÞâÞÚÞÒ á áÕâÕÒÞÓÞ áÕàÒÕàÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ¼¼ ßàÞØÓà. > ¾âÚà. "³ÐÛÕàÕî", ·ÐÚÛÐÔÚØ, ½Ð ÐÔàÕá ØÛØ ·ÐÓàã×ÚÐ äÐÙÛÞÒ. ² àÕÖØÜÕ àÐÑÞâë á ÐãÔØÞ- ØÛØ ÒØÔÕÞßÞâÞÚÐÜØ ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì ßÕàÕÜÞâÚã ÝÐ×ÐÔ (Rew) ØÛØ

 • Страница 126 из 190

  ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝ Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÙ ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï Üã×ëÚÐÛìÝëå ÔÞàÞÖÕÚ, ×ÒãÚÞ×ÐßØáÕÙ Ø ÔàãÓØå ÐãÔØÞäÐÙÛÞÒ Ò äÞàÜÐâÕ MP3, MP4 ØÛØ AAC, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Audio Manager. ÄÐÙÛë MP3 Ø AAC åàÐÝïâáï ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ MMC

 • Страница 127 из 190

  ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕÜÞÜ ÜÕáâÕ. . ¾âßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã ÔÛï ÞáâÐÝÞÒÚØ Ò 3. ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ . ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ, âÐÚ ÚÐÚ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú âàÐÒÜØàÞÒÐÝØî ÞàÓÐÝÞÒ áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ

 • Страница 128 из 190

  • ÍÚÒÐÛÐÙ×.(ÜÕÔØÐ) - ÞâÚàëâØÕ áßØáÚÐ ÝÐÑÞàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ íÚÒÐÛÐÙ×ÕàÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà ÝÐ áâà. 133. • ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ - ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï çÕàÕ× ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ØÛØ áÞÒÜÕáâØÜãî ÜØÝØÓÐàÝØâãàã, ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÝãî Ú âÕÛÕäÞÝã. ÁÞÒÕâ. µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã

 • Страница 129 из 190

  ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ àÐÔØÞßÕàÕÔÐç 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÀÐÔØÞ. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞàïÔÚÞÒëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐ×ÒÐÝØÕ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ (ÕáÛØ ØÝäÞàÜÐæØï Þ ÚÐÝÐÛÕ áÞåàÐÝÕÝÐ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ) Ø çÐáâÞâÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÝÞßÞÚ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ ØÝâÕàäÕÙáÐ , , ØÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ

 • Страница 130 из 190

  ¾áÝÞÒÝëÕ äãÝÚæØØ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÕ • ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ²ëÚÛîçØâì. • ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÐÙÔÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ÁÞåàÐÝØâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÝÐ áâà. 129. ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 20 àÐÔØÞáâÐÝæØÙ. • ´Ûï

 • Страница 131 из 190

  • ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ çÕàÕ× ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (ØÛØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàã) ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-âë > ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (ØÛØ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ). ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ Ú âÕÛÕäÞÝã. ¿àÞÒÞÔ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÒëßÞÛÝïÕâ äãÝÚæØî ÐÝâÕÝÝë. ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ÜÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë ØÛØ

 • Страница 132 из 190

  2. ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë ÝÐçÐâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ·ÐßØáÐâì. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐßØáØ ÒáÕÜ ãçÐáâÝØÚÐÜ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßàØÜÕàÝÞ ÚÐÖÔëÕ ßïâì áÕÚãÝÔ ßÞÔÐÕâáï âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ. ¿àØ ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÔÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑëçÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ àïÔÞÜ á ãåÞÜ. 3. ´Ûï

 • Страница 133 из 190

  ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï ÜÞÖÝÞ ãßàÐÒÛïâì ÚÐçÕáâÒÞÜ ×ÒãÚÐ ßãâÕÜ ãáØÛÕÝØï ØÛØ ÞáÛÐÑÛÕÝØï çÐáâÞâÝëå ÔØÐßÐ×ÞÝÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ > ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà. ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ÝÐÑÞàÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÝÐÑÞàÞÒ íÚÒÐÛÐÙ×ÕàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ.. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ, Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÛØ

 • Страница 134 из 190

  ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå Ø âÐàØäÐå, Ð âÐÚÖÕ ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÃáÛãÓØ àÞãÜØÝÓÐ ÜÞÓãâ ØÜÕâì ÑÞÛÕÕ ÖÕáâÚØÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï, çÕÜ ÞÑëçÝëÕ Òë×ÞÒë. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ãáÛãÓØ PTT ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ßÐàÐÜÕâàë ãáÛãÓØ PTT. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ÝÐ áâà.

 • Страница 135 из 190

  • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áÕÐÝá ÑàÐã×ÕàÐ Ø ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâÕÒëÜ ßÞàâÐÛÞÜ PTT ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ PTT ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ãáÛãÓÞÙ PTT ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > PTT > ²ÚÛîçØâì PTT. ·ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ PTT.

 • Страница 136 из 190

  ¿ÞáëÛÚÐ ÓàãßßÞÒÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÓàãßßÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ. ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ÔÞáâãßÐ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßáÕÒÔÞÝØÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ØÜï Óàãßßë. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ ÛîÑÞÙ ÓàãßßÕ, ÚàÞÜÕ ÞáÝÞÒÝÞÙ, Ò ÜÕÝî PTT ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÞÚ Óàãßß,

 • Страница 137 из 190

  • ´Ûï ßÞáëÛÚØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ßàØÝïâëå ×ÐßàÞáÞÒ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑàÐâÝëÕ Òë×ÞÒë. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ßáÕÒÔÞÝØÜ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àØÕÜ ÓàãßßÞÒëå ØÛØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ ºÞàÞâÚØÙ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ÒåÞÔïéÕÜ ÓàãßßÞÒÞÜ ØÛØ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÜ

 • Страница 138 из 190

  Òë×ÞÒÐ Þâ ÐÑÞÝÕÝâÐ, ÝÕ ÒÝÕáÕÝÝÞÓÞ Ò áßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ, ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÕÓÞ ØÜï Ò áßØáÚÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ¿ÕàÕÔÐçÐ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ·ÐßàÞá ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì áÛÕÔãîéØÜØ áßÞáÞÑÐÜØ. • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ Ø× áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÕÝî PTT ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÞÚ ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ²ëÔÕÛØâÕ

 • Страница 139 из 190

  3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÞâßàÐÒØâÕÛî ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ·ÐßàÞáØâì Þ/Ò. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ×ÐßàÞáÐ ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛ.. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ áÒÕÔÕÝØÙ ÞÑ ÞâßàÐÒØâÕÛÕ ×ÐßàÞáÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ 1. ´Ûï ÞâÚàëâØï áßØáÚÐ ¾ÑàÐâÝëÕ Òë×ÞÒë ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ßáÕÒÔÞÝØÜÞÒ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ, ÚÞâÞàëÕ

 • Страница 140 из 190

  ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì ÚÐÚ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÐÔàÕáÐ PTT Ú ØÜÕÝØ Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑ. Ò ÚÞÝâÐÚâë. ÁÞ×ÔÐÝØÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚÐ Óàãßß ¿àØ Òë×ÞÒÕ Óàãßßë ÒáÕ ãçÐáâÝØÚØ, ßàØáÞÕÔØÝØÒèØÕáï Ú íâÞÙ ÓàãßßÕ, ßÞÛãçÐîâ Òë×ÞÒ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. ºÐÖÔëÙ ãçÐáâÝØÚ Ò ÓàãßßÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ßáÕÒÔÞÝØÜÞÜ,

 • Страница 141 из 190

  2. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ãàÞÒÝï ×ÐéØâë Óàãßßë ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚàëâÐï ÓàãßßÐ ØÛØ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ÒÐàØÐÝâÐ ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞ×ÔÐÕâáï ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÐï çÐáâì ÐÔàÕáÐ Óàãßßë; íâã çÐáâì ÐÔàÕáÐ çÛÕÝë Óàãßßë ÝÕ ÜÞÓãâ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ßàØ ßÞÛãçÕÝØØ ßàØÓÛÐèÕÝØï Ò Óàãßßã. ¿àØÓÛÐèÐâì ÝÞÒëå

 • Страница 142 из 190

  3. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Óàãßßë Ò âÕÛÕäÞÝ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞáâÞïÝØÕ Óàãßßë: ¾áÝÞÒÝÐï, ¿àÞáÛãèØÒÐÕÜ. ØÛØ ½ÕÐÚâØÒÝÐ. ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ßàØÓÛÐèÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ > ´Ð ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà > ¾âÜÕÝÐ > ´Ð. ¿ÐàÐÜÕâàë PTT ÁãéÕáâÒãÕâ ÔÒÐ ÒØÔÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ PTT: ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ Ø àÐÑÞçØÕ

 • Страница 143 из 190

  • ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ßàØÕÜ ÒåÞÔïéØå ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ´ÒãáâÞàÞÝÝØÕ Òë×ÞÒë > ²ÚÛ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ßÞáëÛÚã Ø ×ÐßàÕâØâì ßàØÕÜ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå Òë×ÞÒÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâì ãáÛãÓØ, ÚÞâÞàëÕ ×ÐÜÕéÐîâ íâØ ßÐàÐÜÕâàë. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ

 • Страница 144 из 190

  ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ØÛØ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, Ú âÕÛÕäÞÝã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ. ² ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ âÕÛÕäÞÝ

 • Страница 145 из 190

  ºÐÛÕÝÔÐàì ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ºÐÛÕÝÔÐàì. ÁÕÓÞÔÝïèÝïï ÔÐâÐ ÒëÔÕÛÕÝÐ àÐÜÚÞÙ. ´Ðâë, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÞåàÐÝÕÝë ×ÐÜÕâÚØ, ÒëÔÕÛÕÝë ÖØàÝëÜ èàØäâÞÜ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÕÔÕÛØ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¾Ñ×Þà ÝÕÔÕÛØ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ×ÐÜÕâÞÚ ÚÐÛÕÝÔÐàï ÒëÑÕàØâÕ ÞÑ×Þà ÜÕáïæÐ

 • Страница 146 из 190

  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ²ëÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÐ ×ÐÜÕâÚÐ Þ Òë×ÞÒÕ ( ), áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì, ÝÐÖÐÒ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï

 • Страница 147 из 190

  ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì äãÝÚæØî Ø×ÜÕÝÕÝØï ßàØÞàØâÕâÐ ØÛØ ÒàÕÜÕÝØ ×ÐÒÕàèÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ ßÞÜÕâØâì ×ÐÜÕâÚã ÚÐÚ ÒëßÞÛÝÕÝÝãî. ·ÐÜÕâÚØ ÍâÐ äãÝÚæØï áÛãÖØâ ÔÛï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ ×ÐÜÕâÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×Õà > ·ÐÜÕâÚØ. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ßÕàÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒ., Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ

 • Страница 148 из 190

  ¿àØ ßÕàÒÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞßàÕÔÕÛØâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÔÛï ×ÐéØâë ×ÐèØäàÞÒÐÝÝëå ÔÐÝÝëå. ² ßÞÛÕ ·ÐÔÐâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ: ÒÒÕÔØâÕ ÚÛîç Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º ÔÛï ÕÓÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï. ² ßÞÛÕ ¿ÞÒâÞàØâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ: ßÞÒâÞàÝÞ ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÝÐ áâà. 22.

 • Страница 149 из 190

  Ø ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïå. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå ÚÐàâ ÝÐ áâà. 149. • ±ØÛÕâë - áÞåàÐÝÕÝØÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÙ ÞÑ íÛÕÚâàÞÝÝëå ÑØÛÕâÐå, ßàØÞÑàÕâÕÝÝëå á ßÞÜÞéìî ÜÞÑØÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÑØÛÕâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¿ÞÚÐ×Ðâì. • ºÒØâÐÝæØØ - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÚÒØâÐÝæØÙ, ßÞÔâÒÕàÖÔÐîéØå íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßÞÚãßÚØ.

 • Страница 150 из 190

  »ØçÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÞÜÕàÐ áçÕâÞÒ, ßÐàÞÛØ ØÛØ ÚÞÔë. 1. ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ »ØçÝ. ×ÐÜÕâÚØ. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ×ÐÜÕâÚØ Ò ßãáâÞÙ áßØáÞÚ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÒÞÕ, Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒÞÕ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐÜÕâÚã Ø ÕÕ

 • Страница 151 из 190

  1. ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞä. ÑãÜÐÖÝ. 2. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ ßàÞäØÛï ÑãÜÐÖÝØÚÐ ßàØ ÞâáãâáâÒØØ ÔàãÓØå ßàÞäØÛÕÙ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÒÞÕ. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒÞÕ. 3. ·ÐßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÞÛï. ½ÕÚÞâÞàëÕ ßÞÛï áÞÔÕàÖÐâ ÔÐÝÝëÕ, ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÑàÐâì Ø× ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ÍâØ ÔÐÝÝëÕ

 • Страница 152 из 190

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÑãÜÐÖÝØÚÐ ¾âÚàÞÙâÕ ÑãÜÐÖÝØÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÚÛîçÐ ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÜÕÝïâì ÚÛîç. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ÚÞÔÐ Ø âØßÐ RFID (àÐÔØÞçÐáâÞâÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ) ÒëÑÕàØâÕ RFID > ºÞÔ RFID Ø ÂØß RFID. ÂÕåÝÞÛÞÓØï RFID ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ×ÐéØâã ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå ÞßÕàÐæØÙ. ¿ÞàïÔÞÚ ÞßÛÐâë

 • Страница 153 из 190

  • ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå Ò âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßÞÚãßÚØ ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÐï ÚÒØâÐÝæØï. • ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚà. ÑãÜÐÖÝØÚ. ±ãÜÐÖÝØÚ ×ÐÚàëÒÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ, ÕáÛØ ÕÓÞ ÝÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò âÕçÕÝØÕ 5 ÜØÝãâ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ ÔÞáâãßÕ Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ á

 • Страница 154 из 190

  • ¿ÞÔßØáÐâìáï ÝÐ ãáÛãÓã áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. • ¿ÞÛãçØâì ßÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÝÐ áâà. 154. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ 1. ²ëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâàë ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ÚÞâÞàëÕ ÑãÔãâ

 • Страница 155 из 190

  2. ²ëÑÕàØâÕ ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞ-ÒÐâì á áÕàÒÕàÞÜ > ¿ÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ áØÝåàÞÝØ×ÐæØî. ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒëÑÕàØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ: ÁâÐÝÔÐàâ ØÛØ ¿ÕàáÞÝ. ÚÞÝäØÓãà.. ÃçÕâÝÐï ×ÐßØáì - ÒëÑÕàØâÕ ãçÕâÝãî ×ÐßØáì ãáÛãÓØ

 • Страница 156 из 190

  ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï ¸Óàë ¿àÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ áÞÔÕàÖØâ àïÔ ØÓà. ·ÐßãáÚ ØÓàë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖÕÝØï > ¸Óàë. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî ØÓàã Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚà. ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú ØÓàÐÜ, áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ áâà. 157. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà

 • Страница 157 из 190

  ºÞÛÛÕÚæØï ¿àÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ áÞÔÕàÖØâ àïÔ ßàØÛÞÖÕÝØÙ JavaTM, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ Nokia. ·ÐßãáÚ ßàØÛÞÖÕÝØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖÕÝØï > ºÞÛÛÕÚæØï. ²ëÔÕÛØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚà. ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ • ÃÔÐÛØâì -

 • Страница 158 из 190

  ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßàØÛÞÖÕÝØï Java J2METM. ¿ÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ÔÐÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ á ÝÐÔÕÖÝÞÙ ×ÐéØâÞÙ Þâ

 • Страница 159 из 190

  • ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ áÛãÖØâ ßàÞÓàÐÜÜÐ Nokia Application Installer (Ø× ßÐÚÕâÐ PC Suite). ² ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Web-ã×Ûë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå ã×ÛÞÒ.

 • Страница 160 из 190

  ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖÕÝØï > ÍÚáâàÐ > ºÐÛìÚãÛïâÞà. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ¾ÑÜÕÝÝëÙ Úãàá. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ÔÒãå ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå äãÝÚæØÙ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ #) Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾º. ·ÝÐçÕÝØÕ ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ

 • Страница 161 из 190

  ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ´Ûï ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÝÐÖÜØâÕ ·ÐÝÞÒÞ. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï Ø×ÜÕàÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, ßàØ íâÞÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå ÞâáçÕâÞÒ Ø ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ²Þ ÒàÕÜï àÐÑÞâë áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔàãÓØÜØ äãÝÚæØïÜØ

 • Страница 162 из 190

  • ºàãÓÐÜØ - ÒëßÞÛÝÕÝØÕ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ×ÐÜÕàÐ ÒàÕÜÕÝØ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. • ¿àÞÔÞÛÖØâì - ßàÞáÜÞâà Ø×ÜÕàÕÝØï, ÒëßÞÛÝïÕÜÞÓÞ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. • ¿ÞáÛÕÔÝÕÕ - ßàÞáÜÞâà ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ àÕ×ãÛìâÐâÐ Ø×ÜÕàÕÝØÙ, ßÞÚÐ×ÐÝØï áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÕ ÑëÛØ áÑàÞèÕÝë. • ¿ÞÚÐ×Ðâì ØÛØ

 • Страница 163 из 190

  ¾áÝÞÒÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÔÞáâãßÕ Ø ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ 1. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï á áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÙ ãáÛãÓÞÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐ áâà. 163. 2. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ãáÛãÓÞÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÝÐ áâà. 163. 3. ½ÐçÝØâÕ

 • Страница 164 из 190

  1. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ºÞÝäØÓãàÐ-æØï. 2. ²ëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ¾âÞÑàÐÖÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ ãáÛãÓã ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ: ÁâÐÝÔÐàâ ØÛØ ¿ÕàáÞÝ. ÚÞÝäØÓãà..

 • Страница 165 из 190

  ÁÛÕÔãÙâÕ ãÚÐ×ÐÝØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. µáÛØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÒëÑàÐÝ GPRS, Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà . µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ (E)GPRS

 • Страница 166 из 190

  • ´ÞÑÐÒ. ×ÐÚÛÐÔÚã - áÞåàÐÝÕÝØÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë. • ·ÐÚÛÐÔÚØ - ÔÞáâãß Ú áßØáÚã áÞåàÐÝÕÝÝëå ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 169. • ÄãÝÚæØØ áâàÐÝØæë - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ ÔÛï âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë. • ¸áâÞàØï - ÒëÒÞÔ áßØáÚÐ ÐÔàÕáÞÒ URL, ßÞáÕéÕÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ. • ÁáëÛÚØ ×ÐÓàã×ÚØ -

 • Страница 167 из 190

  ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚÐ ÒØÔÐ, Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÒÐàØÐÝâë: • ¿ÕàÕÝÞá âÕÚáâÐ > ²ÚÛîçØâì - ßÕàÕÝÞá âÕÚáâÐ ÝÐ áÛÕÔãîéãî áâàÞÚã ÔØáßÛÕï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ¾âÚÛîçØâì âÕÚáâ

 • Страница 168 из 190

  ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ > Web-ÐÔàÕáÐ Unicode (UTF-8) > ²ÚÛîçØâìßÕàÕÔÐçÐ ÐÔàÕáÞÒ URL Ò ÚÞÔØàÞÒÚÕ UTF-8. ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà âàÕÑãÕâáï ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú Web-áâàÐÝØæÕ ÝÐ ØÝÞáâàÐÝÝÞÜ ï×ëÚÕ. ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á ã×ÛÐ áÕâØ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë áÞåàÐÝïîâáï Ò

 • Страница 169 из 190

  ·ÐÚÛÐÔÚØ °ÔàÕáÐ áâàÐÝØæ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÒØÔÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. 1. ² áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ ÒëÑÕàØâÕ ²Ðà-âë > ·ÐÚÛÐÔÚØ, ÛØÑÞ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ·ÐÚÛÐÔÚØ. 2. ²ëÔÕÛØâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ áâàÐÝØæë, áÒï×ÐÝÝÞÙ á

 • Страница 170 из 190

  ·ÐÓàã×. ÜÕÛÞÔØÙ, ·ÐÓàã×. ÓàÐäØÚØ, ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà, ·ÐÓàã×ÚÐ ÒØÔÕÞ, ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ ØÛØ ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖ. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ á ÝÐÔÕÖÝÞÙ ×ÐéØâÞÙ Þâ ÞßÐáÝëå ßàÞÓàÐÜÜ. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàØÝØÜÐâì

 • Страница 171 из 190

  • ´Ûï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ÝÐ ßàØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÁÛãÖÕÑÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï > ²ÚÛ. ØÛØ ¾âÚÛ. • ´Ûï ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ âÞÛìÚÞ Ø× ØáâÞçÝØÚÞÒ, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ÄØÛìâà áÞÞÑéÕÝØÙ > ²ÚÛîçØâì. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÔÕÖÝ.

 • Страница 172 из 190

  ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÐï âÞàÓÞÒÛï). ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜ áÕàâØäØÚÐâ Ø, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì, ÝÐåÞÔïéØÙáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ

 • Страница 173 из 190

  • ¸×ÜÕÝØâì PIN ÜÞÔãÛï - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ PIN-ÚÞÔÐ ÜÞÔãÛï (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ). ²ÒÕÔØâÕ âÕÚãéØÙ PIN-ÚÞÔ ÜÞÔãÛï, ×ÐâÕÜ ÔÒÐÖÔë ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒëÙ ÚÞÔ. • ¸×ÜÕÝØâì PIN ßÞÔßØáØ - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÚÞÔÐ PIN ÔÛï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ²ëÑÕàØâÕ PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ

 • Страница 174 из 190

  áÞåàÐÝØâì Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ áÕàâØäØÚÐâÞÒ æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë > ÁÕàâØäØÚÐâë ÐÒâÞàØ×ÐæØØ ØÛØ ÁÕàâØäØÚÐâë

 • Страница 175 из 190

  ¾âáãâáâÒØÕ ×ÝÐçÚÐ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ Þ×ÝÐçÐÕâ ÝÐàãèÕÝØÕ ×ÐéØâë, ßÞíâÞÜã ÝØ Ò ÚÞÕÜ áÛãçÐÕ ÝÕ ÒÒÞÔØâÕ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÕ ÔÐÝÝëÕ, ÝÐßàØÜÕà, PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ. ²ÝØÜÐâÕÛìÝÞ ßàÞçâØâÕ ÒëÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÚáâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔßØá. ÔÛï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÔßØáÐâì íâÞâ âÕÚáâ. ²Õáì âÕÚáâ ÜÞÖÕâ ÝÕ ßÞÜÕáâØâìáï ÝÐ ÞÔÝÞÜ

 • Страница 176 из 190

  ÞÑÜÕÝØÒÐÕâáï á áÕâìî); ÔÛï íâÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂÕÛÕäÞÝ > ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM > Á ×ÐßàÞáÞÜ. ´Þáâãß Ú âÐÚØÜ ãáÛãÓÐÜ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßãâÕÜ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ×Ð ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÕâ ÝÐçØáÛïâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÞßÛÐâÐ. Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. 176

 • Страница 177 из 190

  7. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸ºßÞàâ, ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå (DKU-2) âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ

 • Страница 178 из 190

  ¿àØ àÐÑÞâÕ Ò àÕÖØÜÕ HSCSD íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï áãéÕáâÒÕÝÝÞ ÑëáâàÕÕ, çÕÜ ÒÞ ÒàÕÜï ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ ØÛØ ÞÑëçÝëå Òë×ÞÒÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞÔáÞÕÔØÝØâì âÕÛÕäÞÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÔÕÜÐ (E)GPRS ÝÐ áâà.

 • Страница 179 из 190

  8. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,

 • Страница 180 из 190

  ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15°C...25°Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ

 • Страница 181 из 190

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ.

 • Страница 182 из 190

  • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ´Ûï çØáâÚØ ÞÑêÕÚâØÒÐ ÚÐÜÕàë, ÔÐâçØÚÐ àÐááâÞïÝØï, ÔÐâçØÚÐ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ Ø â. ß. ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÜïÓÚãî, çØáâãî Ø áãåãî âÚÐÝì. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ

 • Страница 183 из 190

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ, Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ

 • Страница 184 из 190

  ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ ÒÝÕèÝÕÓÞ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï Ø á ÔàãÓØÜØ áÒï×ÐÝÝëÜØ á íâØÜ ÒÞßàÞáÐÜØ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÜÕÔØæØÝáÚØÜ àÐÑÞâÝØÚÐÜ ØÛØ Ú Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛî ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ãçàÕÖÔÕÝØïå ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï, ÓÔÕ íâÞ ÔØÚâãÕâáï

 • Страница 185 из 190

  ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÕ áØáâÕÜë âÞàÜÞ×ÞÒ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë

 • Страница 186 из 190

  ■ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ. ² ÜÕáâÐå ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ. ¸áÚàÞÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÖÐàã

 • Страница 187 из 190

  ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ

 • Страница 188 из 190

  ■ ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áÕàâØäØÚÐæØØ (SAR) ´°½½¾µ ÃÁÂÀ¾¹Á²¾ Á¾¾Â²µÂÁ²õ ¼µ¶´Ã½°À¾´½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼ º ÃÀ¾²½Î ¾±»Ãǵ½¸Ï À°´¸¾Ç°Á¾½¾¹ ͽµÀ³¸µ¹ ´ÐÝÝÞÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÔÕàÖØâ ßÕàÕÔÐâçØÚ Ø ßàØÕÜÝØÚ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÞÒ. ¾ÝÞ áÚÞÝáâàãØàÞÒÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ãçÕâÞÜ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÝÐ ßàÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï

 • Страница 189 из 190

  ½ÐØÑÞÛìèÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ áÞáâÐÒÛïÕâ 0,70 ²â/ ÚÓ ÞÚÞÛÞ ãåÐ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÞÑÛãçÕÝØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ íÝÕàÓØÕÙ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ (àïÔÞÜ á ãåÞÜ) ÛØÑÞ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 1,5 áÜ Þâ âÕÛÐ çÕÛÞÒÕÚÐ.

 • Страница 190 из 190

Инструкция для Nokia 6230i
Формат:pdf
Размер:1.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание