Инструкции для Nokia 2600. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 2600 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 2600 найдено 3 инструкции

Инструкция для Nokia 2600
Формат:pdf
Объем:68 страниц
Размер:0.3 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Nokia 2600
Формат:pdf
Объем:68 страниц
Размер:1 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 69

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ âÕÛÕäÞÝÐ Nokia 2600 9232897 ²ëßãáÚ 1

 • Страница 2 из 69

  ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÁÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á -XXX Nokia 2600 (RH-59) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ

 • Страница 3 из 69

  ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications,

 • Страница 4 из 69

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ..............................................................8 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï......................................................................................... 12 ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ

 • Страница 5 из 69

  3. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ.................................................................................................... 24 4. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ............................................................................................. 27 ÁßØáÞÚ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî

 • Страница 6 из 69

  ºÞÝâÐÚâë (ÜÕÝî 2)...................................................................................................................................37 ¿ÞØáÚ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ............................................................................................37 ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ

 • Страница 7 из 69

  ºÞÝÒÕàâÕà................................................................................................................................................53 ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï âÐÑÛØæÐ .........................................................................................................................54

 • Страница 8 из 69

  ¿À°²¸»° µŽ¸º¸ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÞáâëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ

 • Страница 9 из 69

  ²Ëº»ÎÇ°¹Âµ ² ¼µÁ°Š²Ë¿¾»½µ½¸Ï ²·À˲½ËÅ À°±¾Â ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÜÕáâÐå ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ. ¿À°²¸»Ì½¾ ¿¾»Ì·Ã¹ÂµÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ âÕÛÕäÞÝ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÑÕ×

 • Страница 10 из 69

  „ ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¼ÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâïå EGSM 900 Ø GSM 1800. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿ÞÛì×ãïáì ÔÐÝÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ, áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞ,

 • Страница 11 из 69

  „ ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÐÚáÕááãÐàë ¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÕÓÞ ÝÞÜÕà ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã âÕÛÕäÞÝã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ ACP-7, ACP-12 Ø LCH-12. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ,

 • Страница 12 из 69

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï „ ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÚÛÕÙÚØ áÞÔÕàÖÐâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ÅàÐÝØâÕ íâØ ÝÐÚÛÕÙÚØ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ ÜÕáâÕ. „ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ • ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàØÛÐÓÐÕâáï Ú âÕÛÕäÞÝã Ø ßÞÜÞÓÐÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï.

 • Страница 13 из 69

  ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ PIN2-ÚÞÔ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝ Ø ×ÐâÕÜ ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ PUK2-ÚÞÔÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ, PIN-ÚÞÔÐ ØÛØ PIN2-ÚÞÔÐ áÛãÖØâ äãÝÚæØï ¸×ÜÕÝØâì ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë (áÜ. áâà. 48). ÅàÐÝØâÕ ÝÞÒëÕ ÚÞÔë Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ. • ºÞÔë PUK Ø

 • Страница 14 из 69

  1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ „ Á çÕÓÞ ÝÐçÐâì ×ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ¿ÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ ÝØÖÕ ØÝÔØÚÐâÞàë ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú àÐÑÞâÕ Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâáãâáâÒãîâ ÒÒÕÔÕÝÝëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ áØÜÒÞÛë. ÂÐÚÞÕ áÞáâÞïÝØÕ ÔØáßÛÕï âÕÛÕäÞÝÐ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ "àÕÖØÜã ÞÖØÔÐÝØï". 1. ÃàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ

 • Страница 15 из 69

  äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë, ÚàÐâÚÞÒàÕÜÕÝÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ ÚÛÐÒØèØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ßÞÔáÒÕâÚã ÔØáßÛÕï ßàØÜÕàÝÞ ÝÐ 15 áÕÚãÝÔ. 7. ºÛÐÒØèÐ ÞçØáâÚØ/ÒëåÞÔÐ . ÁÛãÖØâ ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÞÒ á ÔØáßÛÕï, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÒëåÞÔÐ Ø× àÐ×ÛØçÝëå äãÝÚæØÙ. 8. ºÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ , , Ø . ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ßÞ áßØáÚÐÜ ØÜÕÝ,

 • Страница 16 из 69

  ßÞáâÐÒéØÚÐ SIM-ÚÐàâë (ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ØÛØ Ò ÔàãÓØå ÐÝÐÛÞÓØçÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØïå). 1. ½ÐÖÜØâÕ ÝÐ ÚÝÞßÚã äØÚáÐâÞàÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ (1), ÞâÚàÞÙâÕ ×ÐÔÝîî ßÐÝÕÛì Ø ÞâÔÕÛØâÕ ÕÕ Þâ âÕÛÕäÞÝÐ (2, 3). 2. ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Ø× ×ÐÖØÜÐ Ø ãÔÐÛØâÕ ÕÓÞ (4). 3. °ÚÚãàÐâÝÞ ßÞÔÝØÜØâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì

 • Страница 17 из 69

  4. ²áâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã âÐÚ, çâÞÑë ÕÕ áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÝÐåÞÔØÛáï áßàÐÒÐ ÒÒÕàåã, Ð ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ× (6). 5. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë (7) Ø ÝÐÖÜØâÕ ÝÐ ÝÕÓÞ ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï. 6. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà (8). Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 17

 • Страница 18 из 69

  „ ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ 1. ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ßàÞÒÞÔ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ú àÐ×êÕÜã Ò ÝØÖÝÕÙ çÐáâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ²ÚÛîçØâÕ ×ÐàïÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò áÕâÕÒãî àÞ×ÕâÚã. ÈÚÐÛÐ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÝÐçÝÕâ ßÕàÕÜÕéÐâìáï. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½Õ ×ÐàïÖÐÕâáï, ßÞÔÞÖÔØâÕ ÝÕÚÞâÞàÞÕ ÒàÕÜï,

 • Страница 19 из 69

  „ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ Ò âÕçÕÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå áÕÚãÝÔ ÚÛÐÒØèã . ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ áÞ×ÔÐâì ãÓàÞ×ã ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. „ ·ÐÜÕÝÐ ßÐÝÕÛÕÙ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÕàÕÔ ×ÐÜÕÝÞÙ ßÐÝÕÛÕÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

 • Страница 20 из 69

  3. ²ÛÞÖØâÕ ÚÛÐÒØÐâãàã Ò ÝÞÒãî ßÕàÕÔÝîî ßÐÝÕÛì (4). 4. ÁÞÒÜÕáâØÒ ÒÕàåÝØÙ ÚàÐÙ ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ á ÒÕàåÝØÜ ÚàÐÕÜ âÕÛÕäÞÝÐ, ßàØÖÜØâÕ ßÐÝÕÛì Ú âÕÛÕäÞÝã ÔÞ ×ÐéÕÛÚØÒÐÝØï (5). Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 20

 • Страница 21 из 69

  2. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ „ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ 1. ²ÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ - á ÚÞÔÞÜ ×ÞÝë). ´Ûï ßÞáëÛÚØ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå âÕÛÕäÞÝÝëå Òë×ÞÒÞÒ ÔÞÑÐÒìâÕ ßÕàÕÔ ÚÞÔÞÜ ×ÞÝë Ø ÝÞÜÕàÞÜ áØÜÒÞÛ "+" (ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ) Ø ÚÞÔ áâàÐÝë ØÛØ àÕÓØÞÝÐ (ãÔÐÛØâÕ 0 ßÕàÕÔ ÝÞÜÕàÞÜ, ÕáÛØ ÞÝ ÝÕ âàÕÑãÕâáï). ´Ûï

 • Страница 22 из 69

  ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ÝÞÜÕàÐ ´Ûï ßÞÒâÞàÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÞÔÝÞÓÞ Ø× ÔÒÐÔæÐâØ ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐÖÜØâÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÒëÔÕÛØâÕ Ò áßØáÚÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÝÞÜÕà ØÛØ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ë×ÒÐâì. ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ Ò ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐàÐÜÕâà ±ëáâà. ÝÐÑÞà. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë,

 • Страница 23 из 69

  „ ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ´ÐÝÝÐï äãÝÚæØï ïÒÛïÕâáï ãáÛãÓÞÙ áÕâØ. ½ÞÜÕà ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¿àØ ßÕàÒÞÜ Òë×ÞÒÕ ÜÞÖÕâ ßÞâàÕÑÞÒÐâìáï ÒÒÞÔ ÝÞÜÕàÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ. ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî

 • Страница 24 из 69

  3. ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ: ÞÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ (ÒáâàÞÕÝÝëÙ áÛÞÒÐàì) . Ø ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ Ø×ÜÕÝÕÝØï áßÞáÞÑÐ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ . ÀÕÖØÜ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ: ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã á âàÕÑãÕÜÞÙ ÑãÚÒÞÙ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÕ ßÞïÒØâáï íâÐ

 • Страница 25 из 69

  • µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÕßàÐÒØÛìÝÞÕ áÛÞÒÞ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ ßÞÚÐ ÝÕ ßÞïÒØâáï âàÕÑãÕÜÞÕ áÛÞÒÞ. ÔÞ âÕå ßÞà, • µáÛØ ßÞáÛÕ áÛÞÒÐ ßÞïÒØÛáï áØÜÒÞÛ "?", íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÒÒÕÔÕÝÝÞÕ áÛÞÒÞ ÞâáãâáâÒãÕâ Ò áÛÞÒÐàÕ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒÚÛîçØâì áÛÞÒÞ Ò áÛÞÒÐàì, ÝÐÖÜØâÕ ¿Þ ÑãÚÒ., ÒÒÕÔØâÕ áÛÞÒÞ (Ò àÕÖØÜÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ)

 • Страница 26 из 69

  • ¾ÑëçÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ: ÕáÛØ ÞçÕàÕÔÝÐï ÑãÚÒÐ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ âÞÛìÚÞ çâÞ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèÕ, ÝÐÖÜØâÕ ØÛØ (ÛØÑÞ ÔÞÖÔØâÕáì ßÞïÒÛÕÝØï ÚãàáÞàÐ), ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÑãÚÒã. • ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ: ÔÛï ÒÒÞÔÐ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÛÞÒÐ ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî çÐáâì áÛÞÒÐ, ÝÐÖÜØâÕ , ×ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ÒâÞàãî çÐáâì. Copyright © 2004

 • Страница 27 из 69

  4. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. 2. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÓÛÐÒÝÞÕ ÜÕÝî ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ßãÝÚâÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ Ò íâÞ ÜÕÝî. ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ . 3. µáÛØ ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ ßÞÔÜÕÝî, ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ßãÝÚâ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ Ò íâÞ ßÞÔÜÕÝî. ´Ûï

 • Страница 28 из 69

  7. ÁÚÞßØàÞÒÐâì 8. ½ÐáâàÞÙÚØ 9. ±ëáâà. ÝÐÑÞà 10. ÄØÛìâàÐæØï ÝÞÜÕàÞÒ 11. ÁÛãÖÕÑÝëÕ ÝÞÜÕàÐ1 12. ¸Ýä. ÝÞÜÕàÐ1 3. ·ÒÞÝÚØ 1. ½ÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë 2. ¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë 3. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ 4. ¾çØáâØâì áßØáÚØ Òë×. 5. ´ÛØâÕÛìÝ. Òë×ÞÒÞÒ 6. ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ 4. ½ÐáâàÞÙÚØ 1. ½ÐáâàÞÙÚØ áØÓÝÐÛÞÒ 2. ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÛÕï

 • Страница 29 из 69

  5. ÂÐÙÜÕà 6. ÁÕÚãÝÔÞÜÕà 7. ÁØÝâÕ×ÐâÞà ÜÕÛÞÔØÙ 9. ÃáÛãÓØ SIM 1 7. ¸Óàë 8. ´Þß. äãÝÚæØØ 1. ºÐÛìÚãÛïâÞà 2. ºÞÝÒÕàâÕà 3. ÃçÕâ 4. ºÐÛÕÝÔÐàì „ ÁÞÞÑéÕÝØï (ÜÕÝî 01) ²ÒÞÔ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßØáÐâì Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì áÞáâÐÒÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞáâÞïéØÕ Ø× ÝÕáÚÞÛìÚØå ÞÑëçÝëå âÕÚáâÞÒëå

 • Страница 30 из 69

  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï Ò âÕÛÕäÞÝÕ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì áÞåàÐÝÕÝ ÝÞÜÕà æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ÁÜ. áâà. 35. 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ½ÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. 2. ²ÒÕÔØâÕ âÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï. ºÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ, Ø ÝÞÜÕà çÐáâØ áÞáâÐÒÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÒëÒÞÔïâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ

 • Страница 31 из 69

  ÇâÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï (¿àØÝïâëÕ áÞÞÑéÕÝØï) ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ÚÞÛØçÕáâÒÞ ÝÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ×ÝÐçÞÚ . 1. ½ÐÖÜØâÕ ¿ÞÚÐ×Ðâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï

 • Страница 32 из 69

  SMS-ÇÐâ ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ÔØÐÛÞÓÐ á ÔàãÓØÜØ ÐÑÞÝÕÝâÐÜØ á ßÞÜÞéìî ãáÛãÓØ ÞÑÜÕÝÐ âÕÚáâÞÒëÜØ áÞÞÑéÕÝØïÜØ. ºÐÖÔÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ çÐâÐ ßÕàÕÔÐÕâáï ÚÐÚ ÞâÔÕÛìÝÞÕ âÕÚáâÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ¿àØÝïâëÕ Ø ßÕàÕÔÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï çÐâÐ ÝÕ áÞåàÐÝïîâáï. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áÕÐÝá çÐâÐ, ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ

 • Страница 33 из 69

  ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÕâ ÞÚÐ×Ðâìáï ÑÞÛìèÕ, çÕÜ áâÞØÜÞáâì ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØÕÜ Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝë âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÐÚãî äãÝÚæØî. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï Ø

 • Страница 34 из 69

  ·ÐßàÕéÕÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï ² íâÞÙ ßÐßÚÕ áÞåàÐÝïîâáï áÞÞÑéÕÝØï, ÞâÚÛÞÝÕÝÝëÕ äãÝÚæØÕÙ ÄØÛìâàÐæØï ÝÞÜÕàÞÒ. ÁÜ. áâà. 28. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐßàÕéÕÝÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ·ÐßàÕéÕÝÝ. áÞÞÑéÕÝØï. ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì ÔÛï

 • Страница 35 из 69

  ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÁÛãÖÑÐ ØÝäÞàÜÐæØØ ÍâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ ßàØÕÜ Ø× áÕâØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ àÐ×ÛØçÝëÕ âÕÜë, ÝÐßàØÜÕà Þ âàÐÝáßÞàâÝÞÙ áØâãÐæØØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÈÐÑÛÞÝë ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ, àÕÔÐÚâØàÞÒÐÝØï Ø ãÔÐÛÕÝØï ×ÐàÐÝÕÕ áÞáâÐÒÛÕÝÝëå áâÐÝÔÐàâÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ,

 • Страница 36 из 69

  ÄÞàÜÐâ áÞÞÑéÕÝØÙ - ÒëÑÞà âØßÐ áÞÞÑéÕÝØï: ÂÕÚáâ, ÄÐÚá, ¿ÕÙÔÖØÝÓ ØÛØ ÍÛ. ßÞçâÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿ÕàØÞÔ ÔÞáâÐÒÚØ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒëßÞÛÝïîâáï ßÞßëâÚØ ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿ÕàÕØÜÕÝÞÒÐâì àÕÖØÜ ßÕàÕÔÐçØ - ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ àÕÖØÜÐ ßÕàÕÔÐçØ. ¾âçÕâë Þ ÔÞáâÐÒÚÕ ÍâÐ

 • Страница 37 из 69

  ÄØÛìâàÐæØï ÝÞÜÕàÞÒ ¿àÞáÜÞâà, ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ Ø ãÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø× áßØáÚÐ ÝÞÜÕàÞÒ ÞâßàÐÒØâÕÛÕÙ, ÔÛï ÚÞâÞàëå áÛÕÔãÕâ ÞâäØÛìâàÞÒëÒÐâì áÞÞÑéÕÝØï Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ Òë×ÞÒë ÝÐ íâÞâ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ¾âäØÛìâàÞÒÐÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ·ÐßàÕéÕÝÝ. áÞÞÑéÕÝØï. ¿àØ ßÞáâãßÛÕÝØØ Òë×ÞÒÞÒ Þâ ÝÞÜÕàÞÒ Ø× íâÞÓÞ áßØáÚÐ

 • Страница 38 из 69

  ±ËÁÂÀ˹ ¿¾¸Áº ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã ØÜÕÝØ. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï. ² ÜÕÝî ºÞÝâÐÚâë ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë âÐÚÖÕ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ´ÞÑÐÒØâì ÚÞÝâÐÚâ - áÞåàÐÝÕÝØÕ ÝÞÒëå ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ. • ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ (ßÞ

 • Страница 39 из 69

  • ¸Ýä. ÝÞÜÕàÐ - Òë×ÞÒ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ, ÕáÛØ íâØ ÝÞÜÕàÐ áÞåàÐÝÕÝë ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÞÝâÐÚâë Ø ½ÐáâàÞÙÚØ. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • ½ÞÜÕà áÛãÖÑë ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ßÞçâë - áÞåàÐÝÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ

 • Страница 40 из 69

  ¿àØÝïâëÕ Ø ÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ ÑÕ× ÞâÒÕâÐ Òë×ÞÒë àÕÓØáâàØàãîâáï Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, Ð áÞâÞÒÐï áÕâì ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ íâã äãÝÚæØî. ÁßØáÚØ Òë×ÞÒÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÒÞÝÚØ, ×ÐâÕÜ ½ÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë, ¿àØÝïâëÕ Òë×ÞÒë ØÛØ ½ÐÑàÐÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ

 • Страница 41 из 69

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÒÐèØÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ, ÝÐÛÞÓÞÒëå áâÐÒÞÚ Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ. ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ ¼ÕÝî ÁçÕâçØÚ áÞÞÑéÕÝØÙ âÐÚÖÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝÞ Ò

 • Страница 42 из 69

  • ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ - ÒëÑÞà ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ, Ø×ÒÕéÐîéÕÓÞ Þ ßàØÕÜÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. • ÂÞÝÐÛìÝëÕ áØÓÝÐÛë ÚÛÐÒØÐâãàë - ÒëÑÞà ãàÞÒÝï ÓàÞÜÚÞáâØ âÞÝÐÛìÝëå áØÓÝÐÛÞÒ ÚÛÐÒØÐâãàë. • ¿àÕÔãßàÕÖÔÐîéØÕ áØÓÝÐÛë - ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàÕÔãßàÕÖÔÐîéØå áØÓÝÐÛÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, áØÓÝÐÛÐ Þ àÐ×àïÔÚÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¿ÐàÐÜÕâàë

 • Страница 43 из 69

  • »ÞÓÞâØß ÞßÕàÐâÞàÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÛÞÓÞâØßÐ ÞßÕàÐâÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. • ¸ÝäÞàÜÐæØï áÕâØ - ÐÚâØÒØ×ÐæØï äãÝÚæØØ, ãÒÕÔÞÜÛïîéÕÙ Þ àÐÑÞâÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ò áÞâÞÒÞÙ áÕâØ á ÜØÚàÞáÞâÞÒÞÙ ÐàåØâÕÚâãàÞÙ (MCN) (ãáÛãÓÐ áÕâØ). • ²àÕÜï ßÞÔáÒÕâÚØ - ÒëÑÞà ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ÒÚÛîçÕÝØï ßÞÔáÒÕâÚØ: 15

 • Страница 44 из 69

  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÚãéÕÓÞ àÕÖØÜÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ Ø×ÜÕÝïâì Ò ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚØ áØÓÝÐÛÞÒ Ø ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÛÕï, áÜ. áâà. 41 Ø 42. ´Ûï ÑëáâàÞÙ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ àÕÖØÜÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ÝÐÖÜØâÕ , ÒëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ßàÞäØÛì Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ

 • Страница 45 из 69

  ½ÕáÚÞÛìÚÞ àÕÖØÜÞÒ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ. µáÛØ ÐÚâØÒÕÝ àÕÖØÜ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . ²ÚÛîçØâÕ (²ÚÛîçØâì) ØÛØ ÒëÚÛîçØâÕ (¾âÜÕÝØâì) ÒëÑàÐÝÝëÙ àÕÖØÜ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ, ßàÞÒÕàìâÕ âÕÚãéÕÕ áÞáâÞïÝØÕ äãÝÚæØØ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ

 • Страница 46 из 69

  ¿ÐàÐÜÕâàë âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ½ÐáâàÞÙÚØ âÕÛÕäÞÝÐ; ÜÕÝî áÞÔÕàÖØâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • Ï×ëÚ - ÒëÑÞà ï×ëÚÐ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ. • ½ÐáâàÞÙÚØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë. ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝë áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ: • °ÒâÞÑÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë Ø ²ÚÛ. - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ

 • Страница 47 из 69

  • ¿ÞÔâÒÕàÖÔÐâì ×ÐßàÞáë SIM. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ¿ÐàÐÜÕâàë áâÞØÜÞáâØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ, ÝÐçØáÛïÕÜÐï ÒÐèØÜ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ

 • Страница 48 из 69

  ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÛØÜØâ áâÞØÜÞáâØ àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ ØáçÕàßÐÝ, áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÐàÐÜÕâàë ÐÚáÕááãÐàÞÒ1 ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ½ÐáâàÞÙÚØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ ¼ØÝØÓÐàÝØâãàÐ ØÛØ ÁÛãå. ÐßßÐàÐâ. •

 • Страница 49 из 69

  • ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ - âÕÛÕäÞÝ ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ ÜÞÖÕâ ×ÐßàÐèØÒÐâì PIN-ÚÞÔ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ SIM-ÚÐàâë. ½ÕÚÞâÞàëÕ SIM-ÚÐàâë ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïîâ ÞâÚÛîçØâì ×ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ. • ÃáÛãÓÐ ×ÐßàÕâÐ Òë×ÞÒÞÒ - íâÐ ãáÛãÓÐ áÕâØ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÓàÐÝØçØâì ßÞáëÛÚã Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ á ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ Ø× àÕÖØÜÞÒ

 • Страница 50 из 69

  ¿ÐàÐÜÕâàë ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèØ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, Ú íÛÕÜÕÝâÐÜ ÚÞâÞàÞÓÞ ÜÞÖÝÞ ÞÑàÐéÐâìáï, ÝÐÖÐÒ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ, ÄãÝÚæØØ ÚÛ. "ÒßàÐÒÞ". • ²ëÑàÐâì äãÝÚæ. Ø ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ßÞÜÕáâØâì Ò ÜÕÝî ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ,

 • Страница 51 из 69

  ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ±ãÔØÛìÝØÚ, ²àÕÜï áØÓÝ. ²ÒÕÔØâÕ ÒàÕÜï ßÞÔÐçØ áØÓÝÐÛÐ. ¿ÞÒâÞà áØÓÝ. - ÒëÑÞà ÞÔÝÞÚàÐâÝÞÓÞ ØÛØ ßÞÒâÞàïîéÕÓÞáï áØÓÝÐÛÐ. ¼ÕÛÞÔØï - ÒëÑÞà ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ. ´Ûï ÒëÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ ßÞáÛÕ ÝÐáâãßÛÕÝØï ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÝÐÖÜØâÕ . µáÛØ ÝÐÖÐâì ¿ÞÒâÞàØâì, áØÓÝÐÛ ÑãÔÕâ

 • Страница 52 из 69

  „ ¸Óàë (ÜÕÝî 7) ²áÕ ØÓàë áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ áßàÐÒÞçÝëÜ âÕÚáâÞÜ. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÞÑéØå ÔÛï ÒáÕå ØÓà ßÐàÐÜÕâàÞÒ ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸Óàë, ½ÐáâàÞÙÚØ. ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐáâàÞØâì àÕÖØÜ àÐÑÞâë ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ Ø ÒØÑàÞÒë×ÞÒÐ (²ØÑàÐæØï) ÒÞ ÒàÕÜï ØÓàë. ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÕáÛØ äãÝÚæØï

 • Страница 53 из 69

  • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï àÕ×ãÛìâÐâÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÀÐÒÝÞ. ´Ûï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï Ø ßÞÔÓÞâÞÒÚØ Ú ÝÞÒÞÜã ÒëçØáÛÕÝØî ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¿àÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝØÕ ÔÕÝÕÖÝëå ÕÔØÝØæ ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÞÑÜÕÝÝÞÓÞ ÚãàáÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ¾ÑÜÕÝÝëÙ Úãàá, ×ÐâÕÜ ¸ÝÒÐÛîâÐ Ò ÜÕáâÝÞÙ ÒÐÛîâÕ ØÛØ

 • Страница 54 из 69

  ÍÛÕÚâàÞÝÝÐï âÐÑÛØæÐ Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ÃçÕâ ÜÞÖÝÞ ßÞÔáçØâëÒÐâì ÕÖÕÔÝÕÒÝëÕ Ø ÕÖÕÜÕáïçÝëÕ ×ÐâàÐâë. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Þß. äãÝÚæØØ, ÃçÕâ Ø µÖÕÔÝÕÒÝ. ãçÕâ ØÛØ µÖÕÜÕáïçÝ. ãçÕâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÕÖÕÔÝÕÒÝëå ØÛØ ÕÖÕÜÕáïçÝëå àÐáåÞÔÞÒ. ² áßØáÚÕ µÖÕÔÝÕÒÝ. ãçÕâ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÔÝØ âÕÚãéÕÓÞ

 • Страница 55 из 69

  • ¿ÞÚÐ×Ðâì ØÝä. - ßàÞáÜÞâà ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ïçÕÙÚÕ. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàÞáÜÞâàÕâì, ÝÐÖÐÒ Ø ãÔÕàÖØÒÐï ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . • ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒ. (âÞÛìÚÞ ÝÐ íÚàÐÝÕ µÖÕÜÕáïçÝ. ãçÕâ) - áØÝåàÞÝØ×ÐæØï ×ÐâàÐâ âÐÑÛØæë µÖÕÔÝÕÒÝ. ãçÕâ á áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ ÜÕáïæÕÜ íÚàÐÝÐ µÖÕÜÕáïçÝ. ãçÕâ. ºÐÛÕÝÔÐàì ² àÕÖØÜÕ

 • Страница 56 из 69

  ÁÕÚãÝÔÞÜÕà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Þß. äãÝÚæØØ, ÁÕÚãÝÔÞÜÕà. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁâÐàâ. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛãçØâì ÞâáçÕâ, ÝÐÖÜØâÕ ÁâÞß. ¿ÞáÛÕ ÞáâÐÝÞÒÚØ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁâÐàâ, ÁÑàÞáØâì ØÛØ ²ëÙâØ. ÁâÐàâ - ßàÞÔÞÛÖÕÝØÕ ÞâáçÕâÐ ÒàÕÜÕÝØ ÑÕ× áÑàÞáÐ ßÞÚÐ×ÐÝØÙ áÕÚãÝÔÞÜÕàÐ.

 • Страница 57 из 69

  ÁØÝâÕ×ÐâÞà ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî Ø ÒëÑÕàØâÕ ´Þß. äãÝÚæØØ, ÁØÝâÕ×ÐâÞà ÜÕÛÞÔØÙ. ²ÒÞÔï ÝÞâë, ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì áÞÑáâÒÕÝÝëÕ ÜÕÛÞÔØØ. ½ÐßàØÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÝÞâë äÐ. ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ ÚÛÐÒØè: - ãÜÕÝìèÕÝØÕ (-) Ø ãÒÕÛØçÕÝØÕ (+) ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ ÝÞâë ØÛØ ßÐã×ë, ÒÒÞÔ ßÐã×ë, - ÒëÑÞà ÞÚâÐÒë, - ßÞÒëèÕÝØÕ ÝÐ 1/2 âÞÝÐ (ÚàÞÜÕ ÜØ

 • Страница 58 из 69

  5. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå „ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝëÙ âÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¾ßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×,

 • Страница 59 из 69

  ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15°C...25 °Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÕâ áâÐâì ßàØçØÝÞÙ

 • Страница 60 из 69

  Þ´ ¸ µŽ¸ÇµÁº¾µ ¾±Á»Ã¶¸²°½¸µ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãÙâÕ ßàØÒÕÔÕÝÝëÜ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ - íâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ.

 • Страница 61 из 69

  • ½Õ àÐáÚàÐèØÒÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ºàÐáÚÐ ÜÞÖÕâ ×ÐáÞàØâì ÔÒØÖãéØÕáï ã×Ûë Ø ÝÐàãèØâì Øå ÝÞàÜÐÛìÝãî àÐÑÞâã. • ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ßàØÛÐÓÐÕÜÞÙ Ú âÕÛÕäÞÝã ØÛØ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝÞÙ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÝâÕÝÝÞÙ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÔàãÓØå ÐÝâÕÝÝ, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÕÛÚÐ Ø ÝÐàÐéØÒÐÝØÕ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ

 • Страница 62 из 69

  ´¾¿¾»½¸Âµ»Ì½°Ï ¸½Ä¾À¼°Æ¸Ï ¿¾ µŽ¸ºµ ±µ·¾¿°Á½¾Á¸ „ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝ Ò ÔÕàÖÐâÕÛÕ. ½Õ áÛÕÔãÕâ ÚÛÐáâì âÕÛÕäÞÝ ÝÐ ßÐááÐÖØàáÚÞÕ áØÔÕÝìÕ ØÛØ Ò âÐÚÞÕ ÜÕáâÞ, ÞâÚãÔÐ ÞÝ ÜÞÖÕâ ãßÐáâì ßàØ

 • Страница 63 из 69

  ÔàãÓØÕ ÜÐÓÝØâÝëÕ ÝÞáØâÕÛØ ØÝäÞàÜÐæØØ; íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ãÝØçâÞÖÕÝØî ØÝäÞàÜÐæØØ. „ ¼ÕÔØæØÝáÚÞÕ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕ ÀÐÑÞâÐ ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï, ÒÚÛîçÐï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë, ÜÞÖÕâ ÝÐàãèÐâì ÝÞàÜÐÛìÝÞÕ äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÝÕ ØÜÕîéÕÓÞ ÔÞÛÖÝÞÙ ×ÐéØâë ÜÕÔØæØÝáÚÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. Á ÒÞßàÞáÐÜØ Þ

 • Страница 64 из 69

  ÁÛãåÞÒëÕ ÐßßÐàÐâë ½ÕÚÞâÞàëÕ âØßë ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áÛãåÞÒëå ÐßßÐàÐâÞÒ. ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ âÐÚØå ßÞÜÕå ÞÑàÐâØâÕáì Ú ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. „ ²×àëÒÞÞßÐáÝÐï áàÕÔÐ ² ßÞâÕÝæØÐÛìÝÞ Ò×àëÒÞÞßÐáÝÞÙ áàÕÔÕ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ

 • Страница 65 из 69

  ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛî ÐÒâÞÜÞÑØÛï (ØÛØ ÕÓÞ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî) ØÛØ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛî ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕÜÞÓÞ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï (ÕÓÞ ßàÕÔáâÐÒØâÕÛî). ÃáâÐÝÞÒÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâìáï âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜØ áßÕæØÐÛØáâÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ

 • Страница 66 из 69

  ´Ûï Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ: 1. ²ÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ (ÕáÛØ ÞÝÞ ÒëÚÛîçÕÝÞ). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÑëÛÐ ßàÐÒØÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ ÔÕÙáâÒãîéÐï SIM-ÚÐàâÐ. 2. ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ

 • Страница 67 из 69

  ãáâÐÝÐÒÛØÒÐîâ ÔÞßãáâØÜëÕ ãàÞÒÝØ àÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï ÔÛï ÝÐáÕÛÕÝØï. ´ÐÝÝëÕ ÔØàÕÚâØÒë ÑëÛØ àÐ×àÐÑÞâÐÝë ÝÕ×ÐÒØáØÜëÜØ ÝÐãçÝëÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜØ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ áØáâÕÜÐâØçÕáÚÞÓÞ Ø×ãçÕÝØï Ø âéÐâÕÛìÝÞÙ ßàÞÒÕàÚØ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ÝÐãçÝëå ØááÛÕÔÞÒÐÝØÙ. ¿àÕÔÕÛìÝëÕ ãàÞÒÝØ ÞÑÛãçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ßàØÒÞÔïâáï Ò áÞáâÐÒÕ

 • Страница 68 из 69

  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Ø áÞÞÑéÕÝØÙ âàÕÑãÕâáï ÚÐçÕáâÒÕÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á áÕâìî. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø áÞÞÑéÕÝØÙ ÒëßÞÛÝïÕâáï á ×ÐÔÕàÖÚÞÙ (ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÚÐçÕáâÒÐ áÞÕÔØÝÕÝØï). ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ÒëèÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ àÐááâÞïÝØï ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø âÕÛÞÜ

 • Страница 69 из 69

Инструкция для Nokia 2600
Формат:pdf
Размер:0.8 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание