Инструкции для Nokia 1600. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 1600 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 1600 найдено 2 инструкции

Инструкция для Nokia 1600
Формат:pdf
Объем:70 страниц
Размер:0.6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 71

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 1600 9239751 ²ëßãáÚ 3

 • Страница 2 из 71

  ´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï ºÞàßÞàÐæØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ ßÞÔ áÒÞî ØáÚÛîçØâÕÛìÝãî ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RH-64 áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

 • Страница 3 из 71

  ME 96 Nokia 1600 (RH-64) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ

 • Страница 4 из 71

  Nokia tune ïÒÛïÕâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜ ×ÒãÚÞÒëÜ âÞÒÐàÝëÜ ×ÝÐÚÞÜ Nokia Corporation. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßÞÛØâØÚØ ÝÕßàÕàëÒÝÞÓÞ àÐ×ÒØâØï. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï Ò ÛîÑÞÙ ßàÞÔãÚâ, ÞßØáÐÝÝëÙ Ò íâÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ, ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ

 • Страница 5 из 71

  ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸µ ² ½°ÀÃȵ½¸µ ·°º¾½¾´°Âµ»ÌÁ²° ·°¿ÀµÉµ½¾. 9239751/²ëßãáÚ 3 ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ Nokia: +7 (495) 727-22-22 ÄÐÚá: +7 (495) 795-05-03 125009, ¼ÞáÚÒÐ, ÂÒÕàáÚÐï, ãÛ., 7, Ð/ï 25 Nokia

 • Страница 6 из 71

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ................................. 8 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ................................................. 15 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ.......................................................................................... 15 ¾ÑéÐï ßÐÜïâì

 • Страница 7 из 71

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ·ÒÞÝÚØ........................................................................................................ ½ÐáâàÞÙÚØ................................................................................................. ÇÐáë

 • Страница 8 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ,

 • Страница 9 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ À°´¸¾¿¾¼µÅ¸ ²áÕ ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë ßÞÔÒÕàÖÕÝë ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî àÐÔØÞßÞÜÕå, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ µ»µÄ¾½ ² ±¾»Ì½¸Æ°Å ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ àïÔÞÜ á ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ. ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² Á°¼¾»µÂµ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ

 • Страница 10 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ. ¾±À°É°¹ÂµÁÌ Â¾»Ìº¾ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ ÀÐÑÞâë ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ Ø àÕÜÞÝâã

 • Страница 11 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿¾´º»Îǵ½¸µ º ´Àó¸¼ ÃÁÂÀ¾¹Á²°¼ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò

 • Страница 12 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâïå EGSM 900 Ø GSM 1800. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÞÛì×ãïáì ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ, áâàÞÓÞ

 • Страница 13 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ âÞÓÞ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÛØ Øå áÞâÞÒÐï áÕâì. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ÝÕ ÒáÕ ãáÛãÓØ, ÚàÞÜÕ âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áÞÓÛÐèÕÝØï á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ãáÛãÓ áÕâØ, Ð

 • Страница 14 из 71

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÐÚáÕááãÐàë ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ AC-2, ACP-7 ØÛØ ACP-12. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì

 • Страница 15 из 71

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàØÛÐÓÐÕâáï Ú âÕÛÕäÞÝã Ø ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛì ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ ÔÛï ÚÞÔÐ ×ÝÐçÕÝØÕ 12345. • PIN-ÚÞÔ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ Ø ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì ÚÐàâã Þâ

 • Страница 16 из 71

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë, çâÞÑë ×ÐÔÐâì áßÞáÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞÔÞÒ ÔÞáâãßÐ Ø ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐéØâë Ò âÕÛÕäÞÝÕ. ■ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ áÛÕÔãîéØÜØ äãÝÚæØïÜØ: ÁÞÞÑéÕÝØï, ºÞÝâÐÚâë Ø ÁØÝâÕ×ÐâÞà ÜÕÛÞÔØÙ. ¿àØ

 • Страница 17 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 1. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ºÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ áØÜÒÞÛë, âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. • ÃàÞÒÕÝì áØÓÝÐÛÐ Ò áÕâØ (1) • ÃàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (2) • ÄãÝÚæØØ ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ (3) • ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (4) •

 • Страница 18 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë (ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ Ò ÔàãÓØå ÐÝÐÛÞÓØçÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØïå). ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú

 • Страница 19 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 2. °ÚÚãàÐâÝÞ ßÞÔÝØÜØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, ÒëáÒÞÑÞÔØÒ ÕÓÞ Ø× ×ÐÖØÜÐ âÕÛÕäÞÝÐ (5). ²áâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã âÐÚ, çâÞÑë ÕÕ áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÝÐåÞÔØÛáï áßàÐÒÐ ÒÒÕàåã, Ð ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ× (6). ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7) Ø ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÝÕÓÞ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï. ÃáâÐÝÞÒØâÕ

 • Страница 20 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÐçÝÕâ ßÕàÕÜÕéÐâìáï. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½Õ ×ÐàïÖÐÕâáï, ßÞÔÞÖÔØâÕ ÝÕÚÞâÞàÞÕ ÒàÕÜï, ÞâÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ×ÐâÕÜ ßÞÔÚÛîçØâÕ ÕÓÞ áÝÞÒÐ. µáÛØ ×ÐàïÔÚÐ ÝÕ ÝÐçÝÕâáï, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã âÕÛÕäÞÝÐ. 3. ¿àØ ßÞÛÝÞÙ ×ÐàïÔÚÕ

 • Страница 21 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÃáâàÞÙáâÒÞ ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕæÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝÞÜã

 • Страница 22 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ´ÕÜÞÝáâàÐæØÞÝÝëÙ àÕÖØÜ ² ãáâàÞÙáâÒÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßàÞáÜÞâàÐ ØÝáâàãÚæØÙ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÚÞÝÚàÕâÝëå äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÕÜÞ > ¾áÝÞÒë, ´ÐÛÕÕ ØÛØ ¸Óàë. µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ´Þß. äãÝÚæØØ > ´ÕÜÞÝáâàÐæØï > ¾áÝÞÒë ØÛØ

 • Страница 23 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã * ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ÓÞÒÞàïéØå çÐáÞÒ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÞÔØÝ àÐ× ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï ØÛØ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ, çâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì ×ÒÞÝÞÚ. ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ

 • Страница 24 из 71

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ²ÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë ÜÞÖÕâ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ■ ÈÝãàÞÚ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ÁÝØÜØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì, ÒáâÐÒìâÕ èÝãàÞÚ ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. ÃáâÐÝÞÒØâÕ áÝÞÒÐ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. 24

 • Страница 25 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 2. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ Ø ÞâÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ áÔÕÛÐÙâÕ áÛÕÔãîéÕÕ: 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ. ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÛÕÔãÕâ ÒÚÛîçØâì Ø ÚÞÔ áâàÐÝë. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÝÞÜÕàÐ. ²Þ

 • Страница 26 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. 26

 • Страница 27 из 71

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 3. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ÔÒÐ àÐ×ÛØçÝëå áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ: ÞÑëçÝëÙ, ÚÞâÞàëÙ ßÞÜÕçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ , Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ (ÒáâàÞÕÝÝëÙ áÛÞÒÐàì), ÚÞâÞàëÙ ßÞÜÕçÐÕâáï ×ÝÐçÚÞÜ . ² àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã á âàÕÑãÕÜÞÙ ÑãÚÒÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÕ

 • Страница 28 из 71

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì áÛÞÒÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ * ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ÁÛÞÒÞ, ÒÒÕÔØâÕ áÛÞÒÞ (Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ OK.

 • Страница 29 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 4. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ÜÕÝî Ø ßÞÔÜÕÝî. ²ëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ ØÛØ ½Ð×ÐÔ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ ÔàãÓÞÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ·ÔÕáì ÞßØáÐÝë ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ ÜÕÝî Ø ÒëÑØàÐÕÜëÕ ÞÑêÕÚâë. ■ ÁÞÞÑéÕÝØï ½ÐáâàÞÙÚØ

 • Страница 30 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ºÞÔØàÞÒÚÐ áØÜÒÞÛÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ), çâÞÑë ÒëÑàÐâì ÚÞÔØàÞÒÚã ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï: ¿ÞÛÝëÙ ÝÐÑÞà ØÛØ ÁÞÚàÐéÕÝÝëÙ. ²ëÑÕàØâÕ ÄØÛìâàÐæØï ÝÞÜÕàÞÒ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï áßØáÚÐ äØÛìâàÞÒÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï

 • Страница 31 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 3. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ¿ÕàÕÔÐâì, ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà âÕÛÕäÞÝÐ ÐÑÞÝÕÝâÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞïÒØâìáï âÕÚáâ ÁÞÞÑéÕÝØÕ ßÕàÕÔÐÝÞ.

 • Страница 32 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×. ÔÛï ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞ×ÖÕ Ò ÜÕÝî ¼ÕÝî > ÁÞÞÑéÕÝØï > ¿àØÝïâëÕ. ÇÕàÝÞÒØÚØ Ø ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ ² ÜÕÝî ÇÕàÝÞÒØÚØ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØï, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò ÜÕÝî ÁÞåàÐÝØâì. ² ÜÕÝî ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì ÚÞßØØ ßÕàÕÔÐÝÝëå

 • Страница 33 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄãÝÚæØî ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÞÜ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ

 • Страница 34 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÝØ× Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÕ ÑãÚÒë ØÜÕÝØ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï. ² ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë âÐÚÖÕ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: ´ÞÑÐÒØâì ÚÞÝâÐÚâ - áÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ Ø×

 • Страница 35 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ×ÐÜÕÝÕ SIM-ÚÐàâë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÑØàÐÕâáï ÒÐàØÐÝâ SIM-ÚÐàâÐ. ²ÐàØÐÝâë ÞÑ×ÞàÐ - ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. µáÛØ ÒÞ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÒëÑàÐÝÞ ¸Ýä. Ø ÔÛï äãÝÚæØØ ²ÐàØÐÝâë ÞÑ×ÞàÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ÁßØáÞÚ ØÜÕÝ ØÛØ ÂÞÛìÚÞ ØÜï, ØÜï ØÛØ âÕÛÕäÞÝÝëÙ

 • Страница 36 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÝïâëÕ Ø ÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ ÑÕ× ÞâÒÕâÐ Òë×ÞÒë àÕÓØáâàØàãîâáï Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ð áÞâÞÒÐï áÕâì ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ íâã äãÝÚæØî. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì Òë×ÞÒÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ·ÒÞÝÚØ > ´ÛØâÕÛìÝ. Òë×ÞÒÞÒ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ

 • Страница 37 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ½ÐáâàÞÙÚØ ÍâÞ ÜÕÝî ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÐ×ÛØçÝëå ÝÐáâàÞÕÚ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ÝÕÚÞâÞàëå ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÒÞááâÐÝÞÒØâì áâÐÝÔÐàâÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ, ÒëÑàÐÒ ²ÞááâÐÝÞÒØâì áâÔ ÝÐáâà-ÚØ. ½ÐáâàÞÙÚØ áØÓÝÐÛÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ áØÓÝÐÛÞÒ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ: ¼ÕÛÞÔØï -

 • Страница 38 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ, Ø×ÒÕéÐîéÕÓÞ Þ ßàØÕÜÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àÕÔãßàÕÖÔ. áØÓÝÐÛë - ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàÕÔãßàÕÖÔÐîéØå áØÓÝÐÛÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, áØÓÝÐÛÐ Þ àÐ×àïÔÚÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÛÕï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÛÕï. ²ëÑÕàØâÕ ÂÕÜë, ÒëÔÕÛØâÕ

 • Страница 39 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ çÐáÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ çÐáÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ ÇÐáë ÔÛï áÚàëâØï ØÛØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï çÐáÞÒ, ãáâÐÝÞÒÚØ ÒàÕÜÕÝØ ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝØï äÞàÜÐâÐ ÒàÕÜÕÝØ. ¿ÞáÛÕ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ßÞÒâÞàÝÐï ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë. ½ÐáâàÞÙÚØ Òë×ÞÒÞÒ ²ëÑÕàØâÕ

 • Страница 40 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî Òë×ÞÒÞÒ (íâÐ äãÝÚæØï ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÝÕ ÔÛï ÒáÕå àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ). ½ÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. µáÛØ ÐÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ÓÛá Òë×ÞÒÞÒ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒáÕå Òë×ÞÒÞÒ ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 41 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ Ï×ëÚ ÔÛï ÒëÑÞàÐ ï×ëÚÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ½ÐáâàÞÙÚØ áâÞØÜÞáâØ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÒÐèØÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ

 • Страница 42 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÛØÜØâ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ØáçÕàßÐÝ, áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ > ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ØÛØ ÁÛãå. ÐßßÐàÐâ.

 • Страница 43 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ãßÞàïÔÞçÕÝØï ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÄãÝÚæØØ ßàÐÒ. ÚÛÐÒ. ÒëÑÞàÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ²ëÑ. äãÝÚæØØ ÔÛï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ßÞÜÕáâØâì Ò ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ; ÒëÔÕÛØâÕ ÃßÞàïÔÞçØâì ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞàïÔÚÐ äãÝÚæØÙ Ò áßØáÚÕ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ■ ÇÐáë ² àÕÖØÜÕ

 • Страница 44 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî µáÛØ ÒàÕÜï áàÐÑÐâëÒÐÝØï ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÝÐáâãßÐÕâ âÞÓÔÐ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÒëÚÛîçÕÝ, âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÐçØÝÐÕâ ßÞÔÐÒÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. µáÛØ ÒëÑàÐâì ÁâÞß, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÚÛîçÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï Ø ßàØÝïâØï Òë×ÞÒÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ ½Õâ ÔÛï ÒëÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ´Ð,

 • Страница 45 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ ºÐÛìÚãÛïâÞà ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞáâëå ÒëçØáÛÕÝØÙ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ´Þß. äãÝÚæØØ > ºÐÛìÚãÛïâÞà. 1. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèØ 0 - 9 ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï æØäà Ø # ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÝÐÚÐ

 • Страница 46 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ´Þß. äãÝÚæØØ > ºÞÝÒÕàâÕà. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßïâØ ßÞáÛÕÔÝØå ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÕÔÝØÕ 5. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì ÞÔÝã Ø× èÕáâØ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ×ÐÔÐÝÝëå ÚÐâÕÓÞàØÙ ÕÔØÝØæ Ø×ÜÕàÕÝØï: ÂÕÜßÕàÐâãàÐ, ²Õá, ´ÛØÝÐ, ¿ÛÞéÐÔì, ¾ÑêÕÜ Ø ²ÐÛîâÐ. ¼ÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì

 • Страница 47 из 71

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÒëÑÞàÐ ÞÚâÐÒë Ø # ÔÛï ßÞÒëèÕÝØï âÞÝÐ (ÚàÞÜÕ ÝÞâ ÜØ Ø áØ). ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ ÜÕÛÞÔØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæ. > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ, ÁÞåàÐÝØâì, ÂÕÜß, ¿ÕàÕÔÐâì, ¾çØáâØâì ØÛØ ²ëÙâØ. ¿àØ àÐÑÞâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ

 • Страница 48 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 5. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÐ / àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ

 • Страница 49 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ßÞÔÚÛîçØâì ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ×ÐâÕÜ ÞâÚÛîçØâì Ø ÒÝÞÒì ßÞÔÚÛîçØâì ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ½Õ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÛÕÔãÕâ ÞâÚÛîçÐâì Þâ ØáâÞçÝØÚÐ ßØâÐÝØï Ø Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ. ½Õ ÞáâÐÒÛïÙâÕ ßÞÛÝÞáâìî ×ÐàïÖÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÜ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã,

 • Страница 50 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå áÚàÕßÚÐ ØÛØ ÐÒâÞàãçÚÐ, ×ÐÜëÚÐÕâ ÝÐÚÞàÞâÚÞ ßÛîáÞÒÞÙ Ø ÜØÝãáÞÒÞÙ ÒëÒÞÔë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ (ÚÞâÞàëÕ ÒëÓÛïÔïâ ÚÐÚ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÕ ßÞÛÞáÚØ ÝÐ ÕÓÞ ßÞÒÕàåÝÞáâØ). ÍâÞ ÜÞÖÕâ ßàÞØ×ÞÙâØ, ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ ×ÐßÐáÝÞÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐåÞÔØâáï Ò ÚÐàÜÐÝÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝØÚÕ. ºÞàÞâÚÞÕ ×ÐÜëÚÐÝØÕ ÒëÒÞÔÞÒ

 • Страница 51 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÜÕáâÝëÜ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞÜ. ¿Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒëßÞÛÝØâÕ ãâØÛØ×ÐæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ÒëÑàÐáëÒÐâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ÒÜÕáâÕ á ÑëâÞÒëÜ ÜãáÞàÞÜ. ■ ¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia ² æÕÛïå ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ äØàÜÕÝÝëÜØ

 • Страница 52 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå Nokia ßàÞÒÕàØâ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. µáÛØ ßÞÔâÒÕàÔØâì ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÝÕ ãÔÐÕâáï, ÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞ ÜÕáâã ßàØÞÑàÕâÕÝØï. ¿àÞÒÕàÚÐ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë 1. ½Ð ÓÞÛÞÓàÐÜÜÕ ßÞÔ ÞÔÝØÜ ãÓÛÞÜ ÒØÔÕÝ áØÜÒÞÛ Nokia 'ßàÞâïÝØâÕ ÔàãÓ ÔàãÓã àãÚØ', Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ãÓÛÞÜ - ÛÞÓÞâØß Nokia Original

 • Страница 53 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 3. ÁÞáÚÞÑÛØâÕ ßÞÚàëâØÕ áÑÞÚã Þâ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë-ÞâÚàÞÕâáï ÚÞÔ (20 æØäà), ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210. ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà æØäàÐÜØ ÒÒÕàå. ºÞÔ (20 æØäà) ÝÐçØÝÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ Ø ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï Ò ÝØÖÝÕÙ. 4. ´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßÞÔÛØÝÝÞáâØ 20-×ÝÐçÝÞÓÞ ÚÞÔÐ áÛÕÔãÙâÕ

 • Страница 54 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéÕÕ: • ² áâàÐÝÐå °×ØÐâáÚÞ-ÂØåÞÞÚÕÐÝáÚÞÓÞ àÕÓØÞÝÐ, ÚàÞÜÕ ¸ÝÔØØ: ÒÒÕÔØâÕ 20-×ÝÐçÝëÙ ÚÞÔ, ÝÐßàØÜÕà, 12345678919876543210, Ø ßÕàÕÔÐÙâÕ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà +61 427151515. • ² ¸ÝÔØØ ÒÒÕÔØâÕ "Battery" Ø 20-×ÝÐçÝëÙ ÚÞÔ

 • Страница 55 из 71

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ÇâÞ ÔÕÛÐâì, ÕáÛØ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔâÒÕàÔØâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ? µáÛØ ÝÕ ãÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÔØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Nokia á ÓÞÛÞÓàÐÜÜÞÙ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÜ Nokia, ÝÕ íÚáßÛãÐâØàãÙâÕ íâÞâ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ¾ÑàÐâØâÕáì ÔÛï ÒëïáÝÕÝØï Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ

 • Страница 56 из 71

  °ÚáÕááãÐàë 6. °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ: • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÃáâÐÝÞÒÚÐ

 • Страница 57 из 71

  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. •

 • Страница 58 из 71

  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàÕ. ²ëáÞÚÐï âÕÜßÕàÐâãàÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áÞÚàÐéÕÝØî áàÞÚÐ áÛãÖÑë íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ßÞÒàÕÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø Òë×ÒÐâì ÔÕäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßÛÐÒÛÕÝØÕ ßÛÐáâÜÐááÞÒëå ÔÕâÐÛÕÙ. • ½Õ åàÐÝØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ

 • Страница 59 из 71

  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú

 • Страница 60 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ

 • Страница 61 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÝÐÔÕÒÐîâáï ÝÐ èÕî, ÝÕ ÔÞÛÖÝë áÞÔÕàÖÐâì ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØå ÔÕâÐÛÕÙ, ßàØ íâÞÜ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÞÛÖÝÞ ÝÐåÞÔØâìáï ÝÐ ãÚÐ×ÐÝÝÞÜ ÒëèÕ àÐááâÞïÝØØ Þâ âÕÛÐ çÕÛÞÒÕÚÐ. ´ÕâÐÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑÛÐÔÐîâ ÜÐÓÝØâÝëÜØ áÒÞÙáâÒÐÜØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞ ßàØâïÖÕÝØÕ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØå ßàÕÔÜÕâÞÒ Ú

 • Страница 62 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÒÝãâàÕÝÝÕÓÞ àÐáßÞàïÔÚÐ. ² ÑÞÛìÝØæÐå Ø Ò ÔàãÓØå ÜÕÔØæØÝáÚØå ãçàÕÖÔÕÝØïå ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ, çãÒáâÒØâÕÛìÝÞÕ Ú ÒÝÕèÝÕÜã àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÜã Ø×ÛãçÕÝØî. ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ

 • Страница 63 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ßàØ×ÝÐÚÞÒ ßÞÜÕå ÒëÚÛîçØâÕ Ø ãÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ÁÛãåÞÒëÕ ÐßßÐàÐâë ½ÕÚÞâÞàëÕ âØßë ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áÛãåÞÒëå ÐßßÐàÐâÞÒ. ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ âÐÚØå ßÞÜÕå ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ. ■ °ÒâÞÜÞÑØÛØ

 • Страница 64 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ.

 • Страница 65 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿ÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÞÑØÛìÝëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ ÝÐ ÑÞàâã áÐÜÞÛÕâÐ áÞ×ÔÐÕâ ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâÐ Ø ÜÞÖÕâ ßàÕáÛÕÔÞÒÐâìáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ■ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø

 • Страница 66 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ïÒÛïîâáï ßÞÔßÐÛãÑÝëÕ ßÞÜÕéÕÝØï ÝÐ áãÔÐå, åàÐÝØÛØéÐ åØÜØçÕáÚØå ÒÕéÕáâÒ Ø ãáâÐÝÞÒÚØ ßÞ Øå ßÕàÕÚÐçÚÕ, ÐÒâÞÜÞÑØÛØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÖØÖÕÝÝÞÓÞ ÓÞàîçÕÓÞ ÓÐ×Ð (ÝÐßàØÜÕà, ßàÞßÐÝÐ ØÛØ ÑãâÐÝÐ), ßÞÜÕéÕÝØï Ø ×ÞÝë á ×ÐÓàï×ÝÕÝØÕÜ ÒÞ×ÔãåÐ åØÜØÚÐâÐÜØ ØÛØ Ò×ÒÕáïÜØ,

 • Страница 67 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï

 • Страница 68 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àØ Òë×ÞÒÕ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ áÞÞÑéØâÕ Òáî ÝÕÞÑåÞÔØÜãî ØÝäÞàÜÐæØî á ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞÙ âÞçÝÞáâìî. ²ÐèÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÕÔØÝáâÒÕÝÝëÜ áàÕÔáâÒÞÜ áÒï×Ø ÝÐ ÜÕáâÕ ßàÞØáèÕáâÒØï. ½Õ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì àÐ×àÕèÕÝØï. ■

 • Страница 69 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï ÞÑÛãçÕÝØï, ÒÞ×ÝØÚÐîéÕÓÞ ßàØ àÐÑÞâÕ ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ØáßÞÛì×ãÕâáï ÕÔØÝØæÐ Ø×ÜÕàÕÝØï, ÝÐ×ëÒÐÕÜÐï ãÔÕÛìÝëÜ ÚÞíääØæØÕÝâÞÜ ßÞÓÛÞéÕÝØï (SAR). ¿àÕÔÕÛìÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ SAR, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÕ Ò ÔØàÕÚâØÒÐå ICNIRP, àÐÒÝÞ 2,0 ²â/ÚÓ á

 • Страница 70 из 71

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ·ÝÐçÕÝØÕ ÚÞíääØæØÕÝâÐ SAR ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ·ÝÐçÕÝØï SAR ÜÞÓãâ ÞâÛØçÐâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÓÞáãÔÐàáâÒÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÞÒ Ø âàÕÑÞÒÐÝØÙ Ú ØáßëâÐÝØïÜ, Ð âÐÚÖÕ Þâ çÐáâÞâÝëå ÔØÐßÐ×ÞÝÞÒ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî SAR ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ

 • Страница 71 из 71

Инструкция для Nokia 1600
Формат:pdf
Размер:0.4 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание