Инструкции для Electrolux EMS20405X. Руководства пользователя
User-Manuals.ru
ваш помощник

Electrolux EMS20405X инструкции пользователя и руководства

Для Electrolux EMS20405X найдено 2 инструкции

Инструкция для Electrolux EMS20405X
Формат:pdf
Объем:88 страниц
Размер:0.5 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

Инструкция для Electrolux EMS20405X
Формат:pdf
Объем:88 страниц
Размер:6 МБ
Доступность:Бесплатное скачивание и чтение онлайн

Оглавление инструкции

 • Страница 1 из 89

  ̯͔͙͚͗͑͘͝͏͖͕ͦ ͖͚͇͙͇ͤ͑͒͘͝͏͏ ̞͔͙͚͗͑ͬͦ͘͝ lietošanas instrukcija naudojimo instrukcija Φ͕͇͔͚͙͚͇͒͋͗͒͢ ͔ν͘Χ͇͚͇͒͗͢ kasutusjuhend ̺͖͚͙͙͉͕͎͇͚͖͕͙͈͚͗͌͘ ̳͏͕͉͕͔͕͉͇͖͑͗͒ͦ͌ͣ͞ ̳͕͉ͬ͑͗͜͏͕͉͇͖͒ͣͬ͞ MikroviĻĿu krĕsns Mikrobangŝ krosnelħ ̳͏͕͙͕͑͗͒Χ͔͖͋͌͢͢͟ Mikrolaineahi 0͏͕͙͇͇͔͇͖͑͗͒͌͘ͱ͔͏͇͝ EMS20405X

 • Страница 2 из 89

  2 electrolux (OHFWUROX[7KLQNLQJRI\RX ̵͈͓͔͙͔͇͓͌ͦ͐͌ͣ͘͘͏͉͕͘͏͓͏͓͓͒ͦ͘͢͏͔͇ ZZZHOHFWUROX[FRP ̸͕͍͇͔͋͌͗͏͌ ̸͉͔͌͋͌͏͖͕͙͔ͦ͌͜͏͈͎͕͖͇͔͕͙͑͌͌͘͘͏ ̵͖͏͇͔͘͏͌͏͎͋͌͒͏ͦ ̵͖͏͇͔͘͏͇͈͕͙͌͗͢ ̶͕͎͔͕͉͙͒͌͌͌͘͢͢   ̺͕͋͜͏͞͏͙͇͑͘ ̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͇͔͔͌͋͌͢ ̵͇͔͇͕͚͍͇͗͑͗ͥ͌͐͗͌͋͘͜͢͠ ̺͙͇͔͕͉͇͑͘

 • Страница 3 из 89

  electrolux 3 ವ ̴͌͏͖͕͎͚͙͉͔͚͙͔͔͇͓͚͉͒ͣ͐͌͗͌ͥͥ͑͌͗͘ ͇͔͔͌͒ͦ͗͌͜͜͝͏̴͕͙͇͉͙͉͇ͦ͌͒ͦ͐͌͑͘ಣ ͓͖͓͙͌͗͌͗͌͋͌͢͏͎͈͚͓͇͊͏͚͕͔͔͑͌͜͢ ͖͗͏͔͇͍͔͕͙͋͒͌͘͏͏͒͏͖͕͚͙͖͗͋͑͢͏͙͇ಣ ͔͏͕͇͉͔͖͕͎͚͙͖ͦ͑͊͋͌͒ͣ͌͌ͣ͌ͣͥ͘͢͞ ವ ̹͓͖͇͙͚͇͕͙͚͖͔͖͕͉͔͕͙͌͌͗͗͋͌͗͌͐͘͘͢͜͜ ͓͕͍͙͈͙͉͕͕͕͇͖͌ͣ͑͐͑͊͋͗͘͢͢͏͈͕͇͗͗ಣ ͈͕͙͇͙͌

 • Страница 4 из 89

  4 electrolux ̴̴̶̧̩̯̳̯̬͗͏͇͎͕͉͇͔͗͊͗͌͏͏ ͍͏͋͑͏͖͕͚͙͕͉͔͇͖͗͋͑͗͜͏͓͚͖͕͉͌͗͘ ͕͚͕͉͘͘͏͔͇͖͏͙͕͉͉͓͑͏͕͉͕͔͕͉͕͑͗͒͐ ͖͌͞͏͏͓͙͉͉͌͐͌͏͚͙͕͎͇͋͑͞͏͖͇͔͏͌ ͍͏͕͙͋͑͘͏͓͕͍͙͖͕͌͗͏͎͕͙͐͏͈͎͌ ͉͏͋͏͓͖͗͢͜͏͎͔͇͕͉͑͑͏͖͔͌͏ͦ ͙͈͎͌͌ ͕͈͇͎͕͉͇͔͗͏͖͚͎͕͉͔͇ͦ͗ͣ͑͢ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏͍͏͕͕͖͕͚͙͇͋͑͊͗͋͑ ͙͕̈́ ͓͕͍͙͖͌͗͏͉͙͌͘͏͉͔͎͇͖͔͕͓͚͑͌

 • Страница 5 из 89

  electrolux 5 ̳͇͙͌͗͏͇͒ ̶͕͚͇͋͘ ̧͓͒ͥ͏͔͏͉͇͕͇͌ͦ͛͒ͣ͊ ̨͚͓͇͇͊ ͇̾͑͟͏͙͇͗͌͒͑͏͖͕͕͙͔͇͒͌͝ ̩͕͔͇͈͚͓͇͇͌ͦ͊͠ ̫͉͕͌͗͌ ̳͏͕͉͕͔͑͗͒͢ ̹͕͕͉͙͕͓͚͇͒ͣ͑͒͌͌͒͘͘͞͏͔͙͓͙͇͌͌͒͒͏͕͕͙͌͑͐͋͌͒͑͘͞͏ ̹͕͕͉͙͕͓͚͇͒ͣ͑͒͌͌͒͘͘͞͏͔͙͇͎͚͌͊͒͗͏͕͍͇͔͋͌͗͘͘͏͓͓͙͇͇͌͌͒͒ 

 • Страница 6 из 89

  6 electrolux ̵͖͏͇͔͘͏͌͏͎͋͌͒͏ͦ 1 2 4 3 5 6 ̯͔͋͏͇͙͕͔͇͑͗͋͢͏͖͒͌͌͘ ದ ͏͔͋͏͇͙͕͚͔͑͗͛͑͝͏͏͓͏͕͉͕͔͑͗͒ ದ ͏͔͋͏͇͙͕͚͔͑͗͛͑͝͏͏͇͉͙͕͓͇͙͏ಣ ͕͕͖͌͑͊͗͘͞͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ದ ͏͔͋͏͇͙͕͇͕͉͑͗͘͞ ದ ͏͔͋͏͇͙͕͑͗͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͉ͦ͘͢ಣ ͓͕͔͕͙͌͘͟͠͏͓͏͕͉͕͔͑͗͒ ದ ͏͔͋͏͇͙͕͑͗͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͓͔ͦ͌ͣಣ ͓͕͔͕͙͌͘͟͠͏͓͏͕͉͕͔͑͗͒ ದ

 • Страница 7 из 89

  electrolux 7 ̴͇͍͓͏͙͔͕͖͚͌͑͑ ͙͕͈͎͇͉͌͗͢͟͞͏͙ͣ ͔͇͙͕͚͉͓͔͗͐͑͗͌͌͘͏̴͚͙͕͇͑͋͘͏͖͒͌͌͘ ͈͚͙͓͋͌͏͇͙͇͊ͣ͘͏͓͉͕͒ ͏͎͌͘͞ಣ ͔͙͌ ͙͕͈͖͇͈͕͙͇͇͚͙͔͇̾͌ͣ͗͒͒͌͋͌͘͢͞ಣ ͙͕͗͘͏͙͉͓͚͙͕ͣ͗͌ͦ͑͘ ̶͗͏͔͇͍͇͙͏͏͉͈͕͉͓͉͕͉͒ͥ͌͗͌ͦ͗͌ಣ ͓͉͖͕͔͔ͦ͒͌͢͏͔͇͙͕ͦ͗͐͑͘͏͉͓͔͗͌͌͏ ͚͙͕͖͉͔͙͖͚͓͚͑͌ͣ͌͗͌ͦ͑͗͌͋͋͌͘͘͢͞͠ ͕͙͕͔ͦ͘͘͏ͥ

 • Страница 8 из 89

  8 electrolux ̩͇͇͙͗͐͌͠ ͖͕͇͔͇͑͋͏͖͔͖͕͒͌͌͌͘ಣ ͉ͦ͏͙ͦ͘&͏͒͏&͉͎͇͉͏͘͏͓͕͙͘͏ ͕͙͖͖͕͙͔͗͌͋͌͞͏͐ ͓͔͘͏͍͌ ͏͎͇͕͊͗͏͙ಣ ͦ͘͘͏͓͉͕͒  ̴͇͍͓͏͙͌ ͙͕͈͖͕͙͉͋͌͗͋͢͞͏͙ͣ ͉͈͕͗͢ ̩͇͇͗ͦ͠ ͉͈͌͗͢͏͙͔͕͈͕͌͌͋͜͏͓͕͌ ͉͓͖͗͌ͦ͗͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏͔͇ͦ͊͗͏͕͙͒͌ ͕͓͋͏͔͚͙ ̴͇͍͓͏͙͌

 • Страница 9 из 89

  electrolux 9 ̧͉͙͕͓͇͙͏͌͑͘͞͏͚͔͌͛͑͝͏͏͔͓͕͚͙͌͊ ͏͖͕͎͕͉͇͙͉͇͙͉͕͔͕͕͒ͣͣͦ͑͌͌͋͊͘͘͘͞͏͎ ̴͙͇͖͕͉͇͖ͤ͗͏͓͙͕͈͇͎͓͕͕͌͗͗͗͢͞ಣ ͎͏͙͖͕͚͙͉͚͔͕͓͍ͣ͗͋͑͗͗͌͢͞͏͓͎͇͌ ͓͏͔͚͙͇͎͇͙͓͖͌͗͏͕͙͕͉͊͏͙ͣ͏͎͇͜ ͓͏͔͚͙͖͗͏͚͕͉͔͓͕͔͕͙͗͌͘͠͏͉͇͙͙ ̷  ̴͇͍͓͏͙͌ ͔͇͋͏͖͖͕͉͒͌͌ͦ͘͏͙ͦ͘ G()͏͎͇͕͙͊͗ͦͦ͘͘͏͓͉͕͒͢  

 • Страница 10 из 89

  10 electrolux ̶͕͎͇͉͔͌͗͌͟͏͏͖͕͇͖͗͌͗͘͘͝͏͕͙͕͉͊ಣ ͔͒͌͏͎͉͚͕͉͕ͦ͑͐͘͏͔͇͈͚͙͖͕͇͔͊͒͋͌͋ ͖͙͇͎ͦͣ͗͏͖͉͌ͣ͑͒ͥ͢͞͞͏͙ͦ͘ ̹͇͈͒͏͇͚͔͛͑͝͝͏͇͉͙͕͓͇͙͐͏͕͕͖͌͑͊͗͘͞͏͕͙͕͉͔͊͒͌͏ͦ ̳͔͌ͥ ̩͖͕͌͗͘͝͏ͦ $̧͉͙͕͖͕͕͉͋͊͗͌ ͊͊͊ $̵͉͕͠͏ ͊͊͊ $̷͈͇͢ ͊͊͊ $̳͕ͦ͘

 • Страница 11 из 89

  electrolux 11 ವ ̬͒͘͏͉͔͇͓͔͇͎͕͉͇͙͎͇͓͕͌͗͌͗͊͗͌ͣ͢͢ಣ ͕͍͔͔͖͕͚͙͉͚͖͇͕͉͔͗͌͌͗͋͑͑͑͌͌͌͌͢͢ಣ ͕͈͕͋͜͏͓͕͉͙̺͖͇͕͉͚͑͗ͣ͑͑͘͢͏͎͓͙͇͌͒ಣ ͇͒͏͒͏͓͙͇͌͒͒͘͏͌͑͘͞͏͓͏͓͔͙͇͓ͤ͒͌͌͏ ͏͖͕͎͕͉͇͙͉͓͒ͣͣ͘͏͕͉͕͔͕͉͕͖͑͗͒͐͌͞͏ ͔͎͎͇͌͒ͣͦ͏͔͑͒ͥ͌͘͞͏͓͚͇͉͕͌͒͌͑͘͞ಣ ͇͕͔͇͖͊͋͌͘͝͏͇͔͕͕͓͔͕͉͇͔͇͒ͣ͗͌͑͌͋ ͋͒ͦ͏͖͕͎͕͉͇͔͒ͣ͘͏͉͓ͦ͏͕͉͕͔͕͉͕͑͗͒͐

 • Страница 12 из 89

  12 electrolux ͖͕͍͋͋͌͗͏͉͇͙ͣ͞͏͙͕͙͚͉͘ ͓͏͕͉͕͔͕͉͕͖͑͗͒͐͌͞͏͌͌ ͖͕͉͔͕͙͌͗͘͜͏͓͕͚͙͊͏͎͔͇͟͏͉͇͙ͣͦ͘ ͉͙͉͒͌͋͘͘͏͕͕͇͙͌͌͊͑͗͘͞͏͙͕ͦ͗͑͘͘ ͚͍͈͖͒͌͘͢͞͏͏͓͕͚͙͉͕͎͔͊͏͇͙͑ͣ ͕͖͇͔͌͘͘͢͏͙͚͇͝͏͏ ̴̴̧̩̯̳̯̬̩͕͉͓͗͌ͦ͞͏͙͑͘͏͖͌ͣ͞ ͕͍͔͇͈͙͕͙͔͇͕͙͙͋͒ͣ͑͒ͥ͌͌͘͢͞͏ ͙͕͖ͤ͒͌͑͗͏͙͇͔͏̩͔͙͉ͦͣ͌͢͏͚͒͑͏͎ ͕͎͙͗͌͑͏͏͒͏͉͑͒ͥ͢͞͏͙͌

 • Страница 13 из 89

  electrolux 13 ̹͔͌͜͏͌͑͘͞͏͇͔͔͌͋͌͢ ̮͔͇͔͌͞͏͌ ̳͕͔͕͙͓ͣ͘͠͏͕͉͕͔͕͉͕͔͑͗͒͐ͤ͌͗͊͏͏ ̩͙ ̳͕͔͕͙ͣ͊͗͘͠͏͒ͦ ̩͙ ͇͙͕͙͇͓̾͘͏͕͉͕͔͑͗͒ ̳̪͝ ̪͇͈͇͗͏͙͢ ̩̪̿͜͜ [[͓͓ ̵͈͓͇͓͖͌͑͌͗͌͢͡͞͏ ͒ ̩͌͘ ͑͊ ಗ ̵͇͔͇͕͚͍͇͗͑͗ͥ͌͐͗͌͋͘͜͢͠ ̸͏͓͉͕͒ ͔͇͏͎͋͌͒͏͏͏͒͏͔͇͕͌͊ ͚͖͇͕͉͚͇͎͉͇͙͙͕͕͔͕͔͖͕͍͑͑͌͑͌͌͋͒͌͢͞͏͙

 • Страница 14 из 89

  14 electrolux ̶͕͔͋͑͒ͥ͌͞͏͙͕͙͌͑ͤ͒͌͑͗͌͘͏ ̶͔͇͈͍͔͇͔͚͕͓͖͌ͣ͌͗͘͟͞͏͙͇͔͏ͦ͏͉͏͒ಣ ͕͉͔͑͐͋͒ͦ͑͒ͥ͌͞͏͉͎͇͎͓͔͔͚͕͎͙ͦ͌͒͌ͥ͗͌ಣ ͚͑ದ9+]̮͇͎͓͔͌͒͌͏͔͌͘͏ಣ ͍͇͙͕͖͇͔͕͙͉͚͇͕͕͙͕͕͎͇͌ͣ͒͌͑͗͑͊͘͘͘͞ಣ ͓͇͔͑͢͏̶͕͉͙͙͕͈͔͇͖͍͔ͦ͗͌͗ͣ͌͗ͦ͌͢͞͏͌ ͖͌͞͏͕͕͙͉͙͙͉͕͉͇͕͔͇͖͍͔͌͒͗ͦ͌͘͘͏͉͉͇ͥಣ ͙͕͙͌͐ͤ͒͌͑͗͌͘͟͏

 • Страница 15 из 89

  electrolux 15 (OHFWUROX[7KLQNLQJRI\RX ̫͎͔͇͙͈͖͕͔͇͔͇͇͙ͬ͐͌ͦͬ͒ͣ͌͗͐ͬ͘͘͘͟ZZZHOHFWUROX[FRP ̮͓͙ͬ͘ ̞͔͕͓͇͎͙͔͛͗ͬͦ͌ͬ͑͜͝͏͈͎͖͌͌͑͏ ̵͖͏͉͘͏͕͈͚͗ ̵͖͏͕͈͕͙͗͘͏ ̱͕͗͏͔͖͕͇ͬ͗͋͘͏ ̫͕͙͇͊͒ͦ͋͞͏͙͇͑͘   ̹͔͔͇͔͌ͬͬ͋ͬ͜͞ ̵͕͕͔͇͕͉͗͋͑ͬ͒͒ͦ͜ ̺͙͇͔͕͉͇͑͘ ̜͉͕͖͇̪͇͇͔͙͗͌͐ͣ͑͗ͬͦ͘  

 • Страница 16 из 89

  16 electrolux ವ ̶͗͏͕͈͕͙͖͗ͬ͗͏͇͚͕͕͕͙͚͖͔͖͕͒͋͐͊͋ͬ͘ಣ ͉͔͓͕͍͚͙͔͇͉͇͙͌͗ͬͣ͊͗ͬ͜͏͕͉ͦ͋͘͏͕͕͑ͭ͘ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͏ ̶̶͕͖͍͔͔͌͗͌͋͌ͦ͗͏͖͕͉ͦͬ͋͏͓͚ ͉͏͓͔͙͖͑ͬͣ͗͏͇͉͒͋͏͙͔͙͉ͦ͊ͬͣ͏͚͎͒͑ ͕͎͙͗͌͑͏͔͉ͬ͌ͬ͋͞͏͔͙͉͙͇ͦ͐͌͋͌͗ͦ͝ ͕͈͎͇͇͊͘͠͏͙͏͖͕͚͓͒ ̴͕ͦͬ͑͒͏͔͌ ͕͑͗͏͙͚͙͕͕͉͕͕͐͌ͦ͋͒ͦͣ͊͋ͥ͘͘͝ ̶̶͕͖͍͔͔͌͗͌͋͌ͦ͗͏͇͔͒͋͌

 • Страница 17 из 89

  electrolux 17 ̶̶͕͖͍͔͔͌͗͌͋͌ͦ͗͏͔͇͉͇͔͔͊͗ͬͬ ͗ͬ͋͏͔͔͇͖͗͏͇͚͖͉͕͚͉͙͇͑͒͋ͬͬ͘͘͘ ͔͇͖͕͉͚͓͕͉ͭͬ͑͗͜͏͕͉͖͒ͣͬ͐͌ͬͭ͜͞ ͙͓͖͇͙͚͇͓͕͍͖͔͙͌͌͗͗͌ͬ͋ͦ͏͉ͦ͘͏͌͠ ͙͓͖͇͙͚͌͌͗͗͏͑͏͖͔͔͈͎͕͎͔͇ͬͦ͌͑ ͑͏͖͔͔ͬͦ ͈͚͈͇͕͒ͣ͑͟ ͓͕͍̽͌͌ ͖͗͏͎͉͙͌͘͏͕͔͖͕͉͇͔͕͕͋͌͋ͬ͊͘ ͉͏͙͇͔͔͇͕ͬ͑ͦ͊͗ͦͭ͗ͬ͋͞͏͔͏͎͇͌͗͌͑͗͐͞ ͕͈͎͇͖͕͈͙̀ͬ͊͏͕͓͚͔͕͈͔͕ͣ͌ͬ͋͜͝

 • Страница 18 из 89

  18 electrolux ̳͇͙͇͌͗ͬ͒ ̶͕͚͋͘ ̩͕͔͌͠͏͖͇͖͐ͬ͗ ̫͉͕͌͗͌ ̳͕͉ͬ͑͗͜͏͒ͬ ̲͏͎͇͉͚͙͔͕͙͕͎͕͈͔͔͓͙͇͕͓͌ͬ͋ͬ͋͒͌ͦ͌͒͘͘͟ ̲͏͕͇͎͚͔͓͙͌ͦ͑͊͒͗͌ͬ͘͟͠͏͙͕͓͕͓͙͇͚ͣ͋ͬ͑͌͒͟ ̮͇͙͕͕͉͚͙͕͚͐͌͛͒ͣ͊͒͘͘͏͔͇͌͋͒ͦ͑͗͟͏͉͇͔͔͔͇͓͔͎͇͙͕͚͉͇͔͔͓͕͍͖ͦ͋ͬ͗͌ͭͭͦ͌͗͘͘͏͎͉͙͌͘͏͕͋ ͔͔ͬ͑͗ͬͦ͘ ಗ ̵͖͏͉͘͏͕͈͚͗ 1 2 4 3 5 6 8 7 9 ಗ ̫͏͖͒͌͐͘ ದ

 • Страница 19 из 89

  electrolux 19 ̵͖͏͕͈͕͙͗͘͏ ̺͙͇͔͕͉͇͕͑͊͋͘͏͔͔͏͇͑ ̶͗͏͖͕͓͚͉͉͓͔͔͔͓͕͉͌͗ͬ͑͌ͬͬ͑͗͟͜͏͒ͣಣ ͕͉͕͖ͭ͌ͬ͋͞͏͖͖͕͇͎͚͒͌͐͑ͪͬ͘ ͚͙͞͏͎͉͚͕͉͑͏͐͘͏͔͇͊͒ ̪͕͋͏͔͔͏͎͔͇͕͑͋͜͏͙͉͍ͣͦ͗͌͘͏͓͉͕ͬͬ͋ಣ ͈͇͍͔͔͖͕͙͕͔͕͕͇͚͕͈͗͌ͦ͊͋͘͞͞͏͚ ͕͓͇͙͕͛͗ͬ͊͋͏͔ ̴͇͙͏͔͙͔͕͖͚ͬͣ͑͑͘ ̶͕͔͚͙͈ͣ͒͞͏͓͇͙͏ ͝͏͛͗͏͕͊͋͏͔͇͎͕͓͎͗ͬ͘͏͓͉͕͕͓͒ 

 • Страница 20 из 89

  20 electrolux ̱͕͒͏͎͈͍ͬ͏͙͖͕͕͉ͣ͒͏͔͇͉͏͈͇͔͕͕͗͊ ͇͚͕͙͚͉͇͔͔͔͇͊ͦ͊͗͘͞͏͈͚͖͕͇͔͕͒ͬ͋͌͋ ͖͕͉͔͋ͬ͐͏͎͉͚͕͉͐͑͏͐͘͏͔͇͕͉͇͊͒͑͠ಣ ͎͚͔͇͔͕͈͔͙͖͉͔͚͙ͪ͌ͬ͋ͬͣ͌͗͌͌͗͘͜͏ ͙͇͉͚͕͈͎͇͈͎͖͗͌͌͘͠͞͏͙͏͉͔͕͓͔͗ͬͬ͗͌ ͖͗͏̶͕͙͚͉͇͔͔͉͔͙͙͇͉͚͊ͦ͌͗͌͌͗ͬͣ͗ͬ͘ ͖͕͕͉͍͙͕͙͚͉͇͔͔͔͇͗͋͌͊ͦ͊͗͏͔͇͙͒ͬ͏͘ಣ ͔͚͉͟͏ ͕͎͆͑ͦ͑͠͏͕͓͚ͣͬ͗͑͘͜ಣ

 • Страница 21 из 89

  electrolux 21 ͉͕͔͕͎͓͕͕͍͚͉͇͔͔͈͚͚͙ͦ͋͑ͬͦ͗͗ͦͬ͋ͣ͘͝ ͈͒͏͓͇͙͏͘͏͓͉͕͒͏ ̶͗͏͓͙͇̮͇ͬ͑ ͚͓͕͉͇͔͔͓͚͕͓͚͍ͦͣ͗͌͞͝͏͓͉ͬ͏͈͏ಣ ͇͙͖͕͙͚͍͔͙̩͙͗ͪͣͦͬͣ͘͘ 3 ͎͓ͬͬಣ ͔͏͙͏͎͔͇͔͔͔͓͕͍͔͇͌͌ͦ͌͝͞ ̨͇͇͙͕͙͇͖͔͕͙͚͉͇͔͔͊͌͌͊ͦ ̳͕͉ͬ͑͗͜͏͕͉͚͖͓͕͍͔͇͉͙͇͔͕͉͒ͣͬ͘͞͏͙͏͉ ͍͗͌͏͓͕͎͓͕͕͍͚͉͇͔͔͕͙͚͉͇͔͔͉͉͇͗͗ͦ͊ͦ͋ ͙͇͖͌͏

 • Страница 22 из 89

  22 electrolux ̧͉͙͕͓͇͙͏͔͕͙͚͉͇͔͔͎͔͌͊ͦ͋͒ͦ͗ͬ͞͏͜ ͇͙͕͖͕͚͙͉͑͌͊͗ͬ͐͗͋͑ͬ ̱͕͒͏͖͎͔͇͕ͬ͋͜͞͏͙͚͍ͣͦ͗͌͘͏͓͕͚ͬͬ͑͞ಣ ͉͇͔͔͔͇͙ͦ͏͔͙ͬͣ͘ ͕͈͉͠͏͈͇͙͗͏͇͉ಣ ͙͕͓͇͙͏͔͓͔͌͌ͥ͞$ ̵͈͙͇͙͌͗͐͌ ͎͇͕͊͋͏͔͔͏͕͉͕͙͑ͥ͗ͬ͒͘ಣ ͕͕͈͉͑ͥ͠͏͈͇͙͗͏͓͔͉͌ͥͬ͋$͕͋ $̨͚͚͙͉͙͋ͣͬ͘͏͙͏ͦ͘͘͏͓͉͕͒͏ ͬ

 • Страница 23 из 89

  electrolux 23 ̱͕͗͏͔͖͕͇ͬ͗͋͘͏ ̶͕͇͗͋͏͎͎͇͙͕͚͉͇͔͔͓͕͉ͬͦͬ͑͗͘͘͜͏͕͉͕͒ͣͭ ͖͌ͬ͞ ವ ̮͇͉͍͋͏͙͗͏͓͇͙͖͐͌ͬ͞͞͏͙͕͚͔ͥ͘͏͇͑͐ಣ ͙͉͌͏͒͏͉͇͔͔͖͕͚͙͉͔͎͇͈͚͉͇͙ͦ͗͋͑ͬͬ͌͐͌ ͓͏͙͏͖͔ͬ͋͑͒ͦ͘͏͓͖͔͕͕͓͔͇͉͔͚͙ͬ͋ͬ͘ಣ ͔͕͓͚͈͕͉͙͗ͬͣͬ͋͌͗ͦ͟͝͝ ವ ̪͕͙͚ͥ͞͏͉͓͕͉ͬ͑͗͜͏͕͉͖͈͇͍͇͔͕͒ͣͬ͐͌ͬ͞ ͕͑͗͏͙͚͉͇͙͘͏͚ͦ͑͗͊͒͘͏͓͇͈͕͕͉͇͔͒ͣ͏͓

 • Страница 24 из 89

  24 electrolux ವ ͖͆͑͗͏͕͙͚͉͇͙͊͏͇͚͑͟ ̱͇͚͓͕͍͔͇͕͖͒͌͊͑͗͟͏͕͙͚͉͇͙͊͏͈͎͖͕͌ಣ ͔͕͉͙͇͉͇͓͔͕͉͙͌͗͌͋ͣ͗ͬ͒ͬͬ͌͋͌͋͌ͣͦ͘͘͝ ಗ ͓͏͙͏͒͏͖͚͇͙͚̫͕͙͑͑͗͒ͥ͗͘͏͓͚͙͐͌ͦ͘ ͕͓͔͇͉͗͌͑͌͋ͬ͐͝͏͕͈͔͗͏͇͖͕͚͙͚͑͗͋͑ ̫͕͙͇͊͒ͦ͋͞͏͙͇͑͘ ̫͕͎͇͖͊͒ͦ͋͗͏͇͕͓͖͇͉͒͋ͦ͑͗͏͕͕͈͓͒͌ಣ ͍͚͙ͪͣͦ͒͘͏͌͟͞͏͔͔͓͌ͦ͠ ̶͕͖͍͔͔̩͇͚͓͕͉͌͗͌͋͌ͦͬ͑͗͟͜͏͕͉͚͒ͣ

 • Страница 25 из 89

  electrolux 25 ಗ ̹͔͔͇͔͌ͬͬ͋ͬ͜͞ ̹͔͔͇͔͌ͬͬ͋ͬ͜͞ ̮͔͇͔͔͌ͦ͞ ̴͇͖͚͇͎͓͔͔͕͕͙͚͓͚͗͊ͬ͊͗͘ ̩̪͝ ̳͇͑͘͏͓͇͔͇͖͕͍͒ͣ͘͏͉͇͔͇͖͕͙͚͍͔͙ͬͣ͘ ̩͙ ̶͕͙͚͍͔͙͓͕͉ͬͣͬ͑͗͘͜͏͕͉͕͕͉͒ͣ͊͏͖͕͓͔͉͇͇͗ͬͥ͞ ̩͙ ̶͕͙͚͍͔͙ͬͣ͊͗͘͏͒ͦ ̩͙ ͇͙͕͙͇͓͕͉̾ͬ͑͗͘͜͏͒ͣ ̳̪͝ ̪͇͈͇͗͏͙͏ ̩̪̿͜͜ [[͓͓ ̵͈ ͓͖ͪ͌ͬ͞ ͒ ̩͇͇͊

 • Страница 26 из 89

  26 electrolux ̩͇͍͒͏̶͉͕͓͕͍͔͇͉͙͇͔͕͉͉͇͙ͬ͒ͥ͘͞͏ ͖͇͙͗͑͏͔͕͉͈͚͙͕͚͔̩͕͔͇͋ͣͦ͑ͬ͐ͬ͑ͬ͜͞͞͝ ͓͇͙͕͙ͪͦ͘͏͔͇͇͉͔͖͕͉͔͊͒͋͑ͬ͐͗ͬͬ͐͌͗ͬͬ͜ ͉͔͙͌͏͔͕͙͉͕͒ͦͬ͐ͬ͗͝͏͇͙͇͕͍͔͑͏͍͔ͦ ͇͙͘͞͏͔͇͖͔͖͕͉͌ͬ͌͞͏͔͔͈͚͙ͬ͏͎͇͈͕͕͉͇͔͒͑ͬ ͕͈͖͕͉͙͓͕͕͉͔͕ͬ͗ͦ͊͒ͬ͒ͣ͠͝͏͚͉͇͙͗͑͒ͥ͏ ̶͔͔͕͙͕͓͍ͬ͋͑͒ͥ͌ͦ͋͌͒͌͑͗͌͗͌ͬ͞

 • Страница 27 из 89

  electrolux 27 Electrolux. Thinking of you. Dalieties ar mums savĕ pieredzĥ un pĕrdomĕs vietnĥ www.electrolux.com Saturs DrošĴbas informĕcija Izstrĕdĕjuma apraksts Lietošana NoderĴgi ieteikumi un padomi Kopšana un tĴrĴšana 27 30 30 34 35 Tehniskie dati Apsvĥrumi par vides aizsardzĴbu UzstĕdĴšana

 • Страница 28 из 89

  28 electrolux Brĵdinėjums Šo ierĴci nedrĴkst izmantot bĥrni vai citas personas, kuru fiziskĕs, garĴgĕs spĥjas vai pieredzes trřkums neĻauj tiem droši izmantot ierĴci bez atbilstošas uzraudzĴbas vai atbildĴgĕs personas norĕdĴjumiem. • NemĥĬiniet ar rokas palĴdzĴbu likt rotĥjošajam diskam griezties.

 • Страница 29 из 89

  electrolux 29 Krėsns piederumu lietošanas pamėcĵba Ir daudzi piederumi un materiĕli, kurus var izmantot ĥdiena pagatavošanai Jřsu mikroviĻĿu krĕsnĴ. Jřsu drošĴbas nolřkos, kĕ arĴ lai nebojĕtu piederumus un Jřsu krĕsni , katrai ĥdiena Materiėls Keramika un stikls gatavošanas metodei izvĥlieties

 • Страница 30 из 89

  30 electrolux Izstrĕdĕjuma apraksts 1 2 4 3 5 6 1. RĕdĴjumi uz displeja – - mikroviĻĿu funkcijas indikators – - automĕtiskĕs gatavošanas funkcijas indikators – - pulksteĿa indikators – - mikroviĻĿu jaudas lĴmeĿa, kas lielĕks par 50% indikators – - mikroviĻĿu jaudas lĴmeĿa, kas mazĕks par 50%

 • Страница 31 из 89

  electrolux 31 mirgot simbols ':', bet simbols nebřs redzams. vairs Lai lietotu mikroviĻĿu krĕsni, jĕiestata diennakts laiku. Diennakts laika iestatĴšanas laikĕ, nospiežot taustiĿu, cepeškrĕsns pĕrslĥgsies atpakaĻ iepriekšĥjĕ stĕvoklĴ 2. 3. 4. Gatavošana mikroviļŀos. un 1. Nospiediet vienu reizi

 • Страница 32 из 89

  32 electrolux C-1 norĕda, ka katra 30 sekunžu intervĕla laikĕ 16 sekundes tiek izmantotas 440 vatu lielas mikroviĻĿu jaudas nodrošinĕšanai, bet atlikušajĕs 14 sekundĥs grils tiek ieslĥgts maksimĕlas jaudas režĴmĕ. Šis cikls attiecas uz visu izvĥlĥto gatavošanas laiku. C2 norĕda, ka katra 30 sekunžu

 • Страница 33 из 89

  electrolux 33 1. Nospiediet vienu reizi taustiĿu un displejĕ břs redzams "P100". Iedegsies simboli . 100 norĕda uz 100%, t.i., maks. jaudas iestatĴjumu. 2. Lai izvĥlĥtos jaudas lĴmeni, pagrieziet . 3. Nospiediet , lai apstiprinĕtu jaudas izvĥli. 4. Lai izvĥlĥtos nepieciešamo gatavošanas laiku

 • Страница 34 из 89

  34 electrolux Vispėrĵga informėcija un lietotėja norėdĵjumi. 1. Katru reizi nospiežot taustiĿu, atskanĥs skaĿas signĕls, apstiprinot veikto darbĴbu. Katru reizi nospiežot taustiĿu, atskanĥs skaĿas signĕls, apstiprinot veikto darbĴbu. 2. Sĕkotnĥjĕs vadĴbas regulatora pagriešanas laikĕ tiks

 • Страница 35 из 89

  electrolux 35 • Augļu sula CitrusaugĻi dod vairĕk sulas, ja pirms izspiešanas tie tiek karsĥti ar lielu jaudu 15 sekundes. • Biezputras pagatavošana Putru viegli pagatavot pasniegšanas traukĕ, lai nebřtu jĕmazgĕ lieki trauki. Ievĥrojiet pĕrtikas produkta ražotĕja norĕdĴjumus. Kopšana un tĴrĴšana

 • Страница 36 из 89

  36 electrolux Tehniskie dati Tehniskie dati VĦrtĵba MaiĿstrĕvas spriegums 230-240 V/50 Hz Nepieciešamĕ jauda 1300 W MikroviĻĿu izejas jauda 800 W Grila jauda 1000 W MikroviĻĿu frekvence 2450 MHz Izmĥri (p x a x dz): 461 x 280 x 273 mm Cepeškrĕsns ietilpĴba. 20 l Svars 12,6 kg Apsvĥrumi par vides

 • Страница 37 из 89

  electrolux 37 Ja krĕsns elektrotĴklam pieslĥgta, izmantojot pagarinĕtĕju, tam jĕbřt zemĥtam. Brĵdinėjums Šo ierĴci nedrĴkst izmantot ar neiezemĥtu elektrotĴklu. Ja Jums ir šaubas par mĕjas elektrotĴklu, sazinieties ar sertificĥtu elektriĸi jautĕjumĕ par krĕsns pieslĥgšanu tĴklam vai iezemĥjumu.

 • Страница 38 из 89

  38 electrolux Electrolux. Thinking of you. Daugiau mřsŝ miněiŝ rasite www.electrolux.com Turinys Saugos informacija Gaminio aprašymas Veikimas Naudinga informacija ir patarimai. Valymas ir priežiřra 38 41 41 45 46 Techniniai duomenys Aplinkosauga ârengimas Europinħ Garantija 46 47 47 48 Galimi

 • Страница 39 из 89

  electrolux 39 • Šis prietaisas nħra skirtas eksploatuoti, naudojantis išoriniu laikmaěiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema. • Stebħkite, kad nebřtŝ uždengta nħ viena aušinimo anga, esanti ant krosnelħs viršaus, galo, šonŝ arba dugno. âspĨjimas Nenaudokite mikrobangŝ krosnelħs komerciniams

 • Страница 40 из 89

  40 electrolux Medžiaga Keramika ir stiklas Reikmenys Nedužřs indai Mikrobangŝ krosnelĨ 1) Karšěiui atsparřs stikliniai indai Stikliniai indai su metaline apdaila Švino krištolas Porcelianas Be metalinħs apdailos Puodai 2) Plastikas Atsparřs karšěiui ir skirti mikrobangŝ krosnelħms Plastikinħ

 • Страница 41 из 89

  electrolux 41 Gaminio aprašymas 1 2 4 3 5 6 1. Rodmenys – - Mikrobangŝ funkcijos indikacija – - Automatinio gaminimo funkcijos indikacija – - Laikrodžio indikacija – - Mikrobangŝ galios, didesnħs nei 50 %, indikacija – - Mikrobangŝ galios, mažesnħs nei 50 %, indikacija – - Atitirpdymo funkcijos

 • Страница 42 из 89

  42 electrolux 5. 5. Paspauskite mygtukĘ, kad užbaigtumħte paros laiko nustatymĘ. Simbolis ":" mirksħs ekrane, o simbolis išnyks. Kad krosnelħ veiktŝ, břtina nustatyti paros laikĘ. Paspaudus paros laiko nustatymo metu, krosnelħ grĵš ĵ ankstesnĨ břsenĘ. 2. 3. 4. Valgio ruošimas mikrobangomis. mygtukĘ

 • Страница 43 из 89

  electrolux 43 C-1 reiškia, kad kiekvienĘ 30 sekundžiŝ segmentĘ 16 sekundžiŝ bus taikomos 440 W galios mikrobangos, o grilis visu pajħgumu ĵjungiamas likusioms 14 sekundžiŝ. Šis ciklas taikomas viso pasirinkto gaminimo laiko metu. 3. Paspauskite , kad ĵjungtumħte rankinio atitirpinimo funkcijĘ.

 • Страница 44 из 89

  44 electrolux 3. Paspauskite , kad patvirtintumħte galios pasirinkimĘ. 4. Pasukite , kad pasirinktumħte reikiamĘ gaminimo trukmĨ nuo 0:05 iki 95:00 5. Paspauskite . Mirksħs valandŝ skaiěiai ir švies simbolis. 6. Sukite , kad pasirinktumħte valandĘ, kuriĘ krosnelħ jřsŝ pageidavimu turi pradħti

 • Страница 45 из 89

  electrolux 45 2. PirmĘ kartĘ pasukĨ rankenħlĨ, išgirsite pyptelħjimĘ. 3. Jei, nustatĨ gaminimo programĘ, per 1 minutĨ paspausite , programos vykdymas bus atšauktas, o ekrane rodomas paros laikas. 4. Pasibaigus kiekvienam gaminimo ciklui, krosnelħ pyptelħs penkis kartus. 5. Krosnelħs duris atidarius

 • Страница 46 из 89

  46 electrolux Valymas ir priežiřra Valymas - tai paprastai vienintelħ reikalinga krosnelħs priežiřra. âspĨjimas Mikrobangŝ krosnelĨ břtina reguliariai valyti, pašalinant visus maisto likuěius. Jeigu krosnelħ nelaikoma švariai, gali sugesti jos paviršius, sutrumpħti veikimo trukmħ ir netgi kilti

 • Страница 47 из 89

  electrolux 47 Techniniŝ duomenŝ kategorija ReikšmĨ Matmenys (P x A x G) 461 x 280 x 273 mm Orkaitħs talpa. 20 l Svoris 12,6 kg Aplinkosauga Šis ant produkto arba jo pakuotħs esantis simbolis nurodo, kad su šiuo produktu negalima elgtis kaip su buitinħmis šiukšlħmis. Jĵ reikia perduoti atitinkam

 • Страница 48 из 89

  48 electrolux âspĨjimas Jei elektros kabelis pažeistas, jĵ turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninħs priežiřros atstovas Europinħ Garantija Electrolux šiam prietaisui suteikia garantijĘ žemiau išvardintose valstybħse, prietaiso garantijoje nurodytu arba atitinkamais teisħs aktais nustatytu

 • Страница 49 из 89

  electrolux 49 (OHFWUROX[7KLQNLQJRI\RX ̨͎ͬ͋ͬί͈͇͘Χ͇͏͇͓͎͈͔͋͌ͦ͒͗͌͢͢ZZZHOHFWUROX[FRP͉͈͌ ͇͙͔͇͔͙͇͔͐͘͘͢͢͢ί͎͢ ̳͇͎͓ν͔͢ ̭͇͖͓͇͒͢Ο͒ν͓͇͙͈Ϯ͓͒ͬ͋͌͗ͬ Φ͇͚͖͎͙͚͇͓͇ͬͬ͋ͬ͑͗͒͘͢Ο͒ν͓͇͙͙͇͗ ̭ν͓͍͘͢λ͐͌ͬ͘ ̶͇͇͔͐͋͒͢ν͘Χ͇͚͇͓͔͔͒͗͌͌͑͌ί͙͌͌͗͘  ̱λ͙͚͓͔͔͙͇͎͇͇͚͌͌͒ ̹͔͌͜͏͇͑͒͢Χ͘͏͖͖͇͙͇͓͇

 • Страница 50 из 89

  50 electrolux ವ ̶͙͌ͬ͟ί͔͎͇͙͇ͬͬ͘͟Χ͙͇͚λ͔ͬ͟ ͖͇͇͇͔͈͇͐͋͒ί͎̞͑͌͘͢Χ͕͓͇͙͒͐͘͢ν͗Ο͇͔ ͖͙͌ͬ͟ί͔ͬͬ͌͟Χ͇Ο͇͎͎͇͙͙͇͇͗͋͘͢λ͐ ͍͇͈͋͢Ο͔͔͓͙͇͌͌͌͘͢Ο͇͓͋͢ Χ͇͓͇͒͋͗͢ί͎͢ ವ ̶͍͌͟ν͓͙͖͙ͬ͌͘͘͢ν͗Ο͇͔͎͕͔͑͌͋͌͢ί ͈͙͌͑ͬΧ͇͈͇͙͙͇͔͗͢͢ί͙͓͖͇͙͚͇͌͌͗͗͘͢ Ϯ͙͍͕͌Ο͇͈͕͚͓͗͒͢͢λ͓͔͑ͬ ̴͇͎͇͗͢ί͎͇͈͕͔̬͙͋͒͊͌͗͘͢͢λ͙͔ͬ

 • Страница 51 из 89

  electrolux 51 ̴͇͎͇͗͢ί͎͇͈͕͔͋͒͘͢͢ ̳͏͕͙͕͑͗͒Χ͔͖͙͋͌͌͘͢͢͟ν͐͢Χ ͙͇Ο͇͓͓͇͕͖͇͙͋͒͗͘͘͢͢͢ν͎͋͢Χ͖͔͌ ͚͔͇͋͗͋͘͘͢͢Χ͎͋͗͢͢Ο͇͔͎͑͌͋͌͘ν͐͢Χ ͙͇Ο͇͓͑Ϯ͖͖ͬ͗ͬ͟Χ͇͔͇͓͇͙͇͔͇͐͘Χ Χ͇͔͇͚͔͐λ͙͔͔͇͇͑͌ͬ͌͘͘Χ͎͖͙͚͑͌ͬ͢͢ ͓λ̨͓͔͑ͬν͔͇͍͇͋͐Ο͇͇͙͇͋͐͋Ο͇͓ ͔͙͙͇͖͙͑͌͌͘͢Ϯ͚͓͊ͬ͒ͬλ̵͓͔͔͇͑ͬ͋͐͘͢ ͍͇Ο͇͕͔͇͓͇͋͐͗͒͘͢λ͔͙ͬ͟Ϯ͓͔͌͋͌͊ͬ

 • Страница 52 из 89

  52 electrolux ̳͇͙͌͗͏͇͒ ͇͂͋ͦ͘͢Χ ̨͇͇͚͎͒͋͢͢Χ͇Ο͇͎ ̧Ο͇͟ ̳͏͕͙͕͑͗͒Χ͔͢ ̹͓͙͇͍͌͑͌͒͒͏͈͕͓͇͇͌͊ͬ͒͘ ̹͓͙͇͍͇͇͙͓͇͌͑͌͒͒͒͒͢Ο͇͔͈͕͇͒͘ ̧͓͒ͥ͏͔͏͐Χ͇Ο͇͎͙͋͌͑͢Χ͇͒Χ͇͇͚͒λ͔ͬ͟Ο͇͔͇͖͇͇͇͔͐͋͒͢ί͎͇͙͗͢͢Χ͖͇͇͇͔͚͐͋͒ν͟Χ͔͇͚͋͢Ο͇ ͈͖͈͕͚͓͌͌͒͘͢λ͓͔͑ͬ ಗ Φ͇͚͖͎͙͚͇͓͇ͬͬ͋ͬ͑͗͒͘͢Ο͒ν͓͇͙͙͇͗ 1 2 4 3 5 6 8 7 9 ಗ 

 • Страница 53 из 89

  electrolux 53 ̭ν͓͍͘͢λ͐͌ͬ͘ ̸͇Ο͇͙Χ͇͙Ϟ͚͚͇͒ͬ͑Χ͙͔͕͔͇͙͚͗͢͢λ͔ͬ͟ ̶͙͇͌ͬ͒͟Ο͇͟Χ͕͘Χ͇͔͇͈͔͈͙͙͋͌͐͌͌͌ ͖͇͇͈͕͇͇͐͋͒͋͋͢ ͈͙͋͘͢͢͢ ͘͏͔͇͊͒ ͙͌ͬ͒͌͋ͬ͘ ̸͇Ο͇͙͇͘Ο͇͙͙͑͢Ϯ͙͙͔͇͗͌͌ͬ͘͘Ο͇͙ ͕͔͑͛͏͚͇͊͗͝͏͔͇͇͈͓ͦ͐͌͐ͬ͋͌͒͌͘͘͢ ͇͇͒͋͢   ͙λ͓͔͈͇͐͌ͬ͊ͬ͘͟͢ί̸͎͇͢Ο͇͙͓Ϟ͔͋͌͗ͬ ͈͓͔͌͒͊ͬ͌ͬ͌͘͟Χ͇͙͇͗

 • Страница 54 из 89

  54 electrolux ದ ͓͔͓͌͏͔͚͙͇͇͗͒͢Ο͔͇͋͢Ο͢ ͚͇Χ͙͙͙͇͢͢ί͇͋Ο͇͔͇͚͔͋͌͑͋͘Χ͇ ͇͙͖͕͙͇͗͗͋͢͢͢ ದ ͓͔͓͌͏͔͚͙͇͇͗͒͢Ο͔͇͋͢Ο͢ ͚͇Χ͙͙͙͇͢͢ί͇͋Ο͇͔͇͚͔͋͌͑͋͘Χ͇ ͇͙͖͕͙͇͗͗͋͢͢͢ ದ ͓͔͓͌͏͔͚͙͇͇͗͒͢Ο͔͇͋͢Ο͢ ͚͇Χ͙͙͙͇͢͢ί͇͋Ο͇͔͇͓͋͏͔͚͙Χ͇ ͇͙͖͕͙͇͗͗͋͢͢͢ ದ ͓͔͓͌͏͔͚͙͇͇͗͒͢Ο͔͇͋͢Ο͢ ͚͇Χ͙͙͙͇͢͢ί͇͋Ο͇͔͇͓͋͏͔͚͙Χ͇

 • Страница 55 из 89

  electrolux 55 ͙͇ί͇͚͋λ͔ͬ͟ ͙λ͓͔͈͐͌͌ͬ͘͟ν͇͗ί͎͢ ͓͔͇͇͊͌͊͗͒͢Ο͔͇͋͢ ̧͉͙͕͓͇͙͙͙͢λ͍͈͙͚͚͔͗͋͌ͬͬ͛͑͝͏͔ͦ͘͢ ͈͇͙͇͚͘λ͔ͬ͟ ͙λ͓͔͈͇͐͌ͬ͊ͬ͘͟͢ί͎͢ ̶͙͇͌͟Ο͇͓͙͇͓͇͇͍͈͙͚͋ͬͬ͊͌͢͟ ͍͙͙͍͈͙͚͚͇͌͑ͬ͒ͬ͑ͬͬͬΧ͙͓͔͌͢͢Χ͚͇͙ ͋͌ί͔͖͙͖͊͌͐ͬ͌͌͌͘͟͢Ο͇͇͗͋͢ ̨͔͈͙͙͍͈͙͚͌͐͌͌͌ͬͬ͋ͬί͕͘ί͔͇͔͋͌͐ͬ͢ Χ͇͒Ο͇͔͚͇Χ͙͑͢Ϯ͙͗͌ͬ͒͌͋ͬ͋͌͘ 

 • Страница 56 из 89

  56 electrolux ̶͚ͬͬ͗͘͝͏͇͑͒ͬͦΧ͙͇͒Ο͇͔͕͘ί͖͙͔͌͌͟ ͈͙͋͘͘͢͢͢͏͔͇͊͒ ͙͙͗͌͌ͬ͒͌͋ͬ͘ ̨̬͓͑͌͗ͬ͘ν͚͔͒͛͑͝͏͍ͦν͓͙͚ͬ͌͘͘͢ λ͔ͬ͟ ͙Ϟ͚͚͇͒ͬ͑Χ͙͔͢͢ ͕͔͇͙͚͗Χ͇͍͙͌ ̨͇͇͒Χ͇͚͖͎͔ͬͬ͋ͬ͊ͬͬ͘ίΧν͇͗͒͢ ̶͙͌ͬ͗͟νΧ͇͙͎ͬ͑͌͘͘͘͢Χ͕͖͘͢Χ͕ͥ͋͢ί ͇͔͇͚͒͋͒͢λ͔͓͇͈͇͇͇͕͔ͬ͒͒͒͗͘͟͢͢͢ ͬ͑͌͘Χ͕͖͘͢Χ͕͓͇͐͘λ͔͖ͬ͌͟͟ ͑λ͙͚

 • Страница 57 из 89

  electrolux 57 ͈͇͙͇͓͇͇͘͘ί͎͕͔͇͈͇͋͢Ο͇͇͓͇͋͗͒ ͈͍͕͇͙͕ͬ͗͒Χ͙͇͖Χ͇͇͇͒͋͋͢ ͙Ϟ͚͒ͬ͑ ͚͇Χ͙͢͢ ͖͇͇͈͕͇͐͋͒͋͢ ϝ͖͚͗ͬͬ͗͘͝͏͇͑͒ͬͦΧ͙͇͒Ο͇͔͕͘ί͖͈͌͌͘͟ ͙͗͌ ͈͙͋͘͘͢͢͢͏͔͇͊͒ ͈͌͗͌͋ͬ ಗ ̶͚ͬͬ͗͘͝͏͎͔͖͔͑͒ͬ͑͌ͬ͋͌͌͌ͬ͊ͬ͘͟ ͇͇͘͟ί͎͖͍͌͢͟ν͓͙͓͙͕ͬ͌͌͐͘͘͢Χ͙͇͖ Χ̶͇͇͚͒͋ͬͬ͗͘͢͝͏͎͔͑͒ͬ͑͌ͬ͋͌͌ͬ͑͘

 • Страница 58 из 89

  58 electrolux ವ ̸͇͓͇͗͘͢Χ͙͢ίΧ͇͈͢Ο͔͕͢ί͇͇͚͐͗͟ ̸͇͓͇͗͘͢Χ͙͢ί͙λ͔͍͕͐ͬ͗ͬΟ͇͗͢ Χ͚͇͙͖͔͚͔͌͌͑͋͘Χ͎͋͗͢͢͢ί͎̹͢λ͐ͬ͗ͬ ͇͙͖͢͟͢ΧΧ͇͔͇͈͙͔͔ͬ͗͌ͬ͌͟͟Χ͘͢͢ί͎͢ ವ ̭͓͔͌ͬ͗͘͟͢͢͢ ̽͏͙͚͍͓͔͗͌ͬͬ͘͘͘͢Ο͇͇͔͇͍͕͗͒͋͋͢Ο͇͗͢ Χ͚͇͙͖͔͚͔͌͌͑͋͘Χ͎͖͇͇͋͗͒͘͢͢͢ ͑Ϯ͈͔͈ͬ͗͌͑͗͌͗͌͋ͬ͟͢͢ ಗ ವ ̨͕͙Χ͇͖͚ͬͬ͗͘

 • Страница 59 из 89

  electrolux 59 ̨ν͓͇͙͇͈͇͗͒͒͢͢Χ͖͔͙͌͏͙͙ͬͬͬ͗͌͊ͬ͘͟ ͈Ϯ͙͔͕͔͔͇͇͓͇͔͇͖͙͒͌͑͌͗ͬ͗͒͐͌ͬ͘͟͢͢͟͟ Χ͕͖͇͘ί͎͢ ̶͙͌ͬ͟ίͬͬ͟Χ͇͙͙͇͙͇͔͖͙͈͒͑͌͌ͬ͗͘͘͢͢ ͚͈͑͌͌͋͘͘͢ν͓͇͙͇͈͇͗͒͒͢͢Χ͙͢ίλ͙͔ͬ͌͘ Χ͕͐͢ί͎͇͓͋͢͏͕͙͕͑͗͒Χ͔͖͙͋͌ͬ͌͢͢͟ί ͍͕Ο͇͗Ο͢Χ͚͇͙͋͌ί͔͊͌͐ͬ͌Χ͕͖͔͓͐͌͌͌͘͢ ͓͏͔͚͙Χ͕͘͢ί͎̿͢͢ΧΧ͇͔͈͚͇͙͒͘͢Χ͙͢

 • Страница 60 из 89

  60 electrolux ವ ̶͕͖͚͔͌͑͗͘͟͢͢ίλ͙ͬ͘ί͍͊ͬϞ͔͈͌λ͐ͬ͗ ͍͇Χ͙͇͔͇͗͋͢Ο͍͙͌͒͋͌͑ͬ͢͟ ͇͘ί͇͚͇͈͙͖͙͇͙͇͓͇͒͒͗͋ͬ͌͘͢͢ί͎͢ ͕͔͇͇͋͐͘Χ͕͔͢ίλ͙͔ͬ͌͌͘͟Χ͇͔͇͎͇͙͋͐ Χ͕͓͇͐ί͎̬͖͍͊͌͗͌͢͟ν͓͙͖ͬ͌͘͘͢ ͙ν͗Ο͇͔͇͍͙͇͋͌͒͋͌͑ͬ͘͟ί͇͚͇͒͒͗͢ ͈͙͖ͬ͌͒ͬΧ͇͇͖͒͌͘͟Χ͎͖͙͖͑͌ͬ͢͢ ͈ν͎͚͓͒͢͢λ͓͔̭͙͑ͬ͌͒͋͌͑ͬ͟ ͇͘ί͇͚͇͇͔͙͒͒͗͋͘͢͢͢Χ͇͚͇͟͢Ο͇͋͢

 • Страница 61 из 89

  electrolux 61 Electrolux. Thinking of you. Tulge jagama meie mõtteid aadressil www.electrolux.com Sisukord Ohutusinfo Seadme kirjeldus Käitus Vihjeid ja näpunäiteid Puhastus ja hooldus 61 64 64 67 68 Tehnilised andmed Jäätmekäitlus Paigaldamine Euroopa garantii 69 69 70 70 Jäetakse õigus teha

 • Страница 62 из 89

  62 electrolux keemist, seega tuleb anuma käsitlemisel väga ettevaatlik olla. • Peate hoolitsema ka selle eest, et õhutusavad seadme peal, taga, külgedel ja põhja all ei oleks tõkestatud. Hoiatus Mikrolaineahjus vedelike (suppide, kastmete ja jookide) kuumutamisel võib vedeliku kuumenemine üle

 • Страница 63 из 89

  electrolux 63 Materjal Toidunõud Mikrolaineahi Metalldekoratsioonidega klaasnõud Pliikristall Portselan Keraamika Plast Metalldekoratsioonideta 2) Mikrolaineahju kindlad nõud Plastpakend Metall Küpsetuspann Alumiiniumfoolium 3) Paber Tassid, taldrikud, salvrätid Vahatatud paber Puit 1) Ainult siis,

 • Страница 64 из 89

  64 electrolux Seadme kirjeldus 1 2 4 3 5 6 1. Näidud – - Mikrolaine funktsiooni indikaator – - Automaatse küpsetuse funktsiooni indikaator – - Kella indikaator – - Mikrolaine üle 50% indikaator – - Mikrolaine alla 50% indikaator – - Sulatusfunktsiooni indikaator – - Grillifunktsiooni indikaator – -

 • Страница 65 из 89

  electrolux 65 Kui kellaaja seadistamise ajal vajutatakse mistahes ajale, läheb ahi tagasi eelnenud seisundisse. Mikrolaineahjus küpsetamine. ning 1. Vajutage üks kord nupule ekraanile kuvatakse 'P100' ja põlema hakkavad sümbolid . 100 tähistab 100%, st maksimaalset võimsust 800 W. 2. Keerake , et

 • Страница 66 из 89

  66 electrolux 'Pluss 60 sekundit' funktsioon 1. Kui ahi on ooterežiimis, st ei ole kasutusel, ja kuvatakse kellaaeg ning vajutatakse , algab automaatselt küpsetamine mikrolainetega / soojendamine 100% täisvõimsusel 800 W (P100) 60 sekundiks. Ekraanil vilgub sümbol . Veel üks vajutus sellele nupule

 • Страница 67 из 89

  electrolux 67 Küpsetustsükli lõpus piiksub ahi 5 korda. Märkus: Selle funktsiooni toimimiseks peab olema valitud kellaaeg. Lapselukk. Ahju sisselülitamise võib muuta võimatuks, kui soovite vältida selle omavolilist kasutamist, nt laste poolt. Vajutage ooterežiimis 3 sekundit . Kuulete pikka

 • Страница 68 из 89

  68 electrolux • Kukleid, leiba ja muud sarnast võib sulatada leivakorvis või pabersalvrätikul. • Juhul kui toitu soojendatakse pakendis, tuleb pakend avada. Metalli või motelldekoratsioone sisaldav pakend tuleb eemaldata juhul kui see pole spetsiaalselt mikrolaineahju jaoks mõeldud. Eemaldage kõik

 • Страница 69 из 89

  electrolux 69 Esikülg Tavaliselt piisab ahju puhastamisest niiske lapiga. Kui ahi on väga must, lisage puhastusvette mõni tilk nõudepesuvahendit. Seejärel pühkige ahi kuiva lapiga kuivaks. Kasutage klaasipuhastusvahendit ja ebemening kiuvaba pehmet lappi. Pühkige küljelt küljele ilma pinnale survet

 • Страница 70 из 89

  70 electrolux Paigaldamine • Eemaldage ukselt kõik reklaamkleebised. • Ahi tuleks asetada tasasele, loodis pinnale. Pind peab olema küllalt tugev, et ahju ja selle sisu kaalu (12.6 Kg) kindlalt kanda. Vibratsiooni ja müra tekkimise võimaluse vältimiseks peab ahi olema stabiilses asendis. • Hoidke

 • Страница 71 из 89

  electrolux 71 (OHFWUROX[7KLQNLQJRI\RX ̵͔͇͓͔͇͌͟͞͏͔͚͇͎͓͗͏͇ͯ͟Ͱ͇͔͇ͱ͏ͱ͙͉͌͌͏͔͇͇͙͚͌ͮ͘͟ ZZZHOHFWUROX[FRP ̸͇͍͇͋͗ͮ ̺͖͚͙͙͉͇͕͈͎͈͔͕͙͌͌͋͘͘͏ ̵͖͏͖͕͗͘͏͎͉͕͇͋ ̷͚͕͉͇͑Ͱ͌ ̶͕͓͕ͱ͔͔͇͖͕͓͔͌͌͌͏͇͉͙͌͘͏ ̴͇͌͊͏͞͏͟ͱ͌Ͱ͌    ̹͔͌͜͏͑͞͏͖͕͇͋͝͏ ̬͕͕͇͖͑͒͑͟͏͙͇Ͱ͇ ̯͔͙͇͇͒͘͝͏͇ͮ

 • Страница 72 из 89

  72 electrolux ವ ̴͓͕͙͕͌ͮ͌͑͗͏͙͘͏͙͏͚͔͚͙͇͗͟Ͱ͏͖͕͗ಣ ͙͕͎͇͉͕͇͇͗͗͌͋͒͊͘͘͜Ͱ̴͇͕͙͇͉͇͌ͯͮ͘ಣ ͙͖͕͌͗͏͎͉͕͕͖͇͖͋͌͋͏͇͖͕͚͎͇͚͗ͨ͌͑͘ಣ ͉͇Ͱ͌͏͖͌͌͞Ͱ͌͏͒͏͇͔͚͚͚͔͚͙͇͗͗͜͟ಣ Ͱ͓͖͕͙͕͚͇͇͖͌͗͗͑͋͌͘ͱ͔͏͇͔͕͌͌͑͘͝ಣ ͗͏͙͘͏ ವ ̹͕͕͓͇͇͚͇͇͙͓͖͇͙͚͇͕͑͗͋͗͌ͨͮ͌͌͗͗͋ಣ ͙͚͖͔͘͏͖͕͉͗͜͟͏͔͇͓͕͍͇͈͚͉͕͌͋͋͌͗͒ ͉͏͕͇͑͘

 • Страница 73 из 89

  electrolux 73 ̶̵̵̷̶̢̺̮̬̬͗͏͎͇͉͇͊͗͌Ͱ͚ ͙͔͕͙͌͘͞͏͔͇͖͚͖͇͚͓͇͇͗͑͘͏ ͔͇͖͏͙͇͇͚̩͇͕͓͑ͮ͟͏͕͙͇͇͔͕͑͗͒ͮ͘ ͖͌ͱ͔͏͝͏͖͉͇͗͌͊͗͌Ͱ͙͔͕͙͌͌͘͞͏ ͏͎͔͇͙͇͚͇͋͑͌͑ͯ͞͞Ͱ͇͓͕͍͇͌͋͌͘ ͇͉ͮ͏͏͈͎͕͌͞͏͔͕͙͉͇͇͊͒͌͋͊͗͘Ͱ͇ ͓͚͌͗͜͏ͱ͇̹͕͓͕͍͇͕͉͕͌͋͋͌͋͌͋ ͙͕͇͇͉͇͙͔͕͙͊͋͗͌͒͌͘͞͏͎͔͔͇͇͌͋ ͏͑͘͏͖͏̫͇͈͏͖͌͗͌͘͘͞͏͇͙͇͒

 • Страница 74 из 89

  74 electrolux ̳͇͙͌͗͏͇ͮ͒ ̫͉͕͗ ̶͕͚ͨ͌͘ ̳͏͕͙͇͇͑͗͒͘͏  ̸͇͓͕͇͕͔͓͇͓͙͇͔͑͌͌͒͏͚͇͇͑͗͘͜ ̸͇͓͕͇͕͔͓͇͓͙͇͕͑͌͌͒͑ͮ͏͇͍͋͗͘͏͇͎͚͚͊͒͗ ̺͖͕͙͈͇͉͇͙͇͚͓͗͌ͯͮ͌͒͏͔͏͚͓͚͕ͮ͑͛͒͘͏͚͇͓͕͎͇͎͇͙ͮ͘͟͏͙͚͖͕͓͔͕͕͗͌͑͌͗͑͗͏͟ͱ͌Ͱ͓͕͍͇͌͌͋ ͖͕͚͎͕͚͉͇͔͗͗͑ͮ͌͗͏͌͞Ͱ͌ ಗ ̵͖͏͖͕͗͘͏͎͉͕͇͋ 1 2 4 3 5 6 8 7 9 ಗ ̶͗͏͇͎͑͏ ದ

 • Страница 75 из 89

  electrolux 75 ̷͚͕͉͇͑Ͱ͌ ̮͇͖͕͇͉͇͋͌͟Ͱ͙͇͔͕͉͓͔͇͌͊͗͌͌͞ ̶͖͉͕͓͚͚͗͗͑ͯ͞͏͉͇Ͱ͚͋͏͖͖͒͌ͮ͌͘ͱಣ ͔͏͌͝ͱ͖͌͗͏͇͎͇͙͑͏ ͏͕͇͊͒͘͏ͱ͌ ͇͙͇͎͉͚͔͌͑͗͑͘͞͏͘͏͔͇͊͒ ̸͇͙͖͗͏͉͇͙͇͕͔͑͛͜͏͚͇͊͗͝͏͚ͮ ͇͕͉͔͕͇͙͇͊͘͘͞ ̶͗͏͙͏͔͘͏͙͚͓͌͋͊͌ ̨͕͕͖͕͗ͮ͑͌͑ͮ͌ಣ ͇͎͚͚͇͙͙͖͙͇͑ͮ͌͗͌͘ͱ͎͇͔͕͇͌ͮ͌͋͘͘͏͓ಣ ͈͕͕͓͒  ̵͔͑͗͌͏͙͌

 • Страница 76 из 89

  76 electrolux ͕͉͓͖͒͗͌͌͌͌͞Ͱ͇͏͙͖͙͇͗͌ͱ͌͘͏͓͈͕͒ ̶͕͖͕͕͉͒͌͒͘͏͔͉͓͔͇͖͌͗͌͌͌͌͞Ͱ͇͔͇ ͊͗͏͚͖͒͌ͱ͔͏͇͝ͱ͕͇͌͌͊͒͘͘͏͙͏͉͇͋ ͖͚͙͇͇͙͑͗͑͏͓͎͉͚͔͞͏͓͘͏͔͇͕͓͖͕͊͒ಣ ͇͎͚͚͑ͮͱ͏͇͇͔͚͙͈͇͕͔͚͙͋͗͗͌͑͗͌͜͏͇͋ ͈͏͕͈͎͈͌͌͌͋͘͏͕͇͉͔͕͓͔͕͒͗͌͗ ͖͌͌͞Ͱ̵͔͌͑͗͌͏͙͇͔͚͌͗͜͏͔͇͙͇͉͘͏͙͌ ͖͌͌͞Ͱ͔͇͌͊͗͏͚͖͒͗͏͙͏͕͓͔͇͑͘ 

 • Страница 77 из 89

  electrolux 77 ͖͕͇͎͚͓͉͇͔͇͖͕͔͇͉͔͕͙͋͗͌͋͌͌͗͌͋͘͟ ͎͇͕͓͎͇͉͇͋͗Ͱ͚͕͉͕͓͍͌͗͌͏͓͚͏͔͌ ͓͕͍͇͖͕͓͔͌͋͌͗͌͘͏ ̶͌͌͞Ͱ͌͏͚͉͇͑Ͱ͚͉͌͏͙͖͔͇͌͌͌͘͟ ̶͌ͱ͔͏͇͓͕͍͇͖͕͌͋͌͋͌͘͘͝͏͔͇͕͓͎͇͋͗ಣ ͉͇Ͱ͖͌͌͌͞Ͱ͚͉͇͙͖͔͇͌͋͌͌͘ ̺͕͑͒͏͕͕͑͑͗͏͙͘͏͙͚͔͌͛͑͝͏͚͕͓͎͇͉͇ͮ͋͗ಣ Ͱ͇͕͔͇ͱ͚͉͈͌͌͑͏͙͏͚͖͉͕͓͙͖͔͚͗͌͌͘

 • Страница 78 из 89

  78 electrolux ̧͚͙͕͓͇͙͕͖͑͌͌͘͞Ͱ͌͏͚͉͇͑Ͱ͖͓͇͌͗͌ ͇͙͕͑͌͊͗͏ͮ͏͇͔͗͌͜ ̱͇͇͖͋ͮ͌͌ͱ͔͏͚͍͌͗͌͝͏͓͚ ͙͇͘Ͱ͇͖͗͏ಣ ͖͇͉͔͕͙͗͘͏ ͖͗͏͙͏͔͘͏͙͌ ͇͈͋͏͙͌͘ ͏͎͇͈͇͗͒͏͓͔͌͏͎͇͇͚͙͕͓͇͙͕͚͕͉͇͑͗͑͘ಣ Ͱ͌ $  ̵͔͑͗͌͏͙͌ ͚͓͚͕͙͇͌͗͑͗͌͘Ͱ͇͇͎͇͑ͯಣ ͇͈͑͌͋͏͙͌͘͏͎͇͈͇͗͒͏$͕͋ $ ̺͖͇͒͏ͱ͌͌͘͘͏͓͈͕͒ ̴͇͖͕͓͔͇͌

 • Страница 79 из 89

  electrolux 79 ̶͕͓͕ͱ͔͔͇͖͕͓͔͌͌͌͏͇͉͙͌͘͏ ̸͇͉͙͌͏͎͇͕͑͗͏͟ͱ͌Ͱ͓͌͏͕͙͇͇͔͑͗͒͌͘ ͖͌ͱ͔͏͌͝ ವ ̵͍͇͉͇͙͖͋͗ͮ͌͌ͱ͔͏͚͚͉͌͑͝͞͏͙͕͓͖͇͘ಣ ͎͏͙͇͕͔͖͇͌͋ͮ͌͒͌͗͑͘͏͔͓͕͙͎͇͈͕͌ͮ͌ಣ ͇͉͗͏͙͏͇͕͋͞͏͙͘͏͙͕͌͋Ͱ͏͕͙͇͋͌͑͒͌͘ಣ ͔͕͙͇͊Ͱ͏͇͗͏͚͔͚͙͇͗͟Ͱ͕͙͉͇͙͇͗͘ ವ ̶͕͓͕͚͊ͱ͔͕͙͘͏͑͗͏͙͘͏͙͕͚͌͑͗͊͒͌͏͒͏ ͕͉͇͔͖͕͚͎͇͖͒͌͋͌͌͘ͱ͔͏͚͇͖͕͕͖͑͒͘͝ಣ

 • Страница 80 из 89

  80 electrolux ̴͇͌͊͏͞͏͟ͱ͌Ͱ͌ ̾͏͟ͱ͌Ͱ͌ͮ͌ͮ͌͋͏͔͕͕͍͇͉͇͋͗Ͱ͕͌͑ͮ͌͌͘ ͔͕͓͇͔͕͎͇͙͉͇͗͒͌͜ ̶̵̵̷̢̺̮̬̬̩͇͇͓͟͏͕͙͇͇͔͇͑͗͒͘ ͖͌ͱ͔͏͇͙͈͇͕͉͔͕͇͗͌͗͌͋͋͌͘͝͞͏͙͘͏ ͏͇͋͌͘͏͎Ͱ͚͇͌͑͒Ͱ͇͚͉ͮ͘͏͕͙͇͘͝͏ ͇͔̺͕͗͌͑͒͜͏͕͓͑͌͘͏͕͙͇͇͔͇͑͗͒͘ ͖͌ͱ͔͏͇͔͕͍͇͉͇͌͋͗͝͞͏͙͕͕͔͇͋͘ Ͱ͔͖͕͉͌͌͗͟͏͔͓͕͚͇͕͙͙͌͊͋͌͌͌͘͟

 • Страница 81 из 89

  electrolux 81 ̱͇͙͕͌͊͗͏͇͙͔ͮ͌͜͏͑͞͏͖͕͇͙͇͇͋͑͜ ̩͔͕͙͗͌͋͘ ̸͔͇͇͊ : ̯͎͇͎͔͇͓͒͏͕͙͇͇͔͇͇͑͗͒ͮ͘͞͏͔͇ : ̸͔͇͇͊͊͗͏͇͒ : ̻͉͔͗͌͑͌͝͏͇͓ͮ͏͕͙͇͇͇͑͗͒͘ 0+] ̫͏͓͔͎͌͏ͮ͌ ̿[̩[̫ [[PP ̮͇͖͓͗͌͏͔͇͖͌ͱ͔͏͌͝ O ̹͍͌͏͔͇ NJ ಗ ̬͕͕͇͖͑͒͑͟͏͙͇Ͱ͇ ̸͏͓͈͕͒ ͔͇͖͕͗͏͎͉͕͚͋͏͒͏͔͇Ͱ͕͉͕͌͊ͮ

 • Страница 82 из 89

  82 electrolux ͔͇͚͙͏͔͞͏͚͇͖͗͘͝͏͚͕͓͎͇͚͎͓͑ͯ͑͌ͯ͌͞ಣ Ͱ̮͇͙͌͟͏͙͔͕͚͎͓͌ͯ͌Ͱ͉͕͌͋͘͏͕͖͇͔͕͘ಣ ͙͘͏͔͇͓͏͔͏͓͚͓͚͕͑͒͏͕͈͑͏͕͕͕͋͒͋͟ ̶͖͕͇͉͇͙͕͖͕͇͕͉ͮ͌͑͗͑͊ͮ͗͌͗͘͏͙͇͌͋͒͏͔͇ಣ ͖͕͔͖͌ͱ͔͏͕͕͉͇͇͔͇͖͕͔͚͌͋͊͗͌͒͌͑͝ಣ ͙͗͏͔͌͞͏͔͙͇͇͒͘͝͏ͮ͌ ̺͕͑͒͏͕͖͑ͮ͌͌ͱ͔͏͇͖͗͝͏͚͔͇͖͑ͯ͌͗͌͞ಣ ͕͖͕͚͍͔͕͇͈͇͚͉͑͗͋͊͑͒͌͗͏͙͚͙͕͌͌͘

 • Страница 83 из 89

  electrolux 83 ZZZHOHFWUROX[FRP $OEDQLD 5U3MHWHU%RJGDQL1U7LUDQH %HOJLTXH%HOJL­%HOJLHQ %HUJHQVHVWHHQZHJ /HPEHHN ÎHVN£UHSXEOLND %XGÝMRYLFN£3UDKD 'DQPDUN 6M¨OODQGVJDGH)UHGHಣ ULFLD

 • Страница 84 из 89

  84 electrolux 6ORYHQVNR (OHFWUROX[6ORYDNLDVUR(OHFಣ WUROX['RP£FHVSRWUHELÏH6. 6HEHU¯QLKR%UDWLVODYD 6XRPL ZZZHOHFWUROX[IL 6YHULJH  (OHFWUROX[6HUYLFH6W*¸UDQVಣ JDWDQ66WRFNKROP 7¾UNL\H 

 • Страница 85 из 89

  electrolux 85

 • Страница 86 из 89

  86 electrolux

 • Страница 87 из 89

  electrolux 87

 • Страница 88 из 89

  www.electrolux.com www.electrolux.ru www.electrolux.lv www.electrolux.lt www.electrolux.ee 822191902-A-022009

 • Страница 89 из 89