Инструкции для Nokia 6290. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Nokia 6290 инструкции пользователя и руководства

Для Nokia 6290 найдено 2 инструкции

Инструкция для Nokia 6290
Формат:pdf
Объем:149 страниц
Размер:0.5 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Nokia 6290
Формат:pdf
Объем:149 страниц
Размер:1.6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 150

  ÀãÚÞÒÞÔáâÒÞ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Nokia 6290 9254543 ²ëßãáÚ 1

 • Страница 2 из 150

  ´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï º¾À¿¾À°Æ¸Ï NOKIA ×ÐïÒÛïÕâ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RM-176 áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ÞáÝÞÒÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ Ø ÔàãÓØÜ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜ ßÞÛÞÖÕÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì á Web-áâàÐÝØæë http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. 0434

 • Страница 3 из 150

  ´ÐÝÝÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÞ ßÞ »ØæÕÝ×ØØ ÝÐ ßÐÚÕâ ßÐâÕÝâÞÒ MPEG-4 Visual (i) Ò ÛØçÝëå Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå Ò áÒï×Ø á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÝÞÙ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ MPEG-4 Visual ßÞâàÕÑØâÕÛÕÜ, ×ÐÝïâëÜ ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî, Ø (ii) Ò áÒï×Ø á ÒØÔÕÞØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò

 • Страница 4 из 150

  ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5 ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ «¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ», àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ âÕåÝØçÕáÚØÜØ áâÐÝÔÐàâÐÜØ.

 • Страница 5 из 150

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ........................... 7 ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ............ 11 ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ...................................... 11 ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ ßÞÔÔÕàÖÚÕ Ø ÚÞÝâÐÚâÐå á ÚÞÜßÐÝØÕÙ Nokia........ 12 1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ......................... 14 ÃáâÐÝÞÒÚÐ

 • Страница 6 из 150

  ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ ¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ................ 58 ¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ...................... 60 ·ÐÓàã×ÚÐ äÐÙÛÞÒ................................ 61 8. ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ................... 62 ºÐÜÕàÐ................................................... ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì .....

 • Страница 7 из 150

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ±µ·¾¿°Á½¾µ ²º»Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ

 • Страница 8 из 150

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ °ºÁµÁÁðÀË ¸ °ººÃ¼Ã»Ï¾ÀË ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²¾´¾Á¾¹º¾ÁÂÌ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ. Àµ·µÀ²½¾µ º¾¿¸À¾²°½¸µ

 • Страница 9 из 150

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ÞßÐáÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÞáâÞàÞÖÝÞáâì: ÞâÚàëÒÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØï, ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞáë áÒï×Ø, ×ÐÓàãÖÐÙâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ Ø ßàØÝØÜÐÙâÕ ãáâÐÝÞÒÚã âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ. ´Ûï ×ÐéØâë ãáâàÞÙáâÒÐ áÛÕÔãÕâ ãáâÐÝÞÒØâì ÐÝâØÒØàãáÝÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, àÕÓãÛïàÝÞ ÞÑÝÞÒÛïâì

 • Страница 10 из 150

  ¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ °ÚáÕááãÐàë, ÐÚÚãÜãÛïâÞàë Ø ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ AC-3, AC-4, AC-5 Ø DC-4 ØÛØ CA-44. ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ

 • Страница 11 из 150

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ■ ºÞÔë ÔÞáâãßÐ ºÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ºÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ (Þâ 5 ÔÞ 10 æØäà) ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐéØâØâì âÕÛÕäÞÝ Þâ ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï. ¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÕ – 12345. ¸×ÜÕÝØâÕ ×ÐéØâÝëÙ ÚÞÔ Ø åàÐÝØâÕ ÕÓÞ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ

 • Страница 12 из 150

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï PUK-ÚÞÔë ¿ÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÚÛîç àÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÚØ (PUK-ÚÞÔ) Ø ãÝØÒÕàáÐÛìÝëÙ ßÕàáÞÝÐÛìÝëÙ ÚÛîç àÐ×ÑÛÞÚØàÞÒÚØ (UPUK-ÚÞÔ) (8 æØäà) ØáßÞÛì×ãîâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝëå PIN-ÚÞÔÐ Ø UPIN-ÚÞÔÐ áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. PUK2-ÚÞÔ âàÕÑãÕâáï ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÝÞÓÞ PIN2-ÚÞÔÐ. µáÛØ íâØ ÚÞÔë ÝÕ

 • Страница 13 из 150

  ¾ÑéÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, âàÕÑãÕâáï ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Software Updater Ø áÞÒÜÕáâØÜëÙ ¿º á ÞßÕàÐæØÞÝÝÞÙ áØáâÕÜÞÙ Microsoft Windows 2000 ØÛØ XP, èØàÞÚÞßÞÛÞáÝëÜ ÔÞáâãßÞÜ Ú ¸ÝâÕàÝÕâã Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÐÑÕÛÕÜ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ú ¿º. ÇâÞÑë ßÞÛãçØâì

 • Страница 14 из 150

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 1. ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ■ ÃáâÐÝÞÒÚÐ (U)SIM-ÚÐàâë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ØáßÞÛì×ãîâáï ÐÚÚãÜãÛïâÞàë BL-5F. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ

 • Страница 15 из 150

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ 4. ²áâÐÒìâÕ (U)SIM-ÚÐàâã Ò ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë. ÃÑÕÔØâÕáì, çâÞ (U)SIM-ÚÐàâÐ ÒáâÐÒÛÕÝÐ ßàÐÒØÛìÝÞ Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï ÞÑÛÐáâì ×ÞÛÞâØáâÞÓÞ æÒÕâÐ ÝÐßàÐÒÛÕÝÐ ÒÝØ×. ·ÐÚàÞÙâÕ ÔÕàÖÐâÕÛì SIM-ÚÐàâë Ø ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÝÐ ÝÕÓÞ, ßÞÚÐ ÞÝ áÞ éÕÛçÚÞÜ ÝÕ ×ÐÙÜÕâ ÝãÖÝÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ. 5. ·ÐÜÕÝØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. 6.

 • Страница 16 из 150

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ×ÐàïÔÚØ ×ÐÒØáØâ Þâ âØßÐ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ·ÐàïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ BL-5F á ßÞÜÞéìî ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ AC-4 ×ÐÝØÜÐÕâ ÞÚÞÛÞ 45 ÜØÝãâ. ■ ²ÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ âÕÛÕäÞÝÐ ½ÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. µáÛØ ÝÐ

 • Страница 17 из 150

  ·ÝÐÚÞÜáâÒÞ á âÕÛÕäÞÝÞÜ ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÚ Ø ßàØ àÐÑÞâÕ á ÛîÑëÜØ ÔàãÓØÜØ àÐÔØÞßÕàÕÔÐîéØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ, ÝÕ áÛÕÔãÕâ ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï ÕÕ àÐÑÞâë. ½ÐßàØÜÕà, áâÐàÐÙâÕáì ÝÕ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã. ¿àØÚÞáÝÞÒÕÝØÕ Ú ßÕàÕÔÐîéÕÙ ØÛØ ßàØÝØÜÐîéÕÙ ÐÝâÕÝÝÕ

 • Страница 18 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ 2. ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ºÛÐÒØèØ Ø ÔÕâÐÛØ ´ØÝÐÜØÚ (1) ¾ÑêÕÚâØÒ ÚÐÜÕàë ÔÛï ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÞÒ (2) ¾áÝÞÒÝÞÙ ÔØáßÛÕÙ (3) ´ÐâçØÚ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ (4) »ÕÒÐï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÒëÑÞàÐ (5) ºÛÐÒØèÐ ßàÞÚàãâÚØ Navi™ (6), ÔÐÛÕÕ ÚÛÐÒØèÐ ßàÞÚàãâÚØ ºÛÐÒØèÐ ÜÕÝî (7) ºÛÐÒØèÐ ÞçØáâÚØ (8) ºÛÐÒØèÐ Òë×ÞÒÐ (9) ºÛÐÒØèÐ

 • Страница 19 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ³àÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì (23) ¸º-ßÞàâ (24) ºÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ (25) ÀÐ×êÕÜ USB Mini-B (26) ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÔÐÛÕÕ ÝÐ×ëÒÐîâáï ÛÕÒÐï, áàÕÔÝïï Ø ßàÐÒÐï ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ. ■ ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ âÕÛÕäÞÝ àÕÓØáâàØàãÕâáï Ò áÕâØ Ø ßÕàÕåÞÔØâ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï, ßÞáÛÕ çÕÓÞ

 • Страница 20 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áÕâØ UMTS. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áÕâØ GSM. ÂÕÛÕäÞÝ ÝÐåÞÔØâáï Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ ØÛØ ÝÕ ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ¾ÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ áÞÞÑéÕÝØÙ ßÞáâãßØÛÞ Ò ßÐßÚã ²åÞÔïéØÕ àÐ×ÔÕÛÐ ÁÞÞÑé.. ² ãÔÐÛÕÝÝëÙ ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ ßÞáâãßØÛÞ ÝÞÒÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë.

 • Страница 21 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ º âÕÛÕäÞÝã ßÞÔÚÛîçÕÝÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ØÝÔãÚâØÒÝÞÙ áÒï×Ø. ¿ÞâÕàïÝÐ áÒï×ì á ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÞÙ Bluetooth. / °ÚâØÒÕÝ Òë×ÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. °ÚâØÒÝÞ ßÐÚÕâÝÞÕ GPRS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ. Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÔÐÝÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ãÔÕàÖØÒÐÕâáï, — çâÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÞáâãßÝÞ. ¿ÐÚÕâÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÐÚâØÒÝÞ Ò çÐáâØ áÕâØ,

 • Страница 22 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¿ÞÜÕâÚÐ Ø ÞâÜÕÝÐ ßÞÜÕâÚØ ÞÑêÕÚâÞÒ ÇâÞÑë ßÞÜÕâØâì ØÛØ ÞâÜÕÝØâì ßÞÜÕâÚã ÞÑêÕÚâÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ, ÝÐÖÜØâÕ #. ÇâÞÑë ßÞÜÕâØâì ØÛØ ÞâÜÕÝØâì ßÞÜÕâÚã ÝÕáÚÞÛìÚØå ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã # Ø ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ×. ■ ¼ÕÝî Á ßÞÜÞéìî ÜÕÝî ÜÞÖÝÞ

 • Страница 23 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ¼Ðáâ. ÝÐáâà. — ÝÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï. ¿ÕàÕÝÞá — ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ØÛØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÔÐÝÝëå Ø× ÔàãÓØå áÞÒÜÕáâØÜëå âÕÛÕäÞÝÞÒ. ÇâÞÑë ßÞ×ÔÝÕÕ ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ ¿àØÒÕâáâÒØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ-ï > ¿àØÒÕâáâÒØÕ. ■ ÁßàÐÒÚÐ ÃáâàÞÙáâÒÞ ØÜÕÕâ ÚÞÝâÕÚáâÝÞ-×ÐÒØáØÜãî áßàÐÒÚã. ÁßàÐÒÚã ÜÞÖÝÞ

 • Страница 24 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ÇâÞÑë ÒëÚÛîçØâì ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ÒÞ ÒàÕÜï Òë×ÞÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÛÕäÞÝ. ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. ■ ±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÇâÞÑë ßàÕÔÞâÒàÐâØâì áÛãçÐÙÝÞÕ ÝÐÖÐâØÕ ÚÛÐÒØè, ÝÐÖÜØâÕ ÛÕÒãî ÚÛÐÒØèã ÒëÑÞàÐ Ø * Ò

 • Страница 25 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ÜÕÔØÐâÕÚã, ÒëÑÕàØâÕ . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¼ÕÔØÐâÕÚл ÝÐ áâà. 64. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ÂÕÚãé. áßØá. Ò Üã×ëÚÐÛìÝÞÜ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕ, ÒëÑÕàØâÕ . ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÔÞàÞÖÚØ, ßÞÚÐ×ÐÝÝÞÙ Ò ÂÕÚãé. áßØá., ÒëÑÕàØâÕ . ÇâÞÑë ßàØÞáâÐÝÞÒØâì ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Ø ßàÞáÛãèÐâì ÔàãÓãî ÔÞàÞÖÚã Ø× âÕÚãéÕÓÞ áßØáÚÐ

 • Страница 26 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ¿àØÚàÕßÛÕÝØÕ ×ÐßïáâÝÞÓÞ àÕÜÕèÚÐ ■ ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÓÕÝÕàØàãîéØÕ ÒÝÕèÝØÙ áØÓÝÐÛ, âÐÚ ÚÐÚ íâÞ ÜÞÖÕâ ßÞÒàÕÔØâì âÕÛÕäÞÝ. ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ Ú àÐ×êÕÜã Nokia AV ÚÐÚØÕ-ÛØÑÞ ØáâÞçÝØÚØ ÝÐßàïÖÕÝØï. ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú àÐ×êÕÜã Nokia AV ÛîÑÞÓÞ ÒÝÕèÝÕÓÞ

 • Страница 27 из 150

  ¾ âÕÛÕäÞÝÕ ■ ³ÝÕ×ÔÞ ÚÐàâë microSD ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ÚÐàâÐÜØ microSD, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÜØ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßàØÝïâëå áâÐÝÔÐàâÞÒ ÔÛï ÚÐàâ ßÐÜïâØ, ÞÔÝÐÚÞ ÚÐàâë ÝÕÚÞâÞàëå Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÕ ßÞÛÝÞáâìî áÞÒÜÕáâØÜë á ÔÐÝÝëÜ

 • Страница 28 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ 3. ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ²ëßÞÛÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ 1. ² àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒÒÕÔØâÕ âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà (ÒÚÛîçÐï ÚÞÔ ×ÞÝë). ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ÝÞÜÕà, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÞçØáâÚØ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝëå Òë×ÞÒÞÒ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ * ÔÛï ÒÒÞÔÐ ßàÕäØÚáÐ ÜÕÖÔãÝÐàÞÔÝÞÙ áÒï×Ø, (áØÜÒÞÛ + ×ÐÜÕÝïÕâ

 • Страница 29 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ±ëáâàëÙ ÝÐÑÞà ¼ÞÖÝÞ ÝÐ×ÝÐçØâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà ÞÔÝÞÙ Ø× ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ Þâ 2 ÔÞ 9. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ ÝÞÜÕàл ÝÐ áâà. 57. ²ë×ÞÒ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ, ÚÞâÞàÞÜã ÝÐ×ÝÐçÕÝÐ ÚÛÐÒØèÐ ÑëáâàÞÓÞ ÝÐÑÞàÐ, ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝØâì ÞÔÝØÜ Ø× áÛÕÔãîéØå áßÞáÞÑÞÒ: • ½ÐÖÜØâÕ

 • Страница 30 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ßÕàÕÔ ÝÐÑÞàÞÜ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã Ø ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ íÛÕÜÕÝâ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÓÞÛÞáÞÒëå ÚÞÜÐÝÔ ÔÛï Òë×ÞÒÐ äãÝÚæØÙ âÕÛÕäÞÝÐ ÐÝÐÛÞÓØçÝÞ ÓÞÛÞáÞÒÞÜã ÝÐÑÞàã. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë» ÝÐ áâà. 94. ¾àÓÐÝØ×ÐæØï ÚÞÝäÕàÕÝæØØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) 1. ²ë×ÞÒØâÕ ßÕàÒÞÓÞ ãçÐáâÝØÚÐ ÚÞÝäÕàÕÝæØØ.

 • Страница 31 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ¾âÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ ÇâÞÑë ÞâÒÕâØâì ÝÐ Òë×ÞÒ ßàØ àÐáÚàëâÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ. ÇâÞÑë ÞâÒÕâØâì ÝÐ Òë×ÞÒ ßàØ áÛÞÖÕÝÝÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ, àÐáÚàÞÙâÕ ÕÓÞ, ßÞáÛÕ çÕÓÞ Òë×ÞÒ ßàØÝØÜÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ÇâÞÑë ÞâÜÕÝØâì ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ÞâÒÕâ ßàØ àÐ×ÒÕàâëÒÐÝØØ

 • Страница 32 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ µáÛØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ÑëÛÞ ÞâÚÐ×ÐÝÞ Ò ÞâßàÐÒÚÕ ÒØÔÕÞ, ÔÐÝÝëÙ Òë×ÞÒ ßàÞÔÞÛÖÐÕâ ÞßÛÐçØÒÐâìáï ÚÐÚ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ àÐáæÕÝÚÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ÇâÞÑë ×ÐÒÕàèØâì ÒØÔÕÞÒë×ÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï. ¾ÖØÔÐÝØÕ Òë×ÞÒÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÇâÞÑë

 • Страница 33 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ■ ²ØÔÕÞÒë×ÞÒë ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ÜÕÖÔã ÒÐÜØ Ø ÐÔàÕáÐâÞÜ ßÕàÕÔÐÕâáï ÔÒãáâÞàÞÝÝÕÕ ÒØÔÕÞ Ò àÕÖØÜÕ àÕÐÛìÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ. °ÔàÕáÐâã ÒØÔÕÞÒë×ÞÒÐ ßÕàÕÔÐÕâáï àÕÐÛìÝÞÕ ÒØÔÕÞØ×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÒØÔÕÞØ×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ×ÐåÒÐçÕÝÝÞÕ á ßÞÜÞéìî ÚÐÜÕàë ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï

 • Страница 34 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ÜÞÖÝÞ áÛëèÐâì ×ÒãÚ Ø ÒáÕ ÕéÕ ÒØÔÕâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ áÕàëÙ äÞÝ. ÇâÞÑë ãÒÕÛØçØâì ØÛØ ãÜÕÝìèØâì ãàÞÒÕÝì ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞ ÒàÕÜï Òë×ÞÒÐ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèØ àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ. ÇâÞÑë ßÕàÕÚÛîçØâìáï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ ÒëÒÞÔÐ ÒØÔÕÞ ØÛØ âÞÛìÚÞ ÞÔÝÞÓÞ ×ÒãÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÀÐ×àÕèØâì, ·ÐßàÕâØâì >

 • Страница 35 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ • ÃÑÕÔØâìáï, çâÞ âÕÛÕäÞÝ ÝÐáâàÞÕÝ ÝÐ ßÞÔÔÕàÖÚã áÞÕÔØÝÕÝØÙ ÜÕÖÔã ÐÑÞÝÕÝâÐÜØ. • ÃÑÕÔØâìáï Ò ÝÐÛØçØØ ÐÚâØÒÝÞÓÞ UMTS-áÞÕÔØÝÕÝØï Ø ÝÐåÞÖÔÕÝØØ Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÕâØ UMTS. µáÛØ áÞÒÜÕáâÝëÙ áÕÐÝá ×ÐßãéÕÝ Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÕâØ, âÞ ßàØ ßÕàÕÚÛîçÕÝØØ ÝÐ áÕâì GSM áÞÒÜÕáâÝëÙ áÕÐÝá

 • Страница 36 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ÇâÞÑë ßÞÛãçÐâì ßàØÓÛÐèÕÝØÕ ÝÐ ãçÐáâØÕ Ò áÞÒÜÕáâÝÞÜ áÕÐÝáÕ, âàÕÑãÕâáï Ñëâì ßÞÔßØáÐÝÝëÜ ÝÐ ÔÐÝÝãî ãáÛãÓã, ØÜÕâì ÐÚâØÒÝÞÕ UMTS-áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ø ÝÐåÞÔØâìáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÕâØ UMTS. ²ØÔÕÞ Ò àÕÖØÜÕ àÕÐÛìÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ 1. ¿àØ ÐÚâØÒÝÞÜ ÓÞÛÞáÞÒÞÜ Òë×ÞÒÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛîçØâì

 • Страница 37 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¿àØ ßÞÛãçÕÝØØ ßàØÓÛÐèÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝïâì, çâÞÑë ÝÐçÐâì áÞÒÜÕáâÝëÙ áÕÐÝá, ØÛØ ¾âÚÛÞÝØâì, çâÞÑë ÞâÚÛÞÝØâì ßàØÓÛÐèÕÝØÕ. ² ßÞáÛÕÔÝÕÜ áÛãçÐÕ ÞâßàÐÒØâÕÛì ßÞÛãçÐÕâ áÞÞÑéÕÝØÕ ÞÑ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ ßàØÓÛÐèÕÝØï. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÝÐÖÐâì ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï, çâÞÑë ÞâÚÛÞÝØâì áÞÒÜÕáâÝëÙ áÕÐÝá Ø

 • Страница 38 из 150

  ÄãÝÚæØØ ÞÑàÐÑÞâÚØ Òë×ÞÒÞÒ ¾çØáâÚÐ áßØáÚÞÒ ßÞáÛÕÔÝØå Òë×ÞÒÞÒ ÇâÞÑë ÞçØáâØâì ÒáÕ áßØáÚØ ßÞáÛÕÔÝØå Òë×ÞÒÞÒ Ò ÞÚÝÕ ²ë×ÞÒë, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾çØáâØâì áßØáÚØ. ´Ûï ÞçØáâÚØ ÞÔÝÞÓÞ Ø× áßØáÚÞÒ Òë×ÞÒÞÒ ÞâÚàÞÙâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áßØáÞÚ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾çØáâØâì áßØáÞÚ. ¾ÑéØÙ ÖãàÝÐÛ ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÞÑéØÙ

 • Страница 39 из 150

  ½ÐÑÞà âÕÚáâÐ 4. ½ÐÑÞà âÕÚáâÐ ¸ÝÔØÚÐâÞà Ò ßàÐÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã ÔØáßÛÕï Ò àÕÖØÜÕ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ ÒÚÛîçÕÝÝëÙ àÕÖØÜ áÛÞÒÐàï Â9, Ð ØÝÔØÚÐâÞà – ÝÐ ÞÑëçÝëÙ àÕÖØÜ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÞâÚÛîçØâì ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ Ò àÕÖØÜÕ áÛÞÒÐàï, ÝÐÖØÜÐÙâÕ# ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐ×, ßÞÚÐ ÝÕ ÑãÔÕâ ÒëÑàÐÝ ÝãÖÝëÙ àÕÖØÜ. ,

 • Страница 40 из 150

  ½ÐÑÞà âÕÚáâÐ ■ ¸ÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝëÙ ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ (áÛÞÒÐàì Â9) ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÛîÑÞÙ ÑãÚÒë ßãâÕÜ ÞÔÝÞÚàÐâÝÞÓÞ ÝÐÖÐâØï ÚÛÐÒØèØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ àÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ. ÇâÞÑë ÐÚâØÒØàÞÒÐâì àÕÖØÜ ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÓÞ ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÐ, ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐ× ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã #, ßÞÚÐ ÝÕ ßÞïÒØâáï áØÜÒÞÛ . ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ àÕÖØÜ

 • Страница 41 из 150

  ½ÐÑÞà âÕÚáâÐ ■ ºÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø ãÔÐÛÕÝØÕ âÕÚáâÐ 1. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÑãÚÒ Ø áÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã #, ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëßÞÛÝïï ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ÂÕÚáâ ÒëÔÕÛïÕâáï ßÞ ÜÕàÕ ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÚãàáÞàÐ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÝÕáÚÞÛìÚØå áâàÞÚ âÕÚáâÐ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã #, ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÒëßÞÛÝïï ßàÞÚàãâÚã

 • Страница 42 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï 5. ÁÞÞÑéÕÝØï ¼ÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì, ßÕàÕÔÐÒÐâì, ßàØÝØÜÐâì, ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, Ø×ÜÕÝïâì Ø ãßÞàïÔÞçØÒÐâì âÕÚáâÞÒëÕ Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ð âÐÚÖÕ ßàÕ×ÕÝâÐæØØ Ø ÔÞÚãÜÕÝâë. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàØÝØÜÐâì áÞÞÑéÕÝØï Ø ÔÐÝÝëÕ ßÞ ÚÐÝÐÛã ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth, ßàØÝØÜÐâì Ø

 • Страница 43 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï Þ ÔÞáâÐÒÚÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ, ßÕàÕÔÐÝÝëå ÝÐ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï. ■ ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÀÐ×ÜÕà áÞÞÑéÕÝØÙ MMS ÞÓàÐÝØçÕÝ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. µáÛØ ÒáâÐÒÛÕÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ßàÕÒëèÐÕâ ×ÐÔÐÝÝÞÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØÕ, ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ

 • Страница 44 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï 5. ²ÒÕÔØâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ²Þ ÒàÕÜï ÒÒÞÔÐ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï ØÝÔØÚÐâÞà ÔÛØÝë áÞÞÑéÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ÔÞáâãßÝÞÕ ÚÞÛØçÕáâÒÞ áØÜÒÞÛÞÒ. ½ÐßàØÜÕà, 10 (2) Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÐ Ò ÒØÔÕ ÔÒãå ÞâÔÕÛìÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ÕéÕ 10 áØÜÒÞÛÞÒ. ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì èÐÑÛÞÝ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï,

 • Страница 45 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ×ÐßØáÐÝÝÞÓÞ àÐÝÕÕ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²áâÐÒØâì ÐãÔØÞÚÛØß > ¸× ³ÐÛÕàÕØ, ×ÐâÕÜ ßàÞÚàãâØâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ áßØáÚÐ ÔÞ ÝãÖÝÞÓÞ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. ·ÒãÚÞÒÞÙ ÚÛØß ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì áÞåàÐÝÕÝ Ò äÞàÜÐâÕ .amr. ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ çÕàÕ× ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì

 • Страница 46 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿àÞáÜÞâà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ, ÒÚÛîçÕÝÝëå Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÞâÚàÞÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾ÑêÕÚâë. ÄÐÙÛ ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò âÕÛÕäÞÝÕ ØÛØ ßÕàÕÔÐâì ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ ÔàãÓÞÕ

 • Страница 47 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ¿ÞçâÞÒëÙ ïéØÚ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ¿Þçâ. ïéØÚ. ½Ð íÚàÐÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÒÞßàÞá ÃáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ßÞçâÞÒëÜ ïéØÚÞÜ?. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ßÞçâÞÒÞÜã ïéØÚã ØÛØ ½Õâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ßÞÛãçÕÝÝëå àÐÝÕÕ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ. ÇâÞÑë ßÞÔÚÛîçØâìáï Ú ßÞçâÞÒÞÜã

 • Страница 48 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï Ø ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ. 4. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. µáÛØ áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ÝÕ ÑëÛÞ ×ÐÓàãÖÕÝÞ, ßàØ ÒëÑÞàÕ ¾âÚàëâì Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ×ÐÓàã×Úã íâÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ø× ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ. ´Ûï

 • Страница 49 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ¿ÕàÕÔÐçÐ — âÕÛÕäÞÝ ÒëßÞÛÝïÕâ ßÕàÕÔÐçã áÞÞÑéÕÝØï. ¾ÖØÔÐÕâ ØÛØ ² ÞçÕàÕÔØ — âÕÛÕäÞÝ ÞÖØÔÐÕâ ßÕàÕÔÐçØ ÞÑëçÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ¿ÞÒâÞàØâì Ò ... — ßàÞØ×ÞèÕÛ áÑÞÙ ÒÞ ÒàÕÜï ßÕàÕÔÐçØ. ÂÕÛÕäÞÝ ßÞÒâÞàïÕâ ßÞßëâÚã ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØï ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ßÐã×ë. ÇâÞÑë ÝÕÜÕÔÛÕÝÝÞ

 • Страница 50 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÀÕÔÐÚâÞà áÛãÖÕÑÝëå ÚÞÜÐÝÔ ´Ûï ÒÒÞÔÐ Ø ßÕàÕÔÐçØ ßÞáâÐÒéØÚã ãáÛãÓ áÛãÖÕÑÝëå ÚÞÜÐÝÔ (âÐÚÖÕ ÝÐ×ëÒÐÕÜëå ÚÞÜÐÝÔÐÜØ USSD), ÝÐßàØÜÕà ÚÞÜÐÝÔ ÒÚÛîçÕÝØï áÕâÕÒëå ãáÛãÓ, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ÁÛãÖÕÑÝ. ÚÞÜÐÝÔë. ÇâÞÑë ÞâßàÐÒØâì ÚÞÜÐÝÔã, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì. ■ ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ

 • Страница 51 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ÇÕàÕ× âÞâ ÖÕ æÕÝâà (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÕáÛØ ÒëÑàÐÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð Ø ÐÔàÕáÐâ ÞâÒÕçÐÕâ ÝÐ áÞÞÑéÕÝØÕ, ÒÞ×ÒàÐéÐîéÕÕáï áÞÞÑéÕÝØÕ ÞâßàÐÒÛïÕâáï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ âÞÓÞ ÖÕ ÝÞÜÕàÐ æÕÝâàÐ áÞÞÑéÕÝØÙ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå íâÐ äãÝÚæØï ÜÞÖÕâ ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâìáï. ½ÐáâàÞÙÚØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî >

 • Страница 52 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ßÕàÕÔÐÝÝëå ÝÐ ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, Ò ÝÕÚÞâÞàëå áÕâïå ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï. ±Õ× ÞâçÕâÐ > ´Ð — ÞâÚÐ× Þâ ßÕàÕÔÐçØ ÞâçÕâÞÒ Þ ÔÞáâÐÒÚÕ. ¿ÕàØÞÔ ÔÞáâÐÒÚØ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÕáÛØ ÐÔàÕáÐâ áÞÞÑéÕÝØï ÝÕ ÔÞáâãßÕÝ Ò âÕçÕÝØÕ íâÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ, âÞ áÞÞÑéÕÝØÕ ãÔÐÛïÕâáï Ø× æÕÝâàÐ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ.

 • Страница 53 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ·ÐÓàã×ÚÐ íÛ. ßÞçâë — çâÞÑë ×ÐÓàãÖÐâì âÞÛìÚÞ ×ÐÓÞÛÞÒÚØ, ÒëÑÕàØâÕ ÂÞÛìÚÞ ×ÐÓÞÛÞÒ.. ´Ûï ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÞÑêÕÜÐ ×ÐÓàãÖÐÕÜëå ÔÐÝÝëå ÒëÑÕàØâÕ ¼ÐÚá. àÐ×ÜÕà Ø ÒÒÕÔØâÕ ÜÐÚáØÜÐÛìÝëÙ àÐ×ÜÕà ÔÛï ÚÐÖÔÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï Ò ÚØÛÞÑÐÙâÐå. ÇâÞÑë ×ÐÓàã×Øâì áÞÞÑéÕÝØï Ø ÒÛÞÖÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÁÑé Ø ÒÛÞÖÕÝØï. ¼ÐÚá. àÐ×ÜÕà Ø

 • Страница 54 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ½ÐáâàÞÙÚØ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ÁÞÞÑé. > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÛãÖÕÑÝÞÕ áÑé Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ÁÛãÖ. áÞÞÑéÕÝØï — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ßàØÕÜÐ áÛãÖÕÑÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ. ·ÐÓàã×ÚÐ áÞÞÑé. — ×ÐÓàã×ÚÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ØÛØ ÒàãçÝãî. ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ ±Á ¸ÝäÞàÜÐæØî

 • Страница 55 из 150

  ÁÞÞÑéÕÝØï ■ ÇâÕÝØÕ áÞÞÑéÕÝØÙ ÄãÝÚæØï ÇâÕÝØÕ áÑé ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßàÞáÛãèØÒÐâì ßÞÛãçÕÝÝëÕ âÕÚáâÞÒëÕ, ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë. ÇâÞÑë ßàÞáÛãèÐâì áÞÞÑéÕÝØÕ Ø× ßÐßÚØ ²åÞÔïéØÕ ØÛØ ¿Þçâ. ïéØÚ, ßàÞÚàãâØâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ íÚàÐÝÐ ÔÞ ÝãÖÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÞâÜÕâìâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ

 • Страница 56 из 150

  ºÞÝâÐÚâë 6. ºÞÝâÐÚâë ¼ÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì ÚÞÝâÐÚâÝãî ØÝäÞàÜÐæØÕî Ø àÐÑÞâÐâì á ÝÕÙ, ÝÐßàØÜÕà, á ØÜÕÝÐÜØ, âÕÛÕäÞÝÝëÜØ ÝÞÜÕàÐÜØ, ÐÔàÕáÐÜØ Ø â. Ô. ■ ÀÐÑÞâÐ á ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÚÞÝâÐÚâ. ·ÐßÞÛÝØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ßÞÛï Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ.

 • Страница 57 из 150

  ºÞÝâÐÚâë 3. ²ëÑÕàØâÕ Óàãßßã Ø ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì Ò Óàãßßã. 4. ¾âÜÕâìâÕ ÚÞÝâÐÚâë, ÚÞâÞàëÕ ÝãÖÝÞ ÒÚÛîçØâì Ò ÔÐÝÝãî Óàãßßã, Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ■ ´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØØ ´Ûï ÚÐÖÔÞÓÞ ÚÞÝâÐÚâÐ ØÛØ Óàãßßë ÚÞÝâÐÚâÞÒ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÒÞî ÜÕÛÞÔØî. 1. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ºÞÝâÐÚâë. 2. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØî ÚÞÝâÐÚâã,

 • Страница 58 из 150

  ³ÐÛÕàÕï 7. ³ÐÛÕàÕï ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ³ÐÛÕàÕï. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï åàÐÝÕÝØï Ø ãßÞàïÔÞçØÒÐÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, Üã×ëÚÐÛìÝëå ÔÞàÞÖÕÚ, ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ, áßØáÚÞÒ ÔÞàÞÖÕÚ, ááëÛÞÚ ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ, RAM-äÐÙÛÞÒ Ø ßàÕ×ÕÝâÐæØÙ. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßÐßÚã (ÝÐßàØÜÕà, ºÐàâØÝÚØ), ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ.

 • Страница 59 из 150

  ³ÐÛÕàÕï ÇâÞÑë ÞÑàÕ×Ðâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿àØÜÕÝØâì íääÕÚâ > ¾ÑàÕ×ÚÐ. ÇâÞÑë ÞÑàÕ×Ðâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÒàãçÝãî, ÒëÑÕàØâÕ ´àãÓÞÙ äÞàÜÐâ ØÛØ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ äÞàÜÐâ Ø× ÔÐÝÝÞÓÞ áßØáÚÐ. µáÛØ ÒëÑàÐâì ´àãÓÞÙ äÞàÜÐâ, Ò ÒÕàåÝÕÜ ÛÕÒÞÜ ãÓÛã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßÞïÒÛïÕâáï ÚàÕáâ. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè

 • Страница 60 из 150

  ³ÐÛÕàÕï ■ ¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝïâì ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø× ³ÐÛÕàÕï Ø áÞ×ÔÐÒÐâì áÞÑáâÒÕÝÝëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë, ßàÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ÝãÖÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔÕÞàÕÔÐÚâÞà. ² ÒØÔÕÞàÕÔÐÚâÞàÕ ÜÞÖÝÞ ÒØÔÕâì ÔÒÕ ÒàÕÜÕÝÝëå èÚÐÛë: ÒàÕÜÕÝÝÐï èÚÐÛÐ ÔÛï ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø ÒàÕÜÕÝÝÐï èÚÐÛÐ ÔÛï ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ.

 • Страница 61 из 150

  ³ÐÛÕàÕï ¸×ÜÕÝØâì ÐãÔØÞ (ÔÞáâãßÕÝ, âÞÛìÚÞ ÕáÛØ ÔÞÑÐÒÛÕÝ ×ÒãÚÞÒÞÙ ÚÛØß) — ÞÑàÕ×ÐÝØÕ ØÛØ ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ×ÒãÚÞÒÞÓÞ ÚÛØßÐ, àÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÕÓÞ ÔÛØÝë, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ÔãÑÛØàÞÒÐÝØÕ ÚÛØßÐ. ¸×ÜÕÝØâì ßÕàÕåÞÔ — áãéÕáâÒãÕâ âàØ âØßÐ ßÕàÕåÞÔÐ: Ò ÝÐçÐÛÕ ÒØÔÕÞ, Ò ÚÞÝæÕ ÒØÔÕÞ Ø ßÕàÕåÞÔë ÜÕÖÔã ÒØÔÕÞÚÛØßÐÜØ. ¼ÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì

 • Страница 62 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ 8. ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ■ ºÐÜÕàÐ ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÜÕàã, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼-ÜÕÔØÐ > ºÐÜÕàÐ. ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëßÞÛÝïÙâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ×. ´Ûï áêÕÜÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐßÚÕ ºÐàâØÝÚØ àÐ×ÔÕÛÐ ³ÐÛÕàÕï Ø ÒëÒÞÔØâáï ÝÐ

 • Страница 63 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ¿ÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÚÐÜÕàë Á ßÞÜÞéìî ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÚÐÜÕàë ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçÐâì ØÛØ ÞâÚÛîçÐâì ÝÐáâàÞÙÚØ Ø àÕÖØÜë ÚÐÜÕàë. ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÚÐÜÕàë ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ Ò àÕÖØÜÕ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï. ½ÐßàØÜÕà, çâÞÑë ÐÚâØÒØàÞÒÐâì àÕÖØÜ ÝÞçÝÞÙ áêÕÜÚØ, ÒëÑÕàØâÕ .

 • Страница 64 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ■ ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ÇâÞÑë ÞâÚàëâì Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼-ÜÕÔØÐ > ¼ã×.ßàÞØÓà.. ¼ÕÔØÐâÕÚÐ ¼ÕÔØÐâÕÚÐ — ÑÐ×Ð ÔÐÝÝëå á ÔÞáâãßÝëÜØ Üã×ëÚÐÛìÝëÜØ ÔÞàÞÖÚÐÜØ. ² ÜÕÔØÐâÕÚÕ ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì Üã×ëÚã ÔÛï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞ×ÔÐÒÐâì áßØáÚØ ÔÞàÞÖÕÚ ØÛØ àÐÑÞâÐâì á ÝØÜØ.

 • Страница 65 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ Üã×ëÚØ ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ. ÇâÞÑë ÝÐçÐâì ØÛØ

 • Страница 66 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ 1. ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ÝÞÒãî ÝÐáâàÞÙÚã, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÕÕ ØÜï. 2. ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÜÕÖÔã çÐáâÞâÝëÜØ ÔØÐßÐ×ÞÝÐÜØ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ´Ûï ãáØÛÕÝØï ØÛØ ÞáÛÐÑÛÕÝØï ×ÒãÚÐ Ò çÐáâÞâÝÞÜ ÔØÐßÐ×ÞÝÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ

 • Страница 67 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ • ¾âÚàÞÙâÕ ááëÛÚã ÝÐ ßÞâÞÚÞÒÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ áÕâÕÒëå áâàÐÝØæ. ´Ûï ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ßÐàÐÜÕâàë âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ÂÞçÚØ ÔÞáâãßл ÝÐ áâà. 104. ¼ÝÞÓØÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ âàÕÑãîâ

 • Страница 68 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ • ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áÕàÒÕàã Visual Radio ÞßÕàÐâÞàÐ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ÞßàÕÔÕÛÕÝÐ âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ ¸ÝâÕàÝÕâ. • ´Ûï àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÔÞÛÖÕÝ Ñëâì ×ÐÔÐÝ ßàÐÒØÛìÝëÙ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ãáÛãÓØ Visual Radio, Ø ãáÛãÓÐ Visual Radio ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì àÐ×àÕèÕÝÐ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ Visual Radio ÝÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì ×ÐßãéÕÝÞ, ÕáÛØ

 • Страница 69 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ºÝÞßÚØ Ø áÛãÖÐâ ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ Ú áÛÕÔãîéÕÙ ØÛØ ßàÕÔëÔãéÕÙ áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ àÐÔØÞáâÐÝæØØ. ÍâØ ÚÝÞßÚØ ÝÕÔÞáâãßÝë, ÕáÛØ ÝÕ áÞåàÐÝÕÝÞ ÝØ ÞÔÝÞÙ àÐÔØÞáâÐÝæØØ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØÓÐàÝØâãàë ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã ÜØÝØÓÐàÝØâãàë, çâÞÑë ßÕàÕÙâØ Ú áÛÕÔãîéÕÙ áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ àÐÔØÞáâÐÝæØØ. ÇâÞÑë áÞåàÐÝØâì

 • Страница 70 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï ßàØÕÜÐ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÑÕ× ÒëÚÛîçÕÝØï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÚàëâì. ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÞÔáÒÕâÚØ Ø âÐÙÜ-ÐãâÐ ×ÐáâÐÒÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÛÕï. ½ÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï Visual Radio ºÞÓÔÐ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚ ÒÚÛîçÕÝ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø×

 • Страница 71 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ µáÛØ ÞÑÝÐàãÖÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ á ßÞÔåÞÔïéÕÙ çÐáâÞâÞÙ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ Ø Øå ØÔÕÝâØäØÚÐâÞàÞÒ ÒØÔÕÞãáÛãÓØ. ²ëÑÕàØâÕ ÝãÖÝãî àÐÔØÞáâÐÝæØî. ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐáâàÞÕÝÝÐï àÐÔØÞáâÐÝæØï Ø ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ÒØÔÕÞãáÛãÓØ. ²ëÑÕàØâÕ OK ÔÛï ÝÐçÐÛÐ ßàÞáÜÞâàÐ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ.

 • Страница 72 из 150

  ¼ãÛìâØÜÕÔØÐ ■ ´ØÚâÞäÞÝ ´ØÚâÞäÞÝ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ×ÐßØáëÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝëÕ àÐ×ÓÞÒÞàë Ø ÓÞÛÞáÞÒëÕ ßÐÜïâÚØ. ²Þ ÒàÕÜï ×ÐßØáØ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ àÐ×ÓÞÒÞàÐ ÒáÕ ÕÓÞ ãçÐáâÝØÚØ áÛëèÐâ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ. ·ÐßØáÐÝÝëÕ äÐÙÛë áÞåàÐÝïîâáï Ò ÚÐâÐÛÞÓÕ ³ÐÛÕàÕï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «³ÐÛÕàÕï» ÝÐ áâà. 58. ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¼-ÜÕÔØÐ > ´ØÚâÞäÞÝ. ÇâÞÑë

 • Страница 73 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ 9. ¸ÝâÕàÝÕâ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒÕÑ-áâàÐÝØæ, ÝÐßØáÐÝÝëå ÝÐ ï×ëÚÕ XHTML, WML ØÛØ HTML, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¸ÝâÕàÝÕâ ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã 0 Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.

 • Страница 74 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ■ ¿àÞáÜÞâà ×ÐÚÛÐÔÞÚ ² ÔÐÝÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ áâÞàÞÝÝØÕ ÒÕÑ-áÐÙâë. Á ßÞÜÞéìî ÔÐÝÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú ÔàãÓØÜ áâÞàÞÝÝØÜ áÐÙâÐÜ. ÁâÞàÞÝÝØÕ ã×Ûë ÝÕ ÐääØÛØàÞÒÐÝë á ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia, ÚÞâÞàÐï ÝÕ ÔÕÛÐÕâ ÝØÚÐÚØå ×ÐïÒÛÕÝØÙ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ ÝÐ

 • Страница 75 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ×ÐßàÐèØÒÐÕÜëÙ àÕáãàá), âÐÚÖÕ ×ÐéØéÕÝë. ·ÐéØâÐ ÔÐÝÝëå ÝÐ ãçÐáâÚÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁàÕÔáâÒÐ > ¸Ýä. Þ áâàÐÝØæÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÞÕÔØÝÕÝØØ, áÞáâÞïÝØØ èØäàÞÒÐÝØï Ø ßàÞÒÕàÚÕ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ÝÐ áÕàÒÕàÕ. ÄãÝÚæØØ ×ÐéØâë

 • Страница 76 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ÚÞÜÐÝÔ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæ 1 — ÞâÚàëâØÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. 2 — ßÞØáÚ ÚÛîçÕÒëå áÛÞÒ ÝÐ âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæÕ. 3 — ÒÞ×ÒàÐâ Ú ßàÕÔëÔãéÕÙ áâàÐÝØæÕ. 5 — áßØáÞÚ ÒáÕå ÞâÚàëâëå ÞÚÞÝ. ºÛÐÒØèÐ ÞçØáâÚØ — ×ÐÚàëâØÕ âÕÚãéÕÓÞ ÞÚÝÐ, ÕáÛØ ÞâÚàëâÞ ÝÕ ÜÕÝÕÕ ÔÒãå ÞÚÞÝ. 8 — ÞÑ×Þà âÕÚãéÕÙ

 • Страница 77 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ Ø ÑÛÞÓØ ²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ — XML-äÐÙÛë ÝÐ ÒÕÑ-áâàÐÝØæÐå, ÚÞâÞàëÕ èØàÞÚÞ ØáßÞÛì×ãîâáï ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ×ÐÓÞÛÞÒÚÞÒ ØÛØ ßÞÛÝÞâÕÚáâÞÒëå áâÐâÕÙ, ÝÐßàØÜÕà, ßÞáÛÕÔÝØå ÝÞÒÞáâÕÙ Ò äÞàÜÕ ÛÕÝâë ÝÞÒÞáâÕÙ. ±ÛÞÓØ ØÛØ ÒÕÑ-ÑÛÞÓØ ßàÕÔáâÐÒÛïîâ áÞÑÞÙ ÒÕÑ-ÔÝÕÒÝØÚØ. ´Ûï

 • Страница 78 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ¿ÞáÛÕ ×ÐÓàã×ÚØ ÞÑêÕÚâë ÞÑàÐÑÐâëÒÐîâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ âÕÛÕäÞÝÐ, ÝÐßàØÜÕà, ×ÐÓàãÖÕÝÝëÕ äÞâÞÓàÐäØØ áÞåàÐÝïîâáï Ò ÚÐâÐÛÞÓÕ ³ÐÛÕàÕï. ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØÛÞÖÕÝØï,

 • Страница 79 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ ÁßØáÞÚ ÒÞ×ÒàÐâÐ — ãÚÐÖØâÕ, ÔÞÛÖÕÝ ÛØ ÞâÞÑàÐÖÐâìáï áßØáÞÚ áâàÐÝØæ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå ÒÞ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ, ÕáÛØ ÒëÑàÐâì ½Ð×ÐÔ. ¿àÕÔãßà. ×ÐéØâë — ÒëÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒÚÛîçÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÙ ×ÐéØâë. ÁæÕÝÐàØÙ Java/ECMA — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï áæÕÝÐàØÕÒ. ÁâàÐÝØæÐ

 • Страница 80 из 150

  ¸ÝâÕàÝÕâ Cookies — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ßÞÛãçÕÝØï Ø ßÕàÕÔÐçØ äÐÙÛÞÒ «cookie» (á Øå ßÞÜÞéìî ßÞáâÐÒéØÚ ÚÞÝâÕÝâÐ ØÔÕÝâØäØæØàãÕâ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø Øå ßàÕÔßÞçâÕÝØï). ¿àÔç áÕàØÙÝ.ÝÞÜÕàÐ — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ÞâßàÐÒÚØ áÕàØÙÝÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò æÕÛïå ØÔÕÝâØäØÚÐæØØ ßàØ ßÞÛãçÕÝØØ ×ÐßàÞáÐ ÒÕÑ-áÛãÖÑë.

 • Страница 81 из 150

  ·ÐÓàã×Øâì! 10. ·ÐÓàã×Øâì! ·ÐÓàã×Øâì! (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÜÞÑØÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ ÚÞÝâÕÝâÐ, ÔÞáâãßÝëÙ ÝÐ ÔÐÝÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÙ ÚÞÝâÕÝâ ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì ÑÕáßÛÐâÝÞ. Á ßÞÜÞéìî ·ÐÓàã×Øâì! ÜÞÖÝÞ ÝÐåÞÔØâì, ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, ßÞÚãßÐâì, ×ÐÓàãÖÐâì Ø ÞÑÝÞÒÛïâì ÚÞÝâÕÝâ, áÕàÒØáë Ø ßàØÛÞÖÕÝØï.

 • Страница 82 из 150

  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà 11. ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ■ ÇÐáë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¾àÓÐÝÐÙ×. > ÇÐáë. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÒàÕÜÕÝØ ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÔÐâë ØÛØ ÒàÕÜÕÝØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÝÐáâàÞÙÚÐå áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ «´ÐâÐ Ø ÒàÕÜï» ÝÐ áâà. 96. ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÑãÔØÛìÝØÚÐ 1. ÇâÞÑë ×ÐÔÐâì ÝÞÒëÙ áØÓÝÐÛ ÑãÔØÛìÝØÚÐ, ÒëÔÕÛØâÕ

 • Страница 83 из 150

  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ²àÕÜï Ò ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÐå ÜØàÐ ÇâÞÑë ÞâÚàëâì íÚàÐÝ ßÞÚÐ×Ð ÒàÕÜÕÝØ Ò ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÐå ÜØàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ¼Øà. ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì ÓÞàÞÔÐ Ú áßØáÚã, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÓÞàÞÔ. ÇâÞÑë ×ÐÔÐâì âÕÚãéØÙ ÓÞàÞÔ, ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > Ãáâ ÚÐÚ ÜÞÙ ÓÞàÞÔ. ³ÞàÞÔ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÞÚÝÕ çÐáÞÒ,

 • Страница 84 из 150

  ¾àÓÐÝÐÙ×Õà ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ ÔÞáâãß Ú ÚÐÛÕÝÔÐàî. ½Õâ — ×ÐßØáì ÚÐÛÕÝÔÐàï ÝÕ ÚÞßØàãÕâáï ßàØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÚÐÛÕÝÔÐàï. 3. ÇâÞÑë áÞåàÐÝØâì ×ÐßØáì, ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ. ÍÚàÐÝë ÚÐÛÕÝÔÐàï ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã # ÝÐ íÚàÐÝÕ ÞÑ×ÞàÐ ÜÕáïæÐ, ÝÕÔÕÛØ ØÛØ ÔÝï ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÔÕÛÕÝØï áÕÓÞÔÝïèÝÕÙ ÔÐâë. ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ×ÐßØáì

 • Страница 85 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï 12. ¿àØÛÞÖÕÝØï ■ ºÐÛìÚãÛïâÞà ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ-ï > ¸ÝáâàãÜÕÝâ > ºÐÛìÚ-à. 1. ²ÒÕÔØâÕ ßÕàÒÞÕ çØáÛÞ. 2. ¿àÞÚàãâØâÕ áßØáÞÚ ÔÞ ÐàØäÜÕâØçÕáÚÞÙ äãÝÚæØØ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÕÕ. 3. ²ÒÕÔØâÕ ÒâÞàÞÕ çØáÛÞ. 4. ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì ÒëçØáÛÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ . ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ºÐÛìÚãÛïâÞà ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì Ø

 • Страница 86 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï 4. ² ßÕàÒÞÕ ßÞÛÕ ÒÒÕÔØâÕ ßàÕÞÑàÐ×ãÕÜÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ. ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ ÒâÞàÞÓÞ ßÞÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ø×ÜÕÝØâáï ÝÐ ßàÕÞÑàÐ×ÞÒÐÝÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ. ½ÐÖÜØâÕ # ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÔÕáïâØçÝÞÙ âÞçÚØ, * ÔÛï ÒÒÞÔÐ áØÜÒÞÛÞÒ +, (ÔÛï âÕÜßÕàÐâãàë) Ø E (áØÜÒÞÛ ßÞàïÔÚÐ çØáÛÐ). µáÛØ ÒÒÕáâØ ×ÝÐçÕÝØÕ ÒÞ ÒâÞàÞÕ ßÞÛÕ, ÝÐßàÐÒÛÕÝØÕ

 • Страница 87 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï ¾âÚàëâØÕ PDF-äÐÙÛÐ ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ÝÕÔÐÒÝÞ ßàÞáÜÞâàÕÝÝëÙ ÔÞÚãÜÕÝâ, ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ÔÞÚãÜÕÝâ, ÚÞâÞàëÙ ÝÕ ßÕàÕçØáÛÕÝ ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐÙâØ äÐÙÛ, ßÐÜïâì Ø ßÐßÚã, ÓÔÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝ äÐÙÛ, Ø áÐÜ äÐÙÛ. ¿àÞáÜÞâà ÔÞÚãÜÕÝâÐ ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ áâàÐÝØæÕ ØáßÞÛì×ãÙâÕ

 • Страница 88 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì áßØáÞÚ ÔÞÚãÜÕÝâÞÒ Word, Excel Ø PowerPoint, ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ ØÛØ ÒÛÕÒÞ Ú íÚàÐÝÐÜ Quickword, Quicksheet ØÛØ Quickpoint. ½ÐßàØÜÕà, ÔÞáâãßÝëÕ ÔÞÚãÜÕÝâë Microsoft Word ßÕàÕçØáÛÕÝë ÝÐ íÚàÐÝÕ Quickword. ²ëÑÕàØâÕ äÐÙÛ, çâÞÑë ÞâÚàëâì ÕÓÞ Ò ÐááÞæØØàÞÒÐÝÝÞÜ á ÝØÜ

 • Страница 89 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï ÇâÞÑë Ò íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ âÐÑÛØæÕ ÝÐÙâØ âÕÚáâ Ò ×ÝÐçÕÝØØ ØÛØ äÞàÜãÛÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÄãÝÚæØØ ßÞØáÚÐ > ½ÐÙâØ. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ßàÕÔáâÐÒÛÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ âÐÑÛØæë, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ÒÐàØÐÝâÞÒ. ¿ÐÝÞàÐÜØàÞÒÐâì — ßÕàÕåÞÔ ßÞ ÑÛÞÚÐÜ Ò àÐÜÚÐå âÕÚãéÕÙ âÐÑÛØæë. ¿àÞÚàãâØâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ

 • Страница 90 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï ´Ûï ÞßÛÐâë ×ÐÓàãÖÕÝÝëå àÕáãàáÞÒ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÕÛÕäÞÝÝëÙ áçÕâ ØÛØ ÚàÕÔØâÝãî ÚÐàâÞçÚã. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ Quickmanager, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ-ï > ¸ÝáâàãÜÕÝâ > Quickoffice Ø ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ßàÐÒÞ ÔÞ íÚàÐÝÐ Quickmanager. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ¿àØ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØØ ßàÞÑÛÕÜ á

 • Страница 91 из 150

  ¿àØÛÞÖÕÝØï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ãáÛãÓ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÞàØÕÝâØàÞÒ âàÕÑãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÙ ßàØÕÜÝØÚ ØÛØ áÕâì Bluetooth GPS (ãáÛãÓÐ áÕâØ). ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ¿àØÛÞÖ-ï > ¼ÞØ ßàØÛ. > ¾àØÕÝâ.. ■ WorldMate WorldMate — íâÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïîéÕÕ ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÒàÕÜÕÝØ Ò ÔàãÓØå ÓÞàÞÔÐå,

 • Страница 92 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ 13. ½ÐáâàÞÙÚØ ■ ÀÕÖØÜë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÀÕÖØÜë. ² àÐ×ÔÕÛÕ ÀÕÖØÜë ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì ×ÒãÚÞÒëÕ áØÓÝÐÛë âÕÛÕäÞÝÐ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå áÞÑëâØÙ, ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë Ø Óàãßß ÐÑÞÝÕÝâÞÒ. ÃáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ àÕÖØÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ÒÕàåÝÕÙ áâàÞÚÕ ÔØáßÛÕï Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ àÕÖØÜÐ

 • Страница 93 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ²ØÑàÞÒë×ÞÒ — ãáâÐÝÞÒÚÐ ÒØÑàÞáØÓÝÐÛÐ ßàØ ÒåÞÔïéØå Òë×ÞÒÐå Ø áÞÞÑéÕÝØïå. ÁØÓÝ. ÚÛÐÒØÐâãàë — ãáâÐÝÞÒÚÐ ãàÞÒÝï ÓàÞÜÚÞáâØ áØÓÝÐÛÞÒ ÚÛÐÒØÐâãàë. ¿àÕÔãßà. áØÓÝÐÛë — ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ ßàÕÔãßàÕÖÔÐîéØå áØÓÝÐÛÞÒ. ÁØÓÝÐÛ ÔÛï — ãáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÐ âÞÛìÚÞ ÔÛï Òë×ÞÒÞÒ á âÕÛÕäÞÝÝëå ÝÞÜÕàÞÒ,

 • Страница 94 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ² àÐ×ÔÕÛ ÂÕÜë âÐÚÖÕ ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì âØß ÒØÔÐ ÜÕÝî, ÒëÑàÐâì äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ Ø ÝÐáâàÞØâì ×ÐáâÐÒÚã Ø ÒØÔ ÔØáßÛÕï ßÐÝÕÛØ. ■ ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú äãÝÚæØïÜ âÕÛÕäÞÝÐ, ÚÞâÞàëÕ ÒÚÛîçÐîâáï á ßÞÜÞéìî ÓÞÛÞáÞÒÞÙ ÚÞÜÐÝÔë, ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ³ÞÛÞá. ÚÞÜ.. ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë ÔÛï áÜÕÝë

 • Страница 95 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¸ÝÔØÒØÔãÐÛìÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ ²ëÑÕàØâÕ ´ØáßÛÕÙ, ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï, ÁØÓÝÐÛë, Ï×ëÚ, ÂÕÜë ØÛØ ³Ûá ÚÞÜÐÝÔë. ´ØáßÛÕÙ ´ÐâçØÚ áÒÕâÐ — ÝÐáâàÞÙÚÐ ÔÐâçØÚÐ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ, ÞâáÛÕÖØÒÐîéÕÓÞ ãáÛÞÒØï ÞáÒÕéÕÝØï Ø àÕÓãÛØàãîéÕÓÞ ïàÚÞáâì íÚàÐÝÐ. ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ — ÒëÑÞà àÐ×ÜÕà èàØäâÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ Ò áßØáÚÐå Ø

 • Страница 96 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ Ï×ëÚ Ï×ëÚ ÔØáßÛÕï — Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ï×ëÚÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ âÕÛÕäÞÝÐ. ÍâÞ ×ÝÐçÕÝØÕ âÐÚÖÕ ÞßàÕÔÕÛïÕâ äÞàÜÐâ ÔÐâë/ÒàÕÜÕÝØ Ø àÐ×ÔÕÛØâÕÛìÝëÕ áØÜÒÞÛë, ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØ ÒëçØáÛÕÝØïå. µáÛØ ÒëÑàÐÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ, ï×ëÚ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ,

 • Страница 97 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÀÐÑÞçØÕ ÔÝØ — ãÚÐ×ÐÝØÕ ÔÝÕÙ ÔÛï áØÓÝÐÛÞÒ, ßÞÒâÞàïîéØåáï âÞÛìÚÞ Ò àÐÑÞçØÕ ÔÝØ. ²àÕÜï ÞßÕàÐâÞàÐ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) — ÒÚÛîçÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒàÕÜÕÝØ, ÔÐâÕ Ø çÐáÞÒÞÜ ßÞïáÕ Ò âÕÛÕäÞÝÕ. µáÛØ ÒëÑàÐÝÞ °ÒâÞÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ, ÒáÕ ÐÚâØÒÝëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ÞâÚÛîçÐîâáï. ¿àÞÒÕàìâÕ ÒáÕ

 • Страница 98 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM-ÚÐàâÐ ²ë ÜÞÖÕâÕ Ø×ÜÕÝØâì áÛÕÔãîéØÕ ÚÞÔë: ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ, (U)PIN-ÚÞÔ Ø PIN2-ÚÞÔ. ÍâØ ÚÞÔë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì âÞÛìÚÞ æØäàë Þâ 0 ÔÞ 9. ¸×ÑÕÓÐÙâÕ ÚÞÔÞÒ ÔÞáâãßÐ, ßÞåÞÖØå ÝÐ ÝÞÜÕàÐ áÛãÖÑ íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, çâÞÑë ØáÚÛîçØâì áÛãçÐÙÝëÙ ÝÐÑÞà âÐÚÞÓÞ ÝÞÜÕàÐ. °ÚâØÒÝëÙ ÚÞÔ — ÒëÑÞà ÐÚâØÒÝÞÓÞ

 • Страница 99 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ äãÝÚæØÙ ×ÐéØâë, ÞÓàÐÝØçØÒÐîéØå ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ (ÝÐßàØÜÕà, ×ÐßàÕâ Òë×ÞÒÞÒ, ×ÐÚàëâÐï ÐÑÞÝÕÝâáÚÐï ÓàãßßÐ Ø àÐ×àÕèÕÝÝëÕ ÝÞÜÕàÐ), áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞÔâÒÕà. ãáÛãÓØ

 • Страница 100 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¿àÞáÜÞâà áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÕàâØäØÚÐâÕ Ø ßàÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ ²ë ÜÞÖÕâÕ Ñëâì ãÒÕàÕÝë Ò âÞÜ, çâÞ áÕàÒÕà ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ, âÞÛìÚÞ ßÞáÛÕ ßàÞÒÕàÚØ ßÞÔßØáØ Ø áàÞÚÐ ÔÕÙáâÒØï áÕàâØäØÚÐâÐ áÕàÒÕàÐ. µáÛØ áÕàÒÕà ÝÕ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ ØÛØ Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ ÞâáãâáâÒãÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ áÕàâØäØÚÐâ, âÕÛÕäÞÝ

 • Страница 101 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ·ÐÒÞÔáÚØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ²ÞááâÐÝÞÒÛÕÝØÕ ØáåÞÔÝëå ×ÝÐçÕÝØÙ ÝÕÚÞâÞàëå ÝÐáâàÞÕÚ. ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «ºÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ» Ò «ºÞÔë ÔÞáâãßл ÝÐ áâà. 11. ¼ÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ Á ßÞÜÞéìî ãáÛãÓØ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÐâì Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ ØÝäÞàÜÐæØî, ×ÐÒØáïéãî Þâ ßÞÛÞÖÕÝØï

 • Страница 102 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¾âÚÛÞÝØâì/SMS — ÒÚÛîçÕÝØÕ äãÝÚæØØ ÞâÚÛÞÝÕÝØï Òë×ÞÒÞÒ á ßÕàÕÔÐçÕÙ âÕÚáâÞÒÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ «¾âÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ Òë×ÞÒл ÝÐ áâà. 31. ÂÕÚáâ áÞÞÑéÕÝØï — ÒÒÞÔ âÕÚáâÐ, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜÞÓÞ Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ßàØ ÞâÚÛÞÝÕÝØØ Òë×ÞÒÐ. ÄÞâÞ ÔÛï ÒØÔÕÞÒë×. — ÒëÑÞà ÝÕßÞÔÒØÖÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï,

 • Страница 103 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ¿ÕàÕÐÔàÕáÐæØï Òë×ÞÒÞÒ ïÒÛïÕâáï ãáÛãÓÞÙ áÕâØ. 1. ²ëÑÕàØâÕ Òë×ÞÒë, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÐÔàÕáÞÒëÒÐâì. ³ÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë, ´ÐÝÝëÕ Ø ÒØÔÕÞ ØÛØ ÄÐÚá. Òë×ÞÒë. 2. ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ àÕÖØÜ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÐÔàÕáÐæØØ ÞâÚÛÞÝÕÝÝëå ÓÞÛÞáÞÒëå Òë×ÞÒÞÒ Ø Òë×ÞÒÞÒ, ßÞáâãßØÒèØå ÒÞ

 • Страница 104 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ßÐàÐÜÕâàÐÜØ áÕâØ Ø áÞÓÛÐèÕÝØïÜØ Þ àÞãÜØÝÓÕ ÜÕÖÔã ÞßÕàÐâÞàÐÜØ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ²ëÑÞà ÞßÕàÐâÞàÐ — ÔÛï ßÞØáÚÐ Ø ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÑÞàÐ ÞÔÝÞÙ Ø× ÔÞáâãßÝëå áÕâÕÙ ÒëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ âàÕÑãÕÜÞÙ áÕâØ Ø× áßØáÚÐ áÕâÕÙ ÒàãçÝãî ÒëÑÕàØâÕ ²àãçÝãî. µáÛØ âÕÛÕäÞÝ ßÞÚØÔÐÕâ

 • Страница 105 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ • âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ (IAP) (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Ø ßàØÕÜÐ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë). ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ âÞÜ, ÚÐÚÞÙ âØß âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ âàÕÑãÕâáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø ãáÛÞÒØïå ßÞÔßØáÚØ ÝÐ ãáÛãÓØ ßÐÚÕâÝÞÙ

 • Страница 106 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ¿ÐÚÕâÝëÕ ÔÐÝÝëÕ ½ÐáâàÞÙÚØ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßàØÜÕÝïîâáï ÚÞ ÒáÕÜ âÞçÚÐÜ ÔÞáâãßÐ, ÔÛï ÚÞâÞàëå ØáßÞÛì×ãÕâáï áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ¿ÐÚÕâÝÞÕ ßÞÔÚÛîç. — ÕáÛØ ÒëÑàÐâì ºÞÓÔÐ ÔÞáâãßÝÞ, âÞ ßàØ àÐÑÞâÕ Ò áÕâØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÙ ßÐÚÕâÝãî ßÕàÕÔÐçã ÔÐÝÝëå, ÒëßÞÛÝïÕâáï

 • Страница 107 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ÚÞÝäØÓãàÐæØî, ÒëÔÕÛØâÕ ÕÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì. ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ØÜÕÝÕÜ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÃáÛãÓÐ ãßàÐÒÛÕÝØï âÞçÚÐÜØ ÔÞáâãßÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÓàÐÝØçØÒÐâì ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÞçÕÚ ÔÞáâãß Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ÍâÞâ ßÐàÐÜÕâà ÔÞáâãßÕÝ, âÞÛìÚÞ ÕáÛØ íâÐ ãáÛãÓÐ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâáï

 • Страница 108 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÓÞÛÞáÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ, ÒëÔÕÛØâÕ ÓÞÛÞá Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï Þ ÓÞÛÞáÕ. ´Ûï âÕáâØàÞÒÐÝØï ÓÞÛÞáÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÝãÖÝëÙ ÓÞÛÞá Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ ÓÞÛÞá. ■ ¼ÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ ¼Ðáâ. ÝÐáâà. ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔÛï ÚÞÝäØÓãàØàÞÒÐÝØï Ò ãáâàÞÙáâÒÕ

 • Страница 109 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ 2. ²ÒÕÔØâÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì. ´Ûï ÒëåÞÔÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐÒÕàèØâì àÐÑÞâã. ½ÐáâàÞÙÚØ çÐâÐ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï çÐâÐ, ÒëÑÕàØâÕ ½ÐáâàÞÙÚØ çÐâÐ. ÇâÞÑë ãÚÐ×Ðâì ÐÑÞÝÕÝâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ áÜÞÓãâ ßÞÛãçÐâì

 • Страница 110 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞâÞàÞÙ Ø×ÒÕáâÕÝ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞÙâØ Ò ÝÞÒ.Óàãßßã Ø ÒÒÕÔØâÕ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà Óàãßßë. ÇâÞÑë ÒëÙâØ Ø× çÐâ-Óàãßßë, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ëÙâØ Ø× Óàãßßë. ¿ÞØáÚ Óàãßß Ø ãçÐáâÝØÚÞÒ çÐâÐ ´Ûï ßÞØáÚÐ Óàãßß ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÇÐâ-Óàãßßë > ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ. ÇÐâ-Óàãßßë

 • Страница 111 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÚÞâÞàëÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞâßàÐÒØâì ßàØÓÛÐèÕÝØÕ, ÒÒÕÔØâÕ âÕÚáâ ßàØÓÛÐèÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÞâÞÒÞ. ¾âÚàëâØÕ Ø ßàÞáÜÞâà ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝëå áÕÐÝáÞÒ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÁÕÐÝáë. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ, á ÚÞâÞàëÜØ ÞâÚàëâë áÕÐÝáë çÐâÐ. ·ÝÐçÞÚ àïÔÞÜ á ØÜÕÝÕÜ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï

 • Страница 112 из 150

  ½ÐáâàÞÙÚØ ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ çÐâ-Óàãßßë ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÇÐâ > ÇÐâ-Óàãßßë > ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒÐï ÓàãßßÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÝÐáâàÞÙÚØ Óàãßßë. ¾ÓàÐÝØçÕÝØÕ ÔÞáâãßÐ Ú çÐâ-ÓàãßßÕ ÇâÞÑë áÞ×ÔÐâì ×ÐÚàëâãî çÐâ-Óàãßßã, áÔÕÛÐÙâÕ áßØáÞÚ ÕÕ ãçÐáâÝØÚÞÒ. ÃçÐáâØÕ Ò âÐÚÞÙ ÓàãßßÕ àÐ×àÕèÕÝÞ âÞÛìÚÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛïÜ, ÒÚÛîçÕÝÝëÜ Ò

 • Страница 113 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 14. ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ■ ¿ÐÚÕâ PC Suite ÂÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÞÝÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Ø ÚÞÜßìîâÕàÝëÜØ ßàÞÓàÐÜÜÐÜØ. ¿àØÛÞÖÕÝØï Ø× ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite ßÞ×ÒÞÛïîâ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÚÞÝâÐÚâë, ×ÐßØáØ ÚÐÛÕÝÔÐàï, áßØáÞÚ ÔÕÛ Ø ×ÐÜÕâÚØ ÜÕÖÔã âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø

 • Страница 114 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÒï×ì > Bluetooth. ¿àØ ßÕàÒÞÜ ×ÐßãáÚÕ áÒï×Ø Bluetooth ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ØÜï âÕÛÕäÞÝÐ. Bluetooth — ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ äãÝÚæØØ Bluetooth. ´Þáâãß Ú âÕÛÕäÞÝã > ´ÞáâãßÕÝ ÒáÕÜ — ãáâÐÝÞÒÚÐ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ÞÑÝÐàãÖÕÝØÕ

 • Страница 115 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ ßàÞæÕÔãàë ßÞØáÚÐ ÝÕÚÞâÞàëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÓãâ ßÞÚÐ×ëÒÐâì âÞÛìÚÞ ãÝØÚÐÛìÝëÕ ÐÔàÕáÐ (ÐÔàÕáÐ ãáâàÞÙáâÒ). ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãÝØÚÐÛìÝÞÓÞ ÐÔàÕáÐ áÒÞÕÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ *#2820# Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. µáÛØ ßÞØáÚ ãáâàÞÙáâÒ ãÖÕ ÑëÛ ÒëßÞÛÝÕÝ àÐÝÕÕ, ÝÐ ÔØáßÛÕÙ áÝÐçÐÛÐ ÒëÒÞÔØâáï

 • Страница 116 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì áÞßàïÖÕÝØÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒ. áÞßà. ãáâà-ÒÞ. ²ëÑÕàØâÕ áÞßàïÓÐÕÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ. ¾ÑÜÕÝïÙâÕáì á ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÚÞÔÐÜØ ÔÞáâãßÐ. ´Ûï ÞâÜÕÝë áÞßàïÖÕÝØï ÒëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, áÞßàïÖÕÝØÕ á ÚÞâÞàëÜ âàÕÑãÕâáï ÞâÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã

 • Страница 117 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÝãÖÝëÙ àÕÖØÜ. ´Ûï ÒëÒÞÔÐ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ßàØ ÚÐÖÔÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÚÐÑÕÛï ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞá ßàØ ßÞÔÚÛ. > ´Ð. ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï âÕÛÕäÞÝÐ á ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Nokia PC Suite ÒëÑÕàØâÕ PC Suite. ÇâÞÑë áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ äÐÙÛë, ÝÐßàØÜÕà Üã×ëÚÐÛìÝëÕ äÐÙÛë, á

 • Страница 118 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ µáÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ÝÕ ÒëßÞÛÝïÕâáï ÒáÚÞàÕ ßÞáÛÕ ÐÚâØÒÐæØØ ¸º-ßÞàâÐ, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÞâÚÛîçÐÕâáï Ø ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÕÓÞ ßÞÒâÞàÝÞ. µáÛØ ØáßÞÛì×ãîâáï ÔØÝÐÜØÚØ, ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå á ßÞÜÞéìî ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÞÖÕâ Ñëâì ÝÕÔÞáâãßÕÝ. ²áÕ ÞÑêÕÚâë, ßÞÛãçÐÕÜëÕ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ, ßÞÜÕéÐîâáï

 • Страница 119 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ¾ÑÝÞÒØâì áÕàÒÕà ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ âÞÛìÚÞ ÔÐÝÝëå ãÔÐÛÕÝÝÞÙ ÑÐ×ë ÔÐÝÝëå. 3. ¾ßàÕÔÕÛØâÕ ¿ÐàÐÜ. ßÞÔÚÛîç.. ²ÕàáØï áÕàÒÕàÐ, ¸ÔÕÝâØäØÚÐâ. áÕàÒÕàÐ, ºÐÝÐÛ ßàÔç ÔÐÝÝëå, °ÔàÕá áÕàÒÕàÐ, ¿Þàâ, ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ¿ÐàÞÛì — ßàÐÒØÛìÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ÜÞÖÝÞ ã×ÝÐâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ

 • Страница 120 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ² ÔØáßÕâçÕàÕ áÞÕÔØÝÕÝØÙ ÜÞÖÝÞ ÞßàÕÔÕÛØâì áÞáâÞïÝØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå áÞÕÔØÝÕÝØÙ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ßàÞáÜÞâàÕâì áÒÕÔÕÝØï ÞÑ ÞÑêÕÜÕ ßÕàÕÔÐÝÝëå Ø ßàØÝïâëå ÔÐÝÝëå, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÚàëâì ÝÕØáßÞÛì×ãÕÜëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï. ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï áâÞØÜÞáâì âÕÛÕäÞÝÝëå àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ Ø ãáÛãÓ,

 • Страница 121 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ú ÚÞÜßìîâÕàã á ßÞÜÞéìî ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth, ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÚÞÜßìîâÕàÐ. °ÚâØÒØàãÙâÕ äãÝÚæØî Bluetooth ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ, ÒëÑàÐÒ ¼ÕÝî > ÁÒï×ì > Bluetooth > Bluetooth > ²ÚÛ. µáÛØ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ØáßÞÛì×ãÕâáï

 • Страница 122 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ãáÛãÓØ PTT ½ÕÚÞâÞàëÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ âàÕÑãîâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ú ¸ÝâÕàÝÕâã Ò ÚÐçÕáâÒÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. ´àãÓØÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ÔÞßãáÚÐîâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ WAP. ½ÐáâàÞÙÚØ ãáÛãÓØ PTT ÁÒÕÔÕÝØï Þ ÝÐáâàÞÙÚÐå ãáÛãÓØ PTT ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì

 • Страница 123 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ¿ÞÚÐ×. ÜÞÙ ÐÔàÕá PTT — ÒëÑÕàØâÕ ½ØÚÞÓÔÐ, çâÞÑë áÚàëâì áÒÞÙ PTT-ÐÔàÕá Þâ ÔàãÓØå ãçÐáâÝØÚÞÒ. ¿ÞÚÐ×Ðâì ÜÞÕ áÞáâÞïÝØÕ — àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ßÕàÕÔÐçØ áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÒÞÕÜ áÞáâÞïÝØØ ÔàãÓØÜ ãçÐáâÝØÚÐÜ. ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï ¿àÐÒØÛìÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÜÞÖÝÞ ã×ÝÐâì ã áÒÞÕÓÞ

 • Страница 124 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 2. ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÔÛï àÐ×ÓÞÒÞàÐ á ÔàãÓØÜ ãçÐáâÝØÚÞÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã PTT Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÕÕ ÝÐÖÐâÞÙ, ßÞÚÐ ÓÞÒÞàØâÕ. 3. ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï Òë×ÞÒÐ PTT ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛîçØâì. µáÛØ ÐÚâØÒÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ Òë×ÞÒÞÒ PTT, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÚÛîçØâì. ¾âÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ PTT µáÛØ Ò ÜÕÝî

 • Страница 125 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÔÞ ßïâØ ÚÐÝÐÛÞÒ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÚÐÝÐÛÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÚÛîçØâì ÔÛï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã ÚÐÝÐÛÐÜØ. ºÐÝÐÛë àÕÓØáâàØàãîâáï á ßÞÜÞéìî ÐÔàÕáÐ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ. ¾ÔØÝ Ø× ãçÐáâÝØÚÞÒ àÕÓØáâàØàãÕâ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕá ÚÐÝÐÛÐ Ò áÕâØ ßàØ ßÕàÒÞÜ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØØ Ú ÚÐÝÐÛã. ÁÞ×ÔÐÝØÕ áÞÑáâÒÕÝÝÞÓÞ

 • Страница 126 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÁÕÐÝáë PTT ÁÕÐÝáë PTT ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ íÚàÐÝÕ PTT Ò ÒØÔÕ ÞÚÞÝ Òë×ÞÒÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞáâÞïÝØØ áÕÐÝáÞÒ PTT. ¶ÔØâÕ — ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàØ ÝÐÖÐâØØ Ø ãÔÕàÖÐÝØØ ÚÛÐÒØèØ PTT Ò âÞ ÒàÕÜï, ÚÐÚ ÕéÕ ÓÞÒÞàØâ ÔàãÓÞÙ ãçÐáâÝØÚ áÕÐÝáÐ PTT. ³ÞÒÞàØâÕ — ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàØ ÝÐÖÐâØØ Ø

 • Страница 127 из 150

  ÁÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 2. ²ëÑÕàØâÕ áßÞáÞÑ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ÔÛï ßÕàÕÝÞáÐ ÔÐÝÝëå âÕÛÕäÞÝë ÔÞÛÖÝë Ñëâì áÞßàïÖÕÝë. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ âØßÐ ÔàãÓÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì Ø ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ ÔàãÓÞÜ âÕÛÕäÞÝÕ ÔÛï

 • Страница 128 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå 15. ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ■ ´ØáßÕâçÕà ßàØÛÞÖÕÝØÙ ² âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ÔÒãå âØßÞÒ: ¿àØÛÞÖÕÝØï J2METM, ÞáÝÞÒÐÝÝëÕ ÝÐ âÕåÝÞÛÞÓØØ JavaTM (äÐÙÛë á àÐáèØàÕÝØïÜØ .jad ØÛØ .jar). ¿àØÛÞÖÕÝØï PersonalJavaTM ÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝë ÝÐ ÔÐÝÝÞÜ

 • Страница 129 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ÃáâÐÝÞÒÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ, ÝÐßàØÜÕà, ßàØÛÞÖÕÝØï, ÞâÜÕçÕÝÝëÕ ×ÝÐÚÞÜ Symbian Signed ØÛØ ßàÞèÕÔèØÕ âÕáâØàÞÒÐÝØÕ Java VerifiedTM. ¿ÕàÕÔ ãáâÐÝÞÒÚÞÙ Ò àÐ×ÔÕÛÕ ´Øáß.ßàØÛÞÖ.

 • Страница 130 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ½ÐáâàÞÙÚØ ÔØáßÕâçÕàÐ ßàØÛÞÖÕÝØÙ ² àÐ×ÔÕÛÕ ´Øáß.ßàØÛÞÖ. ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ. ¿àÞÓà. ãáâÐÝ. — ÒëÑÕàØâÕ, çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ãáâÐÝÞÒÚã ÒáÕå ßàØÛÞÖÕÝØÙ Symbian (²áÕ) ØÛØ âÞÛìÚÞ ßàØÛÞÖÕÝØÙ á ßÞÔßØáìî (Á ßÞÔßØáìî). ¿àÞÒÕàÚÐ áÕàâØä. — ÒëÑÕàØâÕ, çâÞÑë

 • Страница 131 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ½Ð íÚàÐÝÐå ßÐÜïâØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÞÑêÕÜ ßÐÜïâØ, ×ÐÝïâÞÙ àÐ×ÛØçÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ Ø äÐÙÛÐÜØ àÐ×ÛØçÝëå âØßÞÒ: ¿àØ ×ÐßÞÛÝÕÝØØ ßÐÜïâØ ãÔÐÛØâÕ çÐáâì äÐÙÛÞÒ ØÛØ ßÕàÕÜÕáâØâÕ Øå ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâØ. ■ ´ØáßÕâçÕà ãáâàÞÙáâÒ ¿àÞäØÛØ áÕàÒÕàÐ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã áÒÞÕÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÐ

 • Страница 132 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ÄÞàÜÐâØàÞÒÐÝØÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ¿àØ äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØØ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒáÕ ÔÐÝÝëÕ ãÔÐÛïîâáï ÑÕ× ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï. ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ÝÞÒëÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ãÖÕ ÞâäÞàÜÐâØàÞÒÐÝë. 1. ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÄÞàÜÐâØà. ÚÐàâã. 2. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð, çâÞÑë ßÞÔâÒÕàÔØâì. 3. ¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØØ äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØï

 • Страница 133 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ■ ºÛîçØ ÐÚâØÒÐæØØ ²ëÑÕàØâÕ ¼ÕÝî > ½ÐáâàÞÙÚØ > ´Øáß. ÔÐÝÝ. > ºÛîçØ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÚÛîçÕÙ ÐÚâØÒÐæØØ æØäàÞÒÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, åàÐÝïéØåáï Ò ßÐÜïâØ âÕÛÕäÞÝÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÕÙáâÒØâÕÛìÝëå ÚÛîçÕÙ ( ), áÒï×ÐÝÝëå á ÞÔÝØÜ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ äÐÙÛÐÜØ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÕÙáâÒ.ÚÛîçØ. ³àãßßÞÒëÕ

 • Страница 134 из 150

  ´ØáßÕâçÕà ÔÐÝÝëå ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï DRM ÝÕ ÒÛØïÕâ ÝÐ ÚÞÝâÕÝâ, ×ÐéØéÕÝÝëÙ á ßÞÜÞéìî DRM ÔàãÓØå âØßÞÒ, ØÛØ ÚÞÝâÕÝâ ÑÕ× ×ÐéØâë DRM. ºÞÝâÕÝâ, ×ÐéØéÕÝÝëÙ á ßÞÜÞéìî áØáâÕÜë ãßàÐÒÛÕÝØï æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ (DRM), áÒï×ÐÝ á ÚÛîçÞÜ ÐÚâØÒØ×ÐæØØ, ÚÞâÞàëÙ ÞßàÕÔÕÛïÕâ ßàÐÒÐ ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ íâÞÓÞ ÚÞÝâÕÝâÐ.

 • Страница 135 из 150

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå 16. ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ■ ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐááçØâÐÝÞ ÝÐ ßØâÐÝØÕ Þâ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. °ÚÚãÜãÛïâÞà ÜÞÖÝÞ ×ÐàïÖÐâì Ø àÐ×àïÖÐâì áÞâÝØ àÐ×, ÞÔÝÐÚÞ ßàØ íâÞÜ ÞÝ ßÞáâÕßÕÝÝÞ Ø×ÝÐèØÒÐÕâáï. ¿àØ ×ÝÐçØâÕÛìÝÞÜ áÞÚàÐéÕÝØØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ àÐÑÞâë Ò

 • Страница 136 из 150

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àØ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÜ ÒÞ×ÔÕÙáâÒØØ ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ØÛØ ßÞÝØÖÕÝÝÞÙ âÕÜßÕàÐâãàë (ÝÐßàØÜÕà, ÛÕâÞÜ ØÛØ ×ØÜÞÙ Ò ×ÐÚàëâÞÜ ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ) ÕÜÚÞáâì Ø áàÞÚ áÛãÖÑë ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ áÝØÖÐîâáï. °ÚÚãÜãÛïâÞà áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì ßàØ âÕÜßÕàÐâãàÕ 15 °C...25 °Á. ÇàÕ×ÜÕàÝÞ ÝÐÓàÕâëÙ ØÛØ ÞåÛÐÖÔÕÝÝëÙ ÐÚÚãÜãÛïâÞà

 • Страница 137 из 150

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ¿àÞÒÕàÚÐ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë 1. ½Ð ÓÞÛÞÓàÐÜÜÕ ßÞÔ ÞÔÝØÜ ãÓÛÞÜ ÒØÔÕÝ áØÜÒÞÛ Nokia «ßàÞâïÝØâÕ ÔàãÓ ÔàãÓã àãÚØ», Ð ßÞÔ ÔàãÓØÜ ãÓÛÞÜ - ÛÞÓÞâØß Nokia Original Enhancements. 2. ¿àØ ÝÐÚÛÞÝÕ ÓÞÛÞÓàÐÜÜë ÒÛÕÒÞ, ÒßàÐÒÞ, ÒÝØ× Ø ÒÒÕàå Þâ ÛÞÓÞâØßÐ ÝÐ ÚÐÖÔÞÙ áâÞàÞÝÕ ßÞïÒÛïîâáï ÞÔÝÐ, ÔÒÕ, âàØ

 • Страница 138 из 150

  ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå ÇâÞ ÔÕÛÐâì, ÕáÛØ ßÞÔÛØÝÝÞáâì ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ßÞÔâÒÕàÔØâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ? µáÛØ ÝÕ ãÔÐÕâáï ßÞÔâÒÕàÔØâì, çâÞ ÐÚÚãÜãÛïâÞà Nokia á ÓÞÛÞÓàÐÜÜÞÙ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÜ Nokia, ÝÕ íÚáßÛãÐâØàãÙâÕ íâÞâ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ¾ÑàÐâØâÕáì ÔÛï ÒëïáÝÕÝØï Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ ãßÞÛÝÞÜÞçÕÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ

 • Страница 139 из 150

  °ÚáÕááãÐàë 17. °ÚáÕááãÐàë ¾áÝÞÒÝëÕ ßàÐÒØÛÐ íÚáßÛãÐâÐæØØ ÐÚáÕááãÐàÞÒ • ÅàÐÝØâÕ ÐÚáÕááãÐàë Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. • ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð èâÕÚÕà, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà. • ÀÕÓãÛïàÝÞ ÚÞÝâàÞÛØàãÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ. • ÃáâÐÝÞÒÚÐ

 • Страница 140 из 150

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ àÐ×àÐÑÞâÐÝÞ Ø Ø×ÓÞâÞÒÛÕÝÞ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå ÔÞáâØÖÕÝØÙ âÕåÝØÚØ Ø âàÕÑãÕâ ÞáâÞàÞÖÝÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï. ÁÛÕÔãîéØÕ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØØ ßÞ×ÒÞÛïâ ÒëßÞÛÝØâì ÒáÕ ãáÛÞÒØï ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØï ÓÐàÐÝâØØ. • ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Þâ ÒÛÐÓØ. °âÜÞáäÕàÝëÕ

 • Страница 141 из 150

  ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ • ·ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ Ò ßÞÜÕéÕÝØïå. • ¾Ñï×ÐâÕÛìÝÞ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï áÞåàÐÝØâì (ÝÐßàØÜÕà, ÚÞÝâÐÚâë Ø ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï). • ´Ûï áÑàÞáÐ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÞßâØÜØ×ÐæØØ ÕÓÞ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛìÝÞáâØ ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø Ø×ÒÛÕÚØâÕ ÐÚÚãÜãÛïâÞà. ÍâØ

 • Страница 142 из 150

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ´ÕâØ ÃáâàÞÙáâÒÞ Ø ÐÚáÕááãÐàë ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì ÜÕÛÚØÕ ÔÕâÐÛØ. ÅàÐÝØâÕ Øå Ò ÝÕÔÞáâãßÝÞÜ ÔÛï ÔÕâÕÙ ÜÕáâÕ. ■ ÃáÛÞÒØï íÚáßÛãÐâÐæØØ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ãÔÞÒÛÕâÒÞàïÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ÝÐ ãàÞÒÕÝì ÜÞéÝÞáâØ

 • Страница 143 из 150

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ¸ÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÕ ÜÕÔØæØÝáÚØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÁÞÓÛÐáÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÐæØïÜ Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÜÕÔØæØÝáÚØå ãáâàÞÙáâÒ ÒÞ Ø×ÑÕÖÐÝØÕ ÒÞ×ÝØÚÝÞÒÕÝØï ßÞÜÕå àÐááâÞïÝØÕ ÜÕÖÔã ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø ØÜßÛÐÝâØàÞÒÐÝÝëÜ ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ, âÐÚØÜ ÚÐÚ ÚÐàÔØÞáâØÜãÛïâÞà ØÛØ

 • Страница 144 из 150

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ½ÐàãèÕÝØÕ ßàÐÒØÛ ãáâÐÝÞÒÚØ Ø âÕåÝØçÕáÚÞÓÞ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ Ø ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ÓÐàÐÝâØØ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. ÀÕÓãÛïàÝÞ ßàÞÒÕàïÙâÕ ÝÐÔÕÖÝÞáâì ÚàÕßÛÕÝØï Ø àÐÑÞâÞáßÞáÞÑÝÞáâì àÐÔØÞâÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ. ½Õ åàÐÝØâÕ Ø ÝÕ

 • Страница 145 из 150

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ■ ²ë×ÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ ßÞÜÞéØ ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÚÐÚ Ø ÛîÑÞÙ ÜÞÑØÛìÝëÙ âÕÛÕäÞÝ, Ò áÒÞÕÙ àÐÑÞâÕ ØáßÞÛì×ãÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë, áÞâÞÒëÕ Ø áâÐæØÞÝÐàÝëÕ áÕâØ áÒï×Ø, Ð âÐÚÖÕ ×ÐÔÐÒÐÕÜëÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ àÕÖØÜë àÐÑÞâë. ¸×-×Ð íâÞÓÞ ÓÐàÐÝâØàÞÒÐâì

 • Страница 146 из 150

  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ àÐ×àÐÑÞâÐÝë ÝÕ×ÐÒØáØÜÞÙ ÝÐãçÝÞ-ØááÛÕÔÞÒÐâÕÛìáÚÞÙ ÞàÓÐÝØ×ÐæØÕÙ ICNIRP Ø áÞÔÕàÖÐâ ÔÞßãáâØÜëÕ ÓàÐÝØæë ÑÕ×ÞßÐáÝÞÓÞ ÞÑÛãçÕÝØï çÕÛÞÒÕÚÐ ÝÕ×ÐÒØáØÜÞ Þâ ÕÓÞ ÒÞ×àÐáâÐ Ø áÞáâÞïÝØï ×ÔÞàÞÒìï. ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ãàÞÒÝï ÞÑÛãçÕÝØï, ÒÞ×ÝØÚÐîéÕÓÞ ßàØ àÐÑÞâÕ ÜÞÑØÛìÝëå

 • Страница 147 из 150

  ÃÚÐ×ÐâÕÛì ÃÚÐ×ÐâÕÛì A Adobe Reader 86 B Bluetooth ×ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï 116 ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï 114 ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå 114 ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå 116 áÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ 115 I IM. ÁÜ. çÐâ. P PTT. ÁÜ. ãáÛãÓÐ PTT. Q Quickoffice 87 R RealPlayer 66 U USB. ÁÜ. ÚÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. V ÑàÐã×Õà. ÁÜ. ¸ÝâÕàÝÕâ.

 • Страница 148 из 150

  ÃÚÐ×ÐâÕÛì ÔØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ 130 ÔØáßÛÕÙ ßÐÝÕÛØ 24 ¶ ßÐàÞÛì ×ÐßàÕâÐ 12 ÚÞÝÒÕàâÞà 85 ÚÞÝâÐÚâë 56 Úíè-ßÐÜïâì 78 ÖãàÝÐÛ 37 ¼ · ÜÕÝî 22 ÜÞÑØÛìÝëÙ ÑàÐã×Õà. ÁÜ. ¸ÝâÕàÝÕâ. ÜÞÔÕÜ 120 Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ÜÕÔØÐâÕÚÐ 64 ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ Üã×ëÚØ 65 ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÐï ÚÛÐÒØèÐ 25 ×ÐÓàã×ÚÐ 77 ×ÐÚÛÐÔÚØ 74 ×ÐÜÕâÚØ 84

 • Страница 149 из 150

  ÃÚÐ×ÐâÕÛì ßàØÛÞÖÕÝØï 128 ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ÜãÛìâØÜÕÔØÐ. ÁÜ. RealPlayer. áßàÐÒÚÐ 23 À âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ. áÜ. "ÚÞÝâÐÚâë" âÕÜë 93 âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ 104 àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï 19 àÕÖØÜë 92 Á áÒï×ì á ãáâàÞÙáâÒÐÜØ 113 áÕàâØäØÚÐâë 99 áÕâì 103 áØÝåàÞÝØ×ÐæØï 118 áÞÞÑéÕÝØï ÒÒÞÔ 43 ×ÒãÚÞÒëÕ 44 ØáåÞÔïéØÕ 48 ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ

 • Страница 150 из 150