Инструкции для Nokia 7250. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 7250 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 7250 найдено 2 инструкции

Инструкция для Nokia 7250
Формат:pdf
Объем:165 страниц
Размер:1.9 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 166

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 9355179 ²ëßãáÚ 1

 • Страница 2 из 166

  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÍÛÕÚâàÞáÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -XXX Nokia 7250 (NHL-4J) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò

 • Страница 3 из 166

  © Nokia, 2003 Ó. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë. ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ

 • Страница 4 из 166

  ÒÚÛîçÐï (ÝÞ ÝÕ ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì) ÝÕïÒÝëÜØ ÓÐàÐÝâØïÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ, ÝÐÔÕÖÝÞáâØ ØÛØ áÞÔÕàÖÐÝØï íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ßÕàÕáÜÐâàØÒÐâì ØÛØ Ø×ÜÕÝïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ Ò ÛîÑÞÕ ÒàÕÜï ÑÕ×

 • Страница 5 из 166

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ......................................................................................................... 5 ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ .......................................................... 13 ¾ÑéÐï

 • Страница 6 из 166

  ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ........................................................................................... 31 ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ.......................................................................................................................... 34 ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ

 • Страница 7 из 166

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë............................................................... 58 ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ

 • Страница 8 из 166

  ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ................................................................................................ 81 ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝØ, ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï...................................................... 82 ÃÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø

 • Страница 9 из 166

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ .......................................................................................................................... 94 Ï×ëÚ

 • Страница 10 из 166

  ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ.................................................. ºÐÛÕÝÔÐàì........................................................................................................................................... ÁÞ×ÔÐÝØÕ ×ÐÜÕâÚØ

 • Страница 11 из 166

  Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï.................................................................................................................................. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø× âÕÛÕäÞÝÐ

 • Страница 12 из 166

  ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ........................................................................................................................ ÁÕàâØäØÚÐâë .................................................................................................................................. ÆØäàÞÒÐï ßÞÔßØáì

 • Страница 13 из 166

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞáìÑÐ Þ×ÝÐÚÞÜØâìáï á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞßÐáÝëÜ ßÞáÛÕÔáâÒØïÜ ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ ÔÐÛÕÕ Ò ÝÐáâÞïéÕÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ½Õ

 • Страница 14 из 166

  ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ Âµ»µÄ¾½¾¼ ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ÞÑëçÝÞÜàÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØïÔÞßãáÚÐîâáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ

 • Страница 15 из 166

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà

 • Страница 16 из 166

  ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÝÞáâïÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ ÜÞÔÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÕÓÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ ßàØÒÞÔØâ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ, ÞâÝÞáïéØåáï Ú âÕÛÕäÞÝã, Ø áÞ×ÔÐÕâ

 • Страница 17 из 166

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÚÛÕÙÚØ áÞÔÕàÖÐâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ ÓÐàÐÝâØÙÝëÙ âÐÛÞÝ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ßÞáâÐÒÚØ. ÝÐ ßàØÓÛÐáØâÕÛìÝëÙ ÑØÛÕâ Nokia Club Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ •

 • Страница 18 из 166

  • • • • ºÞÔ PIN2, ßÞáâÐÒÛïÕÜëÙ á ÝÕÚÞâÞàëÜØ SIM-ÚÐàâÐÜØ, âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ äãÝÚæØïÜ, ÝÐßàØÜÕà, áçÕâçØÚã âÐàØäÝëå ØÜßãÛìáÞÒ. µáÛØ ÚÞÔ PIN ÒÒÕÔÕÝ ÝÕÒÕàÝÞ âàØ àÐ×Ð ßÞÔàïÔ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï áÞÞÑéÕÝØÕ SIM-ÚÐàâÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ Ø ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÚÞÔÐ PUK. ºÞÔ PUK ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï

 • Страница 19 из 166

  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 7250 áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ò ßÞÒáÕÔÝÕÒÝÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, ÚÐÜÕàÐ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ø ßà. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï íâÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÒëßãáÚÐÕâáï ÝÐÑÞà æÒÕâÝëå ßÐÝÕÛÕÙ Nokia Xpress-onTM. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ×ÐÜÕÝÕ

 • Страница 20 из 166

  ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßàØ ÝÐáâàÞÙÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 63. ■ ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ (MIDI) ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ - íâÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ×ÒãÚÞÒëå ÚÞÜßÞÝÕÝâÞÒ, çâÞ áÞ×ÔÐÕâ ÕáâÕáâÒÕÝÝÞáâì ×ÒãçÐÝØï ÜÕÛÞÔØÙ. ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áØÓÝÐÛÐå Òë×ÞÒÐ

 • Страница 21 из 166

  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ■ ÃáÛãÓÐ ×ÐÓàã×ÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá (OTA) ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì WAP, MMS, GPRS Ø ÔàãÓØÕ ãáÛãÓØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ßàÐÒØÛìÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë. ÍâØ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò áÞÞÑéÕÝØØ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, âÞÓÔÐ ÒáÕ, çâÞ âàÕÑãÕâáï áÔÕÛÐâì

 • Страница 22 из 166

  • ÁÞåàÐÝØâÕ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ßÐàÐÜÕâàë GPRS ÔÛï ÒáÕå ßàØÛÞÖÕÝØÙ, ØáßÞÛì×ãîéØå GPRS. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë ½ÐáâàÞÙÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ãáÛãÓÐÜ WAP ÝÐ áâà. 136, ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 71 Ø GPRS ÝÐ áâà. 134. ¿ÛÐâÐ ×Ð ÔÞáâãß GPRS Ø ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ âÐàØäÐå ÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ

 • Страница 23 из 166

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 1. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 2. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ

 • Страница 24 из 166

  ÍâØ ÚÛÐÒØèØ áÛãÖÐâ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ áßØáÚÐÜ ØÜÕÝ, âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ, ÜÕÝî ØÛØ ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ. 4. ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ Ø ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÐÜØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 25. 5. ºÛÐÒØèÐ áÛãÖØâ ÔÛï

 • Страница 25 из 166

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 4. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ. ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. 1. ½Ð×ÒÐÝØÕ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ àÐÑÞâÐÕâ âÕÛÕäÞÝ. 2. ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ,

 • Страница 26 из 166

  ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØÙ Ò ÜÕÝî ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ÝÐ áâà. 89. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 26. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ (Ò ÒØÔÕ æØäàÞÒëå çÐáÞÒ) áÛãÖØâ ÔÛï íÚÞÝÞÜØØ íÝÕàÓØØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ

 • Страница 27 из 166

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áâà. 66. ¿ÞÛãçÕÝÞ ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 70. ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ

 • Страница 28 из 166

  ¸ÝÔØÚÐâÞà ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØï (¸º-ßÞàâ ÝÐ áâà. 133). °ÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒáÕå ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ). ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ , ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà. 91. ØÛØ

 • Страница 29 из 166

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ¾ èÝãàÚÕ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ¿àÞÔÕÝìâÕ èÝãàÞÚ Ò ÞâÒÕàáâØÕ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ, Ø ×ÐâïÝØâÕ ßÕâÛî. ■ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ áâÕàÕÞÜØÝØÓÐàÝØâãàã HDS-3 Ú àÐ×êÕÜã Pop-Port âÕÛÕäÞÝÐ (áÜ. àØáãÝÞÚ). Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 29

 • Страница 30 из 166

  ¼ØÝØÓÐàÝØâãàã ÜÞÖÝÞ ÝÞáØâì, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved. 30

 • Страница 31 из 166

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ • ¼ØÝØÐâîàÝëÕ SIM-ÚÐàâë áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. • ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë: SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. • ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ

 • Страница 32 из 166

  2. ÁÝØÜØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà, ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ×Ð ÚàÐÙ Ø× ÓÝÕ×ÔÐ (3). 3. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, áÔÒØÝãÒ ÔÕàÖÐâÕÛì ÝÐ×ÐÔ (4) Ø ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ÒÒÕàå (5). 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (6). SIM-ÚÐàâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. Copyright © 2003

 • Страница 33 из 166

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 5. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7, 8). 6. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (9). 7. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ²áâÐÒìâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝÞÙ Ò äØÚáÐâÞà, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ Ò ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (10). ·ÐâÕÜ ÞßãáâØâÕ ßÐÝÕÛì ÝÐ äØÚáÐâÞàë ßÞ ÞÑÕØÜ áâÞàÞÝÐÜ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ßàØÖÜØâÕ ßÐÝÕÛì Ú

 • Страница 34 из 166

  ■ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¸ÔÕâ ×ÐàïÔÚÐ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ,

 • Страница 35 из 166

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï . µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ Ò âÕÛÕäÞÝ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²áâÐÒØâì SIM-ÚÐàâã ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ßÞÔåÞÔØâ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàã áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÕ

 • Страница 36 из 166

  Àµº¾¼µ½´°Æ¸¸ ¿¾ À°Æ¸¾½°»Ì½¾¼Ã ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Î µ»µÄ¾½°. ÂÕÛÕäÞÝ ÞáÝÐéÕÝ ÒáâàÞÕÝÝÞÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú

 • Страница 37 из 166

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï áÝÞÒÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ äãÝÚæØØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐ áâà. 94. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ

 • Страница 38 из 166

  2. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë áÝïâì ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì, ÐÚÚãàÐâÝÞ ÒëâïÝØâÕ äØÚáÐâÞà, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ ÝÐ ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝÕ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ, Ø× ÞâÒÕàáâØï Ò âÕÛÕäÞÝÕ (1) Ø ÞâÔÕÛØâÕ ßÐÝÕÛì Þâ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐçØÝÐï á ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝë. 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (2). Copyright © 2003 Nokia. All rights

 • Страница 39 из 166

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 4. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ áÝÐçÐÛÐ áÞÒÜÕáâØâÕ äØÚáÐâÞàë, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ, á áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ÞâÒÕàáâØïÜØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ (3), ×ÐâÕÜ ÐÚÚãàÐâÝÞ ÒáâÐÒìâÕ äØÚáÐâÞà ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ Ò ÞâÒÕàáâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ (4) Ø ßàØÖÜØâÕ ßÐÝÕÛì Ú âÕÛÕäÞÝã. 5. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì.

 • Страница 40 из 166

  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 41 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ • ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÜØâÕ Ø . ÛØÑÞ µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 70. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ

 • Страница 42 из 166

  3. ²ÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) ÝÞÜÕà ÝÞÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ë×ÞÒ. ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ßÕàÕÒÞÔØâáï Ò àÕÖØÜ ãÔÕàÖÐÝØï ÝÐ ÛØÝØØ. 4. ¿ÞáÛÕ ÞâÒÕâÐ ÐÑÞÝÕÝâÐ ßÞÔÚÛîçØâÕ ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäÕà.-áÒï×ì. 5. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÚÞÝäÕàÕÝæØØ ÝÞÒëå ãçÐáâÝØÚÞÒ

 • Страница 43 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÜï Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ, ÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâ ½ÞÜÕà ×ÐáÕÚàÕçÕÝ ÛØÑÞ ·ÒÞÝÞÚ. µáÛØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ áÞåàÐÝÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ØÜÕÝ, ÝÞÜÕàÐ ÚÞâÞàëå áÞÒßÐÔÐîâ á ÝÞÜÕàÞÜ Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï

 • Страница 44 из 166

  áâàÞÚã DTMF Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÐ ÞÖØÔÐÝØï (w) Ø áØÜÒÞÛÐ ßÐã×ë (p) ÝÐÖÜØâÕ ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐ× ÚÛÐÒØèã . ¿ÕàÕÚÛîçØâì - ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÐÚâØÒÝëÜ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜëÜ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÐÜØ, ¾âáëÛÚÐ - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÞÒ á ÞâÚÛîçÕÝØÕÜ Þâ ÞÑÞØå Òë×ÞÒÞÒ. ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì

 • Страница 45 из 166

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ - ×ÝÐçÞÚ .

 • Страница 46 из 166

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-Ýâë. ■ ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕâáï ÝÐÖÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×. ¼ÕâÞÔ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ

 • Страница 47 из 166

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 2. µáÛØ ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ áÛÞÒÞ, ÝÐÖÐÒ (ßàÞÑÕÛ) ØÛØ ÛîÑãî Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ (ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÚãàáÞàÐ Ò ÝÞÒãî ßÞ×ØæØî). µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔÑÞàÚÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ

 • Страница 48 из 166

  ´Ûï ÒÒÞÔÐ æØäàë Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã. • µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÞÔÝã Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÑãÚÒã. • ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ×ÝÐÚØ ßàÕßØÝÐÝØï

 • Страница 49 из 166

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÜÒÞÛ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ, ÝÐÖÜØâÕ , Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì áØÜÒÞÛ. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áØÜÒÞÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ´Ûï

 • Страница 50 из 166

  5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔØâÕ 15 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ á ÔØáßÛÕï ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 51 из 166

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÑÞÛìèØÝáâÒÐ Ø× ÝØå ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ÝÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. • ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. ² âÕçÕÝØÕ ÔÒãå áÕÚãÝÔ ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ

 • Страница 52 из 166

  ■ ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 3. SMS-ÇÐâ 4. ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï 5. ¸ÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 6. ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé. 7. ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë 2. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 6. ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ

 • Страница 53 из 166

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 5. ½ÐáâàÞÙÚØ 6. ±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë 7. ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ 8. ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ 9. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ 10.°ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë 4. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ 4. ½Ð ãÛØæÕ 5. ¿ÕÙÔÖÕà 5. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ½Ðáâà. ßàÐÒÞÙ ÚÝÞßÚØ ÒëÑÞàÐ 2. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 4. ÃáâÐÝÞÒÚØ

 • Страница 54 из 166

  8. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë 9. ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔáÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ 6. ÀÐÔØÞ 7. ºÐÜÕàÐ 1. °ÛìÑÞÜÝÞÕ äÞâÞ 2. ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ 3. °ÒâÞ-âÐÙÜÕà 4. ½ÐáâàÞÙÚÐ 8. ³ÐÛÕàÕï 1. ÁÜ. ßÐßÚØ 2. ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã 3. ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã 4. ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì 5. ÃáÛãÓØ ³ÐÛÕàÕØ 9. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ±ãÔØÛìÝØÚ 2. ºÐÛÕÝÔÐàì 3. ´ÕÛÐ 10.¸Óàë 1. ²ëÑàÐâì

 • Страница 55 из 166

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 11.¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ²×ïâì ßàØÛÞÖ. 2. ¿àØÚÛÐÔÝ.ãáÛãÓØ 3. ¿ÐÜïâì 12.ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ 3. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 4. ±ãÜÐÖÝØÚ 5. ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì 13.ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø 1. IR-ßÞàâ 2. GPRS 14.ÃáÛãÓØ 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2. ·ÐÚÛÐÔÚØ 3. ÁÕàÒØá-ßàØÕÜ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 5. ½Ð ÐÔàÕá 6. ¾çØáâØâì Úíè

 • Страница 56 из 166

  6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï (¼ÕÝî 1) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø áÞÞÑéÕÝØï

 • Страница 57 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÑÞÛìèÕ, çÕÜ áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï áÕâÕÒëÜ ÞßÕàÐâÞàÞÜ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë

 • Страница 58 из 166

  ÄãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ ßàØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÝÐÛ. • ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÒëÑÕàØâÕ ÀÐááëÛÚÐ. ¾âßàÐÒØÒ áÞÞÑéÕÝØÕ ÒáÕÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ, ÝÐÖÜØâÕ µáâì! • ´Ûï ÞâßàÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ àÕÖØÜÐ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ Ø

 • Страница 59 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 4. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 45. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï. ² ÞÑéÕÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ ÒåÞÔØâ ÔÛØÝÐ ÐÔàÕáÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø âÕÜë áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ²áâÐÒÚÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ Ò

 • Страница 60 из 166

  ¼ØÓÐîéØÙ ×ÝÐçÞÚ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßàØÝØÜÐâì ÝÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì Ø× ßÐßÚØ ¿àØÝïâÞÕ çÐáâì áâÐàëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÞÒÞÕ

 • Страница 61 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ÁÞåà.ÚÐàâØÝÚã ÒÞ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÚÐàâØÝÚØ Ò ßÐßÚÕ ÈÐÑÛÞÝë. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¾âÒÕâØâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ. ²ëÑÕàØâÕ ¸áåÞÔÝÞÕ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ò ÞâÒÕâ âÕÚáâÐ ØáåÞÔÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÞÔØÝ Ø× áâÐÝÔÐàâÝëå ÞâÒÕâÞÒ ØÛØ ¿ãáâÞÙ íÚàÐÝ. ´Ûï ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ

 • Страница 62 из 166

  ²áâÐÒÚÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ Ò âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë • ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ØÛØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ SMS ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ²ëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì èÐÑÛÞÝ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ èÐÑÛÞÝ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÒáâÐÒØâì Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. ²áâÐÒÚÐ ÚÐàâØÝÚØ Ò âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ • ²

 • Страница 63 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßÐßÚØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ßÐßÚØ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÐÝÝãî äãÝÚæØî ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ

 • Страница 64 из 166

  ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞâÜÕâØâì, çâÞ ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã, ÒÞ ÒàÕÜï ØÓàë ØÛØ ÒëßÞÛÝÕÝØï ÔàãÓÞÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï Java, Ð âÐÚÖÕ ÒÞ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ WAP ßÞ ÚÐÝÐÛã GSM (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒàãçÝãî ÝÐ áâà. 137). ¿ÞáÚÞÛìÚã ÔÞáâÐÒÚÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞ

 • Страница 65 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ÒáâÐÒÚØ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ µéÕ ÒÐàØÐÝâë, ²áâÐÒØâì ÝÞÜÕà. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ ÕÓÞ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. 3. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔ ÕÓÞ ÞâßàÐÒÚÞÙ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì. 4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐâì

 • Страница 66 из 166

  ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ²Þ ÒàÕÜï ßàØÕÜÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ÜãÛìâØßÛØÚÐæØÞÝÝëÙ ØÝÔØÚÐâÞà . ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà Ø âÕÚáâ ¿ÞÛãçÕÝÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÑé. ¼ØÓÐîéØÙ ØÝÔØÚÐâÞà ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ ßÐÜïâì

 • Страница 67 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¸×ÜÕÝØâì - àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï (àÕÔÐÚâØàÞÒÐâì ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØï, áÞ×ÔÐÝÝëÕ Ò ÔÐÝÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 64. • ´ÕâÐÛØ áÞÞÑé. - ßàÞáÜÞâà âÕÜë, àÐ×ÜÕàÐ Ø ÚÛÐááÐ áÞÞÑéÕÝØï. • ´Þß.ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒÛÞÖÕÝÝÞÙ ÚÐàâØÝÚÕ

 • Страница 68 из 166

  µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞÓÔÐ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ ØÝÔØÚÐâÞà Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ¿ÐÜïâì MMS ßÞÛÝÐ, áÜ. ßÞÛãçÕÝÝ.áÑé. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï

 • Страница 69 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÇÐâ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞàÓÐÝØ×ÞÒÐâì ÔØÐÛÞÓ á ÔàãÓØÜ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò äÞàÜÕ ÞÑÜÕÝÐ âÕÚáâÞÒëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì áÞåàÐÝÕÝØï ßàØÝïâëå Ø ßÕàÕÔÐÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ, ÞÔÝÐÚÞ Øå ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ çÐâÐ. ·Ð ÚÐÖÔÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ çÐâÐ ÝÐçØáÛïÕâáï ÞßÛÐâÐ ÚÐÚ ×Ð

 • Страница 70 из 166

  áØÜÒÞÛÞÜ ">" Ø ßáÕÒÔÞÝØÜÞÜ áÞÑÕáÕÔÝØÚÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï áÒÞÕÓÞ ßáÕÒÔÞÝØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ÇÐâ-ØÜï. ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ³ÞÛÞáÞÒÐï ßÞçâÐ (ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ) - íâÞ ãáÛãÓÐ áÕâØ, ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÙ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ ßÞÔßØáÚØ.

 • Страница 71 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë (ÝÐßàØÜÕà, Þ ßÞÓÞÔÕ ØÛØ âàÐÝáßÞàâÝÞÙ áØâãÐæØØ). ÁßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø Øå ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ GPRSáÞÕÔØÝÕÝØÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ Ò àÕÖØÜ

 • Страница 72 из 166

  • ÄÞàÜÐâ áÞÞÑéÕÝØÙ - ÒëÑÞà âØßÐ áÞÞÑéÕÝØï: ÂÕÚáâ, ÍÛ. ßÞçâÐ, ¿ÕÙÔÖØÝÓ ØÛØ ÄÐÚá. • ÁÞÞÑéÕÝØÕ Ò áØÛÕ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒëßÞÛÝïîâáï ßÞßëâÚØ ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã. • ´Ûï áÞÞÑéÕÝØï âØßÐ ÂÕÚáâ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ßÞ ÚÞâÞàÞÜã

 • Страница 73 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ·ÐÜÕÝÐ Ò ¿àØÝïâÞÜ ØÛØ ·ÐÜÕÝÐ Ò ¾âÞáÛÐÝÝÞÜ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÞÖÝÞ, çâÞÑë áâÐàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ×ÐÜÕéÐÛØáì ÝÞÒëÜØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ Ò ßÐßÚÕ ¿àØÝïâÞÕ ØÛØ ¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø

 • Страница 74 из 166

  • ½Ð×ÒÐÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ - ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÁÒÞÙ áÐÙâ - ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ãáÛãÓØ WAP (ÔÛï ÒÒÞÔÐ âÞçÚØ áÛãÖØâ ÚÛÐÒØèÐ ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÂØß áÕÐÝáÐ - ÒëÑÕàØâÕ ½ÕßàÕàëÒÝëÙ ØÛØ ²àÕÜÕÝÝëÙ. • ºÐÝÐÛ ÔÐÝÝëå - ÒëÑÕàØâÕ GPRS. • ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ

 • Страница 75 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ ´Ûï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ Ø ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØÙ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ´à.ÝÐáâàÞÙÚØ, ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÚÞÜÐÝÔë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë. ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ

 • Страница 76 из 166

  ÁßØáÚØ Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ: • ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ Ø× ÔÕáïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ßÞáÛÕÔÝØÜØ ÑÕ×ãáßÕèÝÞ ßëâÐÛØáì ÔÞ×ÒÞÝØâìáï ÔÞ ÒÛÐÔÕÛìæÐ âÕÛÕäÞÝÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÆØäàÐ ßÕàÕÔ ØÜÕÝÕÜ Ø

 • Страница 77 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÐÑÞÝÕÝâã ÜÕáâÝëÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ, ÝÐÛÞÓÞÒëå áâÐÒÞÚ Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 78 из 166

  ²ëÑÕàØâÕ »ØÜØâ æÕÝë àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ÔÛï ÞÓàÐÝØçÕÝØï áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ×ÐÔÐÝÝëÜ çØáÛÞÜ âÐàØäÝëå ØÛØ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ãçÕâÐ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ÚÞÔ PIN2. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÛØÜØâ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ØáçÕàßÐÝ, áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë

 • Страница 79 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÚÞÛØçÕáâÒÞ ØÜÕÝ ×ÐÒØáØâ Þâ ÞÑéÕÙ ÔÛØÝë ØÜÕÝ, Ð âÐÚÖÕ Þâ ÚÞÛØçÕáâÒÐ áÒï×ÐÝÝëå á ÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ. • ÂÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï àÐÑÞâë á SIM-ÚÐàâÐÜØ, ÝÐ ÚÞâÞàëå ÜÞÖÕâ åàÐÝØâìáï ÔÞ 250 ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÝÐ

 • Страница 80 из 166

  3. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã ÝÞÜÕàÞÒ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ ÝÐ áâà. 40. 4. ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÝÐÖÜØâÕ µáâì! ÁÞÒÕâ. ±ëáâàÞÕ áÞåàÐÝÕÝØÕ: ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßØáÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø

 • Страница 81 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 5. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× âØßÞÒ ÝÞÜÕàÞÒ ( ¾ÑéØÙ, ÁÞâÞÒëÙ, ´ÞÜÐèÝØÙ, ÀÐÑÞçØÙ ØÛØ ÄÐÚá) ØÛØ âØß âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ( ÍÛ.ßÞçâÐ, Web-ÐÔàÕá, °ÔàÕá ØÛØ ·ÐÜÕâÚÐ). ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âØßÐ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁÜÕÝØâì âØß Ò áßØáÚÕ äãÝÚæØÙ. 6. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ

 • Страница 82 из 166

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÞØáÚÐ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã (ÑãÚÒë) ØÜÕÝØ Ø/ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÞáÝÞÒÝÞÜã ÝÞÜÕàã ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã .

 • Страница 83 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃÔÐÛÕÝØÕ ÝÞÜÕàÞÒ ØÛØ âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ , ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ (Ø ÝÞÜÕàÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ²ëÔÕÛØâÕ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ Òë åÞâØâÕ ãÔÐÛØâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁâÕàÕâì ÝÞÜÕà ØÛØ ÁâÕàÕâì ÔÞß.ØÝä. ºÞßØàÞÒÐÝØÕ

 • Страница 84 из 166

  4. ²ëÑÕàØâÕ, áÛÕÔãÕâ ÛØ áÞåàÐÝØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì ØáåÞÔÝëÕ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ (ÁÞåà.ÞàØÓØÝÐÛ ØÛØ ¿ÕàÕÜÕáâØâì). • µáÛØ ÒëÑàÐÝ àÕÖØÜ ²áÕ áàÐ×ã ØÛØ ÁâÐÝÔÐàâ. ÝÞÜÕàÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ÚÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ½ÐçÐâì ÚÞßØàÞÒÐâì? ØÛØ ½ÐçÐâì ßÕàÕÜÕéÐâì? ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÂÕÛÕäÞÝ

 • Страница 85 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî áÞÒÜÕáâØÜëÙ âÕÛÕäÞÝ ØÛØ Ò ÔàãÓÞÕ ßÞàâÐâØÒÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÕ áâÐÝÔÐàâ vCard. 1. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ ØÜï Ø ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÕ Òë åÞâØâÕ ßÕàÕÔÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ, ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÐâì ÒØ×ØâÚã. 2. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ×

 • Страница 86 из 166

  ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Òë×ëÒÐâì ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ (áÛãÖÕÑÝëÕ) ÝÞÜÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÕáÛØ íâØ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÐâÕÓÞàØØ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë Òë×ÒÐâì íâÞâ ÝÞÜÕà.

 • Страница 87 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÝÐ×ÝÐçØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ ÓàÐäØçÕáÚØÙ ×ÝÐçÞÚ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ Òë×ÞÒÐ Þâ ÐÑÞÝÕÝâÐ Ø× íâÞÙ Óàãßßë (áÜ. ÝØÖÕ). ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâÐÝÞÒÚÕ àÕÖØÜÐ àÐÑÞâë, ßàØ ÚÞâÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ

 • Страница 88 из 166

  ■ ÀÕÖØÜë (¼ÕÝî 4) ÀÐ×ÛØçÝëÕ ßÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑêÕÔØÝÕÝë Ò Óàãßßë (àÕÖØÜë), ÚÞâÞàëÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áØâãÐæØÙ Ø ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë. ¿ÞáÛÕ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ àÕÖØÜÞÒ ßÞ áÒÞÕÜã ÖÕÛÐÝØî ÔÛï ßàØÜÕÝÕÝØï ÚÐÚÞÓÞ-ÛØÑÞ àÕÖØÜÐ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÕÓÞ ÒÚÛîçØâì. ² âÕÛÕäÞÝÕ

 • Страница 89 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ½ÐáâàÞÙÚØ (¼ÕÝî 5) ¿àÐÒÐï ÚÛÐÒØèÐ ÒëÑÞàÐ ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÜ äãÝÚæØïÜ Øå ÜÞÖÝÞ ßÞÜÕáâØâì Ò áßØáÞÚ, áÒï×ÐÝÝëÙ á ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ÒëÑÞàÐ (ßÞàïÔÞÚ äãÝÚæØÙ Ò áßØáÚÕ ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝïâì). 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½Ðáâà. ßàÐÒÞÙ ÚÝÞßÚØ ÒëÑÞàÐ. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ Ø

 • Страница 90 из 166

  ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚãéÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì çÐáë (ÔÛï ÞâÜÕÝë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ ÒëÑÕàØâÕ ÃÑàÐâì çÐáë). ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì ÒàÕÜï, çâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï, Ø ÄÞàÜÐâ ÒàÕÜÕÝØ ÔÛï ÒëÑÞàÐ äÞàÜÐâÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ

 • Страница 91 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÄãÝÚæØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ÝÕ Ø×ÜÕÝïÕâ ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå ÔÛï ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÚÐÛÕÝÔÐàï Ø ßÐÜïâÞÚ áÞ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛØ×ÐæØÕÙ (ÔÛï ÝØå áÞåàÐÝïÕâáï ÜÕáâÝÞÕ ÒàÕÜï). ¿àØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ ÝÕÚÞâÞàëÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×Ðâìáï ßàÞáàÞçÕÝÝëÜØ. ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ

 • Страница 92 из 166

  ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ áâà. 25. ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐÖÐâØÕÜ ÛîÑÞÙ

 • Страница 93 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ. ºÞÓÔÐ íâÐ äãÝÚæØï ÒÚÛîçÕÝÐ (¿ÞÚÐ×ëÒÐâì), âÕÛÕäÞÝ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëÒÞÔØâ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Ø áâÞØÜÞáâì (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÚÐÖÔÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 94 из 166

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ á ÞÔÝÞÙ ÛØÝØØ ÝÐ ÔàãÓãî ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ï×ëÚ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ï×ëÚ. ²ëÑÕàØâÕ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò

 • Страница 95 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÜÞÖÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐâìáï çÕàÕ× ×ÐÔÐÝÝëÙ ØÝâÕàÒÐÛ ÒàÕÜÕÝØ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï Ø ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÑÛÞÚ ÚÝÞßÞÚ. • ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ äãÝÚæØØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ

 • Страница 96 из 166

  ²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ àÕÖØÜÐ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÑØàÐÕâ ÞÔÝã Ø× áÞâÞÒëå áÕâÕÙ, ÔÞáâãßÝëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àÐÙÞÝÕ. ²ëÑàÐÒ àÕÖØÜ ¿àÞØ×ÒÞÛìÝÞ, ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì áÕâì, ÞßÕàÐâÞà ÚÞâÞàÞÙ ØÜÕÕâ áÞÓÛÐèÕÝØÕ Þ àÞãÜØÝÓÕ á

 • Страница 97 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï äÞÝÞÒÐï ÚÐàâØÝÚÐ. ½ÕáÚÞÛìÚÞ ÚÐàâØÝÞÚ áÞåàÐÝÕÝÞ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ºÐàâØÝÚØ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàØÝØÜÐâì Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå, ×ÐÓàãÖÐâì á WAP-áâàÐÝØæ ØÛØ Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ (á ßÞÜÞéìî

 • Страница 98 из 166

  ÆÒÕâÝÐï áåÕÜÐ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ Ø×ÜÕÝØâì æÒÕâ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ÝÐßàØÜÕà, æÒÕâ ×ÝÐçÚÞÒ Ø ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÔØáßÛÕï, ÆÒÕâÞÒÐï áåÕÜÐ íÚàÐÝÚÐ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× æÒÕâÝëå áåÕÜ. »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÞâÜÕÝë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÛÞÓÞâØßÐ

 • Страница 99 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÞïÒÛïîâáï æØäàÞÒëÕ çÐáë. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÐÔÕàÖÚØ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì Ò ÔØÐßÐ×ÞÝÕ Þâ 5 áÕÚãÝÔ ÔÞ 60 ÜØÝãâ. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ×ÐÜÕéÐÕâ ÛîÑãî ÓàÐäØÚã Ø âÕÚáâ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ºÞÝâàÐáâÝÞáâì ÔØáßÛÕï ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Ø×ÜÕÝÕÝØï ïàÚÞáâØ

 • Страница 100 из 166

  ²ëÑÕàØâÕ ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ Ø ²ØÑàÐæØï ÔÛï ÒåÞÔïéØå ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ Ø áÞÞÑéÕÝØÙ. ²ØÑàÞÒë×ÞÒ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÝÐáâÞÛìÝãî ßÞÔáâÐÒÚã ÛØÑÞ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ Ú ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ÁÞÒÕâ. ¿àØÝïâãî çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ ×ÐÓàãÖÕÝÝãî ÜÕÛÞÔØî ÜÞÖÝÞ

 • Страница 101 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ²ëÑÕàØâÕ ÁâÐÝÔÐàâÝëÙ àÕÖØÜ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐÝ ßàØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. • ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ, çâÞÑë âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßàØÝØÜÐÛ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë çÕàÕ× ßïâì

 • Страница 102 из 166

  • ÀÕÖØÜ ×ÐßàÕâÐ ×ÒÞÝÚÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) - ×ÐßàÕâ ÒåÞÔïéØå Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ßÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ. • ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐÔÐÝÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÕáÛØ íâÐ äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï

 • Страница 103 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝëå ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ (×ÐÔÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ) ×ÝÐçÕÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔáÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¸ÝäÞàÜÐæØï, ÒÒÕÔÕÝÝÐï ØÛØ

 • Страница 104 из 166

  2. µáÛØ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ áÞåàÐÝÕÝë çÐáâÞâë àÐÔØÞÚÐÝÐÛÞÒ, ÔÛï ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÚÐÝÐÛÞÒ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ æØäàÞÒãî ÚÛÐÒØèã 1 - 9. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë HDB-4 ØÛØ HDS-3 ÒëÑÞà áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÒÞ×ÜÞÖÕÝ á ßÞÜÞéìî ÚÝÞßÚØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. 3. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï

 • Страница 105 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ºÞÓÔÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ²ëÚÛîçØâì - ÔÛï ÒëÚÛîçÕÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ. • ÁÞåàÐÝØâì - ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÐáâàÞÙÚØ ÝÐÙÔÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÞÒ ÒëèÕ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ

 • Страница 106 из 166

  • ÃÔÐÛØâì ÚÐÝÐÛ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÃÔÐÛØâì, ¾º. • ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ ÚÐÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ´ØÝÐÜØÚ (ØÛØ ½ÐãèÝØÚ) - ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç çÕàÕ× ÒáâàÞÕÝÝëÙ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (ØÛØ ÜØÝØÓÐàÝØâãàã). ½Õ ÞâáÞÕÔØÝïÙâÕ

 • Страница 107 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÍâÞ ÜÕÝî áÛãÖØâ ÔÛï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØÙ á ßÞÜÞéìî ÒáâàÞÕÝÝÞÙ ÚÐÜÕàë âÕÛÕäÞÝÐ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÚÐÜÕàë. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë àÐáßÞÛÞÖÕÝ ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëßÞÛÝïÕâ äãÝÚæØØ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï. ºÐàâØÝÚØ áÞ×ÔÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ JPEG. µáÛØ Ò ßÐÜïâØ ÝÕâ ÜÕáâÐ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï

 • Страница 108 из 166

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ áêÕÜÚØ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÜÕàÐ, °ÒâÞ-âÐÙÜÕà, °ÛìÑÞÜÝÞÕ äÞâÞ ØÛØ ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ. ½ÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ - ßÞáÛÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ ×ÐÔÕàÖÚØ ÚÐÜÕàÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝØâ äÞâÞáêÕÜÚã Ø áÞåàÐÝØâ äÞâÞÓàÐäØî Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ÀÐÑÞâÐ âÐÙÜÕàÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ áêÕÜÚØ

 • Страница 109 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ³ÐÛÕàÕï (¼ÕÝî 8) ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ºÐàâØÝÚØ Ø ÜÕÛÞÔØØ, ßàØÝïâëÕ, ÝÐßàØÜÕà, Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå,

 • Страница 110 из 166

  • ÃáÛãÓØ ³ÐÛÕàÕØ - ×ÐÓàã×ÚÐ ÝÞÒëå ÚÐàâØÝÞÚ Ø ÜÕÛÞÔØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ³àÐäØç. ãáÛãÓØ ØÛØ ·ÒãÚÞÒëÕ ãáÛãÓØ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP Ò ÜÕÝî ÃáÛãÓØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 143). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ WAP-áâàÐÝØæë.

 • Страница 111 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÁÔÕÛÐâì äÞÝÞÜ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÙ ÚÐàâØÝÚØ. • ´Ûï ×ÒÞÝÚÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ. • ´Þß.ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà áÒÕÔÕÝØÙ Þ äÐÙÛÕ, ÝÐßàØÜÕà, àÐ×ÜÕàÐ äÐÙÛÐ. • ¾âáÞàâØàÞÒÐâì - áÞàâØàÞÒÚÐ äÐÙÛÞÒ Ø ßÐßÞÚ ßÞ ÔÐâÕ, âØßã, ØÜÕÝØ ØÛØ

 • Страница 112 из 166

  • ·ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ - ÒëÑÕàØâÕ ÜÕÛÞÔØî, ØáßÞÛì×ãÕÜãî ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ØÛØ àÐÔØÞ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, Ú âÕÛÕäÞÝã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÒÜÕáâÞ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ âÕÛÕäÞÝ çÕàÕ×

 • Страница 113 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ºÐÛÕÝÔÐàì ²áâàÞÕÝÝëÙ ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ×ÐÜÕâÞÚ Ø ÝÐßÞÜØÝÐÝØÙ Þ ×ÐßÛÐÝØàÞÒÐÝÝëå ×ÒÞÝÚÐå, ÒÐÖÝëå ÒáâàÕçÐå Ø ÔÝïå àÞÖÔÕÝØï. ·ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ºÐÛÕÝÔÐàì. ÁÞÒÕâ. ´Ûï

 • Страница 114 из 166

  • ½ÐáâàÞÙÚØ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔÐâë, ÒàÕÜÕÝØ, äÞàÜÐâÐ ÔÐâë Ø ÒàÕÜÕÝØ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÒÞÓÞ ÔÝï ÝÕÔÕÛØ. ÄãÝÚæØï °ÒâÞãÔÐÛÕÝØÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïâì áâÐàëÕ ×ÐÜÕâÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. ¿àØ íâÞÜ ßÞÒâÞàïîéØÕáï ×ÐÜÕâÚØ (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐßÞÜØÝÐÝØï Þ ÔÝïå àÞÖÔÕÝØï) ÝÕ ãÔÐÛïîâáï. ÁÞ×ÔÐÝØÕ ×ÐÜÕâÚØ

 • Страница 115 из 166

  ´ÕÝì àÞÖÔ. - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï (ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, çâÞÑë ÝÐÙâØ ØÜï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ), ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ ÓÞÔ àÞÖÔÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áØÓÝÐÛØ×ÐæØØ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞ ×ÒãÚÞÜ ØÛØ ±Õ× ×ÒãÚÐ Ø ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ. • ·ÐÜÕâÚÐ - ÒÒÕÔØâÕ ×ÐÜÕâÚã, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø

 • Страница 116 из 166

  ÁßØáÞÚ ÔÕÛ åàÐÝØâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 22). ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ´ÕÛÐ; ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ×ÐÜÕâÞÚ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÜÕâÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÝÞÒÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÒÞÕ ÔÕÛÞ. ²ÒÕÔØâÕ âÕÜã ×ÐÜÕâÚØ.

 • Страница 117 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ¸Óàë (¼ÕÝî 10) ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ·ÐßãáÚ ØÓàë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ²ëÑàÐâì ØÓàã. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ

 • Страница 118 из 166

  ¸Óàë-ãáÛãÓØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ¸ÓàÞÒëÕ ãáÛãÓØ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP Ò ÜÕÝî ÃáÛãÓØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 143). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ WAP-áâàÐÝØæë. µáÛØ ßÞßëâÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï ÞÚÐÖÕâáï

 • Страница 119 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ ØÓà ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì àÕÖØÜ àÐÑÞâë ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ, ßÞÔáÒÕâÚØ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ Ò ØÓàÐå, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ½ÐáâàÞÙÚØ. ■ ¿àØÛÞÖÕÝØï (¼ÕÝî 11) ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ

 • Страница 120 из 166

  ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ÝÕÚÞâÞàëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã). ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ Òë ãÔÐÛØâÕ Ø×

 • Страница 121 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝØï, ¿àØÚÛÐÔÝ.ãáÛãÓØ; ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ×ÐÚÛÐÔÞÚ WAP Ò ÜÕÝî ÃáÛãÓØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ áâà. 143). ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âàÕÑãÕÜÞÙ WAP-áâàÐÝØæë. µáÛØ ßÞßëâÚÐ

 • Страница 122 из 166

  ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ßàØ ×ÐÓàã×ÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØÕ Ò ÜÕÝî ¸Óàë, Ð ÝÕ Ò ÜÕÝî ¿àØÛÞÖÕÝØï. ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÞÑêÕÜÐ ßÐÜïâØ, ÔÞáâãßÝÞÙ ÔÛï ØÓà Ø ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝØï, ¿ÐÜïâì. ¿àØÛÞÖÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ.

 • Страница 123 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ 0, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ (ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ). 3. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÖØâì, ²ëçÕáâì, ÃÜÝÞÖØâì, ÀÐ×ÔÕÛØâì, ² ÚÒÐÔàÐâ, ºÒÐÔàÐâÝ.ÚÞàÕÝì ØÛØ ÁÜÕÝØâì ×ÝÐÚ. ÁÞÒÕâ. ½ÐÖÜØâÕ ÞÔØÝ àÐ× ÔÛï áÛÞÖÕÝØï, ÔÒÐÖÔë ÔÛï ÒëçØâÐÝØï, âàØÖÔë ÔÛï

 • Страница 124 из 166

  ÁÞÒÕâ. ºÞÝÒÕàâÐæØî ÒÐÛîâ ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ áãÜÜã, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ÚÞÝÒÕàâØàÞÒÐâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² ÜÕáâÝÞÙ ØÛØ ² ØÝÒÐÛîâÕ. ÂÐÙÜÕà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï Ò çÐáÐå Ø ÜØÝãâÐå Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ âÕÚáâ,

 • Страница 125 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ àÐÑÞâÕ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë âÕÛÕäÞÝÐ áÝØÖÐÕâáï. ¿ÞíâÞÜã ÝÕ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ×ÐßãáÚÐâì áÕÚãÝÔÞÜÕà Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ (â. Õ. ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ á ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ ÔàãÓØå ÞßÕàÐæØÙ). ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ

 • Страница 126 из 166

  áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ áÑàÞáÐ ÚàãÓÞÒëå ×ÐÜÕàÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ ÞâáçÕâë ÒëèÕ. ¿àÞáÜÞâà Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. µáÛØ ßÞÚÐ×ÐÝØï áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÕ ÑëÛØ áÑàÞèÕÝë, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÕÔÝÕÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ßÞÚÐ×ÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 127 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî µáÛØ Òë åÞâØâÕ ÞçØáâØâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÑãÜÐÖÝØÚÐ Ø ãÔÐÛØâì ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ *#7370925538# (*#res0wallet#) Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¿àØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú íâÞÙ äãÝÚæØØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 17. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ´Ûï

 • Страница 128 из 166

  • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ ÚÐàâÞçÚÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾çØáâØâì. • ´Ûï ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï ÚÐàâÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÝÐ×ÒÐâì. »ØçÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 30 áãÓãÑÞ ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëå ×ÐÜÕâÞÚ, ÝÐßàØÜÕà, ßÐàÞÛÕÙ, ÚÞÔÞÒ ØÛØ ãáÛÞÒÝëå ÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÙ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø

 • Страница 129 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¾ßÛÐâÐ ßÞÚãßÞÚ á ßÞÜÞéìî ÑãÜÐÖÝØÚÐ 1. ¾âÚàÞÙâÕ WAP-áâàÐÝØæã ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐÓÐ×ØÝÐ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ ÝÐ áâà.138) Ø ÒëÑÕàØâÕ ßÞÚãßÚã. 2. ´Ûï ÞßÛÐâë ßÞÚãßÞÚ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝäÞ ÑãÜÐÖÝØÚÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ÝÐ áâà.

 • Страница 130 из 166

  áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ×ÐßãáâØâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ·ÐßãáâØÒ ßàÞÓàÐÜÜã áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ, ÜÞÖÝÞ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÔÐÝÝëÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø ÚÐÛÕÝÔÐàï á ÔÐÝÝëÜØ Ò ÚÞÜßìîâÕàÕ. ´ÐÝÝëÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ, áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ, ÝÕ áØÝåàÞÝØ×Øàãîâáï. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã,

 • Страница 131 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ×ÐÒÕàèÕÝØï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒÞááâÐÝÞÒØâÕ ßàÕÖÝÕÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÐ ´ÕÙáâÒãîéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ. 2. ¾âÜÕâìâÕ ÔÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ÁÜ. ´ÐÝÝëÕ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒàãçÝãî ÝÐ áâà. 131. 3. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì, ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì. 4.

 • Страница 132 из 166

  ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. ²ëÑÕàØâÕ ¸×Ü. ãáâÐÝÞÒÚØ ¸ÝâÕàÝÕâ-áØÝåà. ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 133 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² ßàÞæÕááÕ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ØÔÕÝâØçÝÞáâì ÔÐÝÝëå Ò âÕÛÕäÞÝÕ Ø ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ. ■ ºÞÝäØÓãàÐæØï áÒï×Ø (¼ÕÝî 13) ¸º-ßÞàâ Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ (¸º) ßÞàâ. ÃáâàÞÙáâÒÞ, á ÚÞâÞàëÜ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ¸ºáÞÕÔØÝÕÝØÕ, ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì

 • Страница 134 из 166

  • ² ßÕàÕÔÐîéÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ áÛÕÔãÕâ ÒëÑàÐâì ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. µáÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ÝÕ ÝÐçØÝÐÕâáï Ò âÕçÕÝØÕ ÔÒãå ÜØÝãâ ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï ¸º-ßÞàâÐ, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑãÔÕâ ÞâÜÕÝÕÝÞ, Ø ÕÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÝÞÒÐ. ¸ÝÔØÚÐâÞà ¸º-áÞÕÔØÝÕÝØï • µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞáâÞïÝÝÞ, íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ,

 • Страница 135 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÔÕÜÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÚÞÜßìîâÕàÐ Ú áÕâØ GPRS. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø, GPRS, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÜÞÔÕÜÐ GPRS. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÝÝëÙ ÒåÞÔ Ø

 • Страница 136 из 166

  WAP ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ÔÞáâãß Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÜ áÛãÖÑÐÜ (ÑÐÝÚÞÒáÚØÕ ãáÛãÓØ, ÝÞÒÞáâØ, ßàÞÓÝÞ×ë ßÞÓÞÔë, àÐáßØáÐÝØï ÔÒØÖÕÝØï âàÐÝáßÞàâÐ Ø ßà.). ÂÐÚØÕ ãáÛãÓØ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë áßÕæØÐÛìÝÞ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå âÕÛÕäÞÝÞÒ Ø ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ WAP. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ WAP, Ð

 • Страница 137 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî ÛØÑÞ ×ÐÓàã×Øâì Ò âÕÛÕäÞÝ Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï PC Suite. ½ÕÞÑåÞÔØÜÐï ØÝäÞàÜÐæØï Þ ßÐàÐÜÕâàÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÕâØ ØÛØ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¿ÐàÐÜÕâàë WAP ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì, ÝÐßàØÜÕà, á Web-áÕàÒÕàÐ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ

 • Страница 138 из 166

  ½ÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á WAP-áÕàÒÕàÞÜ. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ÝÐÑÞàÐ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ÚÛ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ.

 • Страница 139 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸»¸ • ²ëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ãáÛãÓØ WAP: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ·ÐÚÛÐÔÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ á ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ßÞÒâÞàØâÕ ßÞßëâÚã. ¸»¸ • ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá ãáÛãÓØ WAP: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 140 из 166

  ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæë WAP áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÝÐÖÜØâÕ • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ - ÚÛÐÒØèÐ . Ø . . - , ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø

 • Страница 141 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½Ðáâà.ÜÐàÚÕàÞÒ. ÁÜ. áâà. 142. • ²×ïâì ÔÞß.ØÝäÞ - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÝÞÜÕàÐ á âÕÚãéÕÙ WAP-áâàÐÝØæë ÔÛï ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØï ØÛØ ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ. µáÛØ WAP-áâàÐÝØæÐ áÞÔÕàÖØâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÞÜÕàÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà. • ¿ÕàÕ×ÐÓàã×Øâì - ßÞÒâÞàÝÐï ×ÐÓàã×ÚÐ Ø ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ âÕÚãéÕÙ WAPáâàÐÝØæë. • ¾çØáâØâì

 • Страница 142 из 166

  ¿ÐàÐÜÕâàë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÑàÐã×ÕàÐ WAP 1. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚÐ ÒØÔÐ; Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÜßÞÝÞÒÚØ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÝÞá âÕÚáâÐ ØÛØ Á ßÞÚÐ×ÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. 3. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì ØÛØ ¾âÚÛîçØâì ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ

 • Страница 143 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ½Ðáâà.ÜÐàÚÕàÞÒ; Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃáÛãÓØ, ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ½Ðáâà.ÜÐàÚÕàÞÒ. 2. ²ëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐàÚÕàë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝØÜÐâì ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ ÔÛï àÐ×àÕèÕÝØï ØÛØ ×ÐßàÕâÐ ×ÐÓàã×ÚØ äÐÙÛÞÒ cookies. ·ÐÚÛÐÔÚØ

 • Страница 144 из 166

  ² âÕÛÕäÞÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ áÞ ááëÛÚÐÜØ ÝÐ Webã×Ûë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú Nokia. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÔÐÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ø àÕÚÞÜÕÝÔÐæØÙ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå Web-ã×ÛÞÒ. ¿àÞáÜÐâàØÒÐï íâØ Web-ã×Ûë, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì âÐÚØÕ ÖÕ ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ (Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ

 • Страница 145 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ·ÐÓàã×Øâì - ×ÐßãáÚ ÑàÐã×ÕàÐ WML Ø ×ÐÓàã×ÚÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ Ò áÞÞÑéÕÝØØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. • ´ÕâÐÛØ - ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ßÞÔàÞÑÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áÛãÖÕÑÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. • ÁâÕàÕâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï.

 • Страница 146 из 166

  ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ WAP (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ØÛØ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐÓÐ×ØÝ). ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜ áÕàâØäØÚÐâ Ø, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì, ÝÐåÞÔïéØÙáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ

 • Страница 147 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÕàâØäØÚÐâë ÁãéÕáâÒãîâ áÕàâØäØÚÐâë âàÕå âØßÞÒ: áÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ, áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï. • ÁÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ ÁÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ ØáßÞÛì×ãîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ WAP. ÁÕàâØäØÚÐâ áÕàÒÕàÐ ßÕàÕÔÐÕâáï

 • Страница 148 из 166

  ÁÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ ØáßÞÛì×ãîâáï ÝÕÚÞâÞàëÜØ áÛãÖÑÐÜØ WAP (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ), Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßàÞÒÕàÚØ ÔàãÓØå áÕàâØäØÚÐâÞÒ. ÁÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ áÞåàÐÝïîâáï Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ÛØÑÞ ×ÐÓàãÖÐîâáï á WAP-áâàÐÝØæ (ÕáÛØ WAP-áÕàÒÕà ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ

 • Страница 149 из 166

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÞïÒØâáï âÕÚáâ ÔÛï ßÞÔßØáØ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì áãÜÜã, ÔÐâã Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî. ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ ÇâÕÝØÕ Ø ×ÝÐçÞÚ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¾âáãâáâÒØÕ ×ÝÐçÚÐ æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ Þ×ÝÐçÐÕâ ÝÐàãèÕÝØÕ ×ÐéØâë, ßÞíâÞÜã ÝØ Ò ÚÞÕÜ áÛãçÐÕ ÝÕ ÒÒÞÔØâÕ

 • Страница 150 из 166

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ, Øå áâÞØÜÞáâØ Ø ÔàãÓãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ãáÛãÓÐå SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâ (áÕâÕÒÞÓÞ ÞßÕàÐâÞàÐ, ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ Ò ÔàãÓØå ÐÝÐÛÞÓØçÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØïå). ¿àØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓÐÜØ SIM-ÚÐàâë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ

 • Страница 151 из 166

  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ¿º 7. ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ¿º ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ.

 • Страница 152 из 166

  • Nokia Sound Converter - àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ßÞÛØäÞÝØçÕáÚØå ÜÕÛÞÔØÙ ÔÛï ÞÑÕáßÕçÕÝØï áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ á âÕÛÕäÞÝÞÜ, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÓàã×ÚÐ ÜÕÛÞÔØÙ Ò âÕÛÕäÞÝ. • Nokia Content Copier - ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ØÛØ àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÔÐÝÝëå Ø× âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ Ò ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝ Nokia. • Nokia PC WAP Manager -

 • Страница 153 из 166

  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ¿º GPRS, HSCSD Ø CSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá), HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) Ø CSD (¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ - GSM-ÚÐÝÐÛ). ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ

 • Страница 154 из 166

  ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï DKU-5: • ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ÚÐÑÕÛì Ú ßÞàâã USB ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ÚÞÜßìîâÕàÐ Ø Ú àÐ×êÕÜã âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ·ÐßãáâØâÕ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ½Õ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë Ø ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÝØå, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ÚÞÜßìîâÕàã, - íâÞ ÜÞÖÕâ

 • Страница 155 из 166

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 8. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÜÝØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÔÞáâØÓÐÕâ ÞßâØÜÐÛìÝëå àÐÑÞçØå åÐàÐÚâÕàØáâØÚ âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå-âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ

 • Страница 156 из 166

  ÒëÒÞÔÞÒ ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ßÞÒàÕÖÔÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÛØÑÞ ßàÕÔÜÕâÐ, Òë×ÒÐÒèÕÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØÕ. ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ

 • Страница 157 из 166

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐ×àÐÑÞâÐÝ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ Ø

 • Страница 158 из 166

  • ½Õ àÐ×ãÚàÐèØÒÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî âÕÛÕäÞÝÐ Ø Ú

 • Страница 159 из 166

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ßÞàâÐâØÒÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ

 • Страница 160 из 166

  ■ ÍÛÕÚâàÞÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ±ÞÛìèÐï çÐáâì áÞÒàÕÜÕÝÝëå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ×ÐéØéÕÝÐ Þâ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ Ø×ÛãçÕÝØï. ¾ÔÝÐÚÞ ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ßàØÑÞàë ÝÕ ØÜÕîâ âÐÚÞÙ ×ÐéØâë. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå

 • Страница 161 из 166

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿àÞçÕÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï áÞâÞÒëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ ×ÐéØâÕ ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Þâ

 • Страница 162 из 166

  ½ÐáâÞïâÕÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÒëÚÛîçÐâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ÐÒâÞ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå (áâÐÝæØïå âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï). ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞÑÛîÔÐâì ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ àÐÔØÞÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÐ âÞßÛØÒÝëå áÚÛÐÔÐå (ÝÐ ÞÑêÕÚâÐå åàÐÝÕÝØï Ø àÐáßàÕÔÕÛÕÝØï âÞßÛØÒÐ), ÝÐ åØÜØçÕáÚØå ßàÕÔßàØïâØïå Ø Ò ÜÕáâÐå

 • Страница 163 из 166

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÙ ãáâÐÝÞÒÚÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ àÐáÚàëâØÕ ÒÞ×ÔãèÝÞÙ ßÞÔãèÚØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÕàìÕ×ÝëÜ âàÐÒÜÐÜ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò ßÞÛÕâÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ. ²ëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔ ßÞáÐÔÚÞÙ Ò áÐÜÞÛÕâ. ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ÝÐ ÑÞàâã

 • Страница 164 из 166

  2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ßÞáëÛÚÕ Òë×ÞÒÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ, ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî Ø â. Ô.). 3. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ (ÝÐßàØÜÕà, 112, 911 ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà ÞäØæØÐÛìÝÞÙ

 • Страница 165 из 166

  ²°¶½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÞáÝÞÒÐÝØØ áØáâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞ Ø×ãçÕÝØï Ø âéÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÒÕàÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÝÐãçÝëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ. ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàØÒÞÔïâáï Ò áÞáâÐÒÕ ÞÑéØå ÔØàÕÚâØÒ, ÝÕ ßàÕÒëèÐîâ ÔÞßãáâØÜëå ÓàÐÝØæ ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø

 • Страница 166 из 166

Инструкция для Nokia 7250
Формат:pdf
Размер:1.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание