Инструкции для Nokia 6610i. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 6610i инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 6610i найдено одна инструкция

Инструкция для Nokia 6610i
Формат:pdf
Объем:172 страницы
Размер:2.4 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 173

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 6610i 9230894 ²ëßãáÚ 1

 • Страница 2 из 173

  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -XXX Nokia 6610i (RM-37). ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ

 • Страница 3 из 173

  © Nokia, 2004 Ó. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë. ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on Ø Pop-Port ïÒÛïîâáï âÞàÓÞÒëÜØ ×ÝÐÚÐÜØ

 • Страница 4 из 173

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÞ ÝÐ ãáÛÞÒØïå "ÚÐÚ Õáâì". ºàÞÜÕ âàÕÑÞÒÐÝØÙ ÔÕÙáâÒãîéÕÓÞ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ, ÝØÚÐÚØÕ ØÝëÕ ÓÐàÐÝâØØ, ÚÐÚ ïÒÝëÕ, âÐÚ Ø ßÞÔàÐ×ãÜÕÒÐÕÜëÕ, ÒÚÛîçÐï (ÝÞ ÝÕ ÞÓàÐÝØçØÒÐïáì) ÝÕïÒÝëÜØ ÓÐàÐÝâØïÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ æÕÝÝÞáâØ Ø ßàØÓÞÔÝÞáâØ ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ æÕÛØ, ÝÕ ÚÐáÐîâáï âÞçÝÞáâØ,

 • Страница 5 из 173

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ........................................................... 13 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï......................................................................................... 18 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ

 • Страница 6 из 173

  2. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ............................................................................ 33 ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ............................................................................................33 ·ÐàïÔÚÐ

 • Страница 7 из 173

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë................................................................62 ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë.............................................................63 ¿ÐßÚØ "¿àØÝïâÞÕ" Ø

 • Страница 8 из 173

  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜÕàÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÞÔÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ......86 ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ .....................................................................................................87 ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÚÐàâØÝÚØ ÔÛï ØÜÕÝØ ØÛØ ÝÞÜÕàÐ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ

 • Страница 9 из 173

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ................................................................................................................................. 100 ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï.......................................................................................................... 100

 • Страница 10 из 173

  ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï äÞâÞÓàÐäØØ......................................................................................................... 113 ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÜÕàë .......................................................................................................................... 115 ³ÐÛÕàÕï (ÜÕÝî

 • Страница 11 из 173

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÞáÜÞâà Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ.................................................................. 133 ±ãÜÐÖÝØÚ.............................................................................................................................................. 133 ÁÞåàÐÝÕÝØÕ Ø

 • Страница 12 из 173

  ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ................................................................................................................ 149 ¿ÐàÐÜÕâàë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ÑàÐã×ÕàÕ.............................................................. 149 ÄÐÙÛë

 • Страница 13 из 173

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÞáâëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ

 • Страница 14 из 173

  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ×

 • Страница 15 из 173

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ²Ë·¾² Á»Ã¶±Ë ͺÁÂÀµ½½¾¹ ¿¾¼¾É¸ ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë Ø ÝÐÖÜØâÕ . ÁÞÞÑéØâÕ Þ

 • Страница 16 из 173

  áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ØÜÕîâáï ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå ÐÛäÐÒØâÞÒ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ÞÝØ

 • Страница 17 из 173

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ 3 °ÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÕÓÞ ÝÞÜÕà ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ

 • Страница 18 из 173

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï 3 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà) ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¸×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ÚÞÔ 12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø åàÐÝØâÕ ÕÓÞ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî

 • Страница 19 из 173

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï • PIN-ÚÞÔ ÜÞÔãÛï âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ØÝäÞàÜÐæØØ Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ·ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì ÝÐ áâà. 154. PIN-kÞÔ ÜÞÔãÛï ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ, ÕáÛØ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝ ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì. • PIN-ÚÞÔ ßÞÔßØáØ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ

 • Страница 20 из 173

  ºÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ (Þâ 4 ÔÞ 10 æØäà) ºÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ âàÕÑãÕâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØïÜ ÑãÜÐÖÝØÚÐ. µáÛØ ÚÛîç ÒÒÕÔÕÝ ÝÕÒÕàÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐ× ßÞÔàïÔ, ÑãÜÐÖÝØÚ ÑÛÞÚØàãÕâáï ÝÐ ßïâì ÜØÝãâ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ±ãÜÐÖÝØÚ ÝÐ áâà. 133. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 20

 • Страница 21 из 173

  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ áÞÔÕàÖØâ ÜÝÞÓÞ ãÔÞÑÝëå Ò ßÞÒáÕÔÝÕÒÝÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ, ÝÐßàØÜÕà, ÚÐÛÕÝÔÐàì, çÐáë, ÑãÔØÛìÝØÚ, ÚÐÜÕàÐ, àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ Ø ßà. 3 ºÐÜÕàÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÞáÝÐéÕÝ ÒáâàÞÕÝÝÞÙ ÚÐÜÕàÞÙ ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ äÞâÞÓàÐäØÙ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå

 • Страница 22 из 173

  3 ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ (MIDI) ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ - íâÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ×ÒãÚÞÒ. ² âÕÛÕäÞÝÕ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ÞÑàÐ×æë ×ÒãçÐÝØï ÑÞÛÕÕ 40 Üã×ëÚÐÛìÝëå ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, ÞÔÝÐÚÞ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ âÞÛìÚÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ Ø× ÝØå. ¿ÞÛØäÞÝØçÕáÚØÙ ×ÒãÚ ØáßÞÛì×ãÕâáï,

 • Страница 23 из 173

  ¾Ñ×Þà äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ 3 ¿ÐÚÕâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá (GPRS) ÂÕåÝÞÛÞÓØï GPRS (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ¸ÝâÕàÝÕâßàÞâÞÚÞÛÐ (IP). GPRS ïÒÛïÕâáï ÞÔÝØÜ Ø× áßÞáÞÑÞÒ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÙ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ

 • Страница 24 из 173

  ¿ÛÐâÐ ×Ð ÔÞáâãß GPRS Ø ×Ð ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ âÐàØäÐå ÝÐ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØÕ ãáÛãÓ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. 3 ÃáÛãÓÐ ×ÐÓàã×ÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá (OTA) ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì WAP, GPRS Ø ÔàãÓØÕ ãáÛãÓØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò âÕÛÕäÞÝÕ

 • Страница 25 из 173

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 1. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 3 ºÛÐÒØèØ Ø àÐ×êÕÜë 1. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ íâÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 2. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÀÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ

 • Страница 26 из 173

  ÁÛãÖØâ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ áßØáÚã ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ, ÜÕÝî, áßØáÚÐÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ×ÐßØáïÜ ÚÐÛÕÝÔÐàï, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ ßàØ ÒÒÞÔÕ âÕÚáâÐ. 4. ºÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ Ø ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ íâØå ÚÛÐÒØè Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÐÜØ. ÁÜ.

 • Страница 27 из 173

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 4. ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ. 3 ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÀÕÖØÜÞÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ×ëÒÐÕâáï âÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞÓÔÐ ÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ áØÜÒÞÛë. 1. ½Ð×ÒÐÝØÕ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ ÛÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ò ÚÞâÞàÞÙ àÐÑÞâÐÕâ âÕÛÕäÞÝ. 2. ÃàÞÒÕÝì

 • Страница 28 из 173

  • äãÝÚæØï °ÚâØÒ, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ äãÝÚæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî äãÝÚæØÙ Ò ÜÕÝî ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ¼ÕÝî ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ ÝÐ áâà. 95. ÂÐÚØÕ ÖÕ äãÝÚæØØ ÔÞáâãßÝë Ò ¼ÕÝî '°ÚâØÒ', áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¼ÕÝî "°ÚâØÒ" (ÜÕÝî 15) ÝÐ áâà. 158. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ

 • Страница 29 из 173

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ºÛÐÒØÐâãàÐ âÕÛÕäÞÝÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐ áâà. 38. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÝÕ ßÞÔÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ²ÐàØÐÝâ ×ÒãÚáØÓÝÐÛÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ ØÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ

 • Страница 30 из 173

  °ÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÒáÕå ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ). ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ , ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ áâà. 98. ØÛØ ²ëÑàÐÝÝÐï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï (ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ

 • Страница 31 из 173

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 3 ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ²ÝØÜÐÝØÕ! ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áâÕàÕÞÓÐàÝØâãàë ÜÞÖÕâ áÝØ×Øâì çãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì áÛãåÐ Ú ÒÝÕèÝØÜ ×ÒãÚÐÜ. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì áâÕàÕÞÓÐàÝØâãàÞÙ, ÕáÛØ íâÞ ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ÐÚáÕááãÐà Ú àÐ×êÕÜã Pop-Port ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ. º âÕÛÕäÞÝã ÜÞÖÝÞ ßÞÔáÞÕÔØÝØâì

 • Страница 32 из 173

  3 ¾ èÝãàÚÕ ÔÛï ßÕàÕÝÞáÚØ âÕÛÕäÞÝÐ ¿àÞÔÕÝìâÕ èÝãàÞÚ Ò ÞâÒÕàáâØÕ, ÚÐÚ ßÞÚÐ×ÐÝÞ ÝÐ àØáãÝÚÕ, Ø ×ÐâïÝØâÕ ßÕâÛî. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 32

 • Страница 33 из 173

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 2. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 3 ÃáâÐÝÞÒÚÐ SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÅàÐÝØâÕ SIM-ÚÐàâë Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ SIM-ÚÐàâë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë (ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ Ò ÔàãÓØå

 • Страница 34 из 173

  2. ÁÝØÜØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà, ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ×Ð ÚàÐÙ Ø× ÓÝÕ×ÔÐ (3). 3. ¾áÒÞÑÞÔØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë, áÔÒØÝãÒ ÔÕàÖÐâÕÛì ÝÐ×ÐÔ (4) Ø ßÞÔÝïÒ ÕÓÞ ÒÒÕàå (5). 4. ÃáâÐÝÞÒØâÕ SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (6). SIM-ÚÐàâÐ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ âÐÚ, çâÞÑë ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. Copyright © 2004

 • Страница 35 из 173

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 5. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7) Ø áÔÒØÝìâÕ ÕÓÞ ÒßÕàÕÔ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (8). 6. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (9). 7. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì. ²áâÐÒìâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝÞÙ Ò äØÚáÐâÞà, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ Ò ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ (10). ·ÐâÕÜ ÞßãáâØâÕ ßÐÝÕÛì ÝÐ äØÚáÐâÞàë ßÞ

 • Страница 36 из 173

  3 ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔáÞÕÔØÝØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¸ÔÕâ ×ÐàïÔÚÐ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ,

 • Страница 37 из 173

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 3 ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï . µáÛØ SIM-ÚÐàâÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ Ò âÕÛÕäÞÝ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²áâÐÒØâì SIM-ÚÐàâã ØÛØ SIM-ÚÐàâÐ ÝÕ ßÞÔåÞÔØâ, ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàã áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÂÕÛÕäÞÝ

 • Страница 38 из 173

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÚÛîçÕÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÜÞÖÕâ ãåãÔèØâì ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÝÕæÕÛÕáÞÞÑàÐ×ÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî ÜÞéÝÞáâØ Ø×ÛãçÐÕÜÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï

 • Страница 39 из 173

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï áÝÞÒÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ äãÝÚæØØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï ÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐ áâà. 101. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÚÛîçÕÝØî ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò

 • Страница 40 из 173

  2. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë áÝïâì ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì, ÐÚÚãàÐâÝÞ ÒëâïÝØâÕ äØÚáÐâÞà, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ ÝÐ ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝÕ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ, Ø× ÞâÒÕàáâØï Ò âÕÛÕäÞÝÕ (1) Ø ÞâÔÕÛØâÕ ßÐÝÕÛì Þâ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐçØÝÐï á ÒÕàåÝÕÙ áâÞàÞÝë. 3. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (2). Copyright © 2004 Nokia. All rights

 • Страница 41 из 173

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 4. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ áÝÐçÐÛÐ áÞÒÜÕáâØâÕ äØÚáÐâÞàë, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ, á áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ÞâÒÕàáâØïÜØ Ò âÕÛÕäÞÝÕ (3), ×ÐâÕÜ ÐÚÚãàÐâÝÞ ÒáâÐÒìâÕ äØÚáÐâÞà ÒÕàåÝÕÙ çÐáâØ ßÐÝÕÛØ Ò ÞâÒÕàáâØÕ âÕÛÕäÞÝÐ (4) Ø ßàØÖÜØâÕ ßÐÝÕÛì Ú âÕÛÕäÞÝã. 5. ÃáâÐÝÞÒØâÕ

 • Страница 42 из 173

  3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3 ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). µáÛØ ßàØ ÒÒÞÔÕ ÔÞßãéÕÝÐ ÞèØÑÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì, çâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÕÒÕàÝëÙ áØÜÒÞÛ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 43 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ • ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ÝÐÖÜØâÕ Ø . ÛØÑÞ µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ, ÒÒÕÔØâÕ íâÞâ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ³ÞÛÞáÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 75. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ

 • Страница 44 из 173

  µáÛØ Ú âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ á ÚÝÞßÚÞÙ, ÔÛï ÞâÒÕâÐ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë. ÁÞÒÕâ. µáÛØ ÒÚÛîçØâì àÕÖØÜ ¿ÕàÕÐÔà., ÕáÛØ áÒÞÙ No. ×ÐÝïâ, ßàØ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ Òë×ÞÒÐ ÑãÔÕâ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëßÞÛÝïâìáï ÕÓÞ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚ). ÁÜ.

 • Страница 45 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3 ÄãÝÚæØØ àÕÖØÜÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ, ïÒÛïîâáï ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜ ÝØÖÕ äãÝÚæØïÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ÒÞ

 • Страница 46 из 173

  • ¿ÕàÕÚÛîçØâì - ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÐÚâØÒÝëÜ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜëÜ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÐÜØ, ¾âáëÛÚÐ - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÞÒ á ÞâÚÛîçÕÝØÕÜ Þâ ÞÑÞØå Òë×ÞÒÞÒ. • ´ØÝÐÜØÚ - ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÚ ãáâàÞÙáâÒÞ ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ú ãåã ßàØ

 • Страница 47 из 173

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ 4. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï): ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ø ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ. ² àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ - ×ÝÐçÞÚ .

 • Страница 48 из 173

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-Ýâë. 3 ÀÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã âàÕÑãÕâáï ÝÐÖÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ àÐ×. ¼ÕâÞÔ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ

 • Страница 49 из 173

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔÑÞàÚÐ. ºÞÓÔÐ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÕÓÞ. µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ¿Þ ÑãÚÒ.,

 • Страница 50 из 173

  • µáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ ÛØÑÞ ÝÐÖÜØâÕ ÞÔÝã Ø× ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ, ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÑãÚÒã. • ½ÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ×ÝÐÚØ ßàÕßØÝÐÝØï Ø áßÕæØÐÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë ÒÒÞÔïâáï á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ . ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ ÒÒÞÔã âÕÚáâÐ

 • Страница 51 из 173

  ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì áßÕæØÐÛìÝëÙ áØÜÒÞÛ Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ, ÝÐÖÜØâÕ , Ò àÕÖØÜÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Ðâì áØÜÒÞÛ. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áØÜÒÞÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ´Ûï

 • Страница 52 из 173

  5. ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâì ÞÑèØàÝëÙ ÝÐÑÞà äãÝÚæØÙ, ÚÞâÞàëÕ áÓàãßßØàÞÒÐÝë Ò ÜÕÝî. ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔØâÕ 15 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ á ÔØáßÛÕï ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 53 из 173

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 6. ½ÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéØÙ ãàÞÒÕÝì ÜÕÝî ØÛØ ²ëÙâØ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ ÜÕÝî. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ÝÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî

 • Страница 54 из 173

  3 ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî 1. ÁÞÞÑéÕÝØï 1. ÂÕÚáâ.áÞÞÑé. 2. MMS-áÞÞÑéÕÝØï 3. SMS-ÇÐâ 4. ³ÞÛÞá.áÞÞÑéÕÝØï 5. ¸ÝäÞ-áÞÞÑéÕÝØï 6. ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé. 7. ÁÕàÒØá-ÚÞÜÐÝÔë 2. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 2. ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ÁâÕàÕâì ßÞáÛÕÔÝØÕ ×ÒÞÝÚØ 5. ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 6. ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ

 • Страница 55 из 173

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 5. ½ÐáâàÞÙÚØ 6. ±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë 7. ¸ÝäÞ-ÝÞÜÕàÐ1 8. ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ1 9. ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ2 10.°ÑÞÝÕÝâ.Óàãßßë2 4. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 2. ±Õ× ×ÒãÚÐ 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ 4. ½Ð ãÛØæÕ 5. ¿ÕÙÔÖÕà 5. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ¼ÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ 2. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë 3. ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ 4. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ

 • Страница 56 из 173

  7. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ1 8. ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë 9. ²ÕàÝãâì ×ÐÒÞÔ-áÚØÕ ãáâÐÝÞÒÚØ 6. ÀÐÔØÞ 7. ºÐÜÕàÐ 1. °ÛìÑÞÜÝÞÕ äÞâÞ 2. ¿ÞàâàÕâÝÞÕ äÞâÞ 3. ½ÞçÝÐï áêÕÜÚÐ 4. °ÒâÞ-âÐÙÜÕà 5. ½ÐáâàÞÙÚÐ 8. ³ÐÛÕàÕï 1. ÁÜ. ßÐßÚØ 2. ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã 3. ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã 4. ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì 5. ·ÐÓàã×. ³ÐÛÕàÕØ 9. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 1. ±ãÔØÛìÝØÚ

 • Страница 57 из 173

  ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ 10.¸Óàë 1. ²ëÑàÐâì ØÓàã 2. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà 3. ¿ÐÜïâì 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 11.¿àØÛÞÖÕÝØï 1. ²×ïâì ßàØÛÞÖ. 2. ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ. 3. ¿ÐÜïâì 12.ÍÚáâàÐ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ 3. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 4. ±ãÜÐÖÝØÚ 5. ÁØÝåàÞÝØ×ÞÒÐâì 13.ºÞÝäØÓ.áÒï×Ø 1. IR-ßÞàâ 2. GPRS 14.¼ØÝØÑàÐã×Õà 1. ² ÝÐçÐÛÞ 2.

 • Страница 58 из 173

  5. ½ÐáâàÞÙÚØ 6. ½Ð ÐÔàÕá 7. ¾çØáâØâì Úíè 15.¼ÕÝî '°ÚâØÒ' 16.ÃáÛãÓØ SIM1 1. ¼ÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÜÕÝî ×ÐÒØáØâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ SIM-ÚÐàâë. Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 58

 • Страница 59 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3 ÁÞÞÑéÕÝØï (ÜÕÝî 1) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ÒÒÞÔØâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø áÞåàÐÝïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ²áÕ áÞÞÑéÕÝØï åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÐå. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ, ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø

 • Страница 60 из 173

  ÂÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï (SMS) ÃáÛãÓÐ SMS ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø ßàØÝØÜÐâì áÞáâÐÒÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßÕàÕáëÛÐîâáï Ò ÒØÔÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÞÑëçÝëå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÁâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÚÐÚ ßàÐÒØÛÞ, ÑÞÛìèÕ áâÞØÜÞáâØ ßÕàÕÔÐçØ ÞÑëçÝÞÓÞ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï.

 • Страница 61 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 47. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî Ò áÞÞÑéÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ ØÛØ ÚÐàâØÝÚØ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÈÐÑÛÞÝë ÝÐ áâà. 66. ºÐÖÔÞÕ ÓàÐäØçÕáÚÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞáâÞØâ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ¿ÞíâÞÜã áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ

 • Страница 62 из 173

  ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÕàÕÔÐÒÐâì áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ãáÛãÓØ SMS, Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 76). ¿ÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ

 • Страница 63 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÞâÒÕâ ÝÐ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ ØÛØ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ¿àØ ßàØÕÜÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ØÛØ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÝÐçÞÚ , Ð âÐÚÖÕ âÕÚáâ ÁÞÞÑéÕÝØÙ ßàØÝïâÞ: Ø ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÞÒëå

 • Страница 64 из 173

  ²ëÑÕàØâÕ ºÞßØï Ò ÚÛÝÔàì, çâÞÑë áÚÞßØàÞÒÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßÐÜïâÚØ ÝÐ âÕÚãéØÙ ÔÕÝì. ²ëÑÕàØâÕ ´ÕâÐÛØ áÞÞÑé., çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÒÕÔÕÝØï Þ áÞÞÑéÕÝØØ (ÕáÛØ ÔÞáâãßÝë): ØÜï Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞâßàÐÒØâÕÛï, ØáßÞÛì×ÞÒÐÝÝëÙ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ æÕÝâà áÞÞÑéÕÝØÙ, ÔÐâã Ø ÒàÕÜï ßàØÕÜÐ

 • Страница 65 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁßØáÚØ àÐááëÛÚØ µáÛØ ÒÐÜ âàÕÑãÕâáï àÕÓãÛïàÝÞ ÞâßàÐÒÛïâì áÞÞÑéÕÝØï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ ÓàãßßÕ ÐÔàÕáÐâÞÒ, àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï áÞáâÐÒØâì áßØáÞÚ àÐááëÛÚØ, áÞÔÕàÖÐéØÙ ÒáÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÐÔàÕáÐ. ÁßØáÚØ àÐááëÛÚØ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ßÕàÕÔÐÕâ áÞÞÑéÕÝØÕ ÚÐÖÔÞÜã

 • Страница 66 из 173

  • ½ÞÒëÙ áßØáÞÚ - áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ áßØáÚÐ àÐááëÛÚØ. • ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì - ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ áßØáÚÐ. • ¾çØáâØâì áßØáÞÚ - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒáÕå ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ Ø× ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ áßØáÚÐ. • ÃÔÐÛØâì áßØáÞÚ - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ áßØáÚÐ àÐááëÛÚØ. µáÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕ àÐ×ÞáÛÐÝÞ ÒáÕÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ Ø× áßØáÚÐ

 • Страница 67 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²áâÐÒÚÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ èÐÑÛÞÝÐ Ò âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë • ² àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ ØÛØ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ SMS ØÛØ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ²ëÑÕàØâÕ ²áâÐÒØâì èÐÑÛÞÝ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ èÐÑÛÞÝ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÒáâÐÒØâì Ò áÞÞÑéÕÝØÕ. ²áâÐÒÚÐ ÚÐàâØÝÚØ Ò âÕÚáâÞÒÞÕ

 • Страница 68 из 173

  • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßÐßÚØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ßÐßÚØ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã. ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ á ßÞÜÞéìî ãáâàÞÙáâÒ, Ò ÚÞâÞàëå ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë áÞÒÜÕáâØÜëÕ äãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ

 • Страница 69 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì ÒáÕå ÒÕàáØÙ ãÚÐ×ÐÝÝëå ÒëèÕ äÞàÜÐâÞÒ. µáÛØ ßàØÝïâÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞÔÕàÖØâ ÞÑêÕÚâë ÝÕÔÞßãáâØÜÞÓÞ äÞàÜÐâÐ, ÞÝØ ×ÐÜÕÝïîâáï ØÜÕÝÕÜ äÐÙÛÐ Ø âÕÚáâÞÜ ÄÞàÜÐâ ÞÑêÕÚâÐ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï. ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞâÜÕâØâì, çâÞ ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÕÝ ÒÞ ÒàÕÜï

 • Страница 70 из 173

  áÞÞÑéÕÝØï ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ âÞ, çâÞ áÞÞÑéÕÝØÕ áÞÔÕàÖØâ ÚÐàâØÝÚã ØÛØ ×ÒãÚÞÒÞÙ äàÐÓÜÕÝâ. ´Ûï ÒáâÐÒÚØ ØÜÕÝØ Ø× ÜÕÝî ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ µéÕ ÒÐàØÐÝâë, ² âÕÛ.ÚÝØÖÚã. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ² âÕÛ.ÚÝØÖÚã. ´Ûï ÒáâÐÒÚØ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 71 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁÞåàÐÝïâì ÞâÞáÛÐÝÝëÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 78. ´ÐÝÝÞÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ÝÕ ÓÐàÐÝâØàãÕâ ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã. ·ÐÚÞÝÞÜ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ

 • Страница 72 из 173

  • ÁâÕàÕâì áÞÞÑé. - ãÔÐÛÕÝØÕ áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. • ¾âÒÕâØâì ØÛØ ¾âÒÕâØâì ÒáÕÜ - ßÕàÕÔÐçÐ ÞâÒÕâÐ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ ÞâÒÕâÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐ áâà. 69. • ¿ÕàÕáÛÐâì ÝÐ No., ¿ÕàÕáÛ. Ò ßÞçâã ØÛØ ÀÐááëÛÚÐ - ßÕàÕáëÛÚÐ áÞÞÑéÕÝØï. • ¸×ÜÕÝØâì

 • Страница 73 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ¾âÞáÛÐÝÝÞÕ (Ò ÜÕÝî MMS-áÞÞÑéÕÝØï) Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÁÞåàÐÝïâì ÞâÞáÛÐÝÝëÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ áâà. 78. µáÛØ ßÐÜïâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ×ÐßÞÛÝÕÝÐ ¿àØ

 • Страница 74 из 173

  2. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø× ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ íâã ßÐßÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. µáÛØ Ò ßÐßÚÕ áÞÔÕàÖÐâáï ÝÕßàÞçØâÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ãÔÐÛÕÝØÕ íâØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÇÐâ ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞàÓÐÝØ×ÞÒÐâì ÔØÐÛÞÓ á ÔàãÓØÜ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Ò äÞàÜÕ ÞÑÜÕÝÐ âÕÚáâÞÒëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ (ãáÛãÓÐ

 • Страница 75 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞáÛÕÔÝØå áÞÞÑéÕÝØÙ, ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå Ò ÔÐÝÝÞÜ áÕÐÝáÕ çÐâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ °àåØÒ. ¿ÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÞÑÞ×ÝÐçÐîâáï áØÜÒÞÛÞÜ "<" Ø ÒÐèØÜ ßáÕÒÔÞÝØÜÞÜ, Ð ßàØÝïâëÕ áÞÞÑéÕÝØï áØÜÒÞÛÞÜ ">" Ø ßáÕÒÔÞÝØÜÞÜ áÞÑÕáÕÔÝØÚÐ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 76 из 173

  ¸ÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë (ÝÐßàØÜÕà, Þ ßÞÓÞÔÕ ØÛØ âàÐÝáßÞàâÝÞÙ áØâãÐæØØ). ÁßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ Ø Øå ÝÞÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ¿ÐàÐÜÕâàë áÞÞÑéÕÝØÙ ÞßàÕÔÕÛïîâ

 • Страница 77 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï áÞÞÑéÕÝØï âØßÐ ÂÕÚáâ ÒëÑÕàØâÕ ½ÞÜÕà ÐÛàÕáÐâÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ßÞ ÚÞâÞàÞÜã ÑãÔãâ ßÕàÕÔÐÒÐâìáï áÞÞÑéÕÝØï ßàØ ÒëÑÞàÕ ÔÐÝÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ßÕàÕÔÐçØ. ´Ûï áÞÞÑéÕÝØï âØßÐ ÍÛ. ßÞçâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁÕàÒÕà íÛÕÚâ-àÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÞÜÕàÐ áÕàÒÕàÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ

 • Страница 78 из 173

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï, ½ÐáâàÞÙÚØ áÑé., ÂÕÚáâ.áÞÞÑé., ·ÐÜÕÝÐ Ò ¿àØÝïâÞÜ ØÛØ ·ÐÜÕÝÐ Ò ¾âÞáÛÐÝÝÞÜ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÞÖÝÞ, çâÞÑë áâÐàëÕ áÞÞÑéÕÝØï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ×ÐÜÕéÐÛØáì ÝÞÒëÜØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ Ò ßÐßÚÕ ¿àØÝïâÞÕ ØÛØ ¾âßàÐÒÛÕÝÝÞÕ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï,

 • Страница 79 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ½ÐáâàÞÙÚØ áÒï×Ø - ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. °ÚâØÒØ×ØàãÙâÕ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï, ×ÐâÕÜ Ø×ÜÕÝØâÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ íâÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÒáÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ

 • Страница 80 из 173

  • ÀÐ×àÕèØâì àÕÚÛÐÜã - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßàØÕÜ àÕÚÛÐÜÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ÍâÐ äãÝÚæØï ÞâáãâáâÒãÕâ Ò ÜÕÝî, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ÀÐ×àÕèØâì ßàØÕÜ ÜãÛìâØÜÕÔØØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ½Õâ. ¿àØÕÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ·ÐÓàã×ÚÐ Ò âÕÛÕäÞÝ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï MMS

 • Страница 81 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3 ·ÒÞÝÚØ (ÜÕÝî 2) ÂÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâ âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÒåÞÔïéØå (ßàØÝïâëå Ø ÝÕßàØÝïâëå) Ø ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Ø áâÞØÜÞáâì Òë×ÞÒÞÒ. ÀÕÓØáâàÐæØï ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ áÞâÞÒÐï áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ãáÛãÓã ÞßàÕÔÕÛÕÝØï

 • Страница 82 из 173

  • ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ Ø× ÔÕáïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, Òë×ÞÒë ÚÞâÞàëå ÑëÛØ ßàØÝïâë ßÞáÛÕÔÝØÜØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ - íâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ Ø× ÔÒÐÔæÐâØ ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ (ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ âÞÓÞ,

 • Страница 83 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÔÛï ÚÐÖÔÞÙ Ø× ÝØå ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë áÒÞØ áçÕâçØÚØ Òë×ÞÒÞÒ. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÔÕàÖØÜÞÕ áçÕâçØÚÞÒ ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÙ Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ ÛØÝØØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï ÝÐ ÒëåÞÔ ÝÐ áâà. 100. • ¿ÞÚÐ× áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) -

 • Страница 84 из 173

  • ÂÐÙÜÕà GPRS-áÒï×Ø - ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ äãÝÚæØØ: ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS; ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÞÑéÕÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ÒáÕå áÞÕÔØÝÕÝØÙ GPRS; áÑàÞá áçÕâçØÚÞÒ. ´Ûï áÑàÞáÐ áçÕâçØÚÞÒ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ. 3 ÂÕÛ. ÚÝØÖÚÐ (ÜÕÝî 3) ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ

 • Страница 85 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ½ÐáâàÞÙÚØ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ²ëÑÞà ßÐÜïâØ - ÒëÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÚÞÝâÐÚâÞÒ. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÔÞáâãßÐ Ú ØÜÕÝÐÜ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßÐÜïâØ ÞÑÞØå âØßÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM. ²

 • Страница 86 из 173

  ÁÞÒÕâ. ±ëáâàÞÕ áÞåàÐÝÕÝØÕ: ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßØáÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, µáâì! ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÝÞÜÕàÞÒ Ø âÕÚáâÞÒëå ßàØÜÕçÐÝØÙ ÔÛï ÞÔÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ²ÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ âÕÛÕäÞÝÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ âÕÛÕäÞÝÝëÕ

 • Страница 87 из 173

  ÍÛ.ßÞçâÐ, Web-ÐÔàÕá, ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ØÛØ âØß âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ( ØÛØ ·ÐÜÕâÚÐ). °ÔàÕá ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âØßÐ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÜÕçÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÁÜÕÝØâì âØß Ò áßØáÚÕ äãÝÚæØÙ. 6. ²ÒÕÔØâÕ ÝÞÜÕà ØÛØ âÕÚáâÞÒÞÕ ßàØÜÕçÐÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, çâÞÑë áÞåàÐÝØâì ØÝäÞàÜÐæØî. 7. ½ÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ, ²ëÙâØ ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò

 • Страница 88 из 173

  ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ½ÐÙâØ. 2. ² ÞâÚàëÒèÕÜáï ÞÚÝÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÐçÐÛìÝëå ÑãÚÒ ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ÝÐÙâØ. ºÛÐÒØèØ Ø áÛãÖÐâ ÔÛï ßàÞÚàãâÚØ áßØáÚÐ ØÜÕÝ, Ð ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ Ò ÞÚÝÕ ÒÒÞÔÐ. Ø - 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø

 • Страница 89 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ, ÝÞÜÕàÞÒ Ø ÚÐàâØÝÞÚ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ÃÔÐÛØâì. ¿àØ ãÔÐÛÕÝØØ ØÜÕÝØ (Ø ÝÞÜÕàÐ) âÐÚÖÕ ãÔÐÛïÕâáï áÒï×ÐÝÝÐï á ÝØÜ ÚÐàâØÝÚÐ. • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ ßÞ ÞÔÝÞÜã ÒëÑÕàØâÕ ¿Þ ÞÔÝÞÜã Ø ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ (Ø ÝÞÜÕàÐ), ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ãÔÐÛØâì. ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 90 из 173

  1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ÁÚÞßØàÞÒÐâì. 2. ²ëÑÕàØâÕ ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØï (¸× âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM ØÛØ C SIM Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ). 3. ²ëÑÕàØâÕ ¿Þ ÞÔÝÞÜã, ²áÕ áàÐ×ã ØÛØ ÁâÐÝÔÐàâ. ÝÞÜÕàÐ. • µáÛØ ÒëÑàÐÝÐ äãÝÚæØï ¿Þ ÞÔÝÞÜã, ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï áÚÞßØàÞÒÐâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 91 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÕÜ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ´Ûï ßàØÕÜÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÓÞâÞÒ Ú ßàØÕÜã ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸º-ßÞàâ ÝÐ áâà. 140). ÂÕßÕàì ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßÕàÕÔÐçã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ á ÔàãÓÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÞáÛÕ ßàØÕÜÐ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ çÕàÕ×

 • Страница 92 из 173

  ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÝÐ×ÝÐçØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÚÛÐÒØèÕ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ, ±ëáâàëÕ ÝÐÑÞàë Ø ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ. ½ÐÖÜØâÕ ·ÐÔÐâì, ½ÐÙâØ Ø ÒëÑÕàØâÕ áÝÐçÐÛÐ ØÜï, ßÞâÞÜ ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï ÝÐ×ÝÐçØâì. µáÛØ

 • Страница 93 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ ÂÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, ßàØáÒÞÕÝÝëÕ SIM-ÚÐàâÕ, åàÐÝïâáï Ò ÜÕÝî ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ (ÕáÛØ âÐÚÐï äãÝÚæØï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ). ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ íâØå ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛ.ÚÝØÖÚÐ Ø ÁÒÞØ ÝÞÜÕàÐ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ ØÛØ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ³àãßßë ÐÑÞÝÕÝâÞÒ

 • Страница 94 из 173

  • ÁÞáâÐÒ Óàãßßë - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÝÞÒÞÓÞ ØÜÕÝØ Ò Óàãßßã ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. µáÛØ ÓàãßßÐ ÝÕ áÞÔÕàÖØâ ØÜÕÝ, ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ., Ò ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì ÝÞÒÞÕ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì Ò Óàãßßã ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ØÜÕÝØ Ø× Óàãßßë

 • Страница 95 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝäØÓãàÐæØï. ²ëÑÕàØâÕ ßÐàÐÜÕâà, ×ÝÐçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÒÝÕáØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï. ·ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ Ø×ÜÕÝïâì Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ ÝÐ áâà. 106. ½Ð×ÒÐÝØï àÕÖØÜÞÒ (ÚàÞÜÕ

 • Страница 96 из 173

  • ´Ûï àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÁÞáâÐÒ ÜÕÝî "°ÚâØÒ" - ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï äãÝÚæØØ Ø× ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì. • ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï äãÝÚæØØ Ò áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ÃßÞàïÔÞçØâì, ×ÐâÕÜ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî. ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 97 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´ÐâÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ Ø ÔÐâë, ´ÐâÐ. ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÔÐâë, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÐâã (ÔÛï ÞâÜÕÝë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÐâë ÒëÑÕàØâÕ ÃÑàÐâì ÔÐâã). ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐâì ÔÐâã ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÔÐâë. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ

 • Страница 98 из 173

  ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ÃáÛãÓÐ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐßàÐÒØâì ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐ ÔàãÓÞÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ ÝÞÜÕà áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ). ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî

 • Страница 99 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèÕÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ¾âÒÕâ ÛîÑÞÙ ÚÝÞßÚÞÙ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ÞâÒÕçÐâì ÝÐ ÒåÞÔïéØÕ Òë×ÞÒë ÝÐÖÐâØÕÜ ÛîÑÞÙ ÚÛÐÒØèØ, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ , ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ Ø , Ð âÐÚÖÕ . °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ßÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 100 из 173

  ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ àÕÖØÜÐ ×ÒÞÝÚÞÒ, ÀÕ×îÜÕ ×ÒÞÝÚÐ. ºÞÓÔÐ íâÐ äãÝÚæØï ÒÚÛîçÕÝÐ (¿ÞÚÐ×ëÒÐâì), âÕÛÕäÞÝ ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëÒÞÔØâ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàØÜÕàÝãî ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì Ø áâÞØÜÞáâì (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÚÐÖÔÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÁÒÞÙ ÝÞÜÕà ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 101 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ á ÞÔÝÞÙ ÛØÝØØ ÝÐ ÔàãÓãî ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ Ï×ëÚ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ï×ëÚ. ²ëÑÕàØâÕ ï×ëÚ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ï×ëÚ

 • Страница 102 из 173

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÑÛÞÚ ÚÝÞßÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. ÔÛï ãáâÐÝÞÒÚØ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ×ÐÔÕàÖÚØ Ò ÔØÐßÐ×ÞÝÕ Þâ 10 áÕÚãÝÔ ÔÞ 60 ÜØÝãâ. ´Ûï ÞâÜÕÝë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÒëÑÕàØâÕ OâÚÛ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐ áâà. 38. ¸ÝäÞàÜÐæØï

 • Страница 103 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì àÕáãàáë SIM ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓØ SIM (ÜÕÝî 16) ÝÐ áâà. 158. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ áßàÐÒÚØ ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßàÐÒÞçÝëå âÕÚáâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÃáâÐÝÞÒÚØ âÕÛÕäÞÝÐ, ²ÚÛîçØâì ßÞïáÝÕÝØï. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¼ÕÝî âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ áâà. 52. ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ

 • Страница 104 из 173

  • ²ëÑÕàØâÕ ÁÜÕÝØâì àØáãÝÞÚ Ø ÞâÚàÞÙâÕ ßÐßÚã á ÚÐàâØÝÚÐÜØ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÐàâØÝÚã, ÚÞâÞàãî Òë åÞâØâÕ ãáâÐÝÞÒØâì Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÐ ÔØáßÛÕï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÔÕÛÐâì äÞÝÞÜ. • ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï/ÞâÚÛîçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ./OâÚÛ. áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ÄÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï,

 • Страница 105 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÛÞÓÞâØßÐå ÞßÕàÐâÞàÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÛØ ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ PC Suite ÝÐ áâà. 159. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ (Ò ÒØÔÕ æØäàÞÒëå çÐáÞÒ) áÛãÖØâ ÔÛï íÚÞÝÞÜØØ íÝÕàÓØØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÍÚàÐÝÝÐï ×ÐáâÐÒÚÐ

 • Страница 106 из 173

  ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ. ÂÕ ÖÕ áÐÜëÕ ßÐàÐÜÕâàë áÞÔÕàÖÐâáï Ò ÜÕÝî ÀÕÖØÜë, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÀÕÖØÜë (ÜÕÝî 4) ÝÐ áâà. 94. ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ò íâÞÜ ÜÕÝî âÐÚÖÕ Ø×ÜÕÝïîâáï ßÐàÐÜÕâàë ÐÚâØÒÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ áßÞáÞÑÐ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ

 • Страница 107 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒØâÕ ßÐàÐÜÕâà ÁØÓÝÐÛ ÝÐ, çâÞÑë âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÒÐÛ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ßÞáâãßÛÕÝØØ Òë×ÞÒÞÒ Þâ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ßàØÝÐÔÛÕÖÐéØå ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÓàãßßÕ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ Óàãßßë ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ²áÕ ×ÒÞÝÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÐ ÍâÞ ÜÕÝî ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ

 • Страница 108 из 173

  • µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ßÞÛÝÞÜã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã ÚÞÜßÛÕÚâã, ÒëÑÕàØâÕ ´ÕâÕÚâÞà ×ÐÖØÓÐÝØï, ²ÚÛ. - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ÞâÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÜÕàÝÞ çÕàÕ× 20 áÕÚãÝÔ ßÞáÛÕ ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÐÖØÓÐÝØï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. • ´Ûï ÐÚáÕááãÐàÐ ÂÕÚáâÞäÞÝ ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì âÕÚáâÞäÞÝ, ´Ð ÔÛï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÕÛÕâÐÙßÝÞÓÞ

 • Страница 109 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ "ÀÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ" áÞÕÔØÝÕÝØï GPRS ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ Ø ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÒÚÛîçÕÝë Ò áßØáÞÚ àÐ×àÕèÕÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. • ·ÐÚàëâÐï ÓàãßßÐ - ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ ÒåÞÔïéØå Ø

 • Страница 110 из 173

  3 ÀÐÔØÞ (ÜÕÝî 6) ¿àÞÒÞÔ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÒëßÞÛÝïÕâ äãÝÚæØî ÐÝâÕÝÝë FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ, ßÞíâÞÜã ÔÛï àÐÑÞâë àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ Ú ãáâàÞÙáâÒã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØÓÐàÝØâãàÐ. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÚÐçÕáâÒÞ àÐÔØÞßàØÕÜÐ ×ÐÒØáØâ Þâ àÐááâÞïÝØï ÔÞ ßÕàÕÔÐîéÕÙ ÐÝâÕÝÝë àÐÔØÞáâÐÝæØØ. ²ÝØÜÐÝØÕ!

 • Страница 111 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ àÐÔØÞÚÐÝÐÛÞÒ ´Ûï ßÞØáÚÐ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ÒÚÛîçØâÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ØÛØ . ¿ÞØáÚ ßàÕÚàÐéÐÕâáï, ÚÞÓÔÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝÐ ÚÐÚÐï-ÛØÑÞ àÐÔØÞáâÐÝæØï. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÐÝÐÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÚÐÝÐÛÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 112 из 173

  • ÀãçÝ.ÝÐáâàÞÙÚÐ - ÔÛï ßÕàÕáâàÞÙÚØ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÝÐ 0,1 ¼³æ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÝÐÖÜØâÕ Ø áàÐ×ã ÖÕ ÞâßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã ØÛØ ; ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ßÞØáÚÐ ÚÐÝÐÛÐ ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ× ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÞÔÝã Ø× íâØå ÚÛÐÒØè. ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÚÐÝÐÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ×ÐâÕÜ - áÜ. ÒëèÕ ÞßØáÐÝØÕ äãÝÚæØØ ÁÞåàÐÝØâì. ÁÞÒÕâ.

 • Страница 113 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ÜÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë ØÛØ ÞâÒÕçÐâì ÝÐ Òë×ÞÒë ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ. ·ÒãÚ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÞâÚÛîçÐÕâáï. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï áÝÞÒÐ. µáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ØáßÞÛì×ãîéÕÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ØÛØ HSCSD, ÒëßÞÛÝïÕâ ßàØÕÜ ØÛØ ßÕàÕÔÐçã

 • Страница 114 из 173

  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÚÐÜÕàÕ ÔÛï áêÕÜÚØ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ äÞâÞÓàÐäØØ ÝÐÖÜØâÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. 2. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï ßÞÔÒØÖÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ - ÔØáßÛÕÙ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï. 3. ´Ûï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÝïâì. ÄÞâÞÓàÐäØï áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ÄÞâÞ Ò ÜÕÝî ³ÐÛÕàÕï. ÁÞåàÐÝÕÝÝÐï

 • Страница 115 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ÚÐÜÕàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐÜÕàÐ, ½ÐáâàÞÙÚÐ. ¼ÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ºÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï - íâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÞßàÕÔÕÛïÕâ áâÕßÕÝì áÖÐâØï äÐÙÛÐ ßàØ áÞåàÐÝÕÝØØ ÚÐàâØÝÚØ. ²ëÑÕàØâÕ ²ëáÞÚÞÕ, ¾ÑëçÝÞÕ ØÛØ ±Ð×ÞÒÞÕ. ·ÝÐçÕÝØÕ ²ëáÞÚÞÕ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áÐÜÞÕ ÒëáÞÚÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ

 • Страница 116 из 173

  ´àãÓØÕ ÔÞáâãßÝëÕ äãÝÚæØØ: • ´ÞÑÐÒØâì ßÐßÚã - áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ßÐßÚØ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ßÐßÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÃÔÐÛØâì ßÐßÚã - ÒëÑÞà ßÐßÚØ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì ãÔÐÛÕÝØï ßÐßÞÚ, ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëå Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ, ÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ. • ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì - ÒëÑÞà ßÐßÚØ ÔÛï ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï. ²Þ×ÜÞÖÝÞáâì

 • Страница 117 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× ßÕàÕçØáÛÕÝÝëå ÝØÖÕ äãÝÚæØÙ. • ¾âÚàëâì - ÞâÚàëâØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ. • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ. • ¿ÞáÛÐâì - ßÕàÕÔÐçÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS. • ¿ÕàÕÜÕáâØâì - ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ äÐÙÛÐ Ò ÔàãÓãî ßÐßÚã. • ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì - ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ äÐÙÛÐ.

 • Страница 118 из 173

  • ÃÑàÐâì ×ÒãÚ (²ÚÛîçØâì ×ÒãÚ) - ÞâÚÛîçÕÝØÕ (ÒÚÛîçÕÝØÕ) ×ÒãÚÐ. • ºÞÝâàÐáâÝÞáâì - Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ãàÞÒÝï ÚÞÝâàÐáâÝÞáâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. • ÁÔÕÛÐâì äÞÝÞÜ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ. • ´Ûï ×ÒÞÝÚÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ äÐÙÛÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ. •

 • Страница 119 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3 ¾àÓÐÝÐÙ×Õà (ÜÕÝî 9) ±ãÔØÛìÝØÚ ² ÑãÔØÛìÝØÚÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞâ ÖÕ äÞàÜÐâ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒàÕÜÕÝØ, çâÞ Ø Ò çÐáÐå. ±ãÔØÛìÝØÚ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ àÐÑÞâÐâì Ø ßÞáÛÕ ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ (ÕáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÕ àÐ×àïÖÕÝ). ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¾àÓÐÝÐÙ×Õà, ±ãÔØÛìÝØÚ. • ²àÕÜï áØÓÝÐÛÐ - ÒÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ

 • Страница 120 из 173

  ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëÚÛîçØâì áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. µáÛØ áØÓÝÐÛ ÞáâÐÒØâì ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ ÜØÝãâë ØÛØ ÝÐÖÐâì ¿Þ×ÖÕ, áØÓÝÐÛ ÒëÚÛîçØâáï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ ÔÕáïâì ÜØÝãâ Ø ×ÐâÕÜ ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâáï. µáÛØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ áØÓÝÐÛÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ ÒëÑàÐÝ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ, äãÝÚæØï ßÞÒâÞàÐ áØÓÝÐÛÐ (¿Þ×ÖÕ) ÝÕÔÞáâãßÝÐ;

 • Страница 121 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÔÐâë. ÁÕÓÞÔÝïèÝïï ÔÐâÐ ÒëÔÕÛÕÝÐ àÐÜÚÞÙ. ´Ðâë, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÞåàÐÝÕÝë ×ÐÜÕâÚØ, ÒëÔÕÛÕÝë ÖØàÝëÜ èàØäâÞÜ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÜ. ×ÐÜÕâÚØ. • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞâÔÕÛìÝÞÙ ×ÐÜÕâÚØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ, ÒëÔÕÛØâÕ íâã ×ÐÜÕâÚã, ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 122 из 173

  • ²áâàÕçÐ - ÒÒÕÔØâÕ ×ÐÜÕâÚã (ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, çâÞÑë ÝÐÙâØ ØÜï Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ). ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ ÜÕáâÞ ÒáâàÕçØ, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ÝÐçÐÛÐ ÒáâàÕçØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º, ×ÐâÕÜ ÒàÕÜï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒáâàÕçØ, ¾º. ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áØÓÝÐÛØ×ÐæØØ ÔÛï

 • Страница 123 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ÝÐáâãßÛÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ¿ÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÐ ×ÐÜÕâÚÐ "·ÒÞÝÞÚ" ( ), áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÜÞÖÝÞ Òë×ÒÐâì, ÝÐÖÐÒ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ.

 • Страница 124 из 173

  ÁÛÞÒÐàì - áÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÚÛîçÕÝØÕ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 47. • ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë äãÝÚæØØ ßàÞáÜÞâàÐ Ø ãÔÐÛÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÙ ×ÐÜÕâÚØ, Ð âÐÚÖÕ ãÔÐÛÕÝØï ÒáÕå ×ÐÜÕâÞÚ, ÞâÜÕçÕÝÝëå ÚÐÚ ÒëßÞÛÝÕÝÝëÕ. ·ÐÜÕâÚØ ÜÞÖÝÞ áÞàâØàÞÒÐâì ßÞ ßàØÞàØâÕâã ØÛØ ßÞ ÔÐâÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï, ßÕàÕÔÐÒÐâì Ò ÔàãÓÞÙ

 • Страница 125 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ØÓàÐå Ø ÓàãßßÐå ØÓà ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ßàØÒÕÔÕÝ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ áâà. 127. ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ²ëÑÕàØâÕ µéÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú

 • Страница 126 из 173

  ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ ÔÛï ØÓà ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÞÑêÕÜÐ ßÐÜïâØ, ÔÞáâãßÝÞÙ ÔÛï ØÓà Ø ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ¿ÐÜïâì. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ ÔÛï ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÝÐ áâà. 129. ¸Óàë åàÐÝïâáï Ò ÞÑéÕÙ ßÐÜïâØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 16). ½ÐáâàÞÙÚØ ØÓà ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë

 • Страница 127 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ÝÕÚÞâÞàëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ (ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ßÞâàÕÑãÕâáï ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ×ÐàïÔÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã). ´àãÓØÕ äãÝÚæØØ, ÔÞáâãßÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÓàãßßÐå ßàØÛÞÖÕÝØÙ • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ØÛØ Óàãßßë ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. µáÛØ Òë

 • Страница 128 из 173

  • ´Þß. ØÝäÞ - ßàÞáÜÞâà ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ. ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßàØÛÞÖÕÝØï Java (J2ME). ¿ÕàÕÔ ×ÐÓàã×ÚÞÙ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÑÕÔØâìáï Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ÔÐÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áßÞáÞÑÞÒ ×ÐÓàã×ÚØ ÝÞÒëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Java: • ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 129 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ áÛãÖØâ ßàÞÓàÐÜÜÐ Nokia Application Installer (Ø× ßÐÚÕâÐ PC Suite). ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ØáâÞçÝØÚÐÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÓÐàÐÝâØàãîâ ÐÔÕÚÒÐâÝãî ×ÐéØâã Þâ ÚÞÜßìîâÕàÝëå ÒØàãáÞÒ Ø ÔàãÓØå ×ÛÞÝÐÜÕàÕÝÝëå

 • Страница 130 из 173

  3. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÛÞÖØâì, ²ëçÕáâì, ÃÜÝÞÖØâì, ÀÐ×ÔÕÛØâì, ² ÚÒÐÔàÐâ, ºÒÐÔàÐâÝ.ÚÞàÕÝì ØÛØ ÁÜÕÝØâì ×ÝÐÚ. ÁÞÒÕâ. ½ÐÖÜØâÕ ÞÔØÝ àÐ× ÔÛï áÛÞÖÕÝØï, ÔÒÐÖÔë ÔÛï ÒëçØâÐÝØï, âàØÖÔë ÔÛï ãÜÝÞÖÕÝØï ØÛØ çÕâëàÕ àÐ×Ð ÔÛï ÔÕÛÕÝØï. 4. ²ÒÕÔØâÕ ÒâÞàÞÕ çØáÛÞ. 5. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï àÕ×ãÛìâÐâÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø

 • Страница 131 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÂÐÙÜÕà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÂÐÙÜÕà ÞÑàÐâÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï Ò çÐáÐå Ø ÜØÝãâÐå Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ âÕÚáâ, ÚÞâÞàëÙ ÑãÔÕâ ÒëÒÕÔÕÝ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ (ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º ÔÛï ×ÐßãáÚÐ âÐÙÜÕàÐ). • ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ÒàÕÜï, çâÞÑë

 • Страница 132 из 173

  ¸×ÜÕàÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ Ø ßàÞÜÕÖãâÞçÝëÕ ÞâáçÕâë 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà, Á ßàÞÜÕÖãâÞçÝ. µáÛØ ÞâáçÕâ ÒàÕÜÕÝØ ÒëßÞÛÝïÕâáï Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ, ÝÐÖÜØâÕ ¿àÞÔÞÛÖØâì. 2. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ßàÞÜÕÖãâÞçÝÞÓÞ ÞâáçÕâÐ ÝÐÖÜØâÕ ¾âàÕ×ÞÚ. ÁßØáÞÚ ßàÞÜÕÖãâÞçÝëå

 • Страница 133 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àÞáÜÞâà Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. µáÛØ ßÞÚÐ×ÐÝØï áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÕ ÑëÛØ áÑàÞèÕÝë, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞáÛÕÔÝÕÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ ßÞÚÐ×ÐÝØï. ²ëÑÕàØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÛï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ áßØáÚÐ, ÓÔÕ ßÕàÕçØáÛÕÝë ÝÐ×ÒÐÝØï ØÛØ ØâÞÓÞÒëÕ àÕ×ãÛìâÐâë ÔÛï

 • Страница 134 из 173

  ÁÞåàÐÝÕÝØÕ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÑãÜÐÖÝØÚã ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ±ãÜÐÖÝØÚ. µáÛØ âàÕÑãÕâáï, ÒÒÕÔØâÕ ÚÛîç ÑãÜÐÖÝØÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ¿ÐàÐÜÕâàë ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÝÐ áâà. 135). ²ëÑÕàØâÕ ºÐàâë ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÚÐàâÞçÕÚ. ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÔÐÝÝëÕ

 • Страница 135 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØï ÚÐàâÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÝÐ×ÒÐâì. »ØçÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì ÔÞ 30 áãÓãÑÞ ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëå ×ÐÜÕâÞÚ, ÝÐßàØÜÕà, ßÐàÞÛÕÙ, ÚÞÔÞÒ ØÛØ ãáÛÞÒÝëå ÞÑÞ×ÝÐçÕÝØÙ. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÍÚáâàÐ, ±ãÜÐÖÝØÚ, »ØçÝëÕ ×ÐÜÕâÚØ. ½ÐÖÐÒ ²ÐàÝâë, ÜÞÖÝÞ

 • Страница 136 из 173

  ¾ßÛÐâÐ ßÞÚãßÞÚ á ßÞÜÞéìî ÑãÜÐÖÝØÚÐ 1. ¾âÚàÞÙâÕ áâàÐÝØæã ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐÓÐ×ØÝÐ, ÚÞâÞàÐï ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÑãÜÐÖÝØÚÐ, (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕàÒÕàÞÜ ÝÐ áâà. 146) Ø ÒëÑÕàØâÕ ßÞÚãßÚã. ¿ÕàÕÔ ÞßÛÐâÞÙ ßÞÚãßÚØ ÒÝØÜÐâÕÛìÝÞ Ø×ãçØâÕ Òáî ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝãî ØÝäÞàÜÐæØî. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ²Õáì âÕÚáâ

 • Страница 137 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÜÕÝî ÑãÜÐÖÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚà. ÑãÜÐÖÝØÚ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ÝÐ áâà. 148. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ÔÐÝÝëÕ ÚÐÛÕÝÔÐàï Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÝÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÜ áÕàÒÕàÕ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ØÛØ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ. µáÛØ

 • Страница 138 из 173

  ¿ÐàÐÜÕâàë áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ áâà. 139) ØÛØ ÒÒÕáâØ ÒàãçÝãî (áÜ. àÐ×ÔÕÛ ²ÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒàãçÝãî ÝÐ áâà. 139). ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø× âÕÛÕäÞÝÐ 1.

 • Страница 139 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ¿àØ ßàØÕÜÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï âÕÚáâ ÁØÝåàÞÝØ×. ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÝïâë. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÔàÞÑÝÞáâØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÁÞåàÐÝØâì ÔÛï

 • Страница 140 из 173

  • ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ¿ÐàÞÛì - ÒÒÕÔØâÕ ßÐàÞÛì Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÁÕàÒÕà áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ - ÒÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ áÕàÒÕàÐ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï Ø× áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø ÚÐÛÕÝÔÐàï á ÔÐÝÝëÜØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ

 • Страница 141 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ • ¸º-ßÞàâë ßÕàÕÔÐîéÕÓÞ Ø ßàØÝØÜÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒ ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÞÑàÐéÕÝë ÔàãÓ Ú ÔàãÓã, Ø ÜÕÖÔã ÝØÜØ ÝÕ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝØÚÐÚØå ßàÕßïâáâÒØÙ. ¿àØ áÒï×Ø çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï àÐáßÞÛÞÖØâì ÔÒÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÑÞÛÕÕ ÞÔÝÞÓÞ ÜÕâàÐ. • ´Ûï

 • Страница 142 из 173

  ½ÕßàÕàëÒÝÞ. ¿àØ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï, ØáßÞÛì×ãîéÕÓÞ GPRS, âÕÛÕäÞÝ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS ×ÐÚàëÒÐÕâáï ßÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï àÐÑÞâë ßàØÛÞÖÕÝØï; ßàØ íâÞÜ àÕÓØáâàÐæØï Ò áÕâØ GPRS ÝÕ ÞâÜÕÝïÕâáï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ¿ÞÔÚÛîçÐÕÜÞ àÕÓØáâàÐæØï Ø áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS

 • Страница 143 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ×ÐÔÐÝÝãî âÞçÚã ÒåÞÔÐ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. • ½Ð×ÒÐÝØÕ âÞçÚØ ÒåÞÔÐ - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï áÔÕÛÐâì ÐÚâØÒÝÞÙ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. • ÂÞçÚÐ ÒåÞÔÐ GPRS-áÒï×Ø - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ GPRS Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ¸Üï âÞçÚØ

 • Страница 144 из 173

  ÓØßÕàâÕÚáâÐ). ¿ÞáÚÞÛìÚã ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÔØáßÛÕï Ø ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ áãéÕáâÒÕÝÝÞ ãáâãßÐîâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜ ÚÞÜßìîâÕàÐ, áÞÔÕàÖØÜÞÕ áâàÐÝØæ ¸ÝâÕàÝÕâ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÛÕäÞÝÞÜ ßÞ-ÔàãÓÞÜã. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÓãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì ÝÕÚÞâÞàëÕ íÛÕÜÕÝâë áâàÐÝØæ ¸ÝâÕàÝÕâ. ¾áÝÞÒÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ÔÞáâãßÕ Ø

 • Страница 145 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ßÞÛãçÕÝÝëå Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ¿àØ ßàØÕÜÕ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ ½ÐÑÞà ãáâÐÝÞÒÞÚ ßÞÛãçÕÝ. • ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßàØÝïâëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì. µáÛØ Ò ÜÕÝî

 • Страница 146 из 173

  ½ÐÑÞà, Ò ÚÞâÞàÞÜ ÑãÔãâ áÞåàÐÝÕÝë ßÐàÐÜÕâàë áÞÕÔØÝÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì. ½ÐÑÞà - íâÞ ÓàãßßÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜëå ÔÛï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕàÒÕàÞÜ. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¸×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ. ²ëÑÕàØâÕ ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ ÒáÕ ßÐàÐÜÕâàë Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ×ÝÐçÕÝØï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ,

 • Страница 147 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ·ÐÚÛÐÔÚØ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ á ÐÚâØÒÝëÜ ÝÐÑÞàÞÜ ßÐàÐÜÕâàÞÒ áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ ÝÐÑÞà ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ßÞÒâÞàØâÕ ßÞßëâÚã. • ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá Web-áâàÐÝØæë: ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ½Ð ÐÔàÕá. ²ÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá

 • Страница 148 из 173

  ºÛÐÒØèØ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæë áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. • ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ ÝÐÖÜØâÕ . • ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÑãÚÒ Ø æØäà áÛãÖÐâ ÚÛÐÒØèØ ÔÛï ÒÒÞÔÐ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ - ÚÛÐÒØèÐ , . ÄãÝÚæØØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ WAP-áâàÐÝØæ ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã

 • Страница 149 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ Ø áÞÕÔØÝÕÝØï á Web-áÕàÒÕàÞÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ²ëÙâØ. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ²ëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ÑàÐã×ÕàÐ?, ÝÐÖÜØâÕ ´Ð. ¸ÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ . µáÛØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÚÐÝÐÛÐ ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑàÐÝ GSM-ÚÐÝÐÛ, . ÂÕÛÕäÞÝ ×ÐÒÕàèØâ

 • Страница 150 из 173

  ÄÐÙÛë cookies ÄÐÙÛë cookies - íâÞ ÔÐÝÝëÕ, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ á Web-áÕàÒÕàÐ Ò Úíè-ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÕàáÞÝÐÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ØÛØ ßÐàÐÜÕâàë ÝÐáâàÞÙÚØ ÑàÐã×ÕàÐ. ÄÐÙÛë cookies áÞåàÐÝïîâáï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÞçØéÕÝÐ Úíè-ßÐÜïâì, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ºíè-ßÐÜïâì ÝÐ áâà. 153. 1.

 • Страница 151 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¸ÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ·ÐÚÛÐÔÚØ. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 3. ²ëÑÕàØâÕ ½Ð ×ÐÚÛÐÔÚã ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ Web-áâàÐÝØæë, ßàÕÔáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚÞÙ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë âÐÚÖÕ äãÝÚæØØ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐ×ÒÐÝØï Ø ÐÔàÕáÐ, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï Ø

 • Страница 152 из 173

  2. ²ëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×. ÜÕÛÞÔØÙ, ·ÐÓàã×. ÓàÐäØÚØ, ·ÐÓàã×ÚÐ ØÓà ØÛØ ·ÐÓàã×. ßàØÛÞÖ. (×ÐÓàã×ÚÐ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ ÜÕÛÞÔØÙ, ÚÐàâØÝÞÚ, ØÓà ØÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ). ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÁÛÕÔãÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ØáâÞçÝØÚÐÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÓÐàÐÝâØàãîâ ÐÔÕÚÒÐâÝãî ×ÐéØâã Þâ ÚÞÜßìîâÕàÝëå ÒØàãáÞÒ Ø

 • Страница 153 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÐàÐÜÕâàë ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÑàÐã×Õà, ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚÐ áÕàÒØáßàØÕÜÐ. • ÁÕàÒØááÞÞÑéÕÝØï - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ. (ØÛØ ¾âÚÛ.) ÔÛï àÐ×àÕèÕÝØï (ØÛØ ×ÐßàÕâÐ) ÝÐ ßàØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. • °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ - ÕáÛØ ßàØÕÜ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ àÐ×àÕèÕÝ,

 • Страница 154 из 173

  ·ÐéØâÐ ÑàÐã×ÕàÐ ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë âàÕÑãîâáï ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ãáÛãÓÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÑÐÝÚÞÒáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ØÛØ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÜÐÓÐ×ØÝ). ´Ûï ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á âÐÚØÜØ ãáÛãÓÐÜØ ÝÕÞÑåÞÔØÜë áÕàâØäØÚÐâë Ø, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ×ÐéØâÝëÙ ÜÞÔãÛì, ÝÐåÞÔïéØÙáï ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì

 • Страница 155 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÁÜÕÝØâì PIN ßÞÔßØáØ - ÒëÑÞà Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ PIN-ÚÞÔÐ ßÞÔßØáØ. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚãéØÙ PIN-ÚÞÔ , ×ÐâÕÜ ÔÒÐÖÔë ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒëÙ ÚÞÔ. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÝÐ áâà. 18. ÁÕàâØäØÚÐâë ÁãéÕáâÒãîâ áÕàâØäØÚÐâë âàÕå âØßÞÒ: áÕàâØäØÚÐâë áÕàÒÕàÐ, áÕàâØäØÚÐâë æÕÝâàÞÒ áÕàâØäØÚÐæØØ Ø áÕàâØäØÚÐâë

 • Страница 156 из 173

  • ÁÕàâØäØÚÐâë ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï áÕàâØäØÚÐæØÞÝÝëÜØ ÞàÓÐÝÐÜØ. ÍâØ áÕàâØäØÚÐâë ÝÕÞÑåÞÔØÜë, ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ, âÐÚ ÚÐÚ ÞÝØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ÜÕÖÔã ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ Ø ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ áÕÚàÕâÝëÜ ÚÛîçÞÜ Ò ×ÐéØâÝÞÜ ÜÞÔãÛÕ. ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÝÐçÚÐ ×ÐéØâë ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ

 • Страница 157 из 173

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ßÞíâÞÜã âÐÚÐï ßÞÔßØáì íÚÒØÒÐÛÕÝâÝÐ ÞÑëçÝÞÙ ßÞÔßØáØ ÝÐ ÑãÜÐÖÝÞÜ áçÕâÕ, ÚÞÝâàÐÚâÕ ØÛØ ØÝÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï æØäàÞÒÞÙ ßÞÔßØáØ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã ÝÐ Web-áâàÐÝØæÕ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÚÝØÓØ, ÚÞâÞàãî Òë åÞâØâÕ ÚãßØâì, Ø ÕÕ æÕÝã. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï âÕÚáâ ÔÛï ßÞÔßØáØ, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ

 • Страница 158 из 173

  3 ¼ÕÝî "°ÚâØÒ" (ÜÕÝî 15) ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ äãÝÚæØïÜ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ¼ÕÝî '°ÚâØÒ' Ø ÒëÑÕàØâÕ Ò áßØáÚÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî. µáÛØ áßØáÞÚ ßãáâ, ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ., ÒëÔÕÛØâÕ äãÝÚæØî, ÚÞâÞàãî Òë åÞâØâÕ ÔÞÑÐÒØâì Ò áßØáÞÚ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²×ïâì. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝØî äãÝÚæØÙ Ò áßØáÞÚ ßàØÒÕÔÕÝë Ò

 • Страница 159 из 173

  ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ 7. ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝëÜØ

 • Страница 160 из 173

  • Nokia Content Copier - àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ Ò ÚÞÜßìîâÕà Ø ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ Ø× ÚÞÜßìîâÕàÐ ßÕàáÞÝÐÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ð âÐÚÖÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã àÐ×ÛØçÝëÜØ âÕÛÕäÞÝÐÜØ Nokia. • Nokia Phone Editor - ßÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ Ø ßÐàÐÜÕâàÞÒ

 • Страница 161 из 173

  ÁÒï×ì á ÚÞÜßìîâÕàÞÜ GPRS, HSCSD Ø CSD ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÛÕÔãîéØÕ ãáÛãÓØ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: GPRS (ÁÛãÖÑÐ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× àÐÔØÞØÝâÕàäÕÙá), HSCSD (²ëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÐï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ) Ø CSD (¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÞÜÜãâØàãÕÜëÜ áÕâïÜ - GSM-ÚÐÝÐÛ). ¸ÝäÞàÜÐæØî

 • Страница 162 из 173

  8. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 3 ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,

 • Страница 163 из 173

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå (ÚÞâÞàëÕ ÒëÓÛïÔïâ ÚÐÚ ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØÕ ßÞÛÞáÚØ ÝÐ ÕÓÞ ßÞÒÕàåÝÞáâØ). ÍâÞ ÜÞÖÕâ ßàÞØ×ÞÙâØ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØ ßÕàÕÝÞáÚÕ ×ÐßÐáÝÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ò ÚÐàÜÐÝÕ ØÛØ ÑãÜÐÖÝØÚÕ. ºÞàÞâÚÞÕ ×ÐÜëÚÐÝØÕ ÒëÒÞÔÞÒ ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ ßÞÒàÕÖÔÕÝØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÛØÑÞ ßàÕÔÜÕâÐ, Òë×ÒÐÒèÕÓÞ ×ÐÜëÚÐÝØÕ. ¿àØ

 • Страница 164 из 173

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ.

 • Страница 165 из 173

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ´Ûï çØáâÚØ ÞÑêÕÚâØÒÐ ÚÐÜÕàë, ÔÐâçØÚÐ àÐááâÞïÝØï, ÔÐâçØÚÐ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ Ø â. ß. ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÜïÓÚãî, çØáâãî Ø áãåãî âÚÐÝì. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã

 • Страница 166 из 173

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ 3 ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ¿ÞÜÝØâÕ Þ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞÑÛîÔÕÝØï ÒáÕå ÞáÞÑëå ßàÐÒØÛ, ÔÕÙáâÒãîéØå Ò âÞÙ ØÛØ ØÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ, Ø ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÒÕ×ÔÕ, ÓÔÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ëÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ. ¸áßÞÛì×ãÙâÕ

 • Страница 167 из 173

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÜÕÔØæØÝáÚØÜ àÐÑÞâÝØÚÐÜ ØÛØ Ú Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛî ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ãçàÕÖÔÕÝØïå ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï, ÓÔÕ íâÞ ÔØÚâãÕâáï ßàÐÒØÛÐÜØ ÒÝãâàÕÝÝÕÓÞ àÐáßÞàïÔÚÐ. ² ÑÞÛìÝØæÐå Ø Ò ÔàãÓØå ÜÕÔØæØÝáÚØå ãçàÕÖÔÕÝØïå ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï

 • Страница 168 из 173

  3 °ÒâÞÜÞÑØÛØ ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝëÕ áØÓÝÐÛë ÜÞÓãâ ÞÚÐ×ëÒÐâì ÝÕÑÛÐÓÞßàØïâÝÞÕ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØÕ ÝÐ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ØÛØ ÝÕ ØÜÕîéØÕ âàÕÑãÕÜÞÓÞ íÚàÐÝØàÞÒÐÝØï íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ÝÐßàØÜÕà, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë ÒßàëáÚÐ âÞßÛØÒÐ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ ÐÝâØÑÛÞÚØàÞÒÞçÝëÕ áØáâÕÜë âÞàÜÞ×ÞÒ, íÛÕÚâàÞÝÝëÕ áØáâÕÜë

 • Страница 169 из 173

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ 3 ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãÚÐ×ÐÝØï Ø ØÝáâàãÚæØØ. ² ÜÕáâÐå ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐ×ÞÒÐÝØï Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ ÐâÜÞáäÕàë ÞÑëçÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔãÕâáï ÓÛãèØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÔÒØÓÐâÕÛØ.

 • Страница 170 из 173

  ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ

 • Страница 171 из 173

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ÞÑÛãçÕÝØï àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÙ (ÀÇ) íÝÕàÓØÕÙ, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëå Ò ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå ÔØàÕÚâØÒÐå (ICNIRP). ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï ïÒÛïîâáï áÞáâÐÒÝÞÙ çÐáâìî ÞÑéØå ÔØàÕÚâØÒ Ø ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ ÔÞßãáâØÜëÕ ãàÞÒÝØ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï ÔÛï ÝÐáÕÛÕÝØï. ´ÐÝÝëÕ

 • Страница 172 из 173

  áÞÔÕàÖÐâì ÜÕâÐÛÛØçÕáÚØå ÔÕâÐÛÕÙ, ßàØ íâÞÜ Ø×ÔÕÛØÕ ÔÞÛÖÝÞ ÝÐåÞÔØâìáï ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÜÕÝÕÕ 2,2 áÜ Þâ âÕÛÐ çÕÛÞÒÕÚÐ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø áÞÞÑéÕÝØÙ âàÕÑãÕâáï ÚÐçÕáâÒÕÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëßÞÛÝïÕâáï á ×ÐÔÕàÖÚÞÙ (ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÓÞ

 • Страница 173 из 173