Инструкции для Samsung SC4180. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Samsung SC4180 инструкции пользователя и руководства

Для Samsung SC4180 найдено 3 инструкции

Инструкция для Samsung SC4180
Формат:pdf
Объем:40 страниц
Размер:0.5 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Samsung SC4180
Формат:pdf
Объем:24 страницы
Размер:15 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 25

 • Страница 2 из 25

 • Страница 3 из 25

  1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ éèñàü éèñàü éèñàü ▶ Ç Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Ò. ▶ äÂÔÎÂÌË ̇҇‰ÍË Û·ÓÍË ÔÓ·, ÛÔÓ˘‡˛˘Â ı‡ÌÂÌËÂ. ▶ ï‡ÌÂÌË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ. RU-3

 • Страница 4 из 25

  2 êÄÅéíÄ èõãÖëéëÄ 2-1 ëÖíÖÇéâ òçìê 2-2 ÇõäãûóÄíÖãú èêàåÖóÄçàÖ: éÚÍβ˜‡ ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË, ·ÂËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ ¯ÌÛ‡. 2-3 êÖÉìãàêéÇäÄ åéôçéëíà (íéãúäé éÅöåçõâ íàè) MIN = í ÓθÍÓ ‰Î ÚÓÌÍÓÈ Ú͇ÌË,̇ÔËÏÂ, Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ. MIN MAX = Ñ Î Ú‚Â‰˚ı ÔÓÎÓ‚ Ë ÒËθÌÓ Á‡ÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚. 2-4 êÖÉìãàêéÇäÄ

 • Страница 5 из 25

  2-6 èêàëèéëéÅãÖçàü Ñãü óàëíäà èéãÄ éèñàü éèñàü éèñàü ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Î ˜ËÒÚÍË ÔÓ· è˚΂‡ ˘ÂÚ͇ ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡ éèñàü ÑÎ ÛÔÓ˘ÂÌË ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡ éèñàü ôÂÚ͇ ‰Î Ó‰ÂÎ èÓÒÚÂθÌÓ ·Âθ ËÎË Ó‰Â· ëÂʸÚ ÌÓÊÌˈ‡ÏË ¯ÂÒÚ¸ ‰Óχ¯ÌËı ÊË‚ÓÚÌ˚ı ËÎË ÌËÚÍË ‚ÓÍÛ„ ˘ÂÚÍË ▶ ÑÂÚ‡ÎË ÏÓ„ÛÚ

 • Страница 6 из 25

  èõãÖÇÄü ôÖíäÄ ôÖãÖÇÄü çÄëÄÑäÄ - ôÂÚ͇ ‰Î Û·ÓÍË Ô˚ÎË Ò Ï·ÂÎË, ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú. ‰. - ôÂ΂‡ ̇҇‰Í‡ ‰Î ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚, Á‡ÁÓÓ‚, ÔÓÏÂÊÛÚÍÓ‚ ÏÂÊ‰Û ‰Ë‚‡ÌÌ˚ÏË ÔӉۯ͇ÏË Ë Ú. ‰. - ÑÎ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÈ ˜ËÒÚÍË : ̇҇‰Í‡ ‰Î ÔÓ· Ò ˘Â΂ÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍÓÈ. 3 ëÇÖíéÇõÖ àçÑàäÄíéêõ èË ËÁÏÂÌÂÌËË ˆ‚ÂÚ‡ Ë̉Ë͇ÚÓ‡

 • Страница 7 из 25

  4 ñàäãéççõâ îàãúíê (íéãúäé îàãúíêõ ñàäãéççõï íàèéÇ) Å·„Ó‰‡ ÒËÒÚÂÏ ˆËÍÎÓÌÌÓÈ ÙËθÚ‡ˆËË ÏÓÊÌÓ ‰ÎËÚÂθÌÓ ‚ÂÏ ÔÓθÁÓ‚‡Ú¸Ò Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍÓÏ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ χÍÒËχθÌÛ˛ ʺÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸ ˜ËÒÚÍË. äÛÔÌ˚ ˜‡ÒÚˈ˚ Ô˚ÎË, ÓÚÙËθÚÓ‚‡ÌÌ˚ ˆËÍÎÓÌÌ˚Ï ÙËθÚÓÏ, ÓÒ‰‡˛Ú ‚ Ô˚ÎÂÒ·ÓÌËÍ ÙËθÚ‡ ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ

 • Страница 8 из 25

  - Ç ëãìóÄÖ ÇéáçàäçéÇÖçàü èêéÅãÖåõ èêéÅãÖåÄ èêàóàçÄ ìëíêÄçÖçàÖ ʺÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌË. èÓ‚ÂËÚ¸ ͇·Âθ, ‚ËÎÍÛ Ë ç Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒ ‰‚Ë„‡ÚÂθ. éÚÒÛÚ‚Ë éÚÍβ˜ÂÌË ËÁ-Á‡ ÔÂ„‚‡ ÓÁÂÚÍÛ. ÑÓʉ‡Ú¸Ò ÓÒÚ˚‚‡ÌË. èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËÊÂÌË ÒËÎ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË. á‡ÒÓÂ̇ ̇҇‰Í‡, ¯Î‡Ì„ ËÎË Ú۷͇ 쉇ÎËÚ¸ ϯ‡˛˘ËÈ Ô‰ÏÂÚ.

 • Страница 9 из 25

  UK ßÌÒÚÛ͈¥fl Á ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª èàãéëéë ❈ è Â‰ ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ Ó·ÓÚË Á ÔË·‰ÓÏ, ·Û‰¸ ·Ò͇, Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ˛ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛. ❈ ÇËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË Ú¥Î¸ÍË ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌ¥. á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/register

 • Страница 10 из 25

 • Страница 11 из 25

  1 áÅàêÄççü èàãéëéëì éèñßü éèñßü éèñßü ▶ îÛÌ͈¥ª ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒ¸ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥. ▶ ÑÎfl Á·Â¥„‡ÌÌfl ÒÎ¥‰ ÔËÔ‡ÍÛ‚‡ÚË ÚÛ·ÍÛ Á ̇҇‰ÍÓ˛. ▶ å¥ÒˆÂ ‰Îfl ̇҇‰ÓÍ UK-3

 • Страница 12 из 25

  2 ÖäëèãìÄíÄñßü èàãéëéëì 2-1 òçìê ÜàÇãÖççü 2-2 ÇàåàäÄó ìÇßå./Çàåä èêàåßíäÄ: èË ‚ËÈχÌÌ¥ ¯ÌÛ‡ Á ÓÁÂÚÍË ÒÎ¥‰ ÚËχÚËÒfl Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÛÌËÍÌÛÚË ÈÓ„Ó ÒËθÌÓ„Ó Ì‡Úfl„ÌÂÌÌfl. 2-3 ìèêÄÇãßççü èéíìÜçßëíû MIN = Ñ Îfl ÚÓÌÍËı Ú͇ÌËÌ, ̇ÔËÍ·‰, ڲθ. MAX = ÑÎfl Ô¥‰ÎÓ„ Á Ú‚Â‰ËÏ

 • Страница 13 из 25

  2-6 ÇàäéêàëíÄççü ôßíéä íÄ çÄëÄÑéä Ñãü èßÑãéÉà éèñßü éèñßü éèñßü ô¥Ú͇ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ ÑÎfl ÍÛÚ¥‚ éèñßü ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl Á̥ۘ¯Ó„Ó ÔË·Ë‡ÌÌfl. éèñßü ô¥Ú͇ ‰Îfl Ó‰¥fl· èÓÒڥθ̇ ·¥ÎËÁ̇ ‡·Ó Ó‰¥flÎÓ é·¥ÊÚ ÌÓÊˈflÏË ‚ÓÎÓÒÒfl ‡·Ó ÌËÚÍË, ˘Ó ̇ÏÓÚ‡ÎËÒfl ̇ ˘¥ÚÍÛ. ▶ îÛÌ͈¥ª

 • Страница 14 из 25

  çÄëÄÑäÄ Ñãü èàãì çÄëÄÑäÄ Ñãü äìíßÇ - ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl Á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÛ Á Ï·Υ‚, ÔÓÎˈ¸, ÍÌË„ Ú‡ ¥Ì. - ç‡Ò‡‰Í‡ ‰Îfl ÍÛÚ¥‚ ‰Îfl Ó˜Ë˘ÂÌÌfl ·‡Ú‡ÂÈ, ÍÛÚÍ¥‚, ˘¥ÎÂÈ. 3 ßçÑàäÄíéêà - ÑÎfl ·¥Î¸¯Óª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥ Ó˜Ë˘ÛÈÚ ˘¥ÚÍÛ ‰Îfl Ô¥‰ÎÓ„Ë Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ̇҇‰ÍË ‰Îfl ÍÛÚ¥‚. ÅÛ‰¸ ·Ò͇, Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ, flÍ˘Ó ÁÏ¥ÌË‚Òfl

 • Страница 15 из 25

  4 ñàäãéççàâ îßãúíê (íßãúäà îßãúíêà ñàäãéççéÉé íàèì) ᇂ‰flÍË ˆËÍÎÓÌÌÓÏÛ Ù¥Î¸ÚÛ ‚Ë ÏÓÊÂÚ ‰Ó‚¯Â Ì ϥÌflÚË Ï¥¯ÓÍ ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇, Í¥Ï ÚÓ„Ó, ‚¥Ì Á‡·ÂÁÔ˜Ûπ χÍÒËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ˜Ë˘ÂÌÌfl. ÇÂÎËÍ¥ ˜‡ÒÚÍË ÔËÎÛ, ‚¥‰Ù¥Î¸ÚÓ‚‡Ì¥ ˆËÍÎÓÌÌËÏ Ù¥Î¸ÚÓÏ, Á‡Î˯‡˛Ú¸Òfl Û πÏÌÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÎÛ, ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Ì ÔÓ‚¥Úfl ¥

 • Страница 16 из 25

  -ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü èêéÅãÖåà èêéÅãÖåÄ èêàóàçÄ ÇàêßòÖççü åÓÚÓ Ì Á‡ÔÛÒ͇πÚ¸Òfl. çÂχπ ÔÓ‰‡˜¥ ÊË‚ÎÂÌÌfl. ëÔ‡ˆ˛‚‡‚ ÚÂÏ¥˜ÌËÈ Á‡ÔÓ·¥ÊÌËÍ. èÂ‚¥Ú ͇·Âθ, ¯ÚÂÔÒÂθÌÛ ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ. чÈÚ ÔË·‰Û ÓıÓÎÓÌÛÚË. ëË· ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl. ᇷËÎÓÒfl ÒÓÔÎÓ, ¯Î‡Ì„ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‡·Ó Ú۷͇.

 • Страница 17 из 25

  KK ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ ШАҢСОРҒЫШ * Жұмыс істер алдында нұсқаулықтармен мұқият танысып шағыңыз. * Тек қана үй-жайда пайдаланыңыз. * Шаңсорғыш қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану үшін арналған www.samsung.сom/register сайтындағы Samsung клубына тіркеліңіз.

 • Страница 18 из 25

 • Страница 19 из 25

  1 ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТЫРУ Опция-қызметтері Опция-қызметтері Опция-қызметтері ▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. ▶ Жабдықтары үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін. ▶ Жабдықтарды сақтау KK-2

 • Страница 20 из 25

  2 ШАҢСОРҒЫШТЫҢ ЖҰМЫС ІСТЕУІ 2-1 ЖЕЛІЛІК ШНУР 2-2 АЖЫРАТҚЫШ ЕСКЕРТУ: Розеткадан желілік шнурды ажыратқанда шнур айырынан ұстап тартыңыз 2-3 ҚУАТТЫ РЕТТЕУ (ТЕК ҚАНА ҚУАТТЫ РЕТТЕГІШІ БАР ҮЛГІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН) MIN = Тек қана жұқа маталарға арналған, мысалы, перде. MAX = Қатты едендерге жəне қатты

 • Страница 21 из 25

  2-6 ЕДЕН ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛ Опция-қызметтері Опция-қызметтері Опцияқызметтері Насадка для чистки пола-Еден тазартуға арналған саптама Пылевая щеткаШаң щеткасы Щелевая насадкажіңішке саптама ҚЫЗМЕТТЕРІ Тазартуды жеңілдету үшін барабанның тұнық қақпағын ағытып алыңыз ҚЫЗМЕТТЕРІ Жамылғыға Төсек

 • Страница 22 из 25

  Пылевая щетка-шаң щеткасы Жіңішке саптама - Жиһаздың, сөрелердің, кітаптардың жəне т.б. шаңын тазартуға арналған щетка - Радиаторларды, саңылауларды, диван жастықтары арасындағы аралықты тазартуға арналған - Тиімді тазарту үшін : жіңішке саптамасы бар еденге арналған саптама 3 ЖАРЫҚ

 • Страница 23 из 25

  4 ЦИКЛОНДЫҚ СҮЗГІ (ТЕК ЦИКЛОНДЫҚ ТИПТЕГІ СҮЗГІЛЕР) Циклондық сүзгілеу жүйесінің арқасында көп уақыт шаңсорғыштың шаң жинағыш қабын ең жоғарғы тиімділігін сақтай отыра қолдануға болады. Циклондық сүзгімен сүзілген ірі шаң бөлшектері циклондық сүзгіде ауа сору жəне иірілу процесінде сүзгінің шаң

 • Страница 24 из 25

  - ҚИЫНДЫҚТАР ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙДА ҚИЫНДЫҚТАР СЕБЕБІ ЖОЮ ЖОЛДАРЫ Қозғалтқыш іске қосылмайды. Электркөзі жоқ Қызып кеткеніне байланысты өшіру. Сору күшінің біртіндеп Саптама, шланг немесе түтіктің төмендеуі. толып қалуы. Кабель, айыр жəне розетканы тексеріңіз. Суығанын күтіңіз. Кедергі жасайтын

 • Страница 25 из 25