Инструкции для Daewoo DWD–UD1213. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Daewoo DWD–UD1213 инструкции пользователя и руководства

Для Daewoo DWD–UD1213 найдено 2 инструкции

Инструкция для Daewoo DWD–UD1213
Формат:pdf
Объем:35 страниц
Размер:0.3 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн
Инструкция для Daewoo DWD–UD1213
Формат:pdf
Объем:35 страниц
Размер:1.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 36

  —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ »ÌÒÚÛÍˆËˇ ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË DWD-UD1213 / DWD-UD121DC ‘ÛÌ͈ËÓ̇θÌ˚ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË " —ËÒÚÂχ ˝ÍÓÌÓÏËË ¡Î‡„Ó‰‡ˇ ÒËÒÚÂÏ ËÒÍÛÒÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÌÚÂÎÎÂÍÚ‡, ËÒÔÓθÁÛÂÚÒˇ ÏËÌËχθÌÓ ÍÓ΢ÂÒÚ‚Ó ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚, ‚˚·Ë‡ÂÚÒˇ ÓÔÚËχθÌ˚È ÛÓ‚Â̸ ‚Ó‰˚ Ë ‚ÂÏˇ ÒÚËÍË. " —ËÒÚÂχ ÔÓÌËÊÂÌÌÓ„Ó ¯Ûχ

 • Страница 2 из 36

  “≈’Õ»◊≈—K»≈ ’¿–¿K“≈–»—“»K» » «¿œ¿—Õ¤≈ ◊¿—“» Õ‡ ˝ÚÓÈ ÒÚ‡Ìˈ Ô‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÚÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ë Á‡Ô‡ÒÌ˚ ˜‡ÒÚË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. œÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò ÌËÏË ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚. œ–»Ã≈◊¿Õ»≈ »ÎβÒÚ‡ˆËË ‚ ËÌÒÚÛ͈ËË ÏÓ„ÛÚ Ì ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ‚‡¯ÂÈ ÏÓ‰ÂÎË. Õ‡ ÌËı ÓÚ‡ÊÂÌ˚ ‡Á΢Ì˚Â

 • Страница 3 из 36

  Ã≈–¤ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“» —Óı‡ÌËÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛. ¬‡¯‡ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‚‡Ê̇ ‰Îˇ ̇Ò. ¬Ó ËÁ·ÂʇÌË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌˡ Û„ÓÁ˚ ‚ÓÁ„Ó‡Ìˡ, ÔÓ‡ÊÂÌˡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ ËÎË Ú‡‚Ï˚, ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ¬˚ ÔˉÂÊË‚‡ÂÚÂÒ¸ ÌËÊÂÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Û͇Á‡ÌËÈ. œÓ˜ÚËÚ ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ¬‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ ï

 • Страница 4 из 36

  –”KŒ¬Œƒ—“¬Œ œŒ ”—“¿ÕŒ¬K≈ ”‰‡ÎÂÌË Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Ó˜Ì˚ı ·ÓÎÚÓ‚ 1. œÂ‰ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Û‰‡ÎËÚ Ú‡ÌÒÔÓÚËÓ‚Ó˜Ì˚ ·ÓÎÚ˚ (4 ¯Ú.) ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÂÁËÌ͇ÏË. ï ≈ÒÎË ·ÓÎÚ˚ Ì ۉ‡ÎËÚ¸ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ‚˚Á‚‡Ú¸ ‚Ë·‡ˆË˛, ¯ÛÏ Ë Ò·ÓË ‚ ‡·ÓÚ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚. 2. ŒÚÍÛÚËÚ 4 ·ÓÎÚ‡ „‡Â˜Ì˚Ï Íβ˜ÓÏ, ‚ıÓ‰ËÚ ‚

 • Страница 5 из 36

  œŒƒ—Œ≈ƒ»Õ≈Õ»≈ «¿À»¬ÕŒ√Œ ÿÀ¿Õ√¿ œË ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌÂÌËË ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌ˚ Í ‚Ó‰ÓÔÓ‚Ó‰Û ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ ÌÓ‚˚ ¯Î‡Ì„Ë. Õ ËÒÔÓθÁÛÈÚ ÒÚ‡˚ ¯Î‡Ì„Ë. ƒÎˇ ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ò Ó‰ÌËÏ Á‡ÎË‚Ì˚Ï Í·ԇÌÓÏ, ÔÓ‰ÒÓ‰ËÌËÚ Á‡ÎË‚ÌÓÈ ¯Î‡Ì„ Í Í‡ÌÛ Ò ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ ŒÔˆËˇ: ¡Û‰¸Ú ‚ÌËχÚÂθÌ˚, Ì ÔÂÂÔÛÚ‡ÈÚ ıÓÎÓ‰ÌÛ˛ Ë „Óˇ˜Û˛

 • Страница 6 из 36

  ›À≈K“–Œ“≈’Õ»◊≈—K»≈ “–≈¡Œ¬¿Õ»fl ¬Õ»Ã¿Õ»≈ ŒÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌˡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ: œË ÌÂÒӷβ‰ÂÌËË ËÎË ÌÂ̇‰ÎÂʇ˘ÂÏ Òӷβ‰ÂÌËË ÌËÊÂÛ͇Á‡ÌÌ˚ı ËÌÒÚÛ͈ËÈ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌˡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ. - —ÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ ‰ÓÎÊ̇ ·˚Ú¸ Á‡ÁÂÏÎÂ̇ - ≈ÒÎË ¯ÚÂÔÒÂθ̇ˇ ‚ËÎ͇ Ì ÔÓ‰ıÓ‰ËÚ Í ÓÁÂÚÍÂ,

 • Страница 7 из 36

  2 ¬˚‡‚ÌË‚‡ÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌË χ¯ËÌ˚ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ „ÛÎËÛÂÏ˚ı ÌÓÊÂÍ. - ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÏÂÊ‰Û ÌÓÊ͇ÏË Ë ÔÓÎÓÏ Ì ÓÒÚ‡‚‡ÎÓÒ¸ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡ - ËÒÔÓθÁÛˇ „‡Â˜Ì˚È Íβ˜ (‚ıÓ‰ËÚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ) ÓÚ„ÛÎËÛÈÚ ÛÓ‚Â̸ ÌÓÊÂÍ. ”·Â‰ËÚÂÒ¸ ˜ÚÓ ÒÚË‡Î¸Ì‡ˇ χ¯Ë̇ Ì ͇˜‡ÂÚÒˇ. - ÔÓ Á‡‚Â¯ÂÌËË „ÛÎËÓ‚ÍË ÌÓÊÂÍ,

 • Страница 8 из 36

  —ÓÚËӂ͇ - —ÓÚËÛÈÚ ӉÂÊ‰Û ÔÓ ÒÚÂÔÂÌË Á‡„ˇÁÌÂÌÌÓÒÚË, ‰‡Ê ÂÒÎË ÏÓÊÌÓ ÒÚË‡Ú¸ Ëı ‚ÏÂÒÚÂ. - —ÚË‡ÈÚ ÓÚ‰ÂθÌÓ Ó‰ÂÊ‰Û ˜ÂÌ˚ı Ë Ò‚ÂÚÎ˚ı ˆ‚ÂÚÓ‚, ÓÚ‰ÂθÌÓ Í‡Òˇ˘ËÂÒˇ Ë ‚˚ˆ‚ÂÚ‡˛˘Ë Ú͇ÌË. «‡„ˇÁÌÂÌÌÓÒÚ¸ (—Ëθ̇ˇ, ÒÂ‰Ìˇˇ, Ò··‡ˇ ÷‚ÂÚ (·ÂÎ˚Â, Ò‚ÂÚÎ˚Â, ÚÂÏÌ˚Â) ¬ÓÎÓÍÌÓ (ËÒÚÓ˜ÌËÍË, Ò·ÓÌËÍË) - —ÓÚËÛÈÚÂ

 • Страница 9 из 36

  ‘”ÕK÷»» œ¿Õ≈À» ”œ–¿¬À≈Õ»fl Õ‡ÊÏËÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ¬ÍÎ/¬˚ÍÎ ÒÚË‡Î¸ÌÛ˛ χ¯ËÌÛ. œÓÔÂÂÏÂÌÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ˝ÚÓÈ ÍÌÓÔÍË ÏÓÊÌÓ Á‡ÔÛÒ͇ڸ Ë ÔËÓÒڇ̇‚ÎË‚‡Ú¸  ‡·ÓÚÛ. ≈ÒÎË ‚˚ ıÓÚËÚ ËÁÏÂÌËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ‚ ÔÓˆÂÒҠ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË, ÚÓ ÌÛÊÌÓ Ì‡Ê‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ —Ú‡Ú/œ‡ÛÁ‡, ‚˚·‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ, Ë ÒÌÓ‚‡ ̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ —Ú‡Ú/œ‡ÛÁ‡.

 • Страница 10 из 36

  œ–Œ√–¿Ãä —“»–K» œÓ„‡Ïχ œÓ‰ıÓ‰ˇ˘‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡. “ËÔ Ú͇ÌË ”ÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ÇÍÒËχθ̇ˇ Á‡„ÛÁ͇ Œ·˚˜Ì˚È Õ‚˚ˆ‚ÂÚ‡˛˘Â ·Âθ (Û·‡¯ÍË, ÌÓ˜Ì˚ ÒÓÓ˜ÍË, ÔËʇÏ˚,..) Ë Ì ÒËθÌÓ Á‡„ˇÁÌÂÌÌÓ ·ÂÎÓ ·Âθ (ÌËÊÌ ·ÂθÂ) 40∞C (ıÓÎӉ̇ˇ,30∞C, 60∞C)0 —ÚË͇: ÓÒÌӂ̇ˇ ÒÚË͇ œÓÎÓÒ͇ÌËÂ: 2 ŒÚÊËÏ:

 • Страница 11 из 36

  œ–Œ÷≈—— —“»–K» » ¬¤¡Œ– œ–Œ√–¿Ãä 1. œ–Œ√–¿Ãÿ ´Œ¡¤◊Õ¤…ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚

 • Страница 12 из 36

  2. œ–Œ√–¿Ãÿ ´¡≈ÀŒ≈ ¡≈À‹≈ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 13 из 36

  3. œ–Œ√–¿Ãÿ ´—»À‹ÕŒ«¿√–fl«Õ≈ÕÕŒ≈ ¡≈À‹≈ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï

 • Страница 14 из 36

  4. œ–Œ√–¿Ãÿ ´ƒ≈À»K¿“Õ¿fl —“»–K¿ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 15 из 36

  5. œ–Œ√–¿Ãÿ ´Œƒ≈flÀŒª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÏˇ„˜ËÚÂΡ ÌÂ

 • Страница 16 из 36

  6. œ–Œ√–¿Ãÿ ´¡¤—“–¿fl —“»–K¿ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 17 из 36

  7. œ–Œ√–¿Ãÿ ´œ¿Ãfl“‹ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÏˇ„˜ËÚÂΡ ÌÂ

 • Страница 18 из 36

  8. œ–Œ√–¿Ãÿ ´Œ◊»—“K¿ ¡¿K¿ª 1 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ÔËÚ‡Ìˡ ¬ÍÎ/¬˚ÍÎ ï Õ‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚ¸Òˇ Ò˄̇Π'- --'. 2 ¬˚·ÂËÚ ÂÊËÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ´œ¿Ãfl“‹ª ï ≈ÒÎË ¬˚, ̇ʇÎË ÍÌÓÔÍÛ —Ú‡Ú/œ‡ÛÁ‡ Ò‡ÁÛ ÔÓÒΠ‚Íβ˜ÂÌˡ χ¯ËÌÍË Ì ‚˚·‡‚ ÔÓ„‡ÏÏÛ, ÚÓ ÔÓ ÛÏÓΘ‡Ì˲ ·Û‰ÂÚ ‚˚·‡Ì ÂÊËÏ ´Œ·˚˜Ì˚Ȫ. ï ¿‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË

 • Страница 19 из 36

  9. œ–Œ√–¿Ãÿ ´—“»–K¿ œ¿–ŒÃª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 20 из 36

  10. œ–Œ√–¿Ãÿ ´—œŒ–“»¬Õ¿fl Œ¡”¬‹ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ‚ ÓÚÒÂÍ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓÈ ÒÚËÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı

 • Страница 21 из 36

  11. œ–Œ√–¿Ãÿ ´ƒ≈“—KŒ≈ ¡≈À‹≈ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 22 из 36

  13. œ–Œ√–¿Ãÿ ´«¿Ÿ»“¿ Œ“ ¿ÀÀ≈–√≈ÕŒ¬ª 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó

 • Страница 23 из 36

  —œ–¿¬Œ◊Õ»K œŒ ƒ–”√»Ã œŒÀ≈«Õ¤Ã ‘”ÕK÷»flà * «‡‰ÂÊ͇ ÒÚ‡Ú‡ (ÓÚÎÓÊÂÌ̇ˇ ÒÚË͇) 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ

 • Страница 24 из 36

  * “ÓθÍÓ ÒÚË͇ 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. 2 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ÔËÚ‡Ìˡ ¬ÍÎ/¬˚ÍÎ ï Õ‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚ¸Òˇ Ò˄̇Π'- --'. 3 ¬˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È ÂÊËÏ ÒÚËÍË, ̇ʇ‚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ

 • Страница 25 из 36

  * œÓÎÓÒ͇ÌË + ŒÚÊËÏ 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ ‚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ”Ó‚Â̸ ÒÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÂÌ Ô‚˚¯‡Ú¸ ÿK—»Ã¿À‹ÕŒ… ÓÚÏÂÚÍË. 2 Õ‡ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ÔËÚ‡Ìˡ ¬ÍÎ/¬˚ÍÎ ï Õ‡ ‰ËÒÔΠÓÚÓ·‡ÁËÚ¸Òˇ Ò˄̇Π'- --'. 3 ¬˚·ÂËÚ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛

 • Страница 26 из 36

  * œ¿– 1 «‡„ÛÁËÚ ·Âθ ‚ ·‡‡·‡Ì, ‰Ó·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó Ë ÒÏˇ„˜ËÚÂθ ·Âθˇ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ë ÓÚÒÂÍË ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚. «‡ÚÂÏ, Á‡ÍÓÈÚ ‰‚Â¸. ï ƒÓ·‡‚¸Ú ÏÓ˛˘Â Ò‰ÒÚ‚Ó (ÒÚË‡Î¸Ì˚È ÔÓÓ¯ÓÍ) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÈ ÓÚÒÂÍ ˇ˘Ë͇ ‰Îˇ ÏÓ˛˘Ëı Ò‰ÒÚ‚ (ÏÂÚ͇ II). ï KÓ΢ÂÒÚ‚Ó ÒÏˇ„˜ËÚÂΡ Ì ‰ÓÎÊÌÓ Ô‚˚¯‡Ú¸

 • Страница 27 из 36

  —Œƒ≈–∆¿Õ»≈ » “≈’Õ»◊≈—KŒ≈ Œ¡—À”∆»¬¿Õ»≈ œ‡‚ËθÌ˚È Ë Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÈ ÛıÓ‰ Á‡ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ ÔÓ‰ÎËÚ ÒÓÍ Â ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË. ¬ ‰‡ÌÌÓÏ ‡Á‰ÂΠ‰‡˛ÚÒˇ Û͇Á‡Ìˡ ÔÓ ÛıÓ‰Û Á‡ χ¯ËÌÓÈ Ë Â ӷÒÎÛÊË‚‡Ì˲. ◊ËÒÚ͇ ¬ÌÂ¯Ìˇˇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ¬ÌÛÚÂÌÌˇˇ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ œÓÏ˚‚‡ÈÚ χ¯ËÌÛ ËÁÌÛÚË ÒÏÂÒ¸˛ 250 ÏÎ ıÎÓÌÓ„Ó

 • Страница 28 из 36

  K¿K ◊»—“»“‹ ‘»À‹“– ◊ËÒÚ͇ ‚Ó‰ÓÁ‡·ÓÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ (ÔÓÒÚÛÔ‡˛˘ÂÈ ‚Ó‰˚) * œÓ˜ËÒÚËÚ ÙËθÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÔÓÚ˜ÍË ‚Ó‰˚ Ò ‚Ó‰ÓÁ‡·ÓÌÓ„Ó ÓÚ‚ÂÒÚˡ. 1 œÂ‰ ˜ËÒÚÍÓÈ, ‚˚̸Ú ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË. 2 œÂÂÍÓÈÚ ÔÓÒÚÛÔÎÂÌË ‚Ó‰˚. ŒÚÒÓ‰ËÌËÚ ‚Ó‰ÓÁ‡·ÓÌ˚È ¯Î‡Ì„. 3 ¬˚̸Ú ÙËθÚ, Ë ÔÓ˜ËÒÚËÚ „Ó. 4

 • Страница 29 из 36

  ”ƒ¿À≈Õ»≈ œfl“≈Õ ƒÎˇ ‰ÓÒÚËÊÂÌˡ ÓÔÚËχθÌ˚ı ÂÁÛθڇÚÓ‚ ÒÚËÍË ÒËθÌÓÁ‡„ˇÁÌÂÌÌ˚ ‚Â˘Ë ÒΉÛÂÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡ÒÚË˚‚‡Ú¸ ËÎË Á‡Ï‡˜Ë‚‡Ú¸. «‡Ï‡˜Ë‚‡ÌË ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ Û‰‡ÎÂÌ˲ ÔˇÚÂÌ ·ÂÎÍÓ‚Ó„Ó ÔÓËÒıÓʉÂÌˡ, Ú‡ÍËı Í‡Í ÍÓ‚¸, ÏÓÎÓÍÓ ËÎË Ú‡‚‡. œ‰‚‡ËÚÂθÌÓ Á‡ÒÚË˚‚‡ÌË ÛÎÛ˜¯‡ÂÚ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ÒÚËÍË ÒËθÌÓ

 • Страница 30 из 36

  ”—“–¿Õ≈Õ»≈ Õ≈»—œ–¿¬ÕŒ—“≈… ¡Óθ¯ËÌÒÚ‚Ó ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ΄ÍÓ ÛÒÚ‡ÌÂÌ˚, ÂÒÎË ¬˚ Ô‡‚ËθÌÓ ÓÔ‰ÂÎËÚ Ô˘ËÌÛ ‚ÓÁÌËͯÂÈ ÔÓ·ÎÂÏ˚. œÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í Ó·‡˘‡Ú¸Òˇ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ÌÂÚ ÎË ÓÔËÒ‡Ìˡ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ‚ÓÁÌËͯÂÈ Ò ‚‡¯ÂÈ ÒÚË‡Î¸ÌÓÈ Ï‡¯ËÌÓÈ, ‚ ÌËÊ Ô˂‰ÂÌÌÓÈ Ú‡·ÎˈÂ. ≈ÒÎË Ì‡

 • Страница 31 из 36

  “≈’Õ»◊≈—K»≈ ’¿–¿K“≈–»—“»K» ÃŒƒ≈À‹ DWD-UD1213 / DWD-UD121DC √‡·‡ËÚ˚ (ÏÏ) 630 x 792 x 976 (ÿx√x¬) ¬ÂÒ (Í„) 79(ÕÂÚÚÓ) / 85(¡ÛÚÚÓ) ÇÍÒËχθÌ˚È ‚ÂÒ ÒÛıÓ„Ó ·Âθˇ —ÚË͇: 12Kg œÓÚ·ÎÂÌË ‚Ó‰˚ —ÚË͇: 95 Î —ÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌˡ (Ó·/ÏËÌ) ¡ÂÁ ÓÚÊËχ /Ò··˚È /Ò‰ÌËÈ /ÒËθÌ˚È /χÍÒËχθÌ˚È –‡·Ó˜Â ‰‡‚ÎÂÌËÂ

 • Страница 32 из 36

  English Português Eliminação de Equipamento Eléctrico e Electrónico Usado Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at

 • Страница 33 из 36

  »esky Italiano Likvidace pouûûit˝˝ch elektrick˝˝ch a elektronick˝˝ch za¯¯ízení Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Tento symbol na v˝robku, jeho p¯ísluöenství nebo obalu

 • Страница 34 из 36

  Svenska Dansk Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem) Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med

 • Страница 35 из 36

  ABOUT THIS MANUAL $%&%'(!)*+,-%$+.!%()/ 01 234 567 89: ;<=> ?@ A B CDE F G H I J,+K'' Q/!R'J+S JTUJVWVX(YZ.!JTUJVWVJ)(YZ! Z/!R'J+S JKJTUJVWVX![!JKJTUJVWVJ) L M NOPM V\ W\ ] ^ X\ ?\ _\ ` a c b d eIf R+R'!ghi!jk X?lm twVW/V?Tx:.!XVly!z{ Wl nop $%&%'( A B q r h -+Si sXtTt88t!Q,ui sXtTXsvv

 • Страница 36 из 36