Инструкции для Samsung LE-22 S81 Black. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Samsung LE-22 S81 Black инструкции пользователя и руководства

Для Samsung LE-22 S81 Black найдено одна инструкция

Инструкция для Samsung LE-22 S81 Black
Формат:pdf
Объем:22 страницы
Размер:6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 23

  C TENEBI3OP xl4EK0KP14CTA T1'lLIEGKI4M OKPAHOM LE22S81B Pyxoeo4crBo nonb3oBarenfl nepeA HaqanoMsKcnnyararll4ycrpoùcrBa 14 BH MarenbHonpog TaùTeHacro9[iee pyKoBoÂcrBo coxpaHvreero Àr9 6yAyr4efo!4cnonh3oBaHnq. EKPAHHbIE MEHIO nr Ancnnelr (PrP) KAPT]4HKA B KAPT]4HKE TENETEKGT ycrpoùcrBono

 • Страница 2 из 23

  aCn coXnpHaÀrexiHocÎeù........................ ....... . 2 a l&MeHeHre craHAapra 3eyra. ............................. ..*.21 aytrairoB(an0Acna8K4..................................................2 a Harfpoù(a nap?ûerpor 3By/,a........... .......................22 aycTado8rc Ha6opa

 • Страница 3 из 23

  Ë : a Ê ç= 6 a 5 b Ë Ë : = â È Ë C * ÉÈ=Ë = Hëi = g = C t : à "i;igËË,Ë;iËë d Ë é Ë53€ëÊ EttëêE À Ë Ë g Ë _ E =Ê : t ç i;; Ê:5ae Ë :ÊË = ù 5 a b C.ieEË -. E"'ÈË: i :g à: È; 3ÈÉe Ê ;A ;ieË 9',:â E/;c 9+è! - Ë E ëÉ EË E; s Ë 3 Ëë : ; : ÊsÈËF- e e F d e * Ëoi i i E E io €; è êË3 e e c B L_l i r E [Fil

 • Страница 4 из 23

  a e 2 Ê I 5 3 ë É i Ïî ; ;T. :il;',,iË'Ë= lr :iËe i Ër ;,iiË' t,::iïi'i:;:; iË ËÈË:q ii:iâ; :iî :i?q;Ë'=:1iË;i ;iiiiià, ti:îiti; ;Êeiià;Ë' i:;iË Ëi !i Ë*iil*i, :#Ëi!*iii;:iË;f ii;i=: lgËrËii cirsïiii:iil Ë;riisii,Ëiili€ È < = i Ê i o ê , o i - i r ' o 6 ê 9 ÊI H I ,!:5 --:19 ilm E Èà i- +;; iÉË . q

 • Страница 5 из 23

  = p |0 P i Ë 3E Ë Ë= 3 ô e : i B À P 6 F : Ë .'*êÈ s q lç) : 5 s ë - Ë F É , @ g i d Ë,3 ! Êq9e-:Ë s 3 E EÈ È : É g i É Ë g s s a È : a ; i î â i E Ê oÈ i E â É E Ë;E:: E i: *. 6# ;q :s sB Ê e .< à ëÈ9.PP â=, 5 È e ! ; 6 - ë È * l Ë = Ë =3-3?ÈÈ:g:R'q êeËrâÉ5SË;ç s t : ; T P - ] È - ? ? ç à nt P : =

 • Страница 6 из 23

  : . d lË : +* rÉ Ë s à ! c Ë a sâ È Ë ËÉ É iÈ à E î Ë Ë :Ë g a Ë * ; F E E e É ëa ; ; : 3 > F 9 : S 6=< ÈË q" Ër Ë; a : , 9 r 9Ë i E : u : i i Ei E i È F i E Ê Ë Ë;Ë ;È ?Èà gËÉs:âËs Ë Ë: Ë s+c!!jisE.ËËt; 9 g ËÉ : ? È ô 4 o) s ! â : Èi € ; Ë:cË!È!: ::; È:5I E c À ; Ë Ë l 5 À (5 = .0 $iLE 9 t+lt : e

 • Страница 7 из 23

  )s F : n ; = = È q) ,3 : " ' ;- ' :c _ E q = l  , ! :: ^- - * -Êa Ë ;frÊ :=l ' ê È .:É "e F"jË i +:"E .:!r -Ê !É s s Ê \ci i ^: i: É E ' ;q ! ' = Ëi A È: t:'-= !>:3 3 = c;9 a i fc i ? ; : Ë : " , . È : = a Ë : É < ; 3 ^ < ; EEô ; , ; ;çr=!s i=:F::àT i;ii.: )s F rt I s i!Ê58!*? pi; Ei i Ee ; l F eâ

 • Страница 8 из 23

  tû = )= ,! = , t 4 tE ;Ë ; : " e E ; i E È Ê Ê ' cË 5Éeà: E = :Ê s = 6 e Y E + = E Èë Ë ËT Ë È 9 i â À , É4 Ë C :È? 3PÉeç ÈÊ àP iE l Ë;FËâ ; EÉA Ë ; : ffi I e ' Ë c , 4Ë ; > Y ' x ' ! q - à È?3E? , ; Ë É ; e = 3 > G ffi e = E çE ÊP qEiÊÉ' ; Ë E Ë g : ËEÈ:à=: ËÈ: ;EF r. ,âq: 3 9 gË -- .; E P Èô F e

 • Страница 9 из 23

  ; a x 3 E È : E : E . Ë6 : e s É o P ;! F I ! ,è o 6 9* t= t5 -Ë ,Èg i g o E< È É ô E : : t|t' È^< È É F E G i E* E F F S = :: É !g Ë E Ë 5 F : gË: Ë 6g# d, = s Èi Ë s = _ ÉF = qt ô Ë Ë 3 €Ê e" e" * < a g É B 9 t9a - o s s g E 9 p ' i é9 R l ëË c lg 3'b : x ô EÊ Ë Ê ; : àâ9ô Ëë . = - i a Ê * i P i

 • Страница 10 из 23

  =7:Ë: Ll'L?e, ,$u r-:l;lÉlà I € T FUëIlIHIg E ë Ë âE=E-E ËËâ > É âE:[3EP'Ë Ë : ; Ë6 !- I ; s i A + P iE q ; g E - : d 9 è . 5 ; ^ : È È i.E-eë â! : ; Ë B Ë , ' eË B - ô E=ig:-É -:: _{ ËEÈgaËa EËEË3,Èê3 E s e : É É = . 9 Ë È e ee: 96 E s :c à È ! È ! 3 â Ë1:e=*Ee"ËÈFâR çqë aÈëiË: Éae Ë!Ë=Ë; 6 : à E

 • Страница 11 из 23

  È ;ç;Ë:sËq;ls Ë;ÈsË i , il3Êi I z F a 9 > ,= e 9 o = F s @ = cf ËË u..e=Ë e = 6 5 Ë ç Ëg : = 1 3 ËE E ÈÈ Ë Ë :q F i Ë ËE 5 Ë E* * È ;1 € i t u Ë Ë E Ë É Ë i i E à l ; 3 t s Ë Esià : i i l,i '.-il '* i Èlr= ï*":iiilÈ r;,:; 3: I - = i à i E s ; ; î : î i Ë Ï È à ; Ë É Ë Ë Ë ÈE E Ë - E : F Ê Ë- à ;Ë É

 • Страница 12 из 23

  :$!'E :r7 Lr :fl.--:r' i6-liEl '=; ô s 7 . i 1È I .- 1 3 :ô !_ 9 ' . r r > a EP<P r= =È ' = r E : <: : . = E ! ç E : trc,r ,, ; . a Ë ÉéÊn É ;; â; = ;i Ë ;l !! :: a ,, =: i : i l :l i ! àa ; r i; :Èri!P :i :R Ê i g ; 6 E É ;È : Ë ! a g h; -çst-i.Es': Èl :È < É: É : ; ô S+ à à F > ! : a Ë E,: E

 • Страница 13 из 23

  r -----.1 a ;=?:t tsEJ i - EUI*Le!|:li ;q ;-,-i C; q :-e-r-r l9 À : A g E 9 : ô Ê c È : 6 E lE a è É È - ' E 9 5 i E" c0 1 à E gFEiËâÊ :l F 9 .g s R a ËÈiËËgi lo @ I .r ;e Ë e Ë Ë â 3;ÊËËË;c I g È ËËg = : À :g : : i stu-llEËÉ .ÉL-I:EI;YI I Éi ËH,@,El I Ë3: qF;Ë iâE;uâE :,6Ets i x - : : = Ë " às . Ë

 • Страница 14 из 23

  à a E ? P Ê i . g E R g5 E :'; r 4 P ; Ê 3 : - * Ë Ê ê E È ei sFii g? Ë s E sç' ' â È3 eÊ ÈË * + i s ë U;=;95ï=ËE ?rEE'-E5EÊ Èeee eÊe = Ëù 6Êë ; é ËE**=:EÈ ,e-3rrr=Ê-é3; & - ;A E à I 6 à â ËËc E E i à r . r = Ei 8âË<É<iôe b È r E ga è à a ; a Ë è =:EfiC' Ë Ë ËEEri ï e dt Ë ei Ë s àa : : ÈE : É i =

 • Страница 15 из 23

  â * i E b i i e f 1 -=3" . 6 ! b .ç - : ; B ; = == E : ! : :,Fi = > E: : o i :â :Ë +ii :,: 0 :4: : ;a !3 E Ëe 1 : o ! Ê ô b:_ E !o û È;:;; cg ;>E.-F-t;!É ; è 5 . é; - 9 :.g€ ; - ; = > : > ? <EË E ; : _ r ç " - > È E : . . i É 1 È i : = Ë ! e F : Ë ; d i i Ë ; - s a ; : . i ; = È È e * È + +E+ T e i

 • Страница 16 из 23

  i! t Li -i - il -r -....-...i |=-jF{9-* - 5e@:r\-./i s soi\!2\) ,.rc.__i : \ (t ( r ) iY.3" E (|' ô = - --:-rl: t s â" ; ëÉ == = 3 t 9 ç É l! i r 5  I ôô* 3. à* : È = P ,g E ô à è P ai .tg .s I 2 Y A 3 9 > .é = dl '; , A ËÈ Ë E Ê Ë Ëè di iFÊ àÈ EE t=+ cl ro e e È; Ë? È g s s = e .,1 Ëi É : ô <E E

 • Страница 17 из 23

  ii lI! X*v l-r.G) ù E : ?É ; J " È ; Ê â E : Ë : ! ;< , i =Er !' 3 Ë:: ei! Ê rÈ ;È ;F _ 3 P i Ë ; Ë s c_- _ :5: 3P -6: É Èl iia 1!! Ë Ë Ë î: ? : F = = i Ë È iJ :Ê +! ci Éi :Ë Ëi Ed :-5ÉË i- E i!FÉ ; t s à É È ! Ê i Ë rËeEÈË s t à i i = i=;3sÉi â È Ë " -g" "c"ç": : : ; 1\ I ÊE ir r I + : .i i I c :r

 • Страница 18 из 23

  = o 4 = - û ë = I a Ëi € Ê tË Ë Èç:6= E r i E ; : b â 5ÊE T ; ; È E ÉE E È É: eE ie 3 * Ê ; . eËËi Eq 9 € ç t! ,s :E : Ë- à + È3 0 : À= Ë Ë 3 B g FEÊ Ë-ç'5 Ê ËS; çY: E. 5 È 1 e i ; à ! ^ù a5!û ç! iE:i >:É E È9 E;<l :=a= :.' 6à8 P ô5 = .*ê * L ; e Ê Ë â 9 1 âÊË Ë r'ôË sï :- fi E s Ë ga* 9 " ;*3 ÈË

 • Страница 19 из 23

  I c l : ffiffi. +t: 49 g lP : : *tg 9Ë = t g i : +l: ét i ù $ ôE tt ll 1B E E E = ; É : : e i = l gË sc t l Elé : q.: 1 1 ] F l t F J F T F E] gj Ë 5 l Ëi € : ; É c Ê EÉ 9 8 i ;-ê6ts Bê=. etg g 5 gëSgB'É'gÈ Ëi É L s t : 3 p g: e Èli;&! _3 f i l ; p Ei :3 q Eà ! elËsÊ; =lÊÉFT Eê i 6 5l è ; Ê ! ! e

 • Страница 20 из 23

  é e _ 3 5 à 3 9 T E g 3 a q 6 - g ? Ë é - 6 o = qt È : s EI B e . E 6 F 0 Ê è Ë P Ë,8 Ê E : h : H . l =l E-B! 9l ;l BI 5s e 5 eg.êa 3t 9{ i ! Ë a ; = !l

 • Страница 21 из 23

  Ф Ц Ф Ц - Ф ., 416, , - 3, - , , . : . . .1 . - .2 .(495) 6454789 . , ( , Ф Ц Ф Ц LE-22 S81B R. 46. 68287 . ) 60065-2002, 1819849 ( .1 2, 19-21), 22505-97, 51515-99, 51317.3.2-99, 51317.3.3-99 10.10.2007 09.10.2010 -

 • Страница 22 из 23

  ContactSAMSUNGWORLDWIDE lf you haveanyquestions or comments relating to Samsungproduc{s, pleasecontactthe SAMSUNG customer carecenire. CBe3btBaÉrecb c SAMSUNGno BceMyMt4py Ecnt,ly Bacecrb npqnoxeHue r4nt4 Bonpocbtflo npq4yKraM Samsung, cBF3brBaùTecb c {H$opl'taqnouusruqexrpou Samsung. ESTONIA

 • Страница 23 из 23