Инструкции для Pyramida TK 60. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Pyramida TK 60 инструкции пользователя и руководства

Для Pyramida TK 60 найдено 2 инструкции

Инструкция для Pyramida TK 60
Формат:pdf
Объем:24 страницы
Размер:4.4 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 25

  Витяжки кухонні побутові TK 60 TK 90 * ІнструкцІя З ЕксПЛуАтАцІЇ (Дана інструкція об’єднана з технічним паспортом) UA *Піраміда ТМ

 • Страница 2 из 25

  ОПис Дякуємо Вам за придбання витяжки Pyramida! Витяжки Pyramida надійні і прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки і монтажу,

 • Страница 3 из 25

  кОнструкцІя ВитяЖки конструкція витяжки: 1 – Верхній декоративний короб 2 – Нижній декоративний короб 3 – Корпус витяжки з панеллю керування 4 – Двигун 5 – Жирові фільтри у комплект поставки входять: • витяжка • планка монтажна • адаптер повітропроводу • комплект монтажний • інструкція з

 • Страница 4 из 25

  ВиМОГи БЕЗПЕки При ЕксПЛуАтАцІЇ Однофазна мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам. Підключення необхідно здійснювати через автоматичний вимикач, вбудований у стаціонарну проводку на Вашому електричному щитку. Всі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням,

 • Страница 5 из 25

  Після тривалого функціонування витяжки не торкайтеся ламп освітлення – вони гарячі. При заміні ламп освітлення необхідно відключити виріб від електричної мережі. Не торкайтеся поверхні витяжки мокрими руками. Регулярно очищуйте жирові фільтри. Не знімайте жирові фільтри, коли витяжка працює. У разі

 • Страница 6 из 25

  ВиМОГи БЕЗПЕки При МОнтАЖІ Перед початком монтажу виробу необхідно знеструмити електричну мережу! ≥ 650 мм Мінімальна відстань між варильною поверхнею і нижньою площиною витяжки повинна бути: - для електричних плит – не менше 600 мм; - для газових плит – не менше 650 мм. Забезпечення необхідного

 • Страница 7 из 25

  ПАнЕЛЬ уПрАВЛІння Не забувайте включати витяжку, як тільки Ви починаєте користуватися плитою або варильною поверхнею. Це необхідно для нормальної вентиляції кухні. Для повної вентиляції необхідно вимикати витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після закінчення процесу приготування їжі. Витяжка

 • Страница 8 из 25

  рЕЖиМ рЕциркуЛяцІЇ Для роботи витяжки в режимі рециркуляції повітря необхідно: - при установці не приєднувати витяжку до повітропроводу (адаптер повітропроводу допускається не встановлювати); - короби повітропроводу встановити так, щоб жалюзі на них не були перекриті; - встановити у витяжку

 • Страница 9 из 25

  устАнОВкА ВитяЖки нА стІну Точки кріплення 1. Прикріпіть витяжку задньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями з монтажного комплекту. 2. Встановіть адаптер повітропроводу на витяжку за допомогою саморізів з використанням ущільнювача з монтажного комплекту. Точки кріплення 3.

 • Страница 10 из 25

  ОБсЛуГОВуВАння ВирОБу Під час експлуатації витяжки з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності її роботи необхідно періодично здійснювати роботи з профілактики та догляду за витяжкою. При виконанні робіт, пов'язаних із профілактикою та доглядом за витяжкою обов'язково

 • Страница 11 из 25

  ОЧиЩЕння ФІЛЬтрІВ Витяжка обладнана знімними захисними жировими фільтрами. Фільтри забезпечують поглинання зважених у повітрі часток, тому можуть забруднюватися в залежності від частоти використання витяжки. З метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності роботи витяжки необхідно

 • Страница 12 из 25

  ГАрАнтІя Виріб відповідає вимогам технічних регламентів: електромагнітної сумісності обладнання по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-33:2004; безпеці низьковольтного електричного обладнання по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006. Виробник гарантує нормальну

 • Страница 13 из 25

  Вытяжки кухонные бытовые рукОВОДстВО ПО ЭксПЛуАтАции (Данная инструкция объединена с техническим паспортом) TK 60 TK 90 RU *Пирамида ТМ

 • Страница 14 из 25

  ОПисАниЕ Благодарим Вас за приобретение вытяжки Pyramida! Вытяжки Pyramida надежны и просты в эксплуатации. Для обеспечения долгой и безотказной работы изделия внимательно прочитайте данное руководство. Данное руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, а также содержит сведения

 • Страница 15 из 25

  кОнструкция ВЫтяЖки конструкция вытяжки: 1 – Верхний декоративный короб 2 – Нижний декоративный короб 3 – Корпус вытяжки с панелью управления 4 – Двигатель 5 – Жировые фильтры В комплект поставки входят: • вытяжка • планка монтажная • адаптер воздуховода • комплект монтажный • руководство по

 • Страница 16 из 25

  трЕБОВАния БЕЗОПАснОсти При ЭксПЛуАтАции Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. Подключение необходимо осуществлять через автоматический выключатель, встроенный в стационарную проводку на Вашем электрическом щитке. Все действия, связанные с

 • Страница 17 из 25

  После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие. При замене ламп освещения необходимо отключить изделие от электрической сети. Не касайтесь поверхности вытяжки мокрыми руками. Регулярно очищайте жировые фильтры. Не снимайте жировые фильтры при работающей

 • Страница 18 из 25

  трЕБОВАния БЕЗОПАснОсти При МОнтАЖЕ Перед началом монтажа изделия необходимо обесточить электрическую сеть! ≥ 650 мм Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней плоскостью вытяжки должно быть: - для электрических плит – не менее 600 мм; - для газовых плит – не менее 650 мм.

 • Страница 19 из 25

  ПАнЕЛЬ уПрАВЛЕния Не забывайте включать вытяжку, как только Вы начинаете пользоваться плитой или варочной поверхностью. Это необходимо для нормальной вентиляции кухни. Для полной вентиляции необходимо выключать вытяжку не ранее чем через 15 минут после окончания процесса приготовления пищи. Вытяжка

 • Страница 20 из 25

  рЕЖиМ рЕциркуЛяции Для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо: - при установке не подсоединять вытяжку к воздуховоду (адаптер воздуховода допускается не устанавливать); - короба воздуховода установить так, чтобы жалюзи на них не были перекрыты; - установить в вытяжку дополнительные

 • Страница 21 из 25

  устАнОВкА ВЫтяЖки нА стЕну Точки крепления 1. Прикрепите вытяжку задней поверхностью к стене при помощи саморезов с дюбелями из монтажного комплекта. 2. Установите адаптер воздуховода на вытяжку при помощи саморезов с использованием уплотнителя из монтажного комплекта. Точки крепления 3. Соедините

 • Страница 22 из 25

  ОБсЛуЖиВАниЕ иЗДЕЛия В ходе эксплуатации вытяжки с целью обеспечения максимальной производительности и эффективности ее работы необходимо периодически призводить работы по профилактике и уходу за вытяжкой. При выполнении работ, связанных с профилактикой и уходом за вытяжкой обязательно отключите

 • Страница 23 из 25

  ОЧисткА ФиЛЬтрОВ Вытяжка оборудована съемными защитными жировыми фильтрами. Фильтры обеспечивают поглощение взвешенных в воздухе частиц, поэтому могут загрязняться в зависимости от частоты использования вытяжки. С целью обеспечения максимальной производительности и эффективности работы вытяжки

 • Страница 24 из 25

  ГАрАнтия Изделие соответствует требованиям технических регламентов: электромагнитной совместимости оборудования по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004; безопасности низковольтного электрического оборудования по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.

 • Страница 25 из 25

Инструкция для Pyramida TK 60
Формат:pdf
Объем:24 страницы
Размер:4.4 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 25

  Витяжки кухонні побутові TK 60 TK 90 * ІнструкцІя З ЕксПЛуАтАцІЇ (Дана інструкція об’єднана з технічним паспортом) UA *Піраміда ТМ

 • Страница 2 из 25

  ОПис Дякуємо Вам за придбання витяжки Pyramida! Витяжки Pyramida надійні і прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію. Дана інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості з установки і монтажу,

 • Страница 3 из 25

  кОнструкцІя ВитяЖки конструкція витяжки: 1 – Верхній декоративний короб 2 – Нижній декоративний короб 3 – Корпус витяжки з панеллю керування 4 – Двигун 5 – Жирові фільтри у комплект поставки входять: • витяжка • планка монтажна • адаптер повітропроводу • комплект монтажний • інструкція з

 • Страница 4 из 25

  ВиМОГи БЕЗПЕки При ЕксПЛуАтАцІЇ Однофазна мережа, до якої підключається виріб, повинна відповідати чинним нормам. Підключення необхідно здійснювати через автоматичний вимикач, вбудований у стаціонарну проводку на Вашому електричному щитку. Всі дії, пов'язані з підключенням, налаштуванням,

 • Страница 5 из 25

  Після тривалого функціонування витяжки не торкайтеся ламп освітлення – вони гарячі. При заміні ламп освітлення необхідно відключити виріб від електричної мережі. Не торкайтеся поверхні витяжки мокрими руками. Регулярно очищуйте жирові фільтри. Не знімайте жирові фільтри, коли витяжка працює. У разі

 • Страница 6 из 25

  ВиМОГи БЕЗПЕки При МОнтАЖІ Перед початком монтажу виробу необхідно знеструмити електричну мережу! ≥ 650 мм Мінімальна відстань між варильною поверхнею і нижньою площиною витяжки повинна бути: - для електричних плит – не менше 600 мм; - для газових плит – не менше 650 мм. Забезпечення необхідного

 • Страница 7 из 25

  ПАнЕЛЬ уПрАВЛІння Не забувайте включати витяжку, як тільки Ви починаєте користуватися плитою або варильною поверхнею. Це необхідно для нормальної вентиляції кухні. Для повної вентиляції необхідно вимикати витяжку не раніше ніж через 15 хвилин після закінчення процесу приготування їжі. Витяжка

 • Страница 8 из 25

  рЕЖиМ рЕциркуЛяцІЇ Для роботи витяжки в режимі рециркуляції повітря необхідно: - при установці не приєднувати витяжку до повітропроводу (адаптер повітропроводу допускається не встановлювати); - короби повітропроводу встановити так, щоб жалюзі на них не були перекриті; - встановити у витяжку

 • Страница 9 из 25

  устАнОВкА ВитяЖки нА стІну Точки кріплення 1. Прикріпіть витяжку задньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями з монтажного комплекту. 2. Встановіть адаптер повітропроводу на витяжку за допомогою саморізів з використанням ущільнювача з монтажного комплекту. Точки кріплення 3.

 • Страница 10 из 25

  ОБсЛуГОВуВАння ВирОБу Під час експлуатації витяжки з метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності її роботи необхідно періодично здійснювати роботи з профілактики та догляду за витяжкою. При виконанні робіт, пов'язаних із профілактикою та доглядом за витяжкою обов'язково

 • Страница 11 из 25

  ОЧиЩЕння ФІЛЬтрІВ Витяжка обладнана знімними захисними жировими фільтрами. Фільтри забезпечують поглинання зважених у повітрі часток, тому можуть забруднюватися в залежності від частоти використання витяжки. З метою забезпечення максимальної продуктивності та ефективності роботи витяжки необхідно

 • Страница 12 из 25

  ГАрАнтІя Виріб відповідає вимогам технічних регламентів: електромагнітної сумісності обладнання по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-33:2004; безпеці низьковольтного електричного обладнання по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006. Виробник гарантує нормальну

 • Страница 13 из 25

  Вытяжки кухонные бытовые рукОВОДстВО ПО ЭксПЛуАтАции (Данная инструкция объединена с техническим паспортом) TK 60 TK 90 RU *Пирамида ТМ

 • Страница 14 из 25

  ОПисАниЕ Благодарим Вас за приобретение вытяжки Pyramida! Вытяжки Pyramida надежны и просты в эксплуатации. Для обеспечения долгой и безотказной работы изделия внимательно прочитайте данное руководство. Данное руководство по эксплуатации объединено с техническим описанием, а также содержит сведения

 • Страница 15 из 25

  кОнструкция ВЫтяЖки конструкция вытяжки: 1 – Верхний декоративный короб 2 – Нижний декоративный короб 3 – Корпус вытяжки с панелью управления 4 – Двигатель 5 – Жировые фильтры В комплект поставки входят: • вытяжка • планка монтажная • адаптер воздуховода • комплект монтажный • руководство по

 • Страница 16 из 25

  трЕБОВАния БЕЗОПАснОсти При ЭксПЛуАтАции Однофазная сеть, к которой подключается изделие, должна соответствовать действующим нормам. Подключение необходимо осуществлять через автоматический выключатель, встроенный в стационарную проводку на Вашем электрическом щитке. Все действия, связанные с

 • Страница 17 из 25

  После длительного функционирования вытяжки не прикасайтесь к лампам освещения – они горячие. При замене ламп освещения необходимо отключить изделие от электрической сети. Не касайтесь поверхности вытяжки мокрыми руками. Регулярно очищайте жировые фильтры. Не снимайте жировые фильтры при работающей

 • Страница 18 из 25

  трЕБОВАния БЕЗОПАснОсти При МОнтАЖЕ Перед началом монтажа изделия необходимо обесточить электрическую сеть! ≥ 650 мм Минимальное расстояние между варочной поверхностью и нижней плоскостью вытяжки должно быть: - для электрических плит – не менее 600 мм; - для газовых плит – не менее 650 мм.

 • Страница 19 из 25

  ПАнЕЛЬ уПрАВЛЕния Не забывайте включать вытяжку, как только Вы начинаете пользоваться плитой или варочной поверхностью. Это необходимо для нормальной вентиляции кухни. Для полной вентиляции необходимо выключать вытяжку не ранее чем через 15 минут после окончания процесса приготовления пищи. Вытяжка

 • Страница 20 из 25

  рЕЖиМ рЕциркуЛяции Для работы вытяжки в режиме рециркуляции воздуха необходимо: - при установке не подсоединять вытяжку к воздуховоду (адаптер воздуховода допускается не устанавливать); - короба воздуховода установить так, чтобы жалюзи на них не были перекрыты; - установить в вытяжку дополнительные

 • Страница 21 из 25

  устАнОВкА ВЫтяЖки нА стЕну Точки крепления 1. Прикрепите вытяжку задней поверхностью к стене при помощи саморезов с дюбелями из монтажного комплекта. 2. Установите адаптер воздуховода на вытяжку при помощи саморезов с использованием уплотнителя из монтажного комплекта. Точки крепления 3. Соедините

 • Страница 22 из 25

  ОБсЛуЖиВАниЕ иЗДЕЛия В ходе эксплуатации вытяжки с целью обеспечения максимальной производительности и эффективности ее работы необходимо периодически призводить работы по профилактике и уходу за вытяжкой. При выполнении работ, связанных с профилактикой и уходом за вытяжкой обязательно отключите

 • Страница 23 из 25

  ОЧисткА ФиЛЬтрОВ Вытяжка оборудована съемными защитными жировыми фильтрами. Фильтры обеспечивают поглощение взвешенных в воздухе частиц, поэтому могут загрязняться в зависимости от частоты использования вытяжки. С целью обеспечения максимальной производительности и эффективности работы вытяжки

 • Страница 24 из 25

  ГАрАнтия Изделие соответствует требованиям технических регламентов: электромагнитной совместимости оборудования по ДСТУ CISPR 14-1:2004, ДСТУ CISPR 14-2:2007, ДСТУ IEC 61000-3-2:2004, ДСТУ EN 61000-3-3:2004; безопасности низковольтного электрического оборудования по ДСТУ IEC 60335-2-31:2006.

 • Страница 25 из 25