Инструкции для Panasonic RR-US395. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Panasonic RR-US395 инструкции пользователя и руководства

Для Panasonic RR-US395 найдено 2 инструкции

Инструкция для Panasonic RR-US395
Формат:pdf
Объем:9 страниц
Размер:0.1 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Panasonic RR-US395
Формат:pdf
Объем:9 страниц
Размер:9 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 10

  rqt8528_p01-19(Ge,It-051031.qxd 05.11.2 4:10 PM ページ1 DEUTSCH ITALIANO Bedienungsanleitung Istruzioni per l’uso Mode d’emploi Instrucciones de funcionamiento Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Betjeningsvejledning Návod k obsluze Instrukcja obsìugi Manual de Instruções Nhctpykunr go ˙kcgjyataunn

 • Страница 2 из 10

  rqt8528_p72-112-051102.qxd 05.11.2 4:48 PM ページ92 Ka°ejv USB .....................................................................1 CD-ROM (Voice Editing Ver.1.0 Premium Edition) ...........2 ∫ Lnktoiohhar Îagncv Yctahobka bpemehn Yctahobka °atapeØ Gpn ncgojvÎobahnn gepeÎaprÒaemsx °atapeek

 • Страница 3 из 10

  ∫ Ochobhse ogepaunn bo bpemr bocgponÎbelehnr ≥HaÒmnte khogky [∫], ≠to°s bsgojhntv octahobky. (HaÒmnte khogky [1], ≠to°s boÎo°hobnt bocgponÎbelehne c mecta, b kotopom Bs octahobnjn efo.) ≥HaÒmnte khogkn [: 9], ≠to°s bsgojhntv gpogyck. ≥HaÒmnte n ylepÒnbaØte khogkn [: 9], ≠to°s bsgojhntv gonck.

 • Страница 4 из 10

  Texhn≠eckne xapaktepnctnkn Bsxolhar moqhoctv: ¨actothsØ lnagaÎoh: 300 mBt (makc.) 240 Fu±5.100 Fu (peÒnm HQ) 230 Fu±3.400 Fu (peÒnm FQ/SP) FheÎlo: Bsxolhoe fheÎlo; Fojobhse tejeiohs: 3,5 mm; 0,5 mBt, 16 ≠ Bxolhoe fheÎlo; Mnkpoioh, 3,5 mm; bctpoehhoe ˙jektpogntahne 0,56 mB Lnhamnk: 28 mm, 8 ≠

 • Страница 5 из 10

  rqt8528_p72-112-051102.qxd 05.11.2 4:48 PM ページ98 USB-ka°ejv .....................................................................1 CD-ROM (Voice Editing Ver.1.0 Premium Edition) ...........2 HactpoØka ≠acy Yctahobjehhr °atapeØok Gpn bnkopnctahhì akymyjrtophnx °atapeØok pekomehlydtvcr akymyjrtophì

 • Страница 6 из 10

  rqt8528_p72-112-051102.qxd 05.11.2 4:48 PM ページ100 ∫ Ochobhì ogepauìï gìl ≠ac bìltbopehhr ≥Hatnchìtv [∫], qo° Îygnhntn bìltbopehhr. (Hatnchìtv [1], qo° bìlhobntn bìltbopehhr Î mìcur Îygnhkn). ≥Hatnchìtv [: 9], qo° gpogyctntn iaØj. ≥Hatnchìtv ta gpntpnmaØte [: 9], qo° ÎlìØchntn gowyk. ≥Hatnchìtv ta

 • Страница 7 из 10

  rqt8528_p72-112-051102.qxd 05.11.2 4:48 PM ページ102 Bafa: Î °atapeØkamn; RR-US395 RR-QR180 RR-QR170 RR-US395 °eÎ °atapeØok; RR-QR180 RR-QR170 Po°o≠a temgepatypa: gpn°j. 62 fp gpn°j. 61 fp YKPAÏHCVKA Texhì≠hì xapaktepnctnkn GotyÒhìctv bnxìlhofo cnfhajy: 300 mBt (makc.) ¨actotha xapaktepnctnka: 240 Fu

 • Страница 8 из 10

  -„a harbhoctì uvofo ÎhakyÌhiopmauìr qolo ytnjìÎauìï b kpaïhax, rkì he bxolrtv b ÈbpogeØcvknØ CodÎ LahnØ cnmboj lìØchnØ tìjvkn ha tepntopìï ÈbpogeØcvkofo CodÎy. Gpn gotpe°ì ytnjìÎauìï lahofo bnpo°y Îbephìtvcr lo mìcuebofo kepìbhnutba a°o lnjepa qolo gpabnjvhofo metoly ïï ÎlìØchehhr. 110 RQT8528

 • Страница 9 из 10

  rqt8528_p72-112-051102.qxd 05.11.2 4:48 PM ページ112 MIC (PLUG IN POWER) MIC # MIC PLUG IN ( POW ) ER HOLD 3HOLD DICTATION $FOLDER/ %MENU 1, ∫, :, 9 FOLDER/ MENU MEETING ERASE VOL MEETING, DICTATION REC MODE ERASE REC/STOP REC/STOP s, r REC MODE ( RR-US395 ) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Ur

 • Страница 10 из 10