Инструкции для Nokia 6210. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 6210 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 6210 найдено 2 инструкции

Инструкция для Nokia 6210
Формат:pdf
Объем:129 страниц
Размер:1.7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 130

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ 9352429 ²ëßãáÚ 2

 • Страница 2 из 130

  ME 30 ½ÞÜÕà áÕàâØäØÚÐâÐ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÁØáâÕÜÐ áÕàâØäØÚÐæØØ "ÍÛÕÚâàÞáÒï×ì" ð ¾Á / 1 - Á¿Á - 395 Nokia 6210 (NPE-3NX) ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ

 • Страница 3 из 130

  Copyright © ºÞàßÞàÐæØï Nokia Mobile Phones, 2000. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë. ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ. Nokia Ø Nokia Connecting People ïÒÛïîâáï

 • Страница 4 из 130

  ■ ¿ÕàÒëÙ Òë×ÞÒ ¿àÕÖÔÕ, çÕÜ âÕÛÕäÞÝ áÜÞÖÕâ ßÞáÛÐâì Òë×ÞÒ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëßÞÛÝØâì ÝÕÚÞâÞàëÕ ßÞÔÓÞâÞÒØâÕÛìÝëÕ ÞßÕàÐæØØ (áÜ. ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ÝÐ áâà. 25): • ãáâÐÝÞÒØâì SIM-ÚÐàâã, • ãáâÐÝÞÒØâì Ø ×ÐàïÔØâì ÐÚÚãÜãÛïâÞà, • ÒÚÛîçØâì âÕÛÕäÞÝ. 1. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ×ÞÝë Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ 2. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï

 • Страница 5 из 130

  ÀÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ ÔØÝÐÜØÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèØ ÝÐ ÑÞÚÞÒÞÙ áâÞàÞÝÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ßÞáÛÕÔÝØå ÝÞÜÕàÞÒ ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë Òë×ÒÐâì áßØáÞÚ ßÞáÛÕÔÝØå ÝÐÑàÐÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ . ²ë×ÞÒ áÒÞÕÓÞ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ

 • Страница 6 из 130

  ■ ²ë×ÞÒ ÜÕÝî ²ë×ÞÒ ÜÕÝî ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, á ßÞÜÞéìî ²ëÑàÐâì. ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ßãÝÚâÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëåÞÔ Ø× ÜÕÝî ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× äãÝÚæØØ ÜÕÝî ÑÕ× Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÝÐçÕÝØÙ ßÐàÐÜÕâàÞÒ Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ . ■ ´àãÓØÕ ÒÐÖÝëÕ äãÝÚæØØ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ / àÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÐÝØÕ ÚÛÐÒØÐâãàë ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî,

 • Страница 7 из 130

  CÞÔÕàÖÐÝØÕ ...................................................................................................................................... 7 ´Ûï ²ÐèÕÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ............................................................................................................. 14 ¾ÑéÐï

 • Страница 8 из 130

  CÞÔÕàÖÐÝØÕ µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ ÒÒÕáâØ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ........................................................................................................... 29 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ................................................................................................. 30

 • Страница 9 из 130

  54 55 55 5. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ............................................................................................................... 57 ²ë×ÞÒ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî á ßÞÜÞéìî

 • Страница 10 из 130

  CÞÔÕàÖÐÝØÕ ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ........................................................................................................................................ ÁâÐÝÔÐàâÝëÕ ÞâÒÕâë Ø

 • Страница 11 из 130

  ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 11 CÞÔÕàÖÐÝØÕ 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 89 89 89 89 90 91 91 92 92 CÞÔÕàÖÐÝØÕ ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÒÞÝÚÞÒ (ÜÕÝî 4-3)

 • Страница 12 из 130

  CÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿ÕàÕÒÞÔ (ÜÕÝî 5)........................................................................................................................................................................... 92 ¸Óàë (ÜÕÝî 6)

 • Страница 13 из 130

  ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ Ú ÚÞÜßìîâÕàã................................................................................................................................ 113 ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ÔàÐÙÒÕàÞÒ ÜÞÔÕÜÐ....................................................................... 113

 • Страница 14 из 130

  ´Ûï ²ÐèÕÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´Ûï ²ÐèÕÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÕÔÛÐÓÐÕÜëÜØ ×ÔÕáì ßàÞáâëÜØ ßàÐÒØÛÐÜØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ ßàÕÔáâÐÒÛïâì ÞßÐáÝÞáâì ØÛØ ßàÕáÛÕÔãÕâáï ßÞ ×ÐÚÞÝã. ±ÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝÞ íâÞ ÞßØáÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ. ¿µÀ²¾Áµ¿µ½½¾µ ·½°Çµ½¸µ ¸¼µµÂ ±µ·¾¿°Á½¾ÁÂÌ ´¾À¾¶½¾³¾ ´²¸¶µ½¸Ï ½Õ

 • Страница 15 из 130

  ¾±À°É°¹ÂµÁÌ º º²°»¸Ä¸Æ¸À¾²°½½Ë¼ Á¿µÆ¸°»¸Á°¼ º àÐÑÞâÐÜ ßÞ ÜÞÝâÐÖã Ø àÕÜÞÝâã ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÞßãáÚÐâì ÛØèì ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëå áßÕæØÐÛØáâÞÒ. °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾À½Ëµ ±°Â°Àµ¸ ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ ÐßàÞÑØàÞÒÐÝÝëÜØ ÐÚáÕááãÐàÐÜØ Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.

 • Страница 16 из 130

  ´Ûï ²ÐèÕÙ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¼µÀË ¿Àµ´¾Á¾À¾¶½¾Á¸ ² ¾Â½¾Èµ½¸¸ ¸½ÄÀ°ºÀ°Á½¾³¾ ¸·»Ãǵ½¸Ï ÁÛÕÔØâÕ ×Ð âÕÜ, çâÞÑë ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ Ûãç ÝÕ ÑëÛ ÝÐßàÐÒÛÕÝ Ò çÕÙ-ÛØÑÞ ÓÛÐ× Ø ÝÕ ßÕàÕáÕÚÐÛáï á ØÝäàÐÚàÐáÝëÜØ ÛãçÐÜØ ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ Ò àÕÖØÜÕ Ò×ÐØÜÝëå ßÞÜÕå. 16 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

 • Страница 17 из 130

  ■ ½ÐÚÛÕÙÚØ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÚÛÕÙÚØ áÞÔÕàÖÐâ ÒÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÔÛï ÒÛÐÔÕÛìæÐ ßàØ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã ÝÐ áâà. 2 ÔÐÝÝÞÓÞ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ. ¿àØÚàÕßØâÕ ÝÐÚÛÕÙÚã á âÕÚáâÞÜ “ITEM” Ø “IMEI” ÝÐ ßàØÓÛÐáØâÕÛìÝëÙ ÑØÛÕâ Nokia Club Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ âÕÛÕäÞÝÐ. ■ ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ

 • Страница 18 из 130

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑàÐéÐÕÜ ÒÝØÜÐÝØÕ ÝÐ âÞ, çâÞ àÐÑÞâÐ Ò ÔÒãå ÔØÐßÐ×ÞÝÐå ïÒÛïÕâáï äãÝÚæØÕÙ, ×ÐÒØáïéÕÙ Þâ áÕâØ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ßÞÔßØáÚØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔÒãå ÔØÐßÐ×ÞÝÞÒ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÕÚÞâÞàëÕ Ø× àÐ×ÝÞÒØÔÝÞáâÕÙ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, àÐááÜÐâàØÒÐÕÜëå Ò ÔÐÝÝÞÜ

 • Страница 19 из 130

  ÇâÞÑë ÞâáÞÕÔØÝØâì èÝãà ßØâÐÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, áÛÕÔãÕâ ßÞâïÝãâì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. ■ ¾Ñ ÞÑÞ×ÝÐçÕÝØïå Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ÂÕÚáâ, ÚÞâÞàëÙ ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï ÚãàáØÒÞÜ, ÝÐßàØÜÕà, ÁÞÕÔØÝïÕâ. ÂÕÚáâ, ÚÞâÞàëÙ ÞâÝÞáØâáï Ú ÚÛÐÒØèÐÜ ÒëÑÞàÐ, ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï ÖØàÝëÜ

 • Страница 20 из 130

  ¾ ²ÐèÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ 1. ¾ ²ÐèÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ ½Ð ÛØæÕÒÞÙ áâÞàÞÝÕ âÕÛÕäÞÝÐ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÕ ÝØÖÕ ÚÛÐÒØèØ. ºÛÐÒØèÐ ÒÚÛîçÕÝØï. ¿àÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ ßàÞäØÛÕÙ ÝÐÖÜØâÕ Ø áàÐ×ã ÖÕ ÞâßãáâØâÕ íâã ÚÛÐÒØèã Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ØÛØ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ. ºàÐâÚÞÕ

 • Страница 21 из 130

  2. ¸ÝäàÐÚàÐáÝëÙ ßÞàâ (¸º-ßÞàâ) 3. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ 4. ÀÐ×êÕÜë ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÒÝÕèÝØå ãáâàÞÙáâÒ - ¿àÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ÔÛï ÒÒÞÔÐ æØäà Ø áØÜÒÞÛÞÒ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ ÐÒâÞÞâÒÕâçØÚÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã . ¸áßÞÛì×ãîâáï Ò àÐ×ÛØçÝëå æÕÛïå Ò àÐ×Ýëå äãÝÚæØïå. ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ.

 • Страница 22 из 130

  ¾ ²ÐèÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ ÃÚÐ×ëÒÐÕâ ãàÞÒÕÝì àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ò âÞçÚÕ, ÓÔÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝ âÕÛÕäÞÝ. ÇÕÜ ÒëèÕ ßÞÚÐ×ÐÝØï èÚÐÛë, âÕÜ áØÛìÝÕÕ áØÓÝÐÛ. ÃÚÐ×ëÒÐÕâ ãàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÇÕÜ ÒëèÕ ßÞÚÐ×ÐÝØï èÚÐÛë, âÕÜ ÒëèÕ ãàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ÁßØáÞÚ ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï ¿ÞÜØÜÞ âàÕå

 • Страница 23 из 130

  ¿ÞÔ ÔØáßÛÕÕÜ àÐáßÞÛÞÖÕÝë ÔÒÕ ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ: ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ íâØå ÚÛÐÒØè Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ, ÚÞâÞàëÙ ßÞïÒÛïÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÐÜØ. ½ÐßàØÜÕà, ÕáÛØ ÝÐÔ ÚÛÐÒØèÕÙ ÒëÒÕÔÕÝÞ áÛÞÒÞ ¼ÕÝî, ÝÐÖÜØâÕ íâã ÚÛÐÒØèã ÔÛï Òë×ÞÒÐ ÜÕÝî. °ÝÐÛÞÓØçÝÞ, ÝÐÖÐÒ ÚÛÐÒØèã ßÞÔ áÛÞÒÞÜ ¸ÜÕÝÐ, ²ë

 • Страница 24 из 130

  ¾ ²ÐèÕÜ âÕÛÕäÞÝÕ ´Ûï ÐÚâØÒØ×ÐæØØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ¼ÕÝî, ×ÐâÕÜ áÕÚãÝÔ). (Ò âÕçÕÝØÕ ÔÒãå ¿àØ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàÕ Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï ÒëÒÞÔØâáï ØÝÔØÚÐâÞà . ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ½ÐÖÜØâÕ ÁÝ. ÑÛÞÚ, ×ÐâÕÜ . ¿àØ ÐÚâØÒÝÞÙ ÑÛÞÚØàÞÒÚÕ ÚÛÐÒØÐâãàë ´Ûï

 • Страница 25 из 130

  • ¼ØÝØÐâîàÝëÕ ÚÐàâÞçÚØ SIM áÛÕÔãÕâ ÔÕàÖÐâì âÞÛìÚÞ Ò ÝÕ ÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÐå. • ²áâÐÒÛïï ØÛØ ÒëÝØÜÐï SIM-ÚÐàâã, ÑãÔìâÕ ÞáâÞàÞÖÝë, âÐÚ ÚÐÚ SIM-ÚÐàâã Ø ÕÕ ÚÞÝâÐÚâë ÜÞÖÝÞ ÛÕÓÚÞ ßÞÒàÕÔØâì, ßÞæÐàÐßÐÒ ØÛØ áÞÓÝãÒ Øå. • ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ SIM-ÚÐàâë ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ âÕÛÕäÞÝ, Ø âÞÛìÚÞ ×ÐâÕÜ

 • Страница 26 из 130

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë 3. ²áâÐÒìâÕ SIM-ÚÐàâã âÐÚ, çâÞÑë áÚÞèÕÝÝëÙ ãÓÞÛ ÑëÛ ÒÝØ×ã áßàÐÒÐ, Ð ßÞ×ÞÛÞçÕÝÝëÕ ÚÞÝâÐÚâë ÑëÛØ ÞÑàÐéÕÝë ÒÝØ×. 4. ÁÔÒØÝìâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì ÚÐàâë ÒÛÕÒÞ, çâÞÑë ×ÐäØÚáØàÞÒÐâì ÚÐàâã. 5. ¿ÞÛÞÖØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ÝÐ ×ÐÔÝîî áâÞàÞÝã âÕÛÕäÞÝÐ Ø áÔÒØÝìâÕ ÕÓÞ ÒÔÞÛì âÕÛÕäÞÝÐ ÒÒÕàå ÔÞ äØÚáÐæØØ. ■ ·ÐàïÔÚÐ

 • Страница 27 из 130

  µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ¸ÔÕâ ×ÐàïÔÚÐ. ÂÕÛÕäÞÝÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÒÞ ÒàÕÜï ×ÐàïÔÚØ. µáÛØ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ, ßàÞÙÔÕâ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ, ßàÕÖÔÕ çÕÜ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï ØÝÔØÚÐâÞà ãàÞÒÝï ×ÐàïÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ Ø âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì

 • Страница 28 из 130

  ½ÐçÐÛÞ àÐÑÞâë ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ Ø ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ Ò âÕçÕÝØÕ ÞÔÝÞÙ áÕÚãÝÔë ÚÛÐÒØèã . µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ ÒÒÕáâØ ÚÞÔ PIN ºÞÔ PIN ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. • ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ PIN (ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ×ÒÕ×ÔÞçÚÐÜØ) Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë

 • Страница 29 из 130

  • ²ÒÕÔØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÒÕ×ÔÞçÚÐÜØ) Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 117. ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ! ½ÕÛì×ï ÒÚÛîçÐâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ ÛØÑÞ ÞÝ ÜÞÖÕâ ïÒÛïâìáï ØáâÞçÝØÚÞÜ ÞßÐáÝÞáâØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ. ·ÐÜÕçÐÝØÕ: ÂÕÛÕäÞÝ

 • Страница 30 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¿ÞáëÛÚÐ Ø ßàØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ 1. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ×ÞÝë Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÕàÕÜÕéÐÙâÕ ÚãàáÞà ÒßàÐÒÞ ØÛØ ÒÛÕÒÞ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ ØÛØ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÐ áÛÕÒÐ Þâ ÚãàáÞàÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï

 • Страница 31 из 130

  ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ. 2. ²ëÔÕÛØÒ ßãÝÚâ ¿ÞØáÚ, ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ²ÒÕÔØâÕ ßÕàÒãî ÑãÚÒã ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¿ÞØáÚ. 4. Á ßÞÜÞéìî 5. ½ÐÖÜØâÕ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï. . ¿ÞÒâÞàÝëÙ ÝÐÑÞà ßÞáÛÕÔÝØå ÝÞÜÕàÞÒ ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ åàÐÝïâáï ÔÕáïâì ÝÐÑàÐÝÝëå ßÞáÛÕÔÝØÜØ

 • Страница 32 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ • µáÛØ äãÝÚæØï ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ÒÚÛîçÕÝÐ: ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ÚÛÐÒØèã ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ( ) ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÕ ÝÐçÝÕâ ÝÐÑØàÐâì ÝÞÜÕà. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛë ½Ð×ÝÐçÕÝØÕ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÔÛï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐ áâà. 49 Ø ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà (ÜÕÝî 4-3-3)

 • Страница 33 из 130

  2. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . . ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÞâÚÛÞÝÕÝØï ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚÛîçØâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ Òë×ÞÒÐ ÑÕ× ÞâÒÕâÐ ÝÐ ÒåÞÔïéØÙ Òë×ÞÒ ØÛØ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞÓÞ ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÒ. ØÛØ ¾âÑÞÙ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. µáÛØ ÔÛï ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ Òë×ÞÒÞÒ

 • Страница 34 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ • ÂÕÛ. ÚÝØÖÚÐ (Òë×ÞÒ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ); • ¼ÕÝî (Òë×ÞÒ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî); • ¾âÚÛ. ÜÚäÝ (ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÜØÚàÞäÞÝÐ); • ¾ÑÜÕÝ (ßÕàÕÚÛîçÕÝØÕ ÜÕÖÔã ÐÚâØÒÝëÜ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜëÜ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÐÜØ); • ¾âáëÛÚÐ (áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞÓÞ Ø ãÔÕàÖØÒÐÕÜÞÓÞ ÝÐ ÛØÝØØ Òë×ÞÒÞÒ á ÞâÚÛîçÕÝØÕÜ Þâ ÞÑÞØå

 • Страница 35 из 130

  3. ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ÔÒãÜï Òë×ÞÒÐÜØ ÝÐÖÜØâÕ ¿ÕàÕÚÛ. ØÛØ ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ . . ÁÞÒÕâ. ²Þ×ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒàÕÜÕÝÝÞ ÞâÚÛîçØâì ÜØÚàÞäÞÝ. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ¾âÚÛ. ÜÚäÝ. ´Ûï ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÕàÒÐÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÝÐÖÜØâÕ ·ÒãÚ. ¾àÓÐÝØ×ÐæØï

 • Страница 36 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿ÕàÕÒÞÔ Òë×ÞÒÐ µáÛØ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ á ÞÔÝØÜ ÐÑÞÝÕÝâÞÜ Òë×ÞÒ ÔàãÓÞÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ ãÔÕàÖØÒÐÕâáï ÝÐ ÛØÝØØ, ÒÞ×ÜÞÖÝÞ áÞÕÔØÝØâì íâØå ÔÒãå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ Ø ÞâÚÛîçØâìáï Þâ áÞÕÔØÝÕÝØï. 36 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

 • Страница 37 из 130

  ¸ÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ×ÐßØáëÒÐâì Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ (ÒÝãâàÕÝÝïï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) ØÛØ Ò ßÐÜïâì SIM-ÚÐàâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ SIM-ÚÐàâë). ¾ÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ ÞÔØÝ âØß ßÐÜïâØ. ¿àÞæÕÔãàÐ ×ÐßØáØ ØÜÕÝ Ø âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ

 • Страница 38 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ²ë×ÞÒ äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ • ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï: ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ, á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ²Þ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ: ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÂÕÛ. ÚÝØÖÚÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî Ø

 • Страница 39 из 130

  3. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØï (¸× ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ SIM-ÚÐàâã ØÛØ Á SIM-ÚÐàâë Ò ßÐÜïâì âÕÛÕäÞÝÐ) Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 4. ²ëÑÕàØâÕ ¿Þ ÞÔÝÞÜã, ²áÕ áàÐ×ã ØÛØ ÁâÐÝÔ. Ý-àÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. µáÛØ ÒëÑàÐÝÐ äãÝÚæØï ¿Þ ÞÔÝÞÜã, ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ØÜÕÝØ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï

 • Страница 40 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ÁÞÒÕâ. ¿àØ ÒÒÞÔÕ ØÜÕÝ Ò âÕÛÕäÞÝÝãî ÚÝØÓã ØáßÞÛì×ãÕâáï àÕÖØÜ ØÜÕÝ, ßàØ ÚÞâÞàÞÜ ßÕàÒÐï ÑãÚÒÐ áÛÞÒÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÒÞÔØâáï ×ÐÓÛÐÒÝÞÙ, Ð ÞáâÐÛìÝëÕ ÑãÚÒë — áâàÞçÝëÜØ. 3. ½ÐÖÜØâÕ ¾º. 4. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ×ÞÝë Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ×ÐßØáÐâì ÓÞÛÞáÞÒãî ÜÕâÚã,

 • Страница 41 из 130

  ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåà. ·ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. µáÛØ âàÕÑãÕâáï ÒÒÕáâØ âÞÛìÚÞ ÝÞÜÕà, ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ²Ðà-Ýâë. ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 41 ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ)

 • Страница 42 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ²ëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ×ÐßØáÐÝÝëå ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ ·ÐßØáÐÝÝëÕ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ÜÞÓãâ ÒëÒÞÔØâìáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÔÒãÜï àÐ×ÛØçÝëÜØ áßÞáÞÑÐÜØ. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ, á ßÞÜÞéìî ²ëÑàÐâì. ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ²ÐàØÐÝâë Ø ÝÐÖÜØâÕ 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ²ÐàØÐÝâë

 • Страница 43 из 130

  ½ÕáÚÞÛìÚÞ ÝÞÜÕàÞÒ ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ ØÜÕÝØ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì âÞÛìÚÞ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àÕÖÔÕ, çÕÜ ×ÐßØáëÒÐâì ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ, Ø×ÜÕÝØâÕ âØß ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ßÐÜïâØ á SIM-ÚÐàâÐ ÝÐ ÂÕÛÕäÞÝ. ÁÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ØÝáâàãÚæØØ ßàØÒÕÔÕÝë Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ëÑÞà âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ÝÐ áâà. 38. 1. ²ë×ÞÒØâÕ áßØáÞÚ

 • Страница 44 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 6. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë (Ø ×ÐâÕÜ ßÞÒâÞàØâÕ èÐÓØ 3 - 4), ÕáÛØ ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÞÑÐÒØâì ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ØÛØ âÕÚáâÞÒëÕ ßàØÜÕçÐÝØï. ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ Ø ²ëÙâØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÞÜÕàÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî 1. ²ë×ÞÒØâÕ

 • Страница 45 из 130

  1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¸ÜÕÝÐ. 2. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÛãÖÕÑÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÝÞÜÕà. , çâÞÑë Òë×ÒÐâì íâÞâ ÄãÝÚæØï ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ ¸áßÞÛì×ãï äãÝÚæØî ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ, ÜÞÖÝÞ ßÞáëÛÐâì Òë×ÞÒë, ßàÞØ×ÝÞáï

 • Страница 46 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) • ÁÛØèÚÞÜ ÚÞàÞâÚØÕ ÜÕâÚØ ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐîâáï âÕÛÕäÞÝÞÜ; ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÔÞáâÐâÞçÝÞ ÔÛØÝÝëÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ ÜÕâÚØ Ø ÝÕ ×ÐßØáëÒÐÙâÕ ßÞåÞÖØÕ ÜÕâÚØ ÔÛï àÐ×Ýëå ÝÞÜÕàÞÒ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÂÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ á ÔÞáâÐâÞçÝÞÙ áØÛÞÙ áØÓÝÐÛÐ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

 • Страница 47 из 130

  ÂÕßÕàì ÓÞÛÞáÞÒÐï ÜÕâÚÐ áÞåàÐÝÕÝÐ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ, Ø àïÔÞÜ á âÕÛÕäÞÝÝëÜ ÝÞÜÕàÞÜ á ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚÞÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áØÜÒÞÛ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáÐâì ÔÞ ÔÕáïâØ ÓÞÛÞáÞÒëå ÜÕâÞÚ. ºÞÓÔÐ ßÐÜïâì ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, ÔÛï ×ÐßØáØ ÝÞÒÞÙ ÜÕâÚØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì ÞÔÝã Ø× áâÐàëå. Á ßÞÜÞéìî ÝÐÙÔØâÕ ÝÞÜÕà,

 • Страница 48 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÐ á ßÞÜÞéìî ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚØ 1. ´Ûï Òë×ÞÒÐ äãÝÚæØØ ÝÐÑÞàÐ ÓÞÛÞáÞÜ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã ¸ÜÕÝÐ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐáâ ÚÞàÞâÚØÙ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½ÐçÐâì ×ÐßØáì. 2. ´ÕàÖØâÕ âÕÛÕäÞÝ Ò ÞÑëçÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ àïÔÞÜ

 • Страница 49 из 130

  2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÄÞÝÞÓàÐÜÜë Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè ßàÞÚàãâÚØ Ø ÝÐÙÔØâÕ ØÜï á ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÜÕâÚÞÙ, ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì. 3. ²ëÔÕÛØÒ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ¸×ÜÕÝØâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ½ÐÖÐâì ÁâÐàâ, ÝÐçÐâì

 • Страница 50 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ (2 - 9) Ø ÝÐÖÜØâÕ ·ÐÔÐâì. 3. ½ÐÖÜØâÕ ½ÐÙâØ, ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 4. ½ÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì, çâÞÑë ÝÐ×ÝÐçØâì ÒëÒÕÔÕÝÝëÙ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà. µáÛØ ÖÕ ÔÛï ãÚÐ×ÐÝÝÞÓÞ ØÜÕÝØ ×ÐßØáÐÝÞ

 • Страница 51 из 130

  ¸ÜÕÝÐ Ø ÝÞÜÕàÐ âÕÛÕäÞÝÞÒ ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛïâì Ø× ÒëÑàÐÝÝÞÙ âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓØ ßÞ ÞçÕàÕÔØ ØÛØ ÒáÕ áàÐ×ã. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ØÜÕÝØ Ø ÝÞÜÕàÐ 1. ½ÐÙÔØâÕ ØÜï Ø âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà, ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãÔÐÛØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÕâÐÛØ. ·ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁâÕàÕâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. µáÛØ

 • Страница 52 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØ×ØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ Ò äÞàÜÕ áÞÞÑéÕÝØï OTA ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÞÜÕà Ø ×ÐâÕÜ ÒÞáßÞÛì×ãÙâÕáì äãÝÚæØÕÙ ¿ÞáÛÐâì Ò-Úã. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÕàÕÔÐâì ÒØ×ØâÝãî ÚÐàâÞçÚã çÕàÕ× IR-ßÞàâ, ØáßÞÛì×ãÙâÕ äãÝÚæØî ¿ÕàÕÔÐâì ßo IR. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞßØàÞÒÐÝØÕ

 • Страница 53 из 130

  1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ IR-ßÞàâ (ÜÕÝî 9) Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ Ú ßàØÕÜã ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ÂÕßÕàì ÜÞÖÝÞ ÝÐçÐâì ßÕàÕÔÐçã çÕàÕ× IR-ßÞàâ ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ á ÔàãÓÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ. 2. ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÜÕÝØ Ø âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ. ·ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ

 • Страница 54 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 3. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÞáâÐÒ Óàãßßë Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 4. ²ëÔÕÛØÒ ßãÝÚâ ´ÞÑÐÒØâì ØÜï, ÝÐÖÜØâÕ OK, ×ÐâÕÜ ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ØÜÕÝØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ´ÞÑÐÒ. µáÛØ ØÜÕÝÐ Ø âÕÛÕäÞÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ ãÖÕ ÑëÛØ ÒÚÛîçÕÝë Ò Óàãßßã, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ

 • Страница 55 из 130

  ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÐ âÐÚÖÕ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßàØÕÜÐ ÝÞÒëå ÓàÐäØçÕáÚØå ×ÝÐçÚÞÒ Ò ÒØÔÕ áÞÞÑéÕÝØÙ OTA. ¿àØÝïÒ ×ÝÐçÞÚ Óàãßßë, ÝÐÖÜØâÕ ÁÜ., ×ÐâÕÜ ²Ðà-Ýâë, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßØáÐâì ØÛØ ½Õ ßàØÝØÜÐâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. µáÛØ ÒëÑàÐÝÐ äãÝÚæØï ·ÐßØáÐâì, ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜãî Óàãßßã Òë×ëÒÐîéØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ÃÔÐÛÕÝØÕ ØÜÕÝØ Ø

 • Страница 56 из 130

  ÂÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ (¸ÜÕÝÐ) 3. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÞáâÞïÝØÕ ßÐÜïâØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ½Ð ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔïâáï ÔÐÝÝëÕ Þ áÞáâÞïÝØØ ßÐÜïâØ SIM-ÚÐàâë. 4. ½ÐÖÜØâÕ ØÛØ ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. 56 , çâÞÑë ÒëÒÕáâØ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ ÒÝãâàÕÝÝÕÙ ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights

 • Страница 57 из 130

  ±ÞÛìèØÝáâÒÞ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî áÞßàÞÒÞÖÔÐîâáï ÚàÐâÚØÜ âÕÚáâÞÜ ßÞÔáÚÐ×ÚØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÒëÒÕÔØâÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âàÕÑãÕÜãî äãÝÚæØî ÜÕÝî Ø ßÞÔÞÖÔØâÕ 15 áÕÚãÝÔ. ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï âÕÚáâÐ ßÞÔáÚÐ×ÚØ ÝÐÖÜØâÕ ½Ð×ÐÔ. ■ ²ë×ÞÒ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî á ßÞÜÞéìî ßàÞÚàãâÚØ 1. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. Á

 • Страница 58 из 130

  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî ■ ²ë×ÞÒ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî á ßÞÜÞéìî ÝÞÜÕàÞÒ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ¿ãÝÚâë ÜÕÝî (ÜÕÝî, ßÞÔÜÕÝî Ø ßÐàÐÜÕâàë) ßàÞÝãÜÕàÞÒÐÝë, Ø ÔÛï Øå Òë×ÞÒÐ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ æØäàÞÒëÕ ÚÛÐÒØèØ. ½ÞÜÕàÐ ÑëáâàÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ßàØÒÕÔÕÝë Ò áßØáÚÕ äãÝÚæØÙ ÜÕÝî. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî. 2. ² âÕçÕÝØÕ 2 áÕÚãÝÔ

 • Страница 59 из 130

  2. ²áÕ ×ÒÞÝÚØ 3. ²åÞÔïéØÕ ×ÒÞÝÚØ 4. ½ÐÑàÐÝÝëÕ ×ÒÞÝÚØ 5. ÁÑàÞáØâì áÕÚãÝÔÞÜÕà ÝÐ ÝÞÛì 6. ¿ÞÚÐ×Ðâì áâÞØÜÞáâì àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ 1. ² ÕÔ. ÔÛï ßÞáÛ. ×ÒÞÝÚÐ 2. ² ÕÔ. ÔÛï ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ 3. ÀÕÖØÜë 1. ¾ÑëçÝëÙ 1. ²ÚÛîçØâì 2. ºÞÝäØÓãàÐæØï 1. ²ÐàØÐÝâ ×ÒãÚáØÓÝÐÛÐ 2. ÂØß ×ÒãÚÞÒÞÓÞ áØÓÝÐÛÐ 3. ³àÞÜÚÞáâì ×ÒÞÝÚÐ 4. ²ØÑàÐæØï

 • Страница 60 из 130

  ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî 3. ÁÞÒÕéÐÝØÕ (âÕ ÖÕ ßÞÔÜÕÝî, çâÞ Ø Ò ÜÕÝî ±Õ× ×ÒãÚÐ) 4. ½Ð ãÛØæÕ (âÕ ÖÕ ßÞÔÜÕÝî, çâÞ Ø Ò ÜÕÝî ±Õ× ×ÒãÚÐ) 5. ¿ÕÙÔÖÕà (âÕ ÖÕ ßÞÔÜÕÝî, çâÞ Ø Ò ÜÕÝî ±Õ× ×ÒãÚÐ) 6. °ÒâÞÜÞÑØÛì1 (âÕ ÖÕ ßÞÔÜÕÝî, çâÞ Ø Ò ÜÕÝî ¾ÑëçÝëÙ ßÛîá °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ Ø ¿ÞÔáÒÕâÚÐ) 7. ½ÐãèÝØÚØ 2 (âÕ ÖÕ ßÞÔÜÕÝî, çâÞ Ø Ò

 • Страница 61 из 130

  7. ºÐÛìÚãÛïâÞà 8. ºÐÛÕÝÔÐàì 9. IR-ßÞàâ 10. ÃáÛãÓØ 11. ÃáÛãÓØ SIM1 1. ÄãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï SIM-ÚÐàâÞÙ. ½Ð×ÒÐÝØÕ Ø áÞÔÕàÖÐÝØÕ íâÞÓÞ ÜÕÝî ×ÐÒØáØâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ SIM-ÚÐàâë. ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 61 ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÝî 7. ¿ÕàÕÒÞÔ ÒáÕÙ

 • Страница 62 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 6. ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ■ ÁÞÞÑéÕÝØï (ÜÕÝî 1) ¼ÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ çØâÐâì, ×ÐßØáëÒÐâì Ø ÞâßàÐÒÛïâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞåàÐÝïâì áÒÞØ áÞÞÑéÕÝØï Ò ßÐßÚÐå ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àÕÖÔÕ, çÕÜ ßÕàÕÔÐÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚØÕ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ

 • Страница 63 из 130

  ¿àØ ÒÒÞÔÕ áÞÞÑéÕÝØï ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÕÖØÜ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ, áÜ. àÐ×ÔÕÛ ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ ÝÐ áâà. 39. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï àÕÖØÜÞÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ ÝÐ áâà. 63. 4. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 5. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî

 • Страница 64 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ëÑÞà ï×ëÚÐ ÔÛï ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ´Ðâì áÞÞÑé. Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÛÞÒÐàØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ¿àØÜÕçÐÝØÕ.

 • Страница 65 из 130

  (ÔÛï k) (ÔÛï i) (ÔÛï a) ¿ÞáÛÕ ÚÐÖÔÞÓÞ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØèØ áÛÞÒÞ Ø×ÜÕÝïÕâáï; ÝÕ ÞÑàÐéÐÙâÕ ÒÝØÜÐÝØï ÝÐ âÞ, ÚÐÚÞÕ áÛÞÒÞ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ, ßÞÚÐ áÛÞÒÞ ÝÕ ÑãÔÕâ ÒÒÕÔÕÝÞ ßÞÛÝÞáâìî. • ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áØÜÒÞÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ÃÑàÐâì. • ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï àÕÓØáâàÐ (×ÐÓÛÐÒÝëÕ/áâàÞçÝëÕ ÑãÚÒë) ÝÐÖÜØâÕ . • ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï

 • Страница 66 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. µáÛØ ÒÒÞÔ áÛÞÒÐ ×ÐÒÕàèÕÝ Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÕ íâÞ áÛÞÒÞ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÐÒØÛìÝÞ, ßÞÔâÒÕàÔØâÕ ÒÒÞÔ, ÝÐÖÐÒ ØÛØ ÔÞÑÐÒØÒ ßàÞÑÕÛ á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ . 3. µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ßàÐÒØÛìÝÞ, ßàØáâãßÐÙâÕ Ú ÒÒÞÔã áÛÕÔãîéÕÓÞ áÛÞÒÐ. µáÛØ áÛÞÒÞ ÒÒÕÔÕÝÞ ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ, ßÞáâãßÐÙâÕ ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: •

 • Страница 67 из 130

  2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ²áâ. èÐÑÛÞÝ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ èÐÑÛÞÝ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ¿ÕàÕÔ èÐÑÛÞÝÐÜØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ . . ¿ÕàÕÔ èÐÑÛÞÝÐÜØ ²áâÐÒÚÐ ÚÐàâØÝÞÚ ÂÕÛÕäÞÝ áÞÔÕàÖØâ 10 èÐÑÛÞÝÞÒ ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ. ²

 • Страница 68 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3. Á ßÞÜÞéìî ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ èÐÑÛÞÝ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÕÓÞ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÈÐÑÛÞÝë ÓàÐäØçÕáÚØå áÞÞÑéÕÝØÙ ØÜÕîâ áâÐÝÔÐàâÝëÕ ÝÐ×ÒÐÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì; ÔÛï íâÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÝÐ×ÒÐâì Ø ÒÒÕÔØâÕ ÝÞÒÞÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ. 4. ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒáâÐÒØâì

 • Страница 69 из 130

  ,Ð 1. ½ÐÖÜØâÕ ÁÜ., çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ, ØÛØ ²ëÙâØ, çâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï. ´Ûï çâÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï ÔÞ ßãÝÚâÐ ¿àØÕÜ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì, çâÞÑë ßàÞçØâÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ.

 • Страница 70 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë áÞåàÐÝØâì áÞÞÑéÕÝØÕ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ, ÒëÑÕàØâÕ äãÝÚæØî ÁÞåà.ÚÐàâØÝÚã; ÚÐàâØÝÚÐ ÑãÔÕâ áÞåàÐÝÕÝÐ Ò ßÐßÚÕ ÈÐÑÛÞÝë. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ áÚÞßØàÞÒÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ Ò ÚÐÛÕÝÔÐàì âÕÛÕäÞÝÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßÐÜïâÚØ (² ÚÐÛÕÝÔÐàì). ÄãÝÚæØï ´Þß. ØÝäÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì

 • Страница 71 из 130

  ¿ÕàÕÔÐçÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ ÁÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßÞáÛÐâì ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚØÜ ÐÔàÕáÐâÐÜ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÞâÒÕâÐ ÒÞáßÞÛì×ãÙâÕáì äãÝÚæØÕÙ ÀÐááëÛÚÐ Ø× ÜÕÝî ¿ÕàÕáëÛÚÐ ßÞ, ÔÛï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï — äãÝÚæØÕÙ ÀÐááëÛÚÐ Ø× ÜÕÝî ºÐÝÐÛ. 1. ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë,

 • Страница 72 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 1. ·ÐÚÞÝçØÒ ÒÒÞÔ áÞÞÑéÕÝØï, ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ºÐÝÐÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ² äÞàÜÐâÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ßàÞäØÛï, ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÔÛï äÐÚáØÜØÛìÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ, Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 4. ²ÒÕÔØâÕ ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ

 • Страница 73 из 130

  ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ßÐßÚØ 1. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÒÞØ ßÐßÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾âÚàëâì. 2. ½ÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ´Ðâì ßÐßÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ßÐßÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ÃÔÐÛÕÝØÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÞÔÝÞÙ ØÛØ ÒáÕå ßÐßÞÚ 1. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØï ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁâÕàÕâì

 • Страница 74 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÕàÕÜÕéÕÝØÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï 1. ² àÕÖØÜÕ çâÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ¿ÕàÕÝÕáâØ ØÛØ ÁâÕàÕâì Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÓÞ ÝÐ×ÒÐÝØï ßÐßÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ²ÐàØÐÝâë

 • Страница 75 из 130

  • ¾âçÕâ Þ ßÕàÕÔÐçÕ. ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßàÞáØâì áÕâì ßàÕÔÞáâÐÒÛïâì ÞâçÕâë Þ ßÕàÕÔÐçÕ áÞÞÑéÕÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¾âçÕâ Þâ ßÕàÕÔÐçÕ ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâáï áØÜÒÞÛÞÜ ßÕàÕÔ ×ÐÓÞÛÞÒÚÞÜ áÞÞÑéÕÝØï. • ¾âÒÕâ ßÞ âÞÜã ÖÕ ÚÐÝÐÛã. ÍâÐ áÕâÕÒÐï ãáÛãÓÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÛãçÐâÕÛî áÞÞÑéÕÝØï ßÞáÛÐâì ÞâÒÕâ çÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà

 • Страница 76 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ÁÞÞÑéÕÝØÕ Ò áØÛÕ. ÍâÐ áÕâÕÒÐï ãáÛãÓÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÒàÕÜï, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØÕ åàÐÝØâáï Ò æÕÝâàÕ áÞÞÑéÕÝØÙ, Ø ÒëßÞÛÝïîâáï ßÞßëâÚØ ÔÞáâÐÒÚØ áÞÞÑéÕÝØï ÐÔàÕáÐâã. • ½ÞÜÕà ÐÔàÕáÐâÐ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ßàÞäØÛï áÞÞÑéÕÝØï âÕÛÕäÞÝ ßàÕÔÛÐÓÐÕâ ×ÐßØáÐÝÝëÙ Ò íâÞÜ ßÐàÐÜÕâàÕ ÝÞÜÕà

 • Страница 77 из 130

  ÁÞÒÕâ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ áÞÞÑéÕÝØï Þ ÝÕßàØÝïâÞÜ Òë×ÞÒÕ ÝÐÖÜØâÕ ¾Ñ×Þà Ø ßàÞáÜÞâàØâÕ áßØáÞÚ ÝÕßàØÝïâëå Òë×ÞÒÞÒ. ´Ûï ÝÐÑÞàÐ íâÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØÝïâëÕ ×ÒÞÝÚØ (ÜÕÝî 2-2) ÍâÐ äãÝÚæØï ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ Ø× ÔÕáïâØ âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, Òë×ÞÒë ÚÞâÞàëå ÑëÛØ ßàØÝïâë ßÞáÛÕÔÝØÜØ

 • Страница 78 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ßàØ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÐ “ÃàÞÒÕÝì ×ÐéØâë” (ÜÕÝî 4-6-5). ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ×ÒÞÝÚÐ (ÜÕÝî 2-5) Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ ßÞÔÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÒëïáÝØâì ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ØáåÞÔïéØå Ø ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ Ò çÐáÐå, ÜØÝãâÐå Ø áÕÚãÝÔÐå. ´Ûï ÞÑÝãÛÕÝØï áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ áçÕâçØÚÞÒ Òë×ÞÒÞÒ ØáßÞÛì×ãÕâáï äãÝÚæØï ÁÑàÞáØâì

 • Страница 79 из 130

  ÄÐÚâØçÕáÚÐï ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ, ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÚÞâÞàÞÙ ÜÕáâÝëÙ ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÒëáâÐÒÛïÕâ áçÕâ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ Ø ÔàãÓØå ßÞÔÞÑÝëå äÐÚâÞàÞÒ. ■ ÀÕÖØÜë (ÜÕÝî 3) ¼ÕÝî ÀÕÖØÜë ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë

 • Страница 80 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ½ÐáâàÞÙÚÐ ßàÞäØÛÕÙ 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÀÕÖØÜë Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï áßØáÞÚ äãÝÚæØÙ: ¾ÑëçÝëÙ, ±Õ× ×ÒãÚÐ, ÁÞÒÕéÐÝØÕ, ½Ð ãÛØæÕ, ¿ÕÙÔÖÕà, °ÒâÞÜÞÑØÛì, ½ÐãèÝØÚØ. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. °ÒâÞÜÞÑØÛì Ø ½ÐãèÝØÚØ ÞâáãâáâÒãîâ Ò áßØáÚÕ ÀÕÖØÜë ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÕ

 • Страница 81 из 130

  ÁÞÒÕâ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝØâì Ò áßØáÚÕ áØÓÝÐÛÞÒ Òë×ÞÒÐ ÔÞ ßïâØ ÜÕÛÞÔØÙ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ, ßàØÝïâëå Ò ÒØÔÕ áÞÞÑéÕÝØï OTA. ² áÛãçÐÕ ßàØÕÜÐ ÝÞÒÞÙ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ, ÚÞÓÔÐ ÒáÕ ßÞ×ØæØØ Ò áßØáÚÕ áØÓÝÐÛÞÒ Òë×ÞÒÐ ×ÐÝïâë, ÝÞÒãî ÜÕÛÞÔØî ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÒÜÕáâÞ ÞÔÝÞÙ Ø× áÞåàÐÝÕÝÝëå àÐÝÕÕ. • ³àÞÜÚÞáâì

 • Страница 82 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ Ø ×ÝÐçÚÐ ÔÛï Óàãßßë Òë×ëÒÐîéØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÞßØáÐÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ²ëÑÞà áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ Ø ×ÝÐçÚÐ ÔÛï Óàãßßë Òë×ëÒÐîéØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ Ø ßÕàÕØÜÕÝÞÒÐÝØÕ Óàãßßë Òë×ëÒÐîéØå ÐÑÞÝÕÝâÞÒ ÝÐ áâà. 54. • °ÒâÞßàØÕÜ ×ÒÞÝÚÐ (âÞÛìÚÞ Ò ßàÞäØÛïå °ÒâÞÜÞÑØÛì Ø ½ÐãèÝØÚØ) — ÒÚÛîçÕÝØÕ àÕÖØÜÐ

 • Страница 83 из 130

  ¼ÕÝî ±ãÔØÛìÝØÚ (ÜÕÝî 4-1) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐÔÐâì ÒàÕÜï, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ ßÞÔÐâì ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. ´Ûï Òë×ÞÒÐ íâÞÓÞ ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî (Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï), ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÃáâÐÝÞÒÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ² ÑãÔØÛìÝØÚÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞâ ÖÕ äÞàÜÐâ ×ÐßØáØ ÒàÕÜÕÝØ, ÚÐÚ Ø Ò çÐáÐå: 12-çÐáÞÒÞÙ ØÛØ

 • Страница 84 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÇÐáë (ÜÕÝî 4-2) ÂÕÛÕäÞÝ ØÜÕÕâ ÒáâàÞÕÝÝëÕ çÐáë. µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ ÒÚÛîçÕÝÞ, âÕÚãéÕÕ ÒàÕÜï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï, ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ² íâÞÜ ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì (²ÚÛ.) ØÛØ ÒëÚÛîçØâì (¾âÚÛ.) ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝØ, ãáâÐÝÞÒØâì ÒàÕÜï Ø ÒëÑàÐâì

 • Страница 85 из 130

  ÃáÛãÓÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï (ÜÕÝî 4-3-4) ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ áÕâÕÒÞÙ ãáÛãÓÕ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ âÕÛÕäÞÝ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ãÒÕÔÞÜÛïÕâ Þ ßÞáâãßÛÕÝØØ ÝÞÒÞÓÞ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ ÃáÛãÓÐ ÞÖØÔÐîéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÝÐ áâà. 34. ÂÕÛ. ÛØÝØï ÝÐ ÒëåÞÔ (ÜÕÝî 4-3-5) SIM-ÚÐàâÐ ÜÞÖÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï á ÔÒãÜï ÐÑÞÝÕÝâáÚØÜØ

 • Страница 86 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿ÕàÕÔÐçÐ äÐÚáÞÒ Ø äÐÙÛÞÒ (ÜÕÝî 4-3-7) ÍâÞ ÜÕÝî ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì ÔÐÝÝëÕ Ø äÐÚáØÜØÛìÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï. ¿àÕÖÔÕ, çÕÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØ×ØàÞÒÐâì ØÝäàÐÚàÐáÝëÙ ßÞàâ âÕÛÕäÞÝÐ (ÜÕÝî 9) ØÛØ ßÞÔÚÛîçØâì âÕÛÕäÞÝ Ú áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÜã ãáâàÞÙáâÒã (ÝÐßàØÜÕà, Ú äÐÚáØÜØÛìÝÞÜã

 • Страница 87 из 130

  ²ëÑÞà áÞâÞÒÞÙ áÕâØ (ÜÕÝî 4-4-4) ÁÞâÞÒãî áÕâì, Ú ÚÞâÞàÞÙ ßÞÔÚÛîçÕÝ âÕÛÕäÞÝ, ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì Ò ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÜ ØÛØ àãçÝÞÜ àÕÖØÜÕ. ² ßÕàÒÞÜ áÛãçÐÕ (°ÒâÞÜÐâ) âÕÛÕäÞÝ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒëÑØàÐÕâ ÞÔÝã Ø× áÞâÞÒëå áÕâÕÙ, ÔÞáâãßÝëå Ò ÔÐÝÝÞÜ àÐÙÞÝÕ. ² àãçÝÞÜ àÕÖØÜÕ (¿àÞØ×ÒÞÛìÝÞ) âÕÛÕäÞÝ ÒëÒÞÔØâ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ áßØáÞÚ

 • Страница 88 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞ ÐÚâØÒÝëÜ âÕÜÐÜ ÒëÑÕàØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ²ÚÛ. ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÜÞÖÕâ àÕÔÐÚâØàÞÒÐâì áßØáÞÚ âÕÜ, ÞâÜÕçÐï âÕÜë ÚÐÚ ÐÚâØÒÝëÕ ØÛØ ÝÕÐÚâØÒÝëÕ. ÄãÝÚæØï ¸ÝÔÕÚá âÕÜë ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞÛãçØâì Ø× áÕâØ áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå âÕÜ. ²ëÑàÐÒ äãÝÚæØî ÂÕÜÐâØÚÐ, ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÙ ßãÝÚâ Ò áßØáÞÚ âÕÜ.

 • Страница 89 из 130

  ÃáâÐÝÞÒÚØ ×ÐéØâë (ÜÕÝî 4-6) ² ÔÐÝÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ßàØÜÕÝïÕâáï ÓØÑÚÐï áØáâÕÜÐ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ÚÞâÞàÐï ßàÕÔÞâÒàÐéÐÕâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ØÛØ SIM-ÚÐàâë. ÁÜ. âÐÚÖÕ àÐ×ÔÕÛ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ÝÐ áâà. 117. ·ÐßàÞá PIN-ÚÞÔÐ (ÜÕÝî 4-6-1) ² âÕÛÕäÞÝÕ ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ äãÝÚæØï ×ÐéØâë SIM-ÚÐàâë; ßàØ íâÞÜ

 • Страница 90 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî • ¸áåÞÔïéØÕ ×ÒÞÝÚØ — ×ÐßàÕâ ÒáÕå ØáåÞÔïéØå Òë×ÞÒÞÒ. • ¼ÕÖÔãÝÐàÞÔÝëÕ ×ÒÞÝÚØ — ×ÐßàÕâ ÒáÕå ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Òë×ÞÒÞÒ Ø× áÒÞÕÙ áâàÐÝë. • ·Ð ÓàÐÝØæã, ÚàÞÜÕ áÒÞÕÙ áâàÐÝë — ×ÐßàÕâ ÒáÕå ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Òë×ÞÒÞÒ, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ áÒÞÕÙ áâàÐÝë (ÚÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ØáßÞÛì×ãÕâáï ×Ð ÓàÐÝØæÕÙ) • ²åÞÔïéØÕ

 • Страница 91 из 130

  ·ÐÜÕçÐÝØÕ: µáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ÛØÜØâ ÐÑÞÝÕÝâáÚÞÙ Óàãßßë, âÞ Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐÕâáï Òë×ÞÒ íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë ßÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ÝÞÜÕàÐÜ (ÝÐßàØÜÕà, ßÞ ÝÞÜÕàã 112 ØÛØ ßÞ ÔàãÓÞÜã ÞäØæØÐÛìÝÞÜã ÝÞÜÕàã íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë). ÃàÞÒÕÝì ×ÐéØâë (ÜÕÝî 4-6-5) ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ ÔÛï ×ÐéØâë âÕÛÕäÞÝÐ Þâ

 • Страница 92 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿àØ ÒÒÞÔÕ ÞèØÑÞçÝÞÓÞ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ ßïâì àÐ× ßÞÔàïÔ âÕÛÕäÞÝ ÑÛÞÚØàãÕâáï Ø Ò âÕçÕÝØÕ ßïâØ ÜØÝãâ ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ ßÞÒâÞàÝëÕ ßÞßëâÚØ ÒÒÞÔÐ ×ÐéØâÝÞÓÞ ÚÞÔÐ. ·ÐÜÕçÐÝØÕ: ¿àØ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ãàÞÒÝï ×ÐéØâë ÞçØéÐîâáï áßØáÚØ ßÞáÛÕÔÝØå Òë×ÞÒÞÒ. ÁÜÕÝØâì ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ (ÜÕÝî 4-6-6) Á ßÞÜÞéìî íâÞÓÞ

 • Страница 93 из 130

  ÁÞÒÕâ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ¿ÕàÕÒÞÔ, ÕáÛØ áÒÞÙ ÝÞÜÕà ×ÐÝïâ, ßàØ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ ÒåÞÔïéÕÓÞ Òë×ÞÒÐ ÞÝ âÐÚÖÕ ÑãÔÕâ ßÕàÕÐÔàÕáÞÒÐÝ. • ¿ÕàÕÒÞÔ, ÕáÛØ ÝÕâ ÞâÒÕâÐ. ²åÞÔïéØÕ ÓÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë ßÕàÕÐÔàÕáãîâáï, ÕáÛØ ÞâÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ ÝÕ ßÞÛãçÕÝ Ò âÕçÕÝØÕ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. • ¿ÕàÕÒÞÔ, ÕáÛØ ÒÝÕ áÕâØ, ÞâÚÛîçÕÝ. ²åÞÔïéØÕ

 • Страница 94 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞÒÕâ. ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ àÕÖØÜÕ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ¿ÕàÕÒÞÔ ÒáÕå ×ÒÞÝÚÞÒ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ âÕÛÕäÞÝÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÒÞÔØâáï ØÝÔØÚÐâÞà . ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ ÔÛï ßÕàÒÞÙ ÛØÝØØ ÒëÒÞÔØâáï ØÝÔØÚÐâÞà ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ , ÔÛï ÒâÞàÞÙ ÛØÝØØ — . ■ ¸Óàë (ÜÕÝî 6) ² âÕÛÕäÞÝ ÒáâàÞÕÝÞ âàØ ØÓàë:

 • Страница 95 из 130

  • ÃàÞÒÕÝì — ãáâÐÝÞÒÚÐ ãàÞÒÝï áÛÞÖÝÞáâØ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ØÓàë. Á ßÞÜÞéìî âàÕÑãÕÜëÙ ãàÞÒÕÝì Ø ÝÐÖÜØâÕ ¾º. ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ • ¿àÐÒØÛÐ — ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ âÕÚáâÐ á ßàÐÒØÛÐÜØ ØÓàë. ¿àÞÛØáâÐÙâÕ âÕÚáâ á ßÞÜÞéìî ØÛØ • °Ñá. àÕÚÞàÔ — ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÓÞ áçÕâÐ Ò ØÓàÕ. • ¿àÞÔÞÛÖÐâì — ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ßàØÞáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ØÓàë.

 • Страница 96 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 2. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒØâáï æØäàÐ “0”, ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÝÐÚÐ çØáÛÐ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÜÕÝØâì ×ÝÐÚ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ ÝÐÖÜØâÕ . 3. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØØ áÛÞÖÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÞÔØÝ àÐ× (ßÞïÒØâáï áØÜÒÞÛ +).

 • Страница 97 из 130

  ·ÐÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½ÕÛì×ï ÒÚÛîçÐâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ ÛØÑÞ ÞÝ ÜÞÖÕâ ïÒÛïâìáï ØáâÞçÝØÚÞÜ ÞßÐáÝÞáâØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ. ÀÕÖØÜë ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÚÐÛÕÝÔÐàï ÀÕÖØÜ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÁßØáÞÚ ×ÐÜÕâÞÚ

 • Страница 98 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò àÕÖØÜ áßØáÚÐ ÝÕÔÕÛì 1. ² àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ¾Ñ×Þà Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ ÔÐâÕ Ò áßØáÚÕ ÔÝÕÙ ØÛØ áßØáÚÕ ÝÕÔÕÛì ÒÒÕÔØâÕ âàÕÑãÕÜãî ÔÐâã á ßÞÜÞéìî æØäàÞÒëå ÚÛÐÒØè. ½ÐßàØÜÕà, ÕáÛØ áÕÓÞÔÝï

 • Страница 99 из 130

  ) • ·ÒÞÝÞÚ ( ) ²ÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ·ÐâÕÜ ÒÒÕÔØâÕ (ØÛØ ÝÐÙÔØâÕ Ò âÕÛÕäÞÝÝÞÙ ÚÝØÓÕ) âàÕÑãÕÜÞÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ¿ÞÒâÞàØâÕ ÞßÕàÐæØî ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ. • ´.à. ( ) ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÝÐÖÜØâÕ OK, ×ÐâÕÜ âÐÚØÜ ÖÕ ÞÑàÐ×ÞÜ ÒÒÕÔØâÕ ÔÐâã àÞÖÔÕÝØï Ø ÓÞÔ àÞÖÔÕÝØï

 • Страница 100 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÕàÕåÞÔÐ Ú áÕÓÞÔÝïèÝÕÜã ÔÝî Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÜÕâÞÚ ÔÝï ØÛØ áßØáÚÕ ÝÕÔÕÛì ÝÐÖÜØâÕ . ºÞÓÔÐ âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï ÔÛï ×ÐÜÕâÚØ ¼ØÓÐÕâ ßÞÔáÒÕâÚÐ âÕÛÕäÞÝÐ, ×ÒãçØâ áØÓÝÐÛ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐÜÕâÚÐ (âÐÚÖÕ Ø Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ âÕÛÕäÞÝ

 • Страница 101 из 130

  ·ÐÜÕçÐÝØÕ: ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì íâã äãÝÚæØî, âÕÛÕäÞÝ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ÒÚÛîçÕÝ. ½ÕÛì×ï ÒÚÛîçÐâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ Ò âÐÚØå ÜÕáâÐå, ÓÔÕ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ×ÐßàÕéÕÝÞ ÛØÑÞ ÞÝ ÜÞÖÕâ ïÒÛïâìáï ØáâÞçÝØÚÞÜ ÞßÐáÝÞáâØ ØÛØ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ØÛØ ßàØÕÜÐ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× IR-ßÞàâ 1. ¸º-ßÞàâë ßÕàÕÔÐîéÕÓÞ Ø

 • Страница 102 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àÞÒÕàÚÐ áÞáâÞïÝØï IR-áÞÕÔØÝÕÝØï ÁÞáâÞïÝØÕ IR-áÞÕÔØÝÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞàÞÜ . µáÛØ ÒëÒÕÔÕÝ ßÞáâÞïÝÝÞ, íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ IR-áÞÕÔØÝÕÝØÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ Ø âÕÛÕäÞÝ ÓÞâÞÒ ßÕàÕÔÐÒÐâì ØÛØ ßàØÝØÜÐâì ÔÐÝÝëÕ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. µáÛØ ÝÕ ÒëÒÞÔØâáï, IR-áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÞâáãâáâÒãÕâ. µáÛØ ÜØÓÐÕâ, íâÞ

 • Страница 103 из 130

  ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ãáÛãÓÐÜØ WAP, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕàÒÕàã WAP, çÕàÕ× ÚÞâÞàëÙ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÔÞáâãß Ú áâàÐÝØæÐÜ WAP. ¿ÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ WAP. ÍâØ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÓãâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝë Ò ÒØÔÕ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ØÛØ

 • Страница 104 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ²ÒÞÔ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒàãçÝãî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÔàÞÑÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ WAP, ÚÞâÞàëÙ ßàÕÔÞáâÐÒØÛ ßÐàÐÜÕâàë ßÞÔÚÛîçÕÝØï. 1. ½ÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÃáÛãÓØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÃáâÐÝÞÒÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 3. ºÞÓÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ

 • Страница 105 из 130

  ÁÕàÒØá-ÝÞÜÕà µáÛØ ÒëÑàÐÝ ÚÐÝÐÛ áÒï×Ø “´ÐÝÝëÕ” ½ÞÜÕà ÚÞÜÜãâÐæØØ °ÔàÕá ßàÞâÞÚÞÛÐ ÂØß ÞßÞ×ÝÐÒÐÝØï - ÒëÑÕàØâÕ Á ×ÐéØâÞÙ ØÛØ ¾ÑëçÝëÙ ÂØß ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå - ÒëÑÕàØâÕ °ÝÐÛÞÓÞÒëÙ ØÛØ ISDN. ²ëÑÞà âØßÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÞßàÕÔÕÛïÕâ áÚÞàÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿àØ ãáâÐÝÞÒÚÕ âØßÐ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ISDN ÔÛï áÚÞàÞáâØ

 • Страница 106 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ÂÕÛÕäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì ×ÐÓàã×Úã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì áßÞáÞÑ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ áâàÐÝØæ WAP. ½Ð ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝØæÐå WAP ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî ÜÞÖÕâ Ñëâì ÒëÚÛîçÕÝ ßÕàÕÝÞá áâàÞÚ (â. Õ. áâàÞÚØ ÞÑàÕ×Ðîâáï ßÞ ÓàÐÝØæÕ ÔØáßÛÕï); Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ ÔÛï

 • Страница 107 из 130

  ´Þáâãß Ú áâàÐÝØæÕ WAP ßãâÕÜ ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ ¼ÕÝî, ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÃáÛãÓØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. 2. ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞÜÐèÝÕÙ áâàÐÝØæë ãáÛãÓØ ÒëÔÕÛØâÕ ßãÝÚâ º áÕÑÕ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ·ÐÚÛÐÔÚØ ² ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì ÐÔàÕáÐ 15 áÐÜëå ØÝâÕàÕáÝëå ØÛØ

 • Страница 108 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî 3. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ âàÕÑãÕÜÞÙ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ ßàÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ½Ð ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ·ÐÚÛÐÔÚÐ ÜÞÖÕâ Ñëâì áÒï×ÐÝÐ á ßÐàÐÜÕâàÐÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ ÑëÛØ ÐÚâØÒÝë ßàØ áÞ×ÔÐÝØØ ×ÐÚÛÐÔÚØ. µáÛØ ×ÐÚÛÐÔÚÐ ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ (ÝÐ

 • Страница 109 из 130

  , ÔÛï ÒÒÞÔÐ áßÕæØÐÛìÝëå áØÜÒÞÛÞÒ — • ½ÐÖÜØâÕ ßàÐÒãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ ßàÕÔëÔãéÕÙ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ áâàÐÝØæã, ÚÞâÞàÐï ÑëÛÐ ×ÐÓàãÖÕÝÐ • ½ÐÖÜØâÕ ÛÕÒãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ ÔÛï Òë×ÞÒÐ áßØáÚÐ äãÝÚæØÙ ²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ãáÛãÓØ ÝÐÖÜØâÕ ²Ðà-Ýâë ÔÛï ÒëÒÞÔÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÙ áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ äãÝÚæØÙ.

 • Страница 110 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¾çØáâÚÐ Úíè-ßÐÜïâØ ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ ÞáãéÕáâÒÛïÛáï á ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, áÞåàÐÝïîâáï Ò Úíè-ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ºíè-ßÐÜïâì — íâÞ ÑãäÕàÝÐï ßÐÜïâì, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÐï ÔÛï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ ÔÞáâãßÕ Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ

 • Страница 111 из 130

  3. ¿àÞÚàãâØâÕ ÜÕÝî ÔÞ ßãÝÚâÐ ÁÕàâØäØÚÐâë ÔÞáâãßÐ Ø ÝÐÖÜØâÕ ²ëÑàÐâì. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. µáÛØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà ×ÐéØâë, ÔÐÝÝëÕ ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø èÛî×ÞÜ/áÕàÒÕàÞÜ WAP (ÚÞâÞàëÙ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ßÐàÐÜÕâàÞÜ °ÔàÕá ßàÞâÞÚÞÛÐ Ò ÜÕÝî ÃáâÐÝÞÒÚØ áÒï×Ø) ßÕàÕÔÐîâáï Ò ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÞÜ ÒØÔÕ Ø, áÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞ,

 • Страница 112 из 130

  ÄãÝÚæØØ ÜÕÝî ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ´Þáâãß Ú âÐÚØÜ ãáÛãÓÐÜ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ßãâÕÜ ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÞÒëå áÞÞÑéÕÝØÙ (SMS) ØÛØ ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÐ, ×Ð ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÕâ ÝÐçØáÛïâìáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ÞßÛÐâÐ. 112 ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

 • Страница 113 из 130

  ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÚÞÜßìîâÕàã Ø ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ. ÂÕÛÕäÞÝ Nokia 6210 ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì áÞ ÜÝÞÓØÜØ ÚÞÜÜÕàçÕáÚØÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝëÜØ

 • Страница 114 из 130

  ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø äÐÚáØÜØÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ¸ÝáâàãÚæØØ ßÞ ãáâàÐÝÕÝØî ÝÕßÞÛÐÔÞÚ ßàØÒÕÔÕÝë Ò äÐÙÛÕ Readme.txt ÝÐ ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚÕ, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ web-ã×ÛÕ Nokia (www.forum.nokia.com). HSCSD — High Speed Circuit Switched Data ² âÕÛÕäÞÝ Nokia 6210 ×ÐÛÞÖÕÝÐ äãÝÚæØï ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå GSM, ÚÞâÞàÐï

 • Страница 115 из 130

  ² áÛãçÐÕ ßÕàÕÔÐçØ ßÞ ÚÐÑÕÛî • ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ÚÐÑÕÛì DLR-3P Ú àÐ×êÕÜã ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ØÝâÕàäÕÙáÐ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÜã ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ ÚÞÜßìîâÕàÐ. • ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ÚÐÑÕÛì DLR-3P Ú âÕÛÕäÞÝã. ·ÐßãáâØâÕ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ. ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ àÐÑÞâÕ á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ ÝÐ íâÞ

 • Страница 116 из 130

  ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï 8. ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ¸×ÒÛÕçÕÝØÕ Ø ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔÕÚÞàÐâØÒÝÞÙ ÒáâÐÒÚØ ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ÜÞÖÕâ ×ÐÜÕÝØâì áÕàÕÑàØáâãî ÔÕÚÞàÐâØÒÝãî ÒáâÐÒÚã ßÕàÕÔÝÕÙ ßÐÝÕÛØ âÕÛÕäÞÝÐ ÝÐ ÒáâÐÒÚã áÞ áÒÞØÜ áÞÑáâÒÕÝÝëÜ ÛÞÓÞâØßÞÜ. ´ÕÚÞàÐâØÒÝëÕ ÒáâÐÒÚØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì âÞÛìÚÞ çÕàÕ× web-ã×ÕÛ Club Nokia

 • Страница 117 из 130

  ¾ßØáÐÝÝëÕ Ò íâÞÜ àÐ×ÔÕÛÕ ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ ØáßÞÛì×ãîâáï ÔÛï ØáÚÛîçÕÝØï ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÐ Ø SIM-ÚÐàâë. ºÞÔë ÔÞáâãßÐ (ÚàÞÜÕ ÚÞÔÞÒ PUK Ø PUK2) ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝïâì á ßÞÜÞéìî ÜÕÝî 4-6-6. ÁÜ. áÛÕÔãîéØÙ àÐ×ÔÕÛ. ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ (5 æØäà) ·ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ØáÚÛîçÕÝØï

 • Страница 118 из 130

  ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ºÞÔ PIN (Þâ 4 ÔÞ 8 æØäà) ºÞÔ PIN (ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐæØÞÝÝëÙ ÚÞÔ) ×ÐéØéÐÕâ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï SIM-ÚÐàâã. ºÞÔ PIN ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâáï ÒÜÕáâÕ á SIM-ÚÐàâÞÙ. µáÛØ Ò ÜÕÝî 4-6-1 ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ×ÐßàÞáÐ ÚÞÔÐ PIN, íâÞâ ÚÞÔ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÞÔØâì ÚÐÖÔëÙ àÐ× ßàØ

 • Страница 119 из 130

  • ÀÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ àÐááçØâÐÝ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. • ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ÞßâØÜÐÛìÝëÕ àÐÑÞçØÕ åÐàÐÚâÕàØáâØÚØ ÝÞÒÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÔÞáâØÓÐîâáï âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ÔÒãå ØÛØ âàÕå ßÞÛÝëå æØÚÛÞÒ ×ÐàïÔÚØ/àÐ×àïÔÚØ! • °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×, ÞÔÝÐÚÞ ßàØ íâÞÜ ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ

 • Страница 120 из 130

  ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï • ºÞÓÔÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞà ßÞçâØ ßÞÛÝÞáâìî àÐ×àïÖÕÝ, Ø íÝÕàÓØØ ÞáâÐÕâáï ÒáÕÓÞ ÝÐ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÜØÝãâ àÐ×ÓÞÒÞàÐ, âÕÛÕäÞÝ ßÞÔÐÕâ ßàÕÔãßàÕÔØâÕÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ø ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÝÐ ÚÞàÞâÚÞÕ ÒàÕÜï ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ±ÐâÐàÕï áÕÛÐ. ºÞÓÔÐ ãàÞÒÕÝì ×ÐàïÔÐ áâÐÝÞÒØâáï ÜÕÝìèÕ ßàÕÔÕÛìÝÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞÓÞ ÔÛï àÐÑÞâë

 • Страница 121 из 130

  ½ÕÛì×ï ßÞÜÕéÐâì ÞâáÛãÖØÒèØÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ò ÓÞàÞÔáÚØÕ ÞâåÞÔë! ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 121 ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ÁßàÐÒÞçÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï °ÚÚãÜãÛïâÞàë áÛÕÔãÕâ ÝÐßàÐÒÛïâì ÝÐ ßÕàÕàÐÑÞâÚã ØÛØ ÒëÑàÐáëÒÐâì ßÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÜ ßàÐÒØÛÐÜ.

 • Страница 122 из 130

  ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ²Ðè àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ ïÒÛïÕâáï ßàÞÔãÚâÞÜ ÔÕïâÕÛìÝÞáâØ àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÒ Ø ØáßÞÛÝØâÕÛÕÙ ÒëáèÕÙ ÚÒÐÛØäØÚÐæØØ Ø âàÕÑãÕâ ÔÕÛØÚÐâÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ¿àØÒÞÔØÜëÕ ÝØÖÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ×ÒÞÛïâ ²ÐÜ áÞÑÛîÔÐâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ Ø ßÞÛì×ÞÒÐâìáï

 • Страница 123 из 130

  • ¿àØ ÝÐàãèÕÝØØ ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÐ, ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÛîÑÞÓÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÓÞ ßàØáßÞáÞÑÛÕÝØï áÛÕÔãÕâ ÞÑàÐâØâìáï Ò ÑÛØÖÐÙèãî áßÕæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝãî áÕàÒØáÝãî áÛãÖÑã. ¿ÕàáÞÝÐÛ áÛãÖÑë ÞÚÐÖÕâ ²ÐÜ ßÞÜÞéì Ø ßàØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ÒëßÞÛÝØâ áÕàÒØáÝëÕ àÐÑÞâë. ©2000 Nokia Mobile

 • Страница 124 из 130

  ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ±Õ×ÞßÐáÝÞáâì ÝÐ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÔÞàÞÓÐå ½ÕÛì×ï ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÜÞÑØÛìÝëÜ àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÞÜ ×Ð àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ÁÛÕÔãÕâ ÔÞ ÝÐçÐÛÐ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÞáâÐÝÞÒØâì ÐÒâÞÜÞÑØÛì. ÀÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒáÕÓÔÐ

 • Страница 125 из 130

  ºÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàë ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÞÒ, ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ áÞ×ÔÐÝØï ßÞÜÕå àÐÑÞâÕ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞàÐ ÜØÝØÜÐÛìÝÞÕ àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÜÞÑØÛìÝëÜ àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÞÜ Ø áâØÜãÛïâÞàÞÜ ÔÞÛÖÝÞ áÞáâÐÒÛïâì 20 áÜ (6 ÔîÙÜÞÒ). ÍâØ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ áÞÓÛÐáãîâáï á àÕ×ãÛìâÐâÐÜØ ÝÕ×ÐÒØáØÜëå

 • Страница 126 из 130

  ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ áÒï×ÐÝÝëÜ á íâØÜ ÒÞßàÞáÐÜ áÛÕÔãÕâ ÚÞÝáãÛìâØàÞÒÐâìáï á ÜÕÔØæØÝáÚØÜØ àÐÑÞâÝØÚÐÜØ ØÛØ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛïÜØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï. ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÚÛîçÐâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ ÒÞ ÒáÕå ãçàÕÖÔÕÝØïå ×ÔàÐÒÞÞåàÐÝÕÝØï, ÓÔÕ íâÞ ÔØÚâãÕâáï ßàÐÒØÛÐÜØ ÒÝãâàÕÝÝÕÓÞ àÐáßÞàïÔÚÐ. ²

 • Страница 127 из 130

  ÃáâÐÝÞÒÚã àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÐ Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ Ø ÕÓÞ áÕàÒØáÝÞÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ áÛÕÔãÕâ ÔÞÒÕàïâì âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÜ áßÕæØÐÛØáâÐÜ. ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ ØÛØ áÕàÒØáÝÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÞâÜÕÝÕ ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ Ø ïÒÛïâìáï ØáâÞçÝØÚÞÜ ÞßÐáÝÞáâØ. ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø

 • Страница 128 из 130

  ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ²ë×ÞÒë íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë ²°¶½¾µ ·°¼µÇ°½¸µ! ÀÐÑÞâÐ ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÓÞ àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×Ø, áÒï×ÐÝÐ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÞÒ, á ßÕàÕÔÐçÕÙ ßÞ áÕâïÜ ßàÞÒÞÔÝÞÙ Ø ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×Ø Ø á àÕÐÛØ×ÐæØÕÙ ßàÞÓàÐÜÜØàãÕÜëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜØ

 • Страница 129 из 130

  ©2000 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 129 ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ²ÐÖÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØî ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÁÛÕÔãÕâ ØÜÕâì Ò ÒØÔã, çâÞ ßàØ Òë×ÞÒÕ íÚáâàÕÝÝÞÙ áÛãÖÑë âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ ÒáÕÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ á ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞÙ âÞçÝÞáâìî. ²Ðè àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝ

 • Страница 130 из 130

Инструкция для Nokia 6210
Формат:pdf
Размер:0.9 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание