Инструкции для Ferroli GN1. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Ferroli GN1 инструкции пользователя и руководства

Для Ferroli GN1 найдено 2 инструкции

Инструкция для Ferroli GN1
Формат:pdf
Объем:16 страниц
Размер:0.2 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Ferroli GN1
Формат:pdf
Объем:16 страниц
Размер:0.3 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 17

  RUKOVODSTVO PO MONTA”U I ?KSPLUATACII GN 1 KOTEL DLQ OTOPLENIQ NA “IDKOM I#ILI GAZOOBRAZNOM TOPLIVE VYSOKOJ TEPLOOTDAHI (KPD)

 • Страница 2 из 17

  Blagodarim Vas za to, hto Vy predpohli kupit; oborudovanie firmy ùFerroliù. Vaw novyj kotel GN 1 izgotovlen na baze peredovyx texnologij iz vysokoprohnyx i nade’nyx materialov. My rekomenduem Vam vnimatel;no sledovat; nawim sovetam i uvereny, hto u Vas dolgo ne budet problem s Vawim kotlom. Dannoe

 • Страница 3 из 17

  Ukazatel; 1. Osnovnye texniheskie dannye 2. Texniheskie xarakteristiki i razmery 3. Upakovka pri transportirovke 4. Ustanovka 5. Operacii kontrolq 6. Obslu’ivanie 7. Sostavnye hasti kotla 8. Dopolnitel;nye prisposobleniq GN1 3

 • Страница 4 из 17

  1. Osnovnye texniheskie dannye 1.01 Vvedenie Kotel GN1 predstavlqet generator tepla novogo tipa s vysokim teplovym KPD. Vyrabatyvaet gorqh[[ vodu dlq otopleniq pome]enij. Prisposoblen dlq raboty s gorelkami dlq gazoobraznogo i#ili ‘idkogo topliva. Korpus kotla sostoit iz hugunnyx /lementov,

 • Страница 5 из 17

  2. Texniheskie xarakteristiki i razmery 2.01 Texniheskie xarakteristiki i razmery (ris. 2 i tablica 1) Ris. 2 Opisanie a1 - Prqmoj xod vody 1 1#2ù a2 - Obratnyj xod vody 1 1#2ù a3 - Sliv kotla 1#2ù TABLICA 1 MODEL: GN1.02 GN1.03 GN1.04 GN1.05 GN1.06 GN1.07 GN1.08 MODEL: GN1.02 GN1.03 GN1.04 GN1.05

 • Страница 6 из 17

  ∆p (mbar) 2.02 Xarakteristiki poter; tepla (ris. 3) Poteri tepla dlq ka’doj modeli kotla pokazany na diagramme , gde rasxod vody sootvetstvuet del;te temperatur - ot 10 do 20 °C. 0, Q (m3#has) Ris. 3 3. Upakovka pri transportirovke Kotel postavlqetsq pokupatel[ u’e v sobrannom vide v derevqnnoj

 • Страница 7 из 17

  4. Ustanovka Ustanovka kotla dol’na provodit;sq kvalificirovannym personalom, sleduq dannoj instrukcii, s sobl[deniem vsex dejstvu[]ix norm. Rekomenduetsq vnimatel;no sobl[dat; pravila bezopasnosti i normy, kasa[]iesq konstrukcii i raspolo’enie dymoxoda. 4.01 ?lektriheskie soedineniq Vypolnite

 • Страница 8 из 17

  4.02 Gidravliheskie soedineniq Soedinite kotel s sistemoj vodosnab’eniq zdaniq (pome]eniq) soglasno ukazatelqm, razme]ennym na sxeme ris.2 nastoq]ej instrukcii. Soedinenie dol’no vypolnqt;sq bez mexaniheskix naprq’enij. Predoxranitel;nyj klapan nu’no razme]at; kak mo’no bli’e k kotlu, tak, htoby

 • Страница 9 из 17

  6. OBSLU”IVANIE Obslu’ivanie dol’no osu]estvlqtsq tol;ko specialistami. Xotq by odin raz v god proverqjte sostoqnie oborudovaniq% histotu kotla, sostoqnie regulirovohnyx i predoxranitel;nyx prisposoblenij, gorelki, a tak’e sostoqnie dymoxoda. 6.01 Histka kotla Obestoh;te kotel. Snimite krywki 1, 2

 • Страница 10 из 17

  7. Sostavnye hasti kotla GN1 10

 • Страница 11 из 17

  P#P KOD 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 31 32 33 34 34 35 37 38 3300492/0 3300471/0 3300472/0 3420400/0 3440001/0 3440301/0 3440091/0 3440092/0 3440093/0 3440317/0 3440318/0 3310060/0

 • Страница 12 из 17

  8. Dopolnitel;nye prisposobleniq 8.01 Hasy programmirovaniq-tajmer (postavlqetsq po zakazu) 1 - Snimite zagluwku A s pul;ta upravleniq. 2 - Vstav;te tajmer V. 3 - Zakrepite ego vintami S. 4 - Ustranite peremyhku me’du klemmami 11-12 i soedinite provoda tajmera kak pokazano na sxeme ris. 7. Ris. 7

 • Страница 13 из 17

  Programmirovanie Vra]enie diska-programmy po hasovoj strelke obespehivaet regulirovku hasa dnq (kak dlq obyhnyx hasov). Vremq vkl[heniq vybiraetsq pri pomo]i podvi’nyx wtokov, raspolo’ennyx po intervalu 15 minut. Perekl[hatel;, raspolo’ennyj vblizi strelok, obespehivaet sledu[]ie vozmo’nosti% 1.

 • Страница 14 из 17

  Dlq zapisej GN1 14

 • Страница 15 из 17

  GN1 15

 • Страница 16 из 17

  cod. 3540126/0 - 02/95 F. ùFerroli S.p.Aùù snimaet s sebq vsqku[ otvetstvennost; za vozmo’nye netohnosti nastoq]ego bukleta, esli oni qvlq[tsq opehatkoj ili owibkoj pri perepiske. F. ùFerroliù ostavlqet za soboj pravo vnesti neobxodimye ili poleznye po svoemu mneni[ izmeneniq svoej produkcii,

 • Страница 17 из 17