Инструкции для Daewoo RC-4006SA. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Daewoo RC-4006SA инструкции пользователя и руководства

Для Daewoo RC-4006SA найдено одна инструкция

Инструкция для Daewoo RC-4006SA
Формат:pdf
Объем:7 страниц
Размер:1.7 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 8

  èõãECOC àÌcÚpy͈Ëfl Ôo ˝ÍcÔÎyaÚaˆËË Co‰epÊaÌËe • HaÁ‚aÌËe ‰eÚaÎeÈ Ë ÚexÌ˘ecÍËx oÔepaˆËÈ .........................................................2 • áaÏeÌa Ïe¯Ía ‰Îfl Ô˚ÎË ...............................4 • áaÏeÌa ‚˚coÍo ˝ÙÙeÍÚË‚Ìo„o ÙËθÚpa.....4 • O˜ËcÚÍa Íopo·ÍË ‰Îfl Ô˚ÎË

 • Страница 2 из 8

  HAáBAHàü ÑETAãEâ à TEXHàóECKàX OèEPAñàâ ìÑãàHàTEãúHAü TPìÅKA Tpy·a / Coe‰ËÌeÌËe c ˘eÚÍoÈ C‰‚Ë̸Úe ÍÌoÔÍy TflÌËÚe (HaÊÏËÚe) 2 Tpy·a KoÌÚpoθ ‚cac˚‚aÌËfl KÌoÔÍa 1 òÎaÌ„ • HaÊÏËÚe ÍÌoÔÍy ‚ ÌaÔpa‚ÎeÌËË, ÔoÍaÁaÌÌoÏ cÚpeÎÍaÏË, Ë ÚflÌËÚe (ËÎË paÁ‰‚Ë„aÈÚe) Úpy·Íy • Bpa˘aÈÚe Úpy·˚ ‚ ÌaÔpa‚ÎeÌËË, ÔoÍaÁaÌÌoÏ

 • Страница 3 из 8

  È oÌÚpoθ ac˚‚aÌËfl peÎÍaÏË, Ë ˛ Ìaca‰Íy) Ìa ¯ÎaÌ„e, ‰ËÏy˛ ‰Îfl ìÍaÁaÚeθ Ío΢ecÚ‚a Ô˚ÎË KÌoÔÍË BÍÎ/B˚ÍÎ • EcÎË „opËÚ KpacÌ˚È c‚eÚ: Me¯oÍ ‰Îfl Ô˚ÎË ËÎË Íopo·Ía ‰Îfl Ô˚ÎË ÌaÔoÎÌeÌ˚. èoÏeÌflÈÚe Ïe¯oÍ ËÎË o˜ËcÚËÚe Íopo·Íy ‰Îfl Ô˚ÎË • Ha cÎe‰y˛˘eÈ cÚpaÌˈe ‰aÌ˚ ËÌcÚpy͈ËË Ôo ÁaÏeÌe Ïe¯Ía ‰Îfl Ô˚ÎË ËÎË

 • Страница 4 из 8

  áAMEHA MEòKA Ñãü èõãà 1 èo‰ÌflÚ¸ • èo‰ÌËÏËÚe Íp˚¯Íy oÚ‰eÎeÌËfl ‰Îfl Ô˚ÎË Ìa‚epx Ë ‚˚̸Úe a‰aÔÚep ¯ÎaÌ„a ËÁ ÍopÔyca Kp˚¯Ía oÚ‰eÎeÌËfl ‰Îfl Ô˚ÎË A‰aÔÚep ¯ÎaÌ„a 2 TflÌËÚe • HaÊÏËÚe Ìa ÍpeÔËÚeθ Ïe¯Ía ‰Îfl Ô˚ÎË ‚ HaÊÏËÚe HaÊÏËÚe HaÊÏËÚe ÌaÔpa‚ÎeÌËË, ÔoÍaÁaÌÌoÏ cÚpeÎÍaÏË, Ë HaÊÏËÚe aÍÍypaÚÌo ‚˚̸Úe

 • Страница 5 из 8

  OóàCTKA KOPOÅKà Ñãü èõãà 1 2 èo‰ÌflÚ¸ Kp˛˜oÍ Kp˚¯Ía oÚ‰eÎeÌËfl ‰Îfl Ô˚ÎË èo‰ÌflÚ¸ TflÌËÚe A‰aÔÚep ¯ÎaÌ„a • B˚̸Úe a‰aÔÚep ¯ÎaÌ„a ËÁ ÍopÔyca Ë Ôo‰ÌËÏËÚe Íp˚¯Íy oÚ‰eÎeÌËfl ‰Îfl Ô˚ÎË Ìa‚epx • Ko„‰a B˚ Ôo‰ÌËÏaeÚe Íp˚¯Íy oÚ‰eÎeÌËfl ‰Îfl Ô˚ÎË, Ôo‚epÌËÚe Íp˛˜oÍ ÌaÎe‚o 3 4 Kopo·Ía ‰Îfl Ô˚ÎË • Kopo·Íy ‰Îfl Ô˚ÎË/„pflÁË

 • Страница 6 из 8

  BaÊÌ˚e ËÌcÚpy͈ËË Ôo ·eÁoÔacÌocÚË ùÚoÚ Ô˚Îecoc ‰oÎÊeÌ ·˚Ú¸ ËcÔoθÁo‚aÌ ‰Îfl y·opÍË o·˚˜ÌoÈ ‰oÏa¯ÌeÈ Ô˚ÎË Ë „pflÁË. èpoËÁ‚o‰ËÚeθ Ìe ÌeceÚ oÚ‚eÚcÚ‚eÌÌocÚË Áa ÍaÍËe-ÎË·o ÌeÔoÎa‰ÍË, Ôofl‚Ë‚¯Ëecfl ‚ cÎe‰cÚ‚Ëe Ìapy¯eÌËfl ËÌcÚpy͈ËË Ôo ÔpËÏeÌeÌ˲. EcÎË ‰aÌÌ˚È Ô˚Îecoc ·y‰eÚ ÔpËÏeÌflÚ¸cfl ‰Îfl ÍaÍËx-ÎË·o ËÌ˚x

 • Страница 7 из 8

  èpeʉe ˜eÏ o·pa˘aÚ¸cfl ‚ Cep‚ËcÌ˚È ñeÌÚp ■ EcÎË y Bac ‚oÁÌËÍÎË Ôpo·ÎeÏ˚ c Ô˚ÎecocoÏ, Ôpo‚ep¸Úe, ÔoÊaÎyÈcÚa Íaʉy˛ ‰eÚaθ, yÍaÁaÌÌy˛ ÌËÊe. ■ èepe‰ Ôpo‚epÍoÈ y·e‰ËÚec¸, ˜Úo Ô˚Îecoc ‚˚Íβ˜eÌ ËÁ poÁeÚÍË ÔËÚaÌËfl èpo·ÎeÏa èpo‚epÍa ÑeÈcÚ‚Ëfl HËÁÍafl Ïo˘ÌocÚ¸ ‚cac˚‚aÌËfl Me¯oÍ ‰Îfl Ô˚ÎË èoÎo‚afl Ìaca‰Ía òÎaÌ„,

 • Страница 8 из 8